کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

بیمه حادثه و فوت (عمر) کارکنان دولت

بیمه حادثه و فوت کارکنان دولت (تصویب نامه شماره ۵۰۲۴/ت۲۵۳ مورخ ۱۱/۴/۶۷ هیات وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۲/۶۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۳۹/د مورخ ۲۳/۹/۶۶ سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور تصویب نمودند:

کلیه وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری‌، شرکت‌های دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت‌های‌ دولتی‌، قضات‌، کادر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی‌، بانکها و شرکتهای بیمه‌، شهرداری‌ها،نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر مؤسسات وابسته به دولت که به نحوی از بودجه‌عمومی یا کمک دولت استفاده می‌نمایند و مؤسسات و شرکتهای دولتی دارای مقررات استخدامی خاص و آن دسته ازموسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند کارکنان خود را اعم از لشگری یا کشوری شامل کارکنان‌رسمی‌، ثابت‌، پیمانی و عناوین مشابه و افرادی که با قرارداد خرید خدمت اشتغال دارند مشروط بر آنکه قانوناً در قبال‌حوادث تحت پوشش بیمه دیگری نباشند به شرط مشارکت بیمه شده در سود حاصل از قرارداد با رعایت موارد ذیل بیمه‌حادثه و فوت به هر علت نمایند:

۱- سرمایه بیمه ایران هر نفر بابت فوت به هر علت و نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (کلی و جزئی‌) در اثر حوادث حداکثرمبلغ دو میلیون ریال (۲۰۰۰۰۰۰) ریال خواهد بود.

۲- در صورت نقص عضو یا از کارافتادگی جزئی دائم در اثر حوادث نسبتی از مبلغ ۲ میلیون ریال طبق جدول نقص عضومورد عمل شرکت سهامی بیمه ایران به بیمه شده پرداخت خواهد گردید.

۳- یک دوم حق بیمه سالانه توسط افراد بیمه شده و بقیه آن از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت خواهد شد.

۴- دستگاه‌های اجرایی موظفند در طول سال ۶۷ حق بیمه سهم مستخدم را مرتباً و هر ماه از حقوق و مزایای دریافتی ‌مستخدمین کسر و به حسابی که شرکت سهامی بیمه ایران اعلام می‌نماید واریز نمایند،واریز سهم کارفرما (دستگاه‌های‌اجرایی‌) به طریق زیر عمل خواهد شد:

الف- شرکتهای دولتی‌،موسسات وابسته به دولت‌،شهرداریها،موسسات انتفاعی و کلیه دستگاه‌هایی که اعتبارات جاری آنهااز محل منابع داخلی خود تأمین گردیده و برای آنها اعتباری از محل درآمدهای عمومی دولت منظور نمی‌شود،موظفند سهم‌کارفرما را از محل منابع داخلی خود راساً به شرکت سهامی بیمه ایران پرداخت نمایند.

ب- در مورد آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات جاری آنها از محل درآمدهای عمومی دولت تأمین می‌شود به‌طریق زیر عمل خواهد شد:

شرکت سهامی بیمه ایران موظف است از تاریخ شروع قرارداد هر سه ماه یکبار آمار پرداخت غرامت فوت و نقص عضو و ازکارافتادگی بیمه شدگان را به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارد. وزارت برنامه و بودجه نیز مکلف است در پایان هر سه ماه ‌معادل ۵۰ درصد از مبلغ خسارت پرداختی توسط شرکت سهامی بیمه ایران را به عنوان قسمتی از علی‌الحساب حق بیمه ‌سهم دولت به شرکت بیمه ایران پرداخت و در پایان سال ۶۸ با توجه به مبالغ علی‌الحساب پرداختی و حق بیمه قطعی سالانه‌ سهم دولت‌،نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت آن از محل ردیف هزینه‌های پیش بینی نشده قانون بودجه سال ۶۸ در وجه شرکت‌سهامی بیمه ایران اقدام نماید.

ج- بدیهی است که در سال ۱۳۶۸ اعتبار لازم برای واریز حق بیمه سهم کارفرما و دستگاه اجرایی ذیربط از محل بودجه موردعمل آنها واریز خواهد شد.

تبصره- کارکنان دولت در مقابل خطر جنگ مشمول تصمیمات کمیسیون ویژه جنگ هیأت دولت می‌باشند.

۵- مفاد قراردادهای بیمه دستگاه‌های دولتی که قبلاً بر حسب مجوزهای قانونی تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شده همچنان‌معتبر خواهد بود.

۶- استفاده افراد خرید خدمت از این تصویب نامه مشروط بر آن است که حداقل یک سال سابقه خدمت در دستگاه مربوط‌ داشته باشند و از محل اعتبارات جاری دستمزد دریافت نمایند.

۷- دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هماهنگی بیمه مرکزی ایران تهیه وابلاغ خواهد گردید.

۸- مفاد این تصویب نامه جایگزین مفاد تصویب نامه شماره ۷۰۵۷۸/ت ۴۴۹ مورخ ۲۵/۶/۱۳۶۶ خواهد شد،تاریخ اجرای ‌این مصوبه ۱/۴/۱۳۶۷ تعیین می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام