کتاب استخدامی اداری ها
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نحوه پرداخت حق الزحمه برگزاری آزمون به کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

نحوه پرداخت حق الزحمه برگزاری آزمون به کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای (تصویبنامه شماره ۶۴۰۱۲/ت۵۵۶۱۵هـ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۸ هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۰/۵/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۸۱۴۷۸ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- تصویب کرد:

نحوه پرداخت حق الزحمه برگزاری آزمون به کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

۱- حق‌الزحمه کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که در خارج از وقت اداری مقرر در انجام و برگزاری آزمون‌های مربوط مشارکت دارند در سقف اعتبارات مصوب مربوط سازمان یادشده بر اساس جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، پرداخت می‌شود.

۲- حق‌الزحمه هر یک از عوامل ستادی، متناسب با فعالیت انجام شده در خارج از وقت اداری، با تأیید رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قابل پرداخت است.

۳- مبلغ پایه مندرج در جدول پیوست حداکثر بوده و با نظر مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان می‌تواند با نرخ برابر برای کلیه عوامل اجرایی کاهش یابد.

۴- در اجرای آزمون‌های کتبی و عملی حوزه‌های سیار، روستایی و عشایری، پادگان‌ها و زندان‌ها به مبالغ پایه عوامل اجرایی آزمون ده درصد (۱۰%) اضافه می‌شود.

۵- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه، تصویب‌نامه شماره ۱۹۷۲۸۶/ت۴۸۴۰۷هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۱ لغو می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دستورالعمل پرداخت حق الزحمه عوامل اجرائی آزمون سال ۱۳۹۸
ردیف عنوان شرح وظایف شاخص و تعرفه واحد مدرک تحصیلی حداکثر میزان تعرفه (ریال )
1 طراحی سوال طراحی سوال کتبی چند گزینه‌ای با نقشه، شکل، جدول، آمار، راهنمای سوال و پاسخ سوال به ازای هر سوال تا فوق دیپلم و لیسانس
60000
فوق لیسانس و دکترا 70000
طراحی سوال کتبی چند گزینه‌ای بدون نقشه، شکل، جدول، آمار،
به همراه راهنمای سوال و پاسخ سوال
به ازای هر سوال تا فوق دیپلم و لیسانس 50000
فوق لیسانس و دکترا 56000
طراحی سوال تشریحی بدون نقشه، شکل، جدول، نمودار، به همراه راهنمای سوال و پاسخ به ازای هر سوال تا فوق دیپلم و لیسانس 80000
فوق لیسانس و دکترا 90000
طراحی سوال تشریحی با نقشه، شکل، جدول، نمودار، راهنمای سوال و پاسخ سوال به ازای هر سوال تا فوق دیپلم و لیسانس 160000
فوق لیسانس و دکترا 200000
طراحی پروژه عملی تشریحی بدون نقشه، شکل، جدول، نمودار، به همراه راهنمای اجرا و تعیین قیمت تمام شده پروژه به ازای هر پروژه عملی ممیزی و تأیید شده 300000
طراحی پروژه عملی تشریحی با نقشه، شکل، جدول، نمودار، به همراه راهنمای اجرا و تعیین قیمت تمام شده پروژه به ازای هر پروژه عملی ممیزی تأیید شده 400000
2 تدوین استاندارد آزمون تهیه و تدوین استانداردهای آزمونی به ازای هر ساعت زمان
صرف شده هر استاندارد آزمون (انفرادی یا گروهی) حداکثر 600000 ریال
18000000
بازنگری استانداردهای آزمونی به ازای هر ساعت زمان صرف شده هر استاندارد آزمون (انفرادی یا گروهی) حداکثر 300000 ریال 6000000
3 ممیزی ممیزی سوال کتبی به ازای هر سوال 25000
ممیزی پروژه عملی به ازای هر پروژه عملی 100000
4 قرنطینه تکثیر عنوان مبلغ ساعت (ریال) توضیحات
مسئول قرنطینه تکثیر 110000 به ازای هر 1270 نفر شرکت کننده یک ساعت محاسبه گردیده است
متصدی قرنطینه تکثیر 100000 به ازای هر 126 نفر شرکت کننده یک ساعت محاسبه گردیده است
خدمتگزار قرنطینه تکثیر 90000 به ازای هر 1270 نفر شرکت کننده یک ساعت محاسبه گردیده است
نگهبان قرنطینه تکثیر 90000 به ازای هر 422 نفر شرکت کننده یک ساعت محاسبه گردیده است
5 حوزه تصحیح رئیس حوزه تصحیح 80000 با توجه به سیستم تصحیح ماشینی به ازاء هر 800 نفر شرکت کننده یک ساعت محاسبه گردیده است
منشی حوزه تصحیح 80000
خدمتگزار حوزه تصحیح 50000
نگهبان حوزه تصحیح 70000
6 حوزه اجرا رئیس حوزه اجرا 100000 1 – طول هر جلسه آزمون 5 /1 ساعت در نظر گرفته شده است. 2 – مبالغ قید شده برای رییس حوزه اجرا و ناظر تا سقف 200 نفر شرکت کننده بوده و برای حوزه‌‌هایی که تعداد شرکت کننده بیشتر از 200 نفر می‌باشد به ازای هر 100 نفر شرکت کننده اضافه تر از سقف، 10 درصد به مبالغ مذکور اضافه گردد.
3 – یک نفر مراقب به ازای هر 30 نفر شرکت کننده محاسبه و پرداخت شود.
4 – یک نفر خدمتگزار و نگهبان به ازای هر 100 نفر شرکت کننده محاسبه و پرداخت شود.
5 – یک نفر رابط به ازای هر 50 نفر شرکت کننده محاسبه و پرداخت شود.
6 – به ازای هر 100 نفر شرکت کننده یک نفر تطبیق کننده عکس محاسبه و پرداخت شود.
منشی حوزه اجرا 90000
مسئول فنی آزمون الکترونیکی (کارشناس IT) 80000
مراقب حوزه اجرا 90000
تطبیق کننده عکس 80000
ناظر حوزه اجرا 100000
خدمتگزار حوزه اجرا 80000
نگهبان حوزه اجرا 80000
مسئول مخزن 90000
رابط 90000
مدیرکل 600 به ازای هر داوطلبی مبلغ 600 ریال به طوری که مبلغ دریافتی در طول سال از 30000000 ریال کمتر و از 60000000 ریال بیشتر نباشد
معاون آموزشی/ پژوهشی 300 به ازای هر داوطلبی مبلغ 300 ریال به طوری که مبلغ دریافتی در طول سال از 6000000 ریال کمتر و از 20000000 ریال بیشتر نباشد
معاون مالی 300 به ازای هر داوطلبی مبلغ 300 ریال به طوری که مبلغ دریافتی در طول سال از 6000000 ریال کمتر و از 20000000 ریال بیشتر نباشد
مسئول حراست

۳۰۰

به ازای هر داوطلبی مبلغ 300 ریال به طوری که مبلغ دریافتی در طول سال از 6000000 ریال کمتر و از 20000000 ریال بیشتر نباشد.
رییس اداره سنجش

۵۰۰

به ازای هر داوطلبی مبلغ 500 ریال به طوری که مبلغ دریافتی در طول سال از 28000000 ریال کمتر و از 60000000 ریال بیشتر نباشد
کارشناسان اداره سنجش اداره کل 300 به ازای هر داوطلبی مبلغ 300 ریال به طوری که مبلغ دریافتی در طول سال از6000000 ریال کمتر و از 20000000 ریال بیشتر نباشد
کارشناس فنآوری اطلاعات در اجرای آزمون الکترونیکی ۳۰۰ به ازای هر داوطلبی مبلغ 300 ریال به طوری که مبلغ دریافتی در طول سال از6000000 ریال کمتر و از 20000000 ریال بیشتر نباشد
کارپرداز به هر روز آزمون مبلغ 400000 ریال
رئیس حوزه ارزشیابی شهرستان ۱۲۰۰ به ازای هر داوطلبی مبلغ 1200 ریال به طوری که مبلغ دریافتی در طول سال از 5000000 ریال کمتر و از 24000000 ریال بیشتر نباشد
مسئول سنجش شهرستان ۱۰۰۰ به ازای هر داوطلبی مبلغ 1000 ریال به طوری که مبلغ دریافتی در طول سال از 4400000 ریال کمتر و از 18000000 ریال بیشتر نباشد
8 حوزه عملی عنوان مبلغ ساعت (ریال) توضیحات
آزمونگر عملی در شهرستان محل خدمت حرفه‌های خدماتی 80000 و حرفه‌های فنی و کشاورزی فرهنگ و هنر140000 محاسبه بر اساس تعداد 14 نفر شرکت کننده به ازاء هر جلسه ارزشیابی عملی 8 ساعت صورت پذیرد
به ازای هر یک نفر داوطلب اضافه تر از سقف 14 نفر 7 درصد به مبالغ هر ساعت اضافه گردد.
به ازای هر ساعت اضافه بر 8 ساعت آزمون 25 درصد به نرخ هر ساعت اضافه برای ساعت اضافی محاسبه شود
آزمونگر عملی در خارج از شهرستان محل خدمت حرفه‌های خدماتی 150000 و حرفه‌های فنی و کشاورزی و فرهنگ و هنر 200000
ناظر آزمون عملی ۶۰۰۰۰
9 عوامل ستادی به ازای هر شرکت کننده 1500 ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام