کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر (بخشنامه شماره ۸۱۹۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

سازمان برنامه و بودجه کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت راه و شهرسازی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت آموزش و پرورش- وزارت جهاد کشاورزی

کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)- صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

در اجرای قسمت اخیر تبصره (۲) بند (الف) ماده (۵۷) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵)، به پیوست مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص «اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» که به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

دبیر شورا و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- محمد شریعتمداری

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

فصل اول: کلیات

ماده ۱- “صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر” به‌عنوان صندوق بیمه‌اجتماعی، به استناد بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (تصویبنامه شماره ۶۵۸۴۶/ت۳۲۱۸۰هـ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ هیأت‌وزیران) تشکیل و به استناد قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین ‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی (مصوب ۱۳۸۸) و سایر قوانین و مقررات مربوطه فعالیت می‌نماید، در این اساسنامه به اختصار “صندوق” نامیده می‌شود.

ماده ۲- هدف صندوق در راستای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قوانین و مقررات عام تامین‌اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط، پرداخت مستمری، بازنشستگی، پیری (سالمندی)، ازکارافتادگی، بازماندگان، بیکاری و همچنین ارائه بیمه خدمات ‌درمانی به اعضای اصلی و تبعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب و همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قوانین فوق‌الذکر، با به‌کارگیری اصول محاسبات بیمه‌ای و امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی (با بهره‌گیری از وجوه و ذخائر در اختیار) می‌باشد.

تبصره – حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمان‌ها، مؤسسات ‌و صندوقهای بیمه‌ای این نظام، تحت ضمانت دولت خواهد بود و صندوق مکلف است‌ تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه اتخاذ می‌نماید را رعایت نماید.

ماده ۳- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و به استناد «قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۰۴» به صورت موسسه عمومی غیردولتی و وابسته به وزارت، طبق مقررات این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در حدود تبصره ۱ ماده ۱۱ تحت نظارت و راهبری کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره خواهد شد.

ماده ۴- صندوق نسبت به انجام کلیه امور و عملیاتی که در تحقق اهداف مندرج در ماده (۲) این اساسنامه پیش‌بینی شده است، در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه اقدام می‌نماید. از جمله این موارد عبارتند از:

الف- تأمین و پرداخت مستمری بازنشستگی،پیری (سالمندی)، ازکارافتادگی، بازماندگان و بیکاری و همچنین ارائه بیمه خدمات‌درمانی به اعضاء و مستمری‌بگیران.

ب- استفاده از وجوه و ذخایر و سایر منابع از طریق فعالیت‌های اقتصادی لازم با بازدهی مناسب و با رعایت اصول امنیت سرمایه‌گذاری، سودآوری و نقدشوندگی و در چارچوب ضوابط بند (هـ) ماده ۱۵ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.

پ- استفاده از تسهیلات مالی و سایر خدمات بانک‌ها و مؤسسات‌مالی و اعتباری غیربانکی مجاز و سایر صندوق‌ها و مؤسسات قانونی تأمین سرمایه.

تبصره ۱- صندوق موظف است در ارایه خدمات و انجام تعهدات، بر اساس آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (تصویبنامه شماره ۶۵۸۴۶/ت۳۲۱۸۰ه- مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ هیأت‌وزیران) و سایر قوانین و مقررات مربوطه عمل نماید و در موارد مسکوت و همچنین تنظیم آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوطه، با توجه به حداقل حمایت‌های مندرج در قانون و مقررات تأمین اجتماعی و اصلاحیه‌های بعدی آن و متناسب با وجود و تامین منابع مالی موردنیاز، نسبت به ارایه خدمات و انجام تعهدات اقدام نماید. افزایش حقوق مستمری کلیه مستمری‌بگیران صندوق، در حدود مصوبات هیات‌وزیران و برمبنای محاسبات بیمه‌ای، با پیشنهاد هیأت مدیره صندوق به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.

تبصره ۲- چنانچه بر اساس ضوابط موردعمل صندوق، ارایه بیمه خدمات درمانی به مشترکین(اعم از اعضای اصلی و تبعی) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تعهدات صندوق پیش‌بینی نشده باشد، مشترکین صندوق از لحاظ بهره‌مندی از خدمات مذکور، مشمول ضوابط حاکم بر سازمان بیمه سلامت ایران می‌باشند و صندوق مکلف است در چارچوب ماده (۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، همکاری و هماهنگی لازم با مراجع قانونی ذیربط را در زمینه بیمه‌های همگانی و تکمیلی درمان (و همچنین بیمه‌های تکمیلی اجتماعی) معمول نماید.

ماده ۵- کلیه وجوه، اموال، ذخایر و دارایی‌های صندوق به هر مبلغ و به هر صورت و کیفیت، متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش است و صرفاً در جهت رفاه و تامین مستمری ایام پیری (سالمندی)، ازکارافتادگی، بازماندگان و تامین بیمه درمان اعضاء و اداره امور صندوق به مصرف خواهد رسید. در هیچ شرایطی و به هیچ عنوان نمی‌توان اعضای صندوق و یا بازماندگان آنان را از حقوقی که بر اساس اساسنامه و آیین‌نامه صندوق کسب می‌نماید، محروم نمود.

ماده ۶- مرکز اصلی صندوق در تهران است و می‌تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی‌ها فعالیت نماید و در مورد واگذاری امور اجرایی و تصدی‌گری به کارگزاری‌ها، براساس تبصره (۱) ماده ‌(۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اقدام می‌نماید.

تبصره – امکان جابجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیأت‌امناء می‌باشد.

فصل دوم: ارکان صندوق

ماده ۷- ارکان صندوق به شرح زیر است:

الف- هیأت‌امناء.

ب- هیأت‌مدیره.

پ- مدیرعامل.

ت- هیأت‌نظارت.

تبصره – شرایط عضویت در کلیه ارکان فوق، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی می‌باشد. حکم انتصاب کلیه ارکان این ماده ، پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه، توسط رییس هیات امنا و در خصوص مدیر عامل توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می‌شود.

ماده ۸- هیأت‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی، موضوع قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی (مصوب ۱۳۸۸)، در حکم هیأت‌امناء صندوق می‌باشد و نحوه تشکیل و اداره جلسات، اتخاذ تصمیمات، تعیین حق‌الزحمه اعضاء و سایر موارد مربوط به آن، تابع ضوابط حاکم بر هیأت‌امناء مذکور است.

ماده ۹- وظایف و اختیارات هیأت‌امناء، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف- تصویب راهبردها و خط‌مشی‌های صندوق، با رعایت سیاست‌ها و برنامه‌های کلان شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی.

ب- تصویب برنامه و بودجه، صورت‌های مالی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، پس از استماع گزارش هیأت‌مدیره و حسابرس و بازرس قانونی و اظهارنظر هیأت ‌نظارت صندوق نسبت به صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی حسابرسی‌ شده.

پ- انتخاب، عزل و پذیرش استعفای اعضای هیأت ‌مدیره و هیأت ‌نظارت صندوق و همچنین پیشنهاد عزل یا نصب مدیرعامل صندوق به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت تأیید و صدور حکم.

ت- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، بیمه ‌اجتماعی، سرمایه‌گذاری و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز صندوق.

ث- تعیین حقوق و مزایا و یا حق‌الزحمه (حسب مورد) اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و هیأت نظارت، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

ج- تصویب ساختار و تشکیلات کلان صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

چ- پیشنهاد وضع، تغییر و یا اصلاح قوانین و مقررات بیمه‌ای دولت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و طی مراحل قانونی.

ح- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد پیشنهادی هیأت مدیره.

خ- تصویب سایر موارد مقرر، با توجه به قوانین و مقررات مربوط.

تبصره – هیأت‌امناء می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به رئیس هیأت‌امناء تفویض نماید.

ماده ۱۰- اعضای هیأت‌مدیره مرکب از پنج نفر دارای تخصص و تجارب مختلف موردنیاز، مطابق بند(ب) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد که از سوی هیأت‌امناء به صورت موظف (بدون پذیرش مسئولیت اجرایی) برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد.

تبصره ۱- هیأت‌مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود، یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر نایب‌رئیس و یک نفر منشی انتخاب می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره، بیش از مدت عضویت آنها در هیأت‌مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب‌رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.

تبصره ۲- اعضای هیأت‌مدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود، تا تعیین هیأت‌مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه می‌دهند.

تبصره ۳- در صورت فوت، حجر، استعفاء و یا سلب شرایط قانونی هریک از اعضای هیأت‌مدیره یا در مواردی‌که به تشخیص هیأت‌امناء، تغییر آنان ایجاب نماید، هیأت‌امناء موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه، در اولین جلسه خود که در هر صورت نباید بیشتر از یک ماه به طول بیانجامد، جانشین وی را برای مدت باقیمانده تعیین نماید.

ماده ۱۱- وظایف رئیس هیأت‌مدیره به شرح زیر است:

الف- دعوت از اعضای هیأت‌مدیره جهت تشکیل جلسات و اداره جلسات هیأت‌مدیره.

ب- انعکاس پیشنهادهای هیأت‌مدیره به هیأت‌امناء و ابلاغ مصوبات هیأت‌امناء و هیأت‌مدیره به مدیرعامل.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف- بررسی و تائید راهبردها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های اجرائی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق برای ارائه به هیأت‌امناء.

ب- بررسی و تائید برنامه‌های عملیاتی صندوق.

پ- بررسی و تائید برنامه و بودجه، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، جهت ارائه به هیأت‌امناء.

ت- ارائه گزارش مالی میان دوره‌ای و مقایسه بودجه با عملکرد در مقاطع ۶ ماهه به هیأت‌امناء.

ث- بررسی و تائید آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی، بیمه‌اجتماعی، سرمایه‌گذاری و سایر آیین‌نامه‌ها و ضوابط موردنیاز صندوق و ارائه آنها به هیأت‌امناء جهت بررسی و تصویب در مراجع قانونی ذیربط.

ج- بررسی و تائید ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارائه آن به هیأت‌امناء، جهت تصویب و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق در چارچوب تشکیلات کلان مصوب؛

چ- تعیین اعضای هیأت ‌مدیره و مدیران‌ عامل شرکتها و مؤسسات تابعه بلافصل، به پیشنهاد مدیرعامل و با توجه به میزان سرمایه یا سهام در شرکتها و موسسات مذکور.

ح- نظارت بر کلیه سطوح و امور اجرائی صندوق و همچنین نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیأت‌امناء.

خ- تصویب سازوکار مربوط به اجرای مصوبات هیأت‌امناء و هیأت‌مدیره، به پیشنهاد مدیرعامل و یا اعضای هیأت‌امناء.

د- تصویب نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات صندوق با اهداف، قوانین و مقررات، اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب، به پیشنهاد مدیرعامل.

ذ- انجام سایر امور لازم برای اداره صندوق، در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ۱- هیأت‌مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات خود را جهت اداره مطلوب صندوق و تحقق اهداف آن به مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت اعضاء هیأت‌مدیره نخواهد بود. هیأت‌مدیره نمی‌تواند وظایف و اختیارات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث) را به مدیرعامل یا دیگری واگذار نماید.

تبصره ۲- جلسات هیأت‌مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنان با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت‌مدیره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت‌مدیره می‌رسد.

ماده ۱۳- مدیرعامل به‌عنوان بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی خارج از هیأت‌امناء و هیأت‌مدیره است که مطابق بند (ج) قانون ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸)، برای مدت چهار سال به پیشنهاد هیأت‌‌امناء (حتی‌الامکان با معرفی هیأت‌مدیره) و تأیید و حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد.

تبصره – در صورت فوت، حجر، استعفاء و یا سلب شرایط قانونی مدیرعامل یا در مواردی‌که به تشخیص هیأت‌امناء، تغییر وی ایجاب نماید، جانشین وی به ترتیب مقرر در این اساسنامه تعیین می‌گردد. همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت ضرورت می‌تواند حداکثر به مدت شش ماه به منظور انجام وظایف مدیرعامل صندوق، سرپرست منصوب نماید.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مدیرعامل، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و مفاد این اساسنامه، به شرح زیر می‌باشد:

الف- اداره امور جاری صندوق، در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه، راهبردها، خط‌مشی‌ها، برنامه و بودجه، آیین‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیأت‌امناء و هیأت‌مدیره.

ب- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی(ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، جهت ارائه به هیأت‌مدیره.

پ- تهیه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای و مقایسه بودجه با عملکرد در مقاطع زمانی ۶ ماهه.

ت- تهیه ساختار و تشکیلات کلان و تفصیلی صندوق و ارائه آن به هیأت‌مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.

ث- نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیأت‌مدیره.

ج- صدور احکام نصب و عزل اعضاء هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات تابعه بلافصل، پس از تصویب هیأت‌مدیره صندوق.

چ- نصب و عزل و پذیرش استعفای معاونین و مدیران صندوق.

ح- نمایندگی سرمایه یا سهام صندوق با حق تفویض به هر یک از کارکنان جهت حضور در جلسات مجامع‌عمومی مؤسسات و شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن متعلق به صندوق می‌باشد.

خ- پیشنهاد سازوکارهای عملیاتی نمودن تصمیمات هیأت‌امناء و هیأت‌مدیره.

د- ارائه پیشنهاد جهت تسهیل امور اجرایی به هیأت‌مدیره.

ذ- نمایندگی صندوق در کلیه مراجع قانونی در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی که می‌تواند این اختیار را شخصا یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می‌کند، اعمال نماید؛

ر- طرح، پیگیری، دفاع و یا استرداد هرگونه دعاوی حقوقی یا کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها و سایر مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف صندوق، با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی، انتظامی و اداری و انجام اقدامات موردنیاز در دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار یا تردید نسبت‌به سند طرف و استرداد سند، ادعای جعل و تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مُصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین ضرر و زیان ناشی از دعاوی و انجام سایر موارد موردنیاز در این رابطه.

ز- افتتاح و استفاده از هرگونه حساب و یا مسدود نمودن آن نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، با رعایت ضوابط موردعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

س- وصول مطالبات و پرداخت دیون صندوق.

ش- انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق باشد و انجام کلیه عملیات مندرج در ماده (۴) این اساسنامه.

ص- دریافت تسهیلات و خدمات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی و سایر صندوق‌های مجاز تأمین اعتبار، با رعایت قوانین و مقررات و اساسنامه حاضر.

تبصره ۱- مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی، در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده صندوق محسوب و از طرف صندوق حق امضاء دارد. مدیرعامل می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت، به مدیران و کارکنان صندوق تفویض نماید.

تبصره ۲- مکاتبات عادی به امضاء مدیرعامل و مهر صندوق و قراردادها و اسناد تعهدآور و چک‌های صادره صندوق، در چارچوب ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌‌های مربوط، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره(به انتخاب هیأت‌مدیره) همراه با مهر صندوق معتبر می‌باشد.

ماده ۱۵- اعضای هیأت‌نظارت مرکب از سه‌نفر دارای تخصص و تجارب مختلف موردنیاز می‌باشد که با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۱) و بند (د) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، توسط هیأت‌امناء برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۱- هیأت‌نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات موردنیاز و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید.

تبصره ۲- مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیأت ‌نظارت باشد، در مهلت‌های قانونی، در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره ۳- اداره امور داخلی هیأت‌نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیأت مذکور تدوین و به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.

تبصره ۴- انتخاب رئیس هیأت‌نظارت از بین اعضای هیأت‌نظارت، به‌عهده رئیس هیأت‌امناء صندوق می‌باشد.

تبصره ۵- وظایف بازرس قانونی به‌عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که گزارش خود را به هیأت‌نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهد نمود.

تبصره ۶- در صورت فوت، حجر، استعفاء یا سلب شرایط قانونی هریک از اعضاء هیأت‌نظارت یا در مواردی که به تشخیص هیأت امناء، تغییر آنان ایجاب نماید، هیأت‌امناء موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه، در اولین جلسه خود که در هر صورت نباید بیشتر از سه‌ماه به طول بیانجامد، جانشین وی را برای مدت باقیمانده تعیین نماید. اعضای هیأت‌نظارت پس از اتمام مدت مأموریت خود، تا تعیین هیأت‌نظارت جدید کماکان به کار خود ادامه می‌دهند.

ماده ۱۶- وظایف و اختیارات هیأت‌نظارت، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با قوانین و مقررات قانونی.

ب- اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی تنظیمی، قبل از طرح در هیأت‌امناء.

پ- اظهارنظر در خصوص گزارش حسابرس و بازرس قانونی.

ت- انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت هیأت‌نظارت می‌باشد.

تبصره – چنانچه هیأت‌نظارت در اداره امور صندوق، عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع هیأت‌مدیره رسانده و هیأت‌مدیره در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت دو هفته پاسخ مکتوب را اعلام می‌کند. هیأت‌نظارت در هر حالت پس از بررسی‌های لازم، گزارش نهایی را به اطلاع هیأت‌امناء خواهد رساند.

فصل سوم: مقررات مالی و اداری

ماده ۱۷- سال مالی صندوق برابر یک سال شمسی است که از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده ۱۸- دارایی‌ها و درآمدهای صندوق، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، عبارتند از:

الف- حق بیمه‌های دریافتی و دریافتنی، شامل سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.

ب- وجوه و دارایی‌های موجود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق.

پ- وجوه حاصل از خسارت، جرایم و جزاهای نقدی، موضوع قوانین و مقررات مربوط و یا احکام قطعی دادگاهها.

ت- هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از داخل یا خارج کشور.

ث- بدهی‌ها، کمک‌ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق.

ج- سایر منابعی که بر اساس ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط، قابل جذب توسط صندوق باشد.

تبصره ۱- مطالبات و دیون صندوق از دولت، بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی‌که منابع مالی صندوق، کفاف هزینه‌ها و تعهدات صندوق را ندهد صندوق مکلف است با تصویب هیأت‌امناء اقدامات مالی و ساختاری لازم را از جمله از طریق اخذ وام و اعتبار از واحدهای تابعه، وابسته یا زیرمجموعه و یا بانکها و موسسات و صندوق‌های مالی و اعتباری مجاز، واگذاری بنگاههای زیان‌ده و کم‌بازده و اعمال تغییرات لازم در سرمایه‌گذاری و نحوه مدیریت وجوه و ذخایر اتخاذ نماید. تأمین کسری صندوق از طریق بودجه عمومی دولت در ارتباط با آن بخش از تعهدات قانونی که براساس قوانین و مقررات موضوعه برقرار گردیده است، منوط به عدم امکان جبران آن از روش‌های یادشده و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(جهت ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور و درج در لوایح بودجه سنواتی) می‌باشد، مشروط به اینکه صندوق تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری ابلاغی از سوی وزارتخانه مذکور را رعایت نموده یا بنماید.

تبصره ۳- ضوابط نظام تأمین اجتماعی چندلایه مصوب و ابلاغی، در تنظیم آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات صندوق، تعیین سقف و کف برقراری حقوق و مزایای مستمری در سطح پایه، معادل قوانین و مقررات عام تامین اجتماعی ملاک عمل خواهد بود. در لایه بیمه اجتماعی مکمل، مطابق جزء (۲) ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اقدام خواهد شد.

ماده ۱۹- مدیرعامل مکلف است حداقل هر سه سال یکبار گزارش محاسبات فنی (بیمه‌ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه‌ای و براساس ضوابط ابلاغی وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه گردیده است، به هیأت‌مدیره صندوق ارائه تا پس از تأیید به هیأت‌امناء تقدیم گردد.

ماده ۲۰- هیأت‌مدیره مکلف است تا پایان آبان ماه هر سال، برنامه و بودجه صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیأت‌امناء پیشنهاد نماید. هیأت‌امناء مکلف است حداکثر تا پایان بهمن‌ماه، برنامه و بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت‌مدیره ابلاغ نماید.

تبصره ۱- هیأت‌مدیره موظف است گزارش‌های مقایسه‌ای بودجه با عملکرد، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی و عملکرد سالانه خود را حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد جهت بررسی و اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی و هیأت‌نظارت ارسال نماید.

تبصره ۲- بازرس قانونی مکلف است نسخه‌ای از نظرات خود را در مورد گزارش‌های مقایسه‌ای بودجه با عملکرد، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی سالانه و عملکرد هیأت‌مدیره را حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز به هیأت‌نظارت اعلام نماید.

تبصره ۳- هیأت‌نظارت موظف است، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول گزارش بازرس قانونی، مراتب را بررسی و پس از اخذ نظرات هیأت‌مدیره و حسب مورد اعمال اصلاحات لازم در حساب‌ها و گزارش‌های صندوق، اظهارنظر خود را به همراه گزارش بازرس قانونی و نظرات هیأت‌مدیره به هیأت‌امناء ارائه نماید. هیأت‌مدیره نیز مکلف است در صورت اختلاف‌نظر با هیأت‌نظارت، موارد را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیأت‌امناء تقدیم دارد.

تبصره ۴- هیأت‌امناء مکلف است حداکثر تا ۱۵ آبان‌ماه سال بعد، نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی حسابرسی‌شده و عملکرد سالانه هیأت‌مدیره صندوق اقدام نماید.

تبصره ۵- صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه ‌گردد.

تبصره ۶- تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط هیأت‌امناء به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره برای عملکرد مالی سال موردنظر می‌باشد.

ماده ۲۱- اعضای هیأت‌امناء، هیأت‌مدیره، هیأت‌نظارت، مدیرعامل و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای فوق عضو هیأت‌مدیره یا مدیرعامل آن شرکت می‌باشند، نمی‌توانند در معاملاتی که با و یا به حساب صندوق و یا شرکت‌ها و موسسات تابعه آن انجام می‌پذیرد، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.

تبصره – پرداخت حق‌بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق، معامله محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۲- اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و هیأت‌نظارت حق ندارند خارج از مصوبات هیات امنا هیچگونه وام یا اعتباری بابت مسئولیت خود از صندوق تحصیل نمایند و صندوق نمی‌تواند دیون و یا تعهدات آنان را تضمین یا تعهد نماید.

تبصره – اخذ هرگونه وام یا اعتبار توسط اعضاء هیأت‌امناء از صندوق و یا تضمین یا تعهد دیون آنان توسط صندوق، ممنوع می‌باشد. این‌گونه عملیات به خودی خود باطل است.

ماده ۲۳- آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین‌نامه‌های نحوه تشکیل جلسات هیأت‌امناء، هیأت‌مدیره و هیأت‌نظارت و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز صندوق باید ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این اساسنامه، تدوین و به تصویب مراجع ذیربط برسد. مفاد این حکم، مانع از طرح و تصویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز، بعد از اتمام مدت مذکور نمی‌باشد.

تبصره – مادامی‌که آیین‌نامه‌‌های مذکور به تصویب نرسیده‌اند و مفاد آیین‌نامه‌های موجود مغایرتی با این اساسنامه و قوانین و مقررات جاری نداشته باشند، آیین‌نامه‌‌های موجود به قوت خود باقی می‌باشند.

این اساسنامه در تاریخ …… به تایید شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی و در تاریخ …… به تصویب هیات وزیران رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام