کتاب استخدامی اداری ها
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور موضوع: مصادیق جنبه‌های امنیتی در ارائه مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق یا تحت اداره دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره ۷۳۴۶۳/ت۵۴۳۷۷هـ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۸ هیئت وزیران)

وزارت اطلاعات- وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت دادگستری- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۵/۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور -مصوب ۱۳۹۳-، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور -مصوب ۱۳۹۳-.

۲- دستگاه: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (۶)‌ ماده (۱)‌ قانون.

۳- املاک دارای رده حفاظتی: اماکن، اراضی و تأسیسات دارای رده‌های حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت دستگاه‌ها که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قانون تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور -مصوب ۱۳۹۳- و آیین‌نامه اجرایی آن، حسب مورد توسط ستاد کل نیروهای مسلح یا شورای امنیت کشور تعیین‌ می‌شود.

۴- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

۵- جنبه‌های امنیتی: محدودیت‌های ناشی از رده‌های حفاظتی تعیین‌شده مندرج در بند (۳) این ماده.

۶- کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه.

ماده ۲- جنبه‌های امنیتی به شرح زیر است:

۱- محدودیت‌های مربوط به نحوه ارسال و ارایه اطلاعات و مستندات املاک دارای رده حفاظتی به سازمان.

۲- محدودیت‌های مربوط به نحوه نگهداری اطلاعات و مستندات املاک دارای رده حفاظتی در سازمان.

۳- محدودیت‌های مربوط به نحوه دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی به اطلاعات و مستندات املاک دارای رده حفاظتی.

۴- محدودیت‌های مربوط به نحوه انتشار اطلاعات و مستندات و نقشه‌های املاک دارای رده حفاظتی.

ماده ۳- ارسال و ارایه اطلاعات و مستندات توصیفی املاک دارای رده حفاظتی به سازمان به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

۱- اطلاعات و مستندات توصیفی املاک دارای رده حفاظتی از نوع “قابل حفاظت” به صورت کامل متضمن اطلاعات مورد نظر سازمان، در قالب برگه (فرم‌)های ابلاغی کارگروه مستقیماً در اختیار سازمان قرار می‌گیرد و فاقد جنبه امنیتی است.

۲- اطلاعات و مستندات توصیفی املاک دارای رده حفاظتی از نوع “حیاتی، حساس و مهم” با تأکید بر اعلام مشخصات ثبتی، نوع مالکیت، نام دستگاه بهره‌بردار با ذکر عناوین کلی (مانند وزارتخانه و سازمان) و درج نوع کاربری (مسکونی، اداری،‌تجاری، باغی و زراعی و آ»وزشی)، به کارگروه تحویل و پس از بررسی، توسط دبیرخانه کارگروه جهت انجام فرایند شناسه‌گذاری (کدگذاری) به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) ارسال و ظرف (۴۵) روز بدون ذکر سایر مشخصات و بهره‌بردار اختصاصی به سازمان ارسال می‌شود.

ماده ۴- سازمان با هماهنگی کارگروه ترتیبات خاصی را برای دریافت اطلاعات و مستندات توصیفی املاک دارای رده حفاظتی، ذخیره‌سازی و نحوه نگهداری آنها اعمال می‌کند.

ماده ۵- در انتشار اطلاعات، مستندات و نقشه‌های عمومی مربوط به املاک دارای رده حیاتی، حساس و مهم، رعایت موارد زیر الزامی است:

۱- عدم ذکر کامل عنوان ملک، کاربری و بهره‌بردار آن جز در موارد استفاده عمومی از قبیل مجتمع قضایی، بیمارستان، کلانتری و اماکنی که به جهت مراجعات عمومی لازم است با مشخصات مکانی ذکر شوند.

۲- استفاده از عناوینی که کارگروه برای املاک خاص اعلام می‌کند.

تبصره- تمامی دستگاه‌ها و مؤسساتی که متصدی تولید اطلاعات و نقشه‌های عمومی هستند مانند شهرداری‌ها و سازمان‌های فرهنگی و گردشگری ملزم به رعایت محدودیت‌هی مذکور هستند.

ماده ۶- سازمان موظف است در مواردی که مجاز به ارایه اطلاعات، مستندات و نقشه‌های حدنگار (کاداستر) به اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی است، موارد زیر را رعایت کند:

۱- در ارتباط با اشخاص خصوصی، راجع به املاک مندرج در بند (۲) ماده (۳) در جهات اربعه ملک مورد استعلام صرفاً به پلاک ثبتی و کاربری اعلامی بدون ذکر بهره‌بردار از قبیل مجتمع اداری، مجتمع مسکونی بسنده نماید.

۲- در ارتباط با اشخاص عمومی (دولتی و حاکمیتی) جهت تبادل امن اطلاعات و داده‌ها، کلیه اطلاعات مکانی و توصیفی موضوع قانون در مورد املاک موضوع این آیین‌نامه از جمله استعلامات ثبتی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با رعایت مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام خواهد شد.

ماده ۷- در صورتی که دبیرخانه شورای امنیت کشور یا ستاد کل نیروهای مسلح، تغییری در رده حفاظتی املاک ایجاد کند، موظف است مراتب را به سازمان اعلام کند تا در اجرای مواد (۴)، (۵) و (۶) این آیین‌نامه، حسب رده حفاظتی جدید اقدام شود.

ماده ۸- در مورد املاک کلیه دستگاه‌ها که فاقد رده حفاظتی هستند و دستگاه مدعی دارا بودن جنبه‌های امنیتی است، بدواً برای تعیین رده، موضوع به دبیرخانه شورای امنیت کشور و در مورد اماکن و املاک نیروهای مسلح، به ستاد کل نیروهای مسلح اعلام می‌شود. دبیرخانه شورای امنیت کشور یا ستاد کل نیروهای مسلح حسب مورد موظفند ظرف (۴۵) روز وضعیت را مشخص و به دستگاه و کارگروه اعلام کنند. چنانچه ملک مورد نظر واجد رده حفاظتی نباشد، دستگاه موظف است سریعاً اطلاعات و مستندات توصیفی مذکور در ماده (۹) قانون را در اختیار سازمان قرار دهد و در صورت اخذ رده حفاظتی، مطابق با مفاد این آیین‌نامه اقدام کند.

ماده ۹- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظفند از طریق سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و با مجوز شورای امنیت کشور، نقشه‌های املاک دارای رده حیاتی، حساس و مهم مورد نیاز دستگاه‌ها را در اختیار آنها قرار دهد.

ماده ۱۰- به منظور نظارت بر اجرای این آیین‌نامه، کارگروهی با مسئولیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) و عضویت نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور و دادگستری، سازمان برنام و بودجه کشور (سازمان نقشه‌برداری کشور)، سازمان و حسب مورد دستگاه ذی‌ربط تشکیل می‌شود.

ماده ۱۱- دبیرخانه کارگروه (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) مکلف است با همکاری سازمان نسبت به ارزیابی سالانه نحوه همکاری و اجرای مفاد این آیین‌نامه و ماده (۹) قانون توسط دستگاه‌ها اقدام و گزارش لازم را از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به هیئت وزیران ارایه کند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام