کتاب استخدامی اداری ها
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اصلاح موادی از آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران

اصلاح موادی از آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران (بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۱۹۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ رئیس قوه قضاییه)

در اجرای ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بنا به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور «آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران» به شرح زیر اصلاح می‌شود:

اصلاح موادی از آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران

۱- ماده (۳) آیین نامه و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳‏‏- سازمان مکلف است در اجرای ماده ( ۳ ) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مصوب  ۲۴‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۰ پس از اعلان عمومی به نحو مقتضی به شرح ذیل نسبت به پذیرش سردفتر و دفتریار اقدام نماید:

الف‏‏ ـ اعلان عمومی مهلت ثبت نام و شرایط عمومی و اختصاصی لازم جهت ثبت نام داوطلبان؛

ب‏‏ ـ ثبت نام از واجدین شرایط در مهلت مقرر و برگزاری آزمون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور؛

پ‏‏ ـ مصاحبه توسط هیأت اختبار از پذیرفته شدگان اعلامی سازمان سنجش آموزش کشور پس از طی مراحل تایید صلاحیت توسط مراجع ذیصلاح.

تبصره ۱‏- سازمان پس از طی مراحل بند « پ » متناسب با امتیاز علمی مکتسبه پذیرفته شدگان و اعلام محل مورد تقاضای آنان نسبت به صدور ابلاغ سردفتری بر مبنای درجات حوزه های ثبتی استان مربوط اقدام خواهد نمود.

تبصره ۲- نحوه جذب سردفتر بر اساس این ماده، نافی صلاحیت رئیس قوه قضائیه برای جذب سردفتر بر اساس ماده (۲) قانون نخواهد بود.

تبصره۳ـ شرکت پذیرفته شدگان در دوره کارآموزی که توسط هیات اختبار تعیین می‌گردد، الزامی است.

تبصره۴‏ـ شرکت سردفتر و دفتریار در دوره‌های آموزشی که در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار می‌شود الزامی است.

تبصره ۵ ـ تدریس در دانشگاه مانع شغل سردفتری نیست، مشروط به اینکه مستخدم دولت و یا عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نبوده و با اذن رئیس سازمان باشد.

تبصره۶‏‏ ـ سازمان مکلف است پاداش مناسبی با توجه به تعداد جلسات هیأت اختبار به عنوان حق‌الزحمه به اعضاء هیأت اختبار بپردازد.

۲ـ ماده (۶) آیین نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶- محل دفترخانه باید مجهز به دوربین مداربسته با قابلیت ضبط تصویر، کپسول آتش‌نشانی و مکان مطمئن برای نگهداری اسناد و دفاتر ثبتی باشد. وجود دوربین مداربسته باید از قبل به اشخاص اعلام شود.

۳- ماده (۱۲) آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۲- انتقال دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تأیید سازمان امکان‌‌پذیر است. در مواردی که سردفتر یا دفتریار بدون دلیل موجه با انتقال مخالفت نماید، سازمان موضوع را با جلب نظر مشورتی کانون استان بررسی و تصمیم مقتضی به عمل می‌آورد.

۴ ـ ماده (۳۰) آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می‌گردد:

ماده ۳۰- سردفتر و دفتریار موظفند قبل از شروع به کار، نمونه امضای خود را در حضور رییس ثبت محل و در فرم مخصوص درج و ارائه نمایند. یکی از فرم‌ها در اداره ثبت محل و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بایگانی یا اسکن خواهد شد. در طول دوره فعالیت دفاتر، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری سند از طریق امضای الکترونیک خواهد بود.

۵- یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به ماده (۳۲) آیین‌نامه الحاق می‌شود:

تبصره ۳‏‏- انجام اقدامات ثبت در مواد ( ۳۱ ) و ( ۳۲ ) آیین‌نامه منوط به ایجاد تمهیدات لازم جهت استخراج مشخصات طرفین سند از طریق سامانه ثنا و ابلاغ اوراق اخطاریه از طریق سامانه ابلاغ توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان می‌باشد.

۶ ـ ماده (۳۳) آیین نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳۳- کلیه اسناد در سامانه ثبت آنی تنظیم و در دفتر الکترونیک ثبت و در صورت درخواست اصحاب سند بر روی اوراق ۴ A سفید چاپ می‌گردد. سردفتر مکلف است پس از تنظیم سند در سامانه و اخذ شناسه یکتا، نسخه پشتیبان سند را از طریق سامانه چاپ و به امضای اصحاب سند و سایر اشخاصی که اخذ امضای آن‌ها در دفتر الزامی است، مطابق مقررات در نسخه مذکور اخذ کند و این نسخه را پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور نماید.

۷ـ بند الف و ب ماده (۳۴) آیین نامه به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به بند ب الحاق می‌شود:

الف- از طریق سامانه اثر انگشت آن ها را در دفتر الکترونیک اخذ و سپس با امضای الکترونیک، دفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذی ربط را به آنان تحویل داده و رسید اخذ نماید.

ب- مفاد اسناد را به طرف یا طرفین معامله حین امضا اسناد تفهیم نماید و مراتب را ذیل نسخه پشتیبان با قید عبارت: “از مفاد سند مطلع شدم” درج و به امضای آنها برساند.

تبصره- سازمان می‌تواند به هر نحو مقتضی اقدام لازم در خصوص حضور و غیاب سردفتران و دفتریاران را از طریق سامانه های مربوط اعمال نماید.

۸- تبصره ماده (۴۵) آیین‌نامه، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره‌- در تنظیم اسناد معاملات اقساطی و رهنی شماره حساب دائن و تعداد اقساط می‌تواند جایگزین قبوض شود.

۹- ماده (۴۸) آیین‌نامه، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۴۸- برای تنظیم و ثبت اسناد معاملات وراث متوفی نسبت به ماترک، گواهینامه پرداخت مالیات بر ارث و ارائه گواهی حصر وراثت الزامی است.

۱۰- ماده (۵۷) آیین نامه و تبصره (۲) آن اصلاح و یک تبصره تحت عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

ماده ۵۷- اخذ حق التحریر به میزان مبلغ مندرج در سند مجاز است و سردفتر نمی‌تواند وجه یا مالی بیش از میزان مندرج در تعرفه حق التحریر دریافت کند.

تبصره۲ـ‌ سردفتر باید پانزده درصد سهم دفتریار اول از حق‌التحریر اسناد تنظیمی را ماهیانه به حساب او واریز نماید.

تبصره۳‏‏ـ تعرفه حق‌التحریر به صورت سالیانه با توجه به شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی مورد بازنگری قرارگرفته و در صورت لزوم به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

۱۱ ـ تبصره ماده (۶۱) آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ـ مدت مرخصی زایمان سردفتر و دفتریار نه ماه تمام می‌باشد. پرداخت حقوق آنان با استفاده از تمام مزایای متعلقه بر اساس قوانین و مقررات مرتبط است.

۱۲ ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره  (۲) به ماده (۸۴) آیین‌نامه الحاق و عنوان «تبصره» به «تبصره ۱» تغییر می‌یابد:

تبصره۲ـ مدت نظام وظیفه، با ارائه مدرک معتبر مشروط به واریز مابه‌التفاوت حق بیمه و بازنشستگی دو سال آخر خدمت به صندوق کانون به عنوان سنوات بازنشستگی محاسبه می‌گردد.

۱۳ـ یک تبصره تحت عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به ماده (۸۸) آیین نامه الحاق می‌گردد:

تبصره۳ـ در هرمورد در مواد آیین نامه که به افراد تحت تکفل تصریح شده است، ملاک مصادیق افراد مذکور در ماده ۷۹ آیین نامه می‌باشد.

این اصلاحیه در ۱۳ بند در تاریخ  ۱۴۰۲/۳/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام