کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگیاندیشه‌های حقوقی

نحوه احتساب سنوات خدمت غیررسمی و خدمت سربازی در صندوق بازنشستگی کشوری

نحوه احتساب سنوات خدمت غیررسمی و خدمت سربازی در صندوق بازنشستگی کشوری

شناسنامه قانون- یکی از مواردی که نیاز امور اداری و کارگزینان محترم دستگاه‌های اجرایی است، آشنایی با انواع خدمت غیررسمی و مستندات مربوط به نحوه احتساب آنها برای بازنشستگی در صندوق‌های مختلف است.

در جدول زیر، نحوه احتساب سنوات خدمت غیررسمی در صندوق بازنشستگی کشوری آورده شده است.

نحوه احتساب سنوات خدمت غیررسمی در صندوق بازنشستگی کشوری

نوع خدمت مستند احتساب مستند تعیین بدهی نرخ کسور
نظام وظیفه (سربازی) ماده ۳۴ قانون استخدام کشوری
ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری ۹٪ کلیه ارقام مشمول برداشت کسور بازنشستگی حکم استخدام رسمی- آزمایشی
خدمت در نهضت سوادآموزی
الف: از تاریخ ۷/۱۰/۱۳۵۸ تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۵
قانون احتساب سابقه خدمت در نهضت سوادآموزی مصوب ۳/۸/۱۳۶۳ مشروط به اینکه سابقه آنان کمتر از یکسال نباشد تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری ۹٪ کلیه ارقام مشمول برداشت کسور بازنشستگی حکم استخدام رسمی- آزمایشی
ب: از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۵ به بعد قانون نقل و انتقال حق بیمه مصوب سال ۱۳۶۵ و ۱۳۹۳ قابل تعیین بدهی نمی‌باشد و می‌بایست حق بیمه ایام مذکور به صندوق بازنشستگی منتقل گردد.
دوره تحصیل در دانشسراهای مقدماتی و مراکز تربیت معلم
کاردانی حداکثر ۲ سال
کارشناسی حداکثر ۴ سال
قانون احتساب متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ (به شرط اشتغال در آموزش و پرورش) تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری الف- در صورتیکه دوره تحصیل قبل از رسمی آزمایشی باشد تبصره ۲ ماده ۸۵ ق.ا.ک
ب- در صورتی‌که دوره تحصیل بعد از استخدام رسمی باشد ۲۲.۵٪ در قالب فرم ۵/۱ با کلیه ارقام مشمول برداشت کسور اولین حکم استخدام رسمی- آزمایشی
دوره طرح پزشکان و پیراپزشکان قانون طرح نیروی انسانی پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۵۹ قانون نقل و انتقال حق بیمه مصوب سال ۱۳۶۵ و ۱۳۹۳ الف- مستخدمین بعد از ۱۱/۷/۱۳۷۹ انتقال حق بیمه
ب- مستخدمین قبل از تاریخ ۱۱/۷/۷۹ به مأخذ ۲۲.۵٪ حکم زمان تقاضا با کلیه ارقام مشمول برداشت کسور
دوره دستیاری
اگر در بیمارستان دولتی و تمام وقت باشد
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ بماخذ ۲۲.۵٪ حکم رسمی و آزمایشی
دوره تحصیل بهیاران تحت عنوان بهورز غیرقابل احتساب غیرقابل احتساب
سابقه حق‌التدریس تمام وقت معلمان
الف: قبل از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸
طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری ۹٪ کلیه ارقام مشمول برداشت کسور بازنشستگی حکم استخدام رسمی و آزمایشی
ب: بعد از تاریخ ۱/۵/۱۳۸۸ طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان قانون نقل و انتقال حق بیمه مصوب سال ۱۳۶۵ و ۱۳۹۳ ۹٪ کلیه ارقام مشمول برداشت کسور بازنشستگی حکم استخدام رسمی و آزمایشی
سابقه حق‌التدریس پاره وقت معلمان
ارائه و احتساب این سابقه بعد از تاریخ ۵/۲/۱۳۹۷ قابل قبول نمی‌باشد
قانون تعیین تکلیف خدمت معلمان حق‌التدریس مصوب سال ۱۳۹۵ قانون تعیین تکلیف خدمت معلمان حق التدریس مصوب سال ۱۳۹۵ احتساب سابقه حق‌التدریس پاره‌وقت از ۰۵/۰۲/۱۳۹۶ تا ۵/۲/۱۳۹۷ می‌باشد.
واریزی پس از تاریخ یاد شده قابل پذیرش نیست.
سابقه حق‌التدریس تمام وقت اعضای هیأت علمی
(حداقل ۴۰ ساعت در هفته)
قوانین و مقررات اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها قانون نقل و انتقال حق بیمه مصوب سال ۱۳۶۵ و ۱۳۹۳ ۹٪ کلیه ارقام مشمول برداشت کسور بازنشستگی حکم زمان تقاضا به شرط سپری نشدن یکماه از زمان تقاضا
ایام بلاتکلیف فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم با وجود همه شرایط ذیل:
الف: صدور حکم بعد از اتمام تحصیل
ب: صدور احکام سنواتی
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه‌های شماره ۱۵۳- ۱۲/۳/۱۳۸۷ و ۶۵۴- ۸/۶/۱۳۸۶ فاقد مستند مبنای محاسبه حقوق مبنا (پایه) قبل از ۷۸ و واریز کسور بماخذ ۲۲.۵٪ + مقرری و جریمه دیرکرد
ایام فاصله خدمتی فاقد احتساب فاقد مستند می‌بایست حکم استخدام قطعی صادر و کسور پرداخت شود به احتساب جریمه دیرکرد در قالب فرم ۵/۱
ایام فاصله خدمتی فاقد احتساب فاقد مستند پس از صدور حکم قطعی و پرداخت کسور با حتساب جریمه دیرکرد و تکمیل فلم ۵/۱
خدمت در سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب اسلامی قانون احتساب خدمت در نهادهای انقلابی مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴ و مقررات استخدامی س\اه قانون نقل و انتقال حق بیمه مصوب سال ۱۳۶۵ و ۱۳۹۳ ۹٪ کلیه ارقام مشمول برداشت کسور بازنشستگی حکم زمان تقاضا به شرط  سپری نشدن یکماه از زمان تقاضا
احتساب خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی (۴۰ ساعت در هفته) قانون احتساب خدمت در نهادهای انقلابی مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴ و مقررات استخدامی سپاه قانون نقل و انتقال حق بیمه مصوب سال ۱۳۶۵ و ۱۳۹۳ ۹٪ کلیه ارقام مشمول برداشت کسور بازنشستگی حکم زمان تقاضا به شرط سپری نشدن یکماه از زمان تقاضا
خدمت جبهه ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران ماده ۲۷ قانون جامع خدمت رسانی ایثارگران
ارفاقی استثنایی قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوبه ۲۹/۱/۱۳۶۹ به ازای هر ۵ سال یکسال اضافه می‌شود ۲۲.۵ درصد کسورات مدت ارفاقی مانند کسورات مربوط به پرداخت حقوق و مزایا آخرین حکم زمان محاسبه کسور
کارآموزی قضات قانون استخدام قضات ۱۹/۰۳/۱۳۴۳ ۲۲.۵٪ حقوق و مزایای مشمول کسور
اسارت (محکومیت سیاسی و اسرای جنگ) و مضاعف تبصره ۲ آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات به آن دسته از افرادی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته‌اند (مصوب ۳۰/۲/۱۳۷۷) ۲۲.۵٪ حقوق و مزایای مشمول کسور
معالجه جانبازان قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ ۲۲.۵٪ حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور بازنشستگی در آخرین حکم کارگزینی
مرخصی بدون حقوق
الف: تحصیلی
تبصره ۴ ماده ۴۹ ۲۲.۵٪ حقوق و مزایای مشمول کسور در زمان تقاضا
ب: خویش‌فرمایی قوانین برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه و بند الف ماده ۶ قانون احکام دائمی ۲۲.۵٪ حقوق و مزایای مشمول کسور
استحقاقی استفاده نشده آیین نامه ماده ۸۴ (پیوست شماره ۳۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ۲۲.۵٪ حقوق و مزایای مشمول کسور در زمان محاسبه
مأموریت خارج از کشور ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری ۲۲.۵٪ حقوق و مزایای مشمول کسور در زمان مرخصی
شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام