کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

‌آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران

‌آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران (مصوب ۱۳۵۸,۰۸,۱۲با اصلاحات و الحاقات بعدی)

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۲ /۸ /۵۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۳۳/۲۴/۴/۱/۱۱۱۷۲ مورخ ۵ /۶ /۵۸ وزارت کشور و‌موافقت‌نامه شماره ۱۷۴۴/۶ مورخ ۳ /۴ /۵۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور باستناد ماده ۵۸ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳۸ قانون اصلاحی ‌قانون بودجه ۱۳۴۳ ‌آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران را در ۹۱ ماده و ۳۰ – تبصره بشرح پیوست تصویب نمودند.

‌آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران

فصل اول – کلیات

ماده ۱ – شهرداری تهران و کلیه موسسات تابع آن از لحاظ استخدامی مشمول مقررات این آئین‌نامه خواهد بود.

تبصره – موسسات تابع شهرداری تهران از نظر این آئین‌نامه موسساتی هستند که دارای شخصیت حقوق و استقلال مالی باشند و حداقل پنجاه درصد سرمایه و یا‌منابع بودجه آنها از منابع مالی شهرداری تهران تامین شده باشد و در هر مورد که در این آئین‌نامه کلمه شهرداری ذکر گردیده است منظور شهرداری تهران و‌مؤسسات تابع آن می‌باشد.

ماده ۲ – بطور کلی مستخدمین شهرداری از لحاظ استخدامی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم میشوند:
‌الف – مستخدم ثابت که برای تصدی یکی از پستهای سازمانی شهرداری استخدام شده باشد.
ب – مستخدم رسمی که تابع قانون استخدام کشوری است.
پ- مستخدم موقت که بموجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص باستخدام شهرداری درآید، مقررات استخدامی این قبیل مستخدمین و تغییرات‌بعدی آن بنا به پیشنهاد شهرداری و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب انجمن شهر خواهدرسید.
ت- کارگران شهرداری مشمول قانون کار می‌باشند، تشخیص مشاغل کارگری در شهرداری بنا به پیشنهاد شهرداری و تایید سازمان امور اداری و استخدامی‌ کشور خواهد بود.

ماده ۳- فقط مستخدمین ثابت شهرداری موضوع بند الف ماده فوق مشمول مقررات این آئین‌نامه خواهند بود.

ماده ۴- سازمان تفصیلی شهرداری با قید پستهای سازمانی با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری بتصویب انجمن شهر خواهد رسید.

ماده ۵- استخدام اتباع بیگانه در شهرداری با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بعمل خواهد آمد.

فصل دوم- ورود به خدمت

ماده ۶- داوطلبان استخدام در شهرداری باید دارای شرایط زیر باشند:
‌الف – تابعیت ایران.
ب – سن کمتر از ۱۸ و بیشتر از ۴۰ سال تمام نباشد
پ – انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن.
ت – عدم اعتیاد به مواد مخدر و الکل.
ث – نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از خدمت دولت باشد.
ج – حداقل دارا بودن دیپلم کامل متوسطه.
چ – داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام میشود.
ح- متدین به یکی از ادیان رسمی

تبصره ۱- شهرداری می‌تواند برای بعضی از مشاغل تخصصی با تصویب انجمن شهر داوطلبان را تا سن ۴۵ سالگی استخدام نماید.

تبصره ۲- برای تصدی بعضی از پستهای سازمانی، شهرداری میتواند داوطلبان استخدام را با داشتن سوم متوسطه و یک دوره کلاس تخصصی برابر شرح‌مشاغل با تصویب شورای اداری شهرداری استخدام نماید.

تبصره ۳- کسانی که مجدداً باستخدام شهرداری در میآیند مشمول محدودیت حداکثر سن موضوع بند الف نخواهند بود مشروط بر اینکه سن آنها پس از کسر‌مدت خدمت آنان در شهرداری از حداکثر سن مقرر تجاوز نکند.

ماده ۷- استخدام در شهرداری از طریق امتحان یا مسابقه بعمل میآید.

‌تبصره ۱- شهرداریها مکلفند نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای پستهای سازمانی از بین داوطلبان واجد شرایط در صورت داشتن اعتبار لازم در بودجه‌مصوب، پس از اخذ مجوز استخدام و موافقت وزارت کشور (‌سازمان شهرداریهای کشور) تأمین نمایند.

تبصره ۲- افرادیکه در تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت غیر ثابت در استخدام شهرداری بوده و در مشاغل کارمندی انجام وظیفه می ‌نمایند، در صورتیکه دارای شرایط احراز شغل مورد نظر بوده و حداقل دارای یک سال سابقه خدمت متوالی باشند و خدمت آنان تا زمان اخذ مجوز استخدامی ادامه داشته باشد از‌شروط امتحان و مسابقه موضوع این ماده معاف خواهند بود. این تبصره تا تاریخ ۱/۱۰/۱۳۶۹ از تاریخ تصویب قابلیت اجراء دارد.

تبصره ۳- شهرداران فعلی و قبلی شهرداریها مشروط بر آنکه بعد از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ حداقل دو سال سابقه خدمت متوالی و یا چهار سال سابقه خدمت‌ متناوب در سمت شهردار داشته باشند از شروط امتحان و مسابقه معاف خواهند بود. این تبصره در مورد شهرداران قبلی شهرداریهای برای مدت یکسال از‌تاریخ تصویب قابل اجراء می‌باشد.

ماده ۸- داوطلبان استخدام که در مسابقه و یا امتحان ورودی پذیرفته شده‌اند یک دوره آزمایشی را که حداقل آن شش ماه و حداکثر آن یک سال است طی‌خواهند نمود و هر گاه وضع خدمت و رفتار آنان در دوره خدمت آزمایشی رضایت بخش باشد حکم قطعی آنان بعنوان مستخدم ثابت صادر خواهد شد و در‌اینصورت مدت خدمت آزمایشی جزء سابقه خدمت رسمی آنان محسوب میگردد.

تبصره- کسانی که دوره آزمایشی را طی می‌نمایند در حکم مستخدم ثابت بوده و حقوق و مزایای آنان بر اساس مدارک تحصیلی معادل حقوق و مزایای‌مستخدمین ثابت مشابه پرداخت میشود.

تبصره ۲ – کسانی که در دوره آزمایشی صالح برای استخدام تشخیص داده نشوند بخدمت آزمایشی آنان خاتمه داده میشود و به اینگونه افراد حقوق و مزایای‌ مرخصی استحقاقی استفاده نشده پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳ – شهرداری میتواند افرادی را که مجدداً باستخدام شهرداری در میآیند از طی دوره – آزمایشی معاف نماید.

تبصره ۴ ـ صدور احکام استخدامی مستخدمین ثابت شهرداریها (‌بجز شهرداری تهران) در بود ورود بخدمت ثابت از لحاظ انطباق با مقررات این آئیننامه‌ موکول به تأیید وزارت کشور (‌سازمان شهرداریهای کشور) می‌باشد.

ماده ۹ – شهرداری موظف است در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمین خود را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی آنان منعکس‌سازد، این سنجش بنحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم برای احراز پستهای بالاتر، به استحقاق مستخدم برای احراز مرتبه و پستهای بالاتر.

فصل سوم – حقوق

ماده ۱۰ – حقوق ماهانه مستخدمین ثابت بر اساس مدارک تحصیلی سوابق خدمت مستخدم در بیست و دو رتبه بموجب جدول واحد بر مبنای عدد (۱۰۰)‌ بشرح زیر تعیین میگردد:

دو یک پایه رتبه دو یک پایه رتبه
890 870 بیست و دوم 385 370 یازدهم
840 820 بیست و یکم 345 330 دهم
790 770 بیستم 310 300 نهم
740 720 نوزدهم 380 270 هشتم
690 670 هیجدهم 250 240 هفتم
640 620 هفدهم 220 210 ششم
590 570 شانزدهم 190 180 پنجم
545 530 پانزدهم 165 160 چهارم
505 490 چهاردهم 145 140 سوم
465 450 سیزدهم 125 120 دوم
425 410 دوازدهم 105 100 یکم

ماده ۱۱- ضریب ریالی جدول حقوق مستخدمین ثابت معادل ضریب ریالی جدول حقوق مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و تغییرات و‌اصلاحات بعدی آن با تصویب انجمن شهر تعیین میگردد.

ماده ۱۲ – حداقل و حداکثر اعداد مبنای جدول حقوق ماهانه مستخدمین ثابت موضوع ماده ۱۰ برای مقاطع مختلف تحصیلی به شرح زیر تعیین می‌گردد:

‌مدارک تحصیلی ورود به خدمت(‌حداقل) حداکثر
‌سوم متوسطه و معادل آن پایه یک رتبه دوم پایه دوم رتبه پانزدهم
‌دیپلم کامل و معادل آن پایه یک رتبه پنجم پایه دوم رتبه هیجدهم
‌فوق دیپلم پایه یک رتبه هفتم پایه دوم رتبه بیستم
لیسانس پایه یک رتبه نهم پایه دوم رتبه بیست و دوم
فوق لیسانس پایه یک رتبه دهم پایه دوم رتبه بیست و دوم
‌دکتری پایه یک رتبه یازدهم پایه دوم رتبه بیست و دوم

‌تبصره ۱ – تاریخ اجرای جدول حقوق مستخدمین ثابت موضوع ماده ۱۰ تاریخ تصویب طرح طبقه‌بندی مشاغل و طرح فوق‌العاده شغل در شورای حقوق و‌دستمزد خواهد بود.

تبصره ۲ – مستخدمینی که در تاریخ تصویب این آئین‌نامه بعنوان مستخدم ثابت در خدمت شهرداری هستند در بدو ورود بخدمت دارای سواد قدیمه و یا‌ششم ابتدایی بوده‌اند در پایه یک رتبه یکم با احتساب سوابق خدمت آنان حداکثر تا پایه دوم رتبه سیزدهم بر اساس مفاد این آئین‌نامه تطبیق داده میشوند.

ماده ۱۳ – تعیین رتبه و پایه استحقاقی مستخدمین ثابت که در تاریخ تصویب این آئین‌نامه در استخدام شهرداری میباشند بر اساس مدارک تحصیلی آنان در‌زمان اولین تطبیق بموجب آئین‌نامه استخدامی مصوب ۱۹/۹/۴۵ و ورود بخدمت شهرداری و احتساب سوابق خدمت آنان تعیین خواهد گردید.

تبصره ۱- در صورتیکه کارگران شهرداری تهران و سایر شهرداریها موفق به اخذ مدرک تحصیلی گواهینامه پایان تحصیلات متوسط یا مدارک بالاتری گردند سوابق خدمت آنان ‌بهنگام استخدام کارمندی از لحاظ تعیین رتبه و پایه بر اساس آخرین مدرک تحصیلی قابل احتساب می‌باشد.

‌تبصره ۲ ـ سوابق خدمت کارگری به لحاظ تجربی و احراز مشاغل کارمندی قابل احتساب نمی‌باشد.

تبصره ۳ ـ انتصاب مستخدمین ثابت در غیر رسته مربوط مستخدم ممنوع است، لیکن در صورت نیاز و داشتن شرایط احراز شغل پیشنهادی بر طبق ‌دستورالعملی که به تأیید وزارت کشور (‌سازمان شهرداریهای کشور) خواهد رسید میتوان مستخدم را با موافقت شهردار در رسته دیگر منصوب نمود.

ماده ۱۴(اصلاحی ۲۷/۰۱/۱۳۵۹)-مستخدمین ثابت شهرداری در هر سال از یک درجه ترفیع مشرو‌ط به دارا بودن، شایستگی لازم بر طبق مفاد ماده/۹ آئین‌نامه برخوردار خواهند شد.

ماده ۱۵ – رتبه و پایه مستخدمینی که در حین خدمت موفق به اخذ مدارک تحصیلی بالاتر میشوند بشرح زیر تعیین میگردد:
‌الف – مستخدمینی که در رتبه پائین‌تر از رتبه تخصیص یافته بمدرک تحصیلی ارائه شده قرار دارند در پایه یک رتبه مربوط قرار میگیرند و بابت هر دو سال‌خدمت از یک درجه ترفیع استفاده خواهند نمود.
ب – مستخدمینی که در رتبه بالاتر از رتبه تخصیص یافته بمدرک تحصیلی ارائه شده قرار دارند بازاء هر دو سال تحصیلی از یک درجه ترفیع استفاده میکنند.

تبصره ‌(منسوخه ۲۷/۰۱/۱۳۵۹)ـ‌ دستورالعمل اجرائی مواد/۱۳ و /۱۵ با تأ‌یید سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه خواهد شد.

ماده ۱۶ – ترفیع عبارتست از ارتقاء کارمند از یک پایه به پایه بالا و یا از پایه دوم رتبه به پایه اول رتبه بالاتر.

ماده ۱۷ – در صورتیکه حقوق پایه و رتبه مستخدم در تاریخ اجرای این آئین‌نامه بیش از حقوق پایه و رتبه استحقاقی وی برابر جدول حقوق موضوع ماده ۱۰‌ باشد مابه‌التفاو‌ت به عنوان تفاو‌ت تطبیق حقوق به او پرداخت و هرگونه افزایش حقوق بعدی از آن کسر می‌گردد.حقوق فعلی مستخدم با تقریب اضافی ملاک تعیین رتبه و پایه او خواهد بود.

تبصره ـ اعطای دو پایه ترفیع بجای یک پایه به مستخدم در قابل خدمات برجسته و ابراز لیاقت و کاردانی با تأیید شهردار بر اساس دستورالعملی که توسط‌ وزارت کشور (‌سازمان شهرداریهای کشور) تهیه و به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌ رسد مجاز خواهد بود.

‌ماده ۱۶ ـ جدول حقوق ماهانه مستخدمین ثابت شهرداریهای کشور (‌بجز شهرداری تهران) جدول حقوق مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و‌تغییرات بعدی آن با جایگزینی کلمه «‌رتبه» بجای گروه تعیین می‌گردد.

‌تبصره ـ کسانیکه بخدمت ثابت شهرداریها پذیرفته می شوند در پایه یک رتبه مربوط قرار خواهند گرفت و چنانچه دارای سابقه خدمت دولتی و یا خدمت در‌شهرداری باشند به ازاء هر دو سال خدمت یک پایه در رتبه مربوط به آنان اعطاء خواهد شد، مدت خدمت وظیفه عمومی جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب‌ می‌شود.

‌ماده ۱۸ ـ شهرداری (‌بجز شهرداری تهران) می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر مستخدم را به رتبه‌های بالاتر ارتقاء دهد.
‌الف ـ در رتبه جدید پست سازمانی بلاتصدی وجود داشته باشد یا بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل به سبب احراز شرایط تحصیلی با تجربی مقرر در طرح در‌طبقه شغلی که رتبه آن بالاتر است قرار گیرد.
ب ـ مستخدم در خدمات گذشته خود ابراز لیاقت و کاردانی نموده باشد.
پ ـ از عهده امتحانات مقرر برآید.

‌تبصره ـ مستخدمی که ارتقاء رتبه می ‌یابد در پایه‌ای از رتبه جدید قرار می‌گیرد که در رتبه قبلی دارا بوده است در مواردیکه پایه قبلی مستخدم در رتبه جدید ‌وجود نداشته باشد آخرین پایه رتبه جدید به آنان داده می‌شود.

فصل چهارم – مزایا

ماده ۱۸ – مشاغل شهرداری بر اساس اهمیت وظایف و مسئولیتها و شرایط احراز طبقه‌بندی و پس از ارزیابی با نظر شورای اداری شهرداری و تایید سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور و شورای حقوق و- دستمزد بیکی از گروه‌های جدول فوق‌العاده شغل تخصیص داده میشود.

ماده ۱۹ – ارجاع پست سازمانی در شهرداری به کسی که حائز شرایط تصدی آن طبق شرح شغل مربوط نباشد ممنوع است.

ماده ۲۰ – چنانچه برای تصدی پست سازمانی در شهرداری مستخدم واجد شرایط نباشد، شهرداری میتواند از وجود کارمندان سایر‌سازمانها و موسسات دولتی بعنوان مامور استفاده نماید و یا مستخدمین مادون در همان رسته را بعنوان کفیل بتصدی پست مزبور منصوب نماید اجرای‌این ماده در مورد مستخدمینیکه فاقد شرط تحصیلی پست مورد نظر میباشند تا یک گروه بالاتر و در مورد کسانیکه شرط تحصیلی پست مورد نظر را دارند تا‌دو گروه بالاتر ممکن خواهد بود.

تبصره – در موارد فوق مستخدم حقوق مرتبه و پایه خود را دریافت میکند و از فوق‌العاده شغل پست مورد تصدی استفاده خواهد نمود مشروط به اینکه از‌فوق‌العاده شغل پست قبلی مستخدم کمتر نباشد. که در اینصورت فوق‌العاده شغل مستخدم با تقریب اضافی در نزدیکترین سطح جدول فوق‌العاده مشاغل قابل‌پرداخت است.

ماده ۲۱ – جدول و یا جداول فوق‌العاده شغل بر اساس طرح طبقه‌بندی بر مبنای عدد (۱۰۰) تا – حداکثر (۹۰۰) تنظیم و ضمن تعیین ضریب ریالی آن پس از‌تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شورای حقوق و دستمزد بتصویب انجمن شهر خواهد رسید.

ماده ۲۲ – شهرداری می تواند طرح طبقه‌بندی مشاغل و نیز جدول و یا جداول فوق‌العاده شغل مربوط را‌تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب مراجع صلاحیتدار برساند.

ماده ۲۳ – شهرداری میتواند تا تهیه و تنظیم طرح طبقه‌بندی و جدول و یا جداول فوق‌العاده شغل نسبت به پرداخت فوق‌العاده شغلی که مستخدم در تاریخ‌تصویب این آئین‌نامه دریافت مینموده است اقدام نماید.

ماده ۲۴ – مستخدمین ثابت بر اساس پست مورد تصدی از فوق‌العاده شغل مربوط بر مبنای طرح طبقه‌بندی و جدول فوق‌العاده شغل استفاده خواهند نمود.

ماده ۲۵ – تعیین و برقراری فوق‌العاده روزانه، فوق‌العاده اضافه کار و فوق‌العاده تضمین، کسر صندوق هزینه ایاب و ذهاب و نظایر آن بر اساس مقررات مورد‌عمل مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خواهد بود.

ماده ۲۶ – شهرداری مکلف است بهر یک از مستخدمین شاغل معادل یک ماه حقوق و فوق‌العاده شغل در پایان هر سال بعنوان پاداش به تناسب مدتیکه ‌مستخدم در آن سال تصدی پستی را بعهده داشته است پرداخت نماید.

تبصره – علاوه بر پاداش مذکور شهرداری میتواند در صورت وجود اعتبار به مستخدمیکه در طول سال خدمات برجسته انجام میدهد حداکثر تا یک ماه‌حقوق و مزایای ثابت بعنوان پاداش حسن خدمت با تایید شورای حقوق و دستمزد و با تصویب انجمن شهر پرداخت نماید.

ماده ۲۷ – حقوق و مزایای کسانیکه بسمت معاون شهرداری تهران منصوب میشوند معادل حقوق و مزایای معاونان وزارتخانه خواهد بود.

تبصره – حقوق و مزایای مدیران مناطق مختلف شهرداری تهران همانند حقوق و مزایای شهرهای درجه ۱۲ کشور با ‌رعایت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و بر اساس آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران و تغییرات بعدی آن ‌تا حدی که مغایر قانون نظام هماهنگ پرداخت نباشد محاسبه و قابل پرداخت می باشد.دستورالعمل نحوه پرداخت توسط شهرداری تهران تهیه و پس از تصویب شورای اسلامی شهر اجرا خواهد شد .

فصل پنجم – آموزش

ماده ۲۸ – مستخدمین شهرداری در طی دوره آزمایشی تحت نظر واحد آموزشی شهرداری خدمت خواهند کرد.

ماده ۲۹ – واحد آموزشی مکلف است برنامه‌های کارآموزی که شامل آشنائی با مقررات و وظائف شهرداری و موسسات تابعه و محیط کار و شغل مورد نظر‌برای داوطلبان خدمت میباشد، جهت ایشان طرح و تنظیم و اجرا نماید.

ماده ۳۰ – شهرداری بمنظور بالابردن سطح معلومات تخصصی و حرفه‌ای مستخدمین خود به تشکیل دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با احتیاجات‌خویش اقدام مینماید.

تبصره – شهرداری تهران مکلف است با توجه به احتیاجات شهرداری راساً برنامه‌های آموزشی یا کارآموزی لازم اعم از آموزش داخل یا خارج از کشور را تنظیم ‌و به مرحله اجرا گذارد.

ماده ۳۱ – شهرداری تهران موظف است همه ساله در بودجه تنظیمی اعتبار لازم برای آموزش کارکنان خود منظور نماید.

فصل ششم – رفاه

ماده ۳۲- مستخدمین شهرداری سالی یکماه بتناسب مدت خدمت حق مرخصی با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط را خواهند داشت.

ماده ۳۳ – مستخدمین شهرداری در صورت ابتلاء به بیماریهائیکه مانع از انجام خدمت باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد.

تبصره – جز در موارد بیماریهای صعب‌العلاج حداکثر استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال خواهد بود.

ماده ۳۴ – مستخدم میتواند با موافقت شهرداری از مرخصی بدون حقوق استفاده کند.

تبصره ۱ – حداکثر مدتیکه مستخدم شهرداری در طول خدمت خود میتواند از مرخصی بدون حقوق استفاده کند سه سال خواهد بود ولی برای ادامه ‌تحصیلات عالی تخصصی در رشته مورد نیاز شهرداری حداکثر این مرخصی با تصویب انجمن شهر تا دو سال دیگر قابل تمدید میباشد.

تبصره ۲ – مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب نمیگردد، مگر این که طی اینمدت مستخدم در رشته‌ایکه به تشخیص شورای‌اداری، مورد نیاز شهرداری باشد بتحصیل اشتغال داشته و کسور بازنشستگی سهم خود را پرداخت نماید در اینصورت شهرداری نیز موظف به پرداخت سهم‌خود میباشد.

تبصره ۳ – حفظ پست ثابت سازمانی مستخدمی که از مرخصی بدون حقوق استفاده میکند بیش از چهار ماه الزامی نیست و در صورتیکه پس از پایان مرخصی ‌بدون حقوق پستی برای ارجاع بمستخدم موجود نباشد بحالت آماده بخدمت در میآید.

ماده ۳۵ (اصلاحی ۲۷/۰۱/۱۳۵۹)- استفاده از مرخصی‌های موضوع مواد ۳۲ و ۳۳ بر اساس آئین‌نامه مورد عمل درباره مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خواهد بود.

ماده ۳۶ – شهرداری موظف است بطرق مقتضی در تأمین بهداشت و درمان مستخدمین خود و همچنین ایجاد محیط مناسب کار و کمک بامور تعاونی در‌زمینه‌های مصرف و مسکن و نظائر آن که بر اساس طرحهای رفاهی سازمانهای دولتی و وابسته به دولت تهیه خواهد شد با تصویب شورای شهر اقدام نماید.

ماده ۳۷ – در صورتیکه مستخدم فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد حداکثر چهار ماه حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای مستمر او بابت مرخصی‌استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت میشود.

فصل هفتم – بازنشستگی

ماده ۳۸ – مستخدمین ثابت شهرداری کماکان تابع صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شهرداری که باستناد ماده ۵۸ اصلاحی قانون شهرداریها و ماده ۴۷‌آئین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب۱۹/۹/۴۵ تشکیل گردیده میباشند.

ماده ۳۹ – شهرداری مکلف است از تاریخ تطبیق وضع مستخدمین خود با آئین‌نامه استخدامی هر ماه هفت درصد از حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم را کسر‌نموده و پس از افزودن چهارده درصد بآن بابت سهم شهرداری مجموع آنرا بصندوق بازنشستگی و وظیفه شهرداری پرداخت نماید.

تبصره ۱ – وجوه حاصل اعم از سهم مستخدم و شهرداری در حساب مخصوص در یکی از بانکهای دولتی که بصرفه و صلاح صندوق تشخیص داده شود‌ نگهداری خواهد شد.

تبصره ۲ – کسور بازنشستگی مستخدمین آماده بخدمت بر مبنای تمام حقوق رتبه و پایه آنان احتساب و از حقوق ماهانه آنان کسر میشود.

ماده ۴۰ – شهرداری مکلف است اولین حقوق ماهانه کسانیکه دوره آزمایشی را طی نموده و باستخدام شهرداری پذیرفته میشوند و همچنین هر نوع تفاوت‌یکماهه حقوق حاصله از ترفیع کارمند را برداشت و بحساب صندوق بازنشستگی واریز نماید.

ماده ۴۱ – مستخدمین شهرداری میتوانند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی نمایند و شهرداری مکلف بقبول آنست.
‌الف – داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت.
ب – داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سی سال سابقه خدمت.

ماده ۴۲ – ملاک تشخیص سن مستخدمینیکه در تاریخ تصویب آئین‌نامه استخدامی شهرداری تهران در – خدمت شهرداری بوده‌اند شناسنامه‌ایست که در تاریخ۱۹/۹/۱۳۴۵ در دست داشته باشند و در مورد مستخدمینیکه بعداً به استخدام شهرداری پذیرفته شده و یا میشوند شناسنامه‌ایست که در بود ورود بخدمت‌ارائه نموده و یا نمایند.

تبصره – ‌در صورتیکه ماه تولد و یا ماه تاریخ ورود بخدمت از روی مدار رسمی مشخص نباشد اول مهر ماه ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

ماده ۴۳ – شهرداری موظف است قبل از تاریخ بازنشستگی در صورت استحقاق مستخدم و بنا بدرخواست او حداکثر چهار ماه مرخصی با استفاده از حقوق و‌فوق‌العاده شغل بوی اعطا نماید تاریخ انقضاء این مرخصی در هر حال باید طوری تعیین گردد که سن مستخدم از ۶۵ سال تمام تجاوز ننماید.

ماده ۴۴ – حقوق بازنشستگی عبارتست از یک سی و پنجم متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمتی که مستخدم کسور بازنشستگی مقرر را پرداخت نموده و یا‌پرداخت آن را طبق مفاد این آئین‌نامه تعهد کرده باشد مشروط بر اینکه حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق و فوق‌العاده شغل قبل از بازنشستگی تجاوز نکند. مشرو‌ط براینکه حقوق بازنشستگی آنان از ۵۴ آخرین حقوق و فوق‌العاده شغل تجاو‌ز نکند.

ماده ۴۵ – متوسط حقوق موضوع ماده ۴۴ عبارت از معدل حقوق و فوق‌العاده شغل سه سال آخر اشتغال بخدمت میباشد و در صورتیکه مجموع خدمت‌مستخدم از سه سال کمتر باشد متوسط حقوق معدل حقوق و فوق‌العاده شغل سنوات خدمت او خواهد بود.

ماده ۴۶ – شهرداری میتواند آن عده از مستخدمین خود را که واجد شرایط مذکور در ماده ۴۱ این آئین‌نامه میباشند بازنشسته کند.

ماده ۴۷ – شهرداری مکلف است کلیه مستخدمینی را که شصت و پنجسال تمام سن دارند بازنشسته نماید.

ماده ۴۸ – سوابق خدمت مستخدمین ثابت شهرداری که باستناد آئین‌نامه استخدامی شهرداری مصوب ۱۹/۹/۱۳۴۵ تبدیل وضع یافته‌اند بنا به تقاضای آنان از‌لحاظت بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنها محسوب و منظور خواهد شد مشروط بر اینکه کسور بازنشستگی سوابق مذکور را به صندوق بازنشستگی‌پرداخت نمایند.

تبصره ۱ – ماخذ پرداخت کسور بازنشستگی بمنظور احتساب سوابق خدمت مستخدمین موضوع این ماده هفت درصد نصف مجموع اولین حقوق و‌فوق‌العاده شغل ورود بخدمت آنان در شهرداری بعلاوه اولین حقوق و فوق‌العاده شغل بعد از تطبیق مستخدم ثابت بر اساس آئین‌نامه استخدامی شهرداری‌مصوب ۱۹/۹/۱۳۵ خواهد بود و سهم شهرداری نیز با توجه بمفاد ماده ۳۹ این آئین‌نامه بهمان نسبت پرداخت میشود.

تبصره ۲ – سوابق خدمت مستخدمین ثابت که از تاریخ تصویب این آئین‌نامه استخدام میشوند در وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و شهرداریها از لحاظ ترفیع‌بازنشستگی قابل احتساب است مشروط بر اینکه کسور بازنشستگی مدت مذکور را بر مبنای ۲۱ درصد اولین حقوق و فوق‌العاده شغل ورود بخدمت شهرداری‌به صندوق بازنشستگی پرداخت نمایند.

ماده ۴۹ – کسور متعلق در اجرای این ماده از طرف مستخدم و شهرداری در یکصد و بیست قسط ماهانه بصندوق بازنشستگی پرداخت خواهد گردید، مشروط‌ براینکه در مورد مستخدمین شاغل مجموع ۱/۴ پرداختی مستخدم بابت بدهی کسور بازنشستگی سنوات خدمت گذشته و کسور بازنشستگی جاری از مجموع ۱/۴حقوق و فوق‌العاده شغل وی و در مورد بازنشستگان و وظیفه‌ بگیران از حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان تجاوز نکند و در صورتیکه از این ‌مقدار تجاوز کند بهمان نسبت بتعداد اقساط ماهانه علاوه خواهد شد.

تبصره – کلی وجوهیکه بعنوان پس‌انداز از حقوق مستخدمین ثابت اعم از سهم مستخدم و شهرداری قبلاً دریافت شده است بابت کسور بازنشستگی همان‌سنوات خدمت (‌اعم از سهم مستخدم و شهرداری) محسوب و منظور خواهد شد و بابت این سنوات کسور دیگری تادیه نمیگردد.

ماده ۵۰ – سابقه خدمت مستخدمین مشمول ماده ۴۸ از لحاظ بازنشستگی و وظیفه در صورتی جزء خدمت ثابت آنان محسوب خواهد شد که بموجب احکام‌ صادره قبلی در شهرداریها و موسسات تابعه و یا یکی از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بوده باشد.

تبصره – سوابق خدمت کسانیکه در تاریخ تصویب این آئین‌نامه بعنوان کارمند ثابت با مقررات استخدامی تطبیق شده‌اند از لحاظ ترفیع و بازنشستگی قابل‌احتساب است مشروط بر اینکه سوابق مذکور مستند به لیستهای حقوق و مدارکی که مبین انجام خدمت انان در مشاغل اداری شهرداری به تایید شورای اداری‌رسیده باشد.

ماده ۵۱ – مدت خدمت وظیفه مستخدمین ثابت جزء سابقه خدمت انان محسوب میگردد مشروط بر اینکه مستخدم کشور بازنشستگی سهم خود را طبق‌تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۸ حسب مورد و ماده ۴۹ پرداخت نماید که در اینصورت شهرداری نیز موظف به پرداخت سهم خود در مدت مقرر میباشد.

ماده ۵۲ – مستخدمین رسمی مشمول ماده ۱۴۴ قانون استخدام کشوری در صورت تمایل میتوانند باستناد تبصره ۳ ماده مذکور مشمول این ائین‌نامه شوند و‌شهرداری موظف است درخواست آنانرا بسازمان امور اداری و استخدامی کور ارسال دارد تا سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به واریز کسور مربوطه به‌صندوق بازنشستگی شهرداری اقدام نماید.

تبصره – کسور بازنشستگی مستخدمین رسمی دولت موضوع این ماده و همچنین حقوق بازنشستگی یا وظیفه پرداختی به انان یا بازماندگان آنها باید در حساب‌جداگانه نگهداری شود تا در صورتیکه صندوق بازنشستگی از این بابت با کسری مواجه شود دولت کمبود آنرا تامین و پرداخت کند.

ماده ۵۳ – در صورتیکه مستخدم ثابت بعلل غیر ناشی از کار ازکارافتاده شناخته شود ماهانه یک سی و پنج متوسط حقوق ضربدر سنوات پرداخت کسور را بعنوان حقوق وظیفه ازکارافتادگی دریافت خواهد داشت مشرو‌ط به اینکه از حداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در ماده ۴۴ تجاو‌ز ننمایدو در صورتیکه سنوات پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم از ۱۵ سال کمتر باشد ۱۵ سال تمام‌محسوب خواهد شد.

ماده ۵۴ – در صورتیکه مستخدم بعلت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه ازکارافتاده شناخته شود. بدون رعایت سنوات پرداخت کسور بازنشستگی‌۴/۵ حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم بعنوان حقوق وظیفه در مورد وی برقرار میشود

تبصره -هرگاه مستخدم موضوع این ماده بعلت همان حادثه فوت شود تمام حقوق وفوق العاده شغل او بعنوان حقوق وظیفه به وارث وی پرداخت خواهد شد

ماده ۵۵ – در صورتیکه مستخدم بازنشسته و یا ازکارافتاده فوت شود حقوق وظیفه بازماندگان او با رعایت شرایط زیر برقرار میشود:
‌الف – عیال دائمی متوفی تا زمانیکه شوهر اختیار نکرده است و در صورتیکه متوفی دارای چند عیال باشد این سهم به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
ب – شوهر در صورتیکه علیل و ازکارافتاده و تحت تکفل عیال متوفای خود بوده باشد.
پ – فرزندان متوفی تا پایان بیست سالگی و در صورت ادامه تحصیل در موسسات رسمی عالی آموزشی تا پایان بیست و پنج سالگی (‌در مورد دختران مشروط‌بر اینکه شوهر نداشته باشند)
ت – فرزندان علیل یا ناقص‌العضو مستخدم متوفی که ازکارافتاده باشند مادام‌العمر.
ج – نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت مستخدم متوفی بوده‌اند با دارا بودن شرایط بندهای پ و ت.

ماده ۵۶ – مجموع حقوق وظیفه بازماندگان معادل ۵/۴ حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه ازکارافتادگی مستخدم متوفی است که به تساوی بین بازماندگان‌واجد شرط تقسیم میشود و در صورت قطع سهم هر یک از بازماندگان سهم قطع شده به تساوی به سهم سایر بازماندگان افزدوه خواهد شد ولی هر گاه بازمانده‌واجد شرط مستخدم متوفی منحصربفرد باشد سهم او معادل نصف میزان – مقرر در این ماده خواهد بود.

ماده ۵۷ – در صورتیکه مستخدم قبل از برقراری حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه ازکارافتادگی موضوع ماده ۵۳ فوت شود حقوق وظیفه بازماندگان وی بر‌مبنای چهارپنجم حقوق بازنشستگی استحقاقی مستخدم متوفی بترتیب مقرر در ماده ۵۶ برقرار میشود. در اینمورد سنوات پرداخت کسور بازنشستگی‌مستخدم – در صورتیکه از ۱۵ سال کمتر باشد ۱۵ سال تمام منظور خواهد شد.

ماده ۵۸ – در موارد ازکارافتادگی و فوت هر گاه سنوات پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم کمتر از سه سال باشد متوسط حقوق مدتیکه مستخدم کسور‌بازنشستگی را پرداخت کرده است ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

ماده ۵۹ – ازکارافتادگی موضوع این آئین‌نامه عبارت از عدم توانائی کامل و دائمی شخص به انجام دادن – امور یکه بآن اشتغال داشته است میباشد. تشخیص‌ازکارافتادگی و سبب آن و همچنین تشخیص اینکه قوت مستخدم بعلت حادثه ناشی از کار یا بسبب انجام وظیفه بوده است با هیات مدیره صندوق‌بازنشستگی خواهد بود و در صورت اختلاف نظر رای شورای اداری شهرداری تهران قطعی و لازم اجراست.

ماده ۶۰ – در صورتیکه مستخدم متوفی از بابت پرداخت کسور بازنشستگی سنوات خدمت احتساب شده قبلی یا خدمت وظیفه عمومی بدهکار باشد‌ شهرداری و بازماندگان او از پرداخت بقیه اقساط مربوط معاف خواهند بود.

ماده ۶۱ – اخذ حقوق وظیفه در صورت دریافت هر گونه وجهی از وجوه عمومی کشور در قابل خدمت مستمر ممنوع است.

ماده ۶۲ – دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی برای ایام واحد خدمت و همچنین دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه و حقوق‌بازنشستگی تواماً از صندوق بازنشستگی‌کشوری و صندوق موسسات دولتی و شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته بآنها و انجمنهای بهداری و سازمانهائی که جنبه محلی داشته و هزینه‌های آنها از‌درآمدهای خاص محلی تامین میشود ممنوع است. مستخدمیکه مستحق دریافت بیش از یک حقوق وظیفه و یا یک حقوق وظیفه و حقوق وظیفه و حقوق‌بازنشستگی باشد در استفاده از هر یک از آنها مخیر است. استفاده از حقوق و‌ظیفه پدر و مادر تؤماً با رعایت مقررات مربوط مجاز است.

ماده ۶۳ (اصلاحی ۲۷/۰۱/۱۳۵۹)-حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه بازنشستگان و و‌ظیفه‌بگیرانی که تا تاریخ تصویب این آئین‌نامه توسط صندو‌ق بازنشستگی و و‌ظیفه شهرداری برقرار شده است براساس بالاترین شغل زمان اشتغال، که از تاریخ طبقه‌بندی و یا همطرازی تعیین می‌شود، با توجه به مفاد این آئین‌نامه تعیین و از تاریخ مذکور برقرار می‌شود.

نحوه اجرای این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که پس از تأ‌یید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به اجراء گذارده خواهد شد.

تبصره ـ به مستخدمی که در اجرای مقررات مربوط بازخرید، مستعفی و اخراج می‌شوند فقط سهم پس ‌انداز بعلاوه مورد حاصله از آن پرداخت خواهد

ماده ۶۴ – هرگاه مستخدمی که طبق این آئین‌نامه از حقوق بازنشستگی استفاده میکند بموجب حکم دادگاه صلاحیتدار اصالتاً یا تبعاً بمحرومیت از حقوق‌اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصاً از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود ولی در صورتیکه محکومیت مربوط بدوره خدمتی و باشد با عائله او همان رفتار میشود که در مورد بازماندگان بازنشستگان متوفی میشود و اگر جرم و محکومیت مربوط بدوره بازنشستگی‌باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او به ترتیب مقرر در ماده ۵۶ پرداخت خواهد شد.

ماده ۶۵ – هر گاه مستخدمی که طبق این آئین‌نامه مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده است به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیتدار از حقوق‌اجتماعی و به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شود و بعداً در اثر اعاده دادرسی از اتهام منتسبه برائت حاصل نماید مستحق دریافت مابه‌التفاوت‌حقوق بازنشستگی استحقاق خود و وجوهی که طبق ماده ۶۴ در مدت محرومیت پرداخت شده است خواهد بود.

ماده ۶۶ – هر گاه مستخدمی که طبق این آئین‌نامه از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه استفاده میکند در مدت یکسال حقوق بازنشستگی یا وظیفه خود را‌مطالبه نکند عائله او در صورتیکه طبق شرایط ماده ۵۶ مشمول دریافت حقوق وظیفه باشند حق دارند موقتاً حقوق وظیفه مقرر خود را تقاضا و دریافت کنند.‌اگر بعداً معلوم شود مستخدم مذکور فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دائم برقرار میشود و در صورتیکه معلوم گردد در حال حیات است‌وضع حقوق بهحالت اول اعاده میگردد.

تبصره – منظور از عائله مذکور در این مقررات افرادی است که طبق ماده ۵۵ و با رعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه استفاده خواهند کرد.

ماده ۶۷ – توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق‌بازنشستگی یا وظیفه جایز است.

ماده ۶۸ – ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوق و وظیفه خواهد شد.

ماده ۶۹ – در صورتیکه خدمت مستخدم در شهرداری قطع شود و مقررات موسسه جدید محل خدمت او اجازه دهد بنا بدرخواست مستخدم صندوق‌بازنشستگی مکلف است کسور بازنشستگی مربوط به او را اعم از سهم شهرداری و سهم مستخدم به صندوق مربوط به مؤسسه‌جدید انتقال دهد.

ماده ۷۰ – هر گاه خدمت مستخدم در شهرداری قطع شود و از شمول این مقررات خارج گردد، وجوهیکه مستخدم بابت کسور بازنشستگی پرداخت کرده است‌به او مسترد خواهد شد.

ماده ۷۱ – صندوق بازنشستگی موظف است هر سه سال یک بار وضع مالی صندوق را از نظر تطبیق کسور بازنشستگی با توجه به تعهدات صندوق در مورد ‌حقوق بازنشستگی و وظیفه بر اساس محاسبات فنی مورد بررسی قرار داده و نتیجه را برای اطلاع به شهرداری تهران اعلام نماید تا در صورتیکه صندوق با‌کمبود اعتبار مواجه باشد شهرداری نسبت به تامین آن اقدام نماید.

ماده ۷۲ – در صورتیکه ضریب ریالی جدول حقوق موضوع ماده ۱۱ تغییر نماید به نسبت این تغییر حقوق کارمندان بازنشسته و وظیفه ‌بگیران با تصویب شورای شهر اضافه خواهد گردید.

‌ماده ۳۷ ـ مستخدمین ثابت شهرداریها (‌بجز شهرداری تهران) تابع صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شهرداریها در سازمان بازنشستگی کشوری ‌خواهند بود و از نظر بازنشستگی و کسور پرداختی تابع مقررات این فصل می‌باشند.

‌ماده ۵۶ ـ حقوق وظیفه وراث شهداء و حقوق وظیفه جانبازان انقلاب اسلامی ایران عبارتست از حقوق وظیفه مقرر در ماده ۵۲ بعلاوه حقوق پایه یکم رتبه ‌یکم جداول حقوق مستخدمین حسب مورد خواهد بود.

ماده ۵۹ ـ تشخیص ازکارافتادگی مسبب آن و همچنین تشخیص اینکه فوت مستخدم به علت حادثه ناشی از کار یا سبب انجام وظیفه بوده است و نیز تشخیص‌ موارد مندرج در مواد ۵۱ و ۵۲ حسب مورد با هیئت مدیره صندوق بازنشستگی شهرداری تهران و یا سازمان بازنشستگی کشوری خواهد بود. در صورت ‌اختلاف نظر در مورد شهرداری تهران نظر شورای اداری شهرداری تهران و در مورد سایر شهرداریها نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور لازم ‌الاجراءء است.

فصل هشتم – مقررات مختلف

ماده ۷۳ – بمنظور حسن اجرای این آئین‌نامه شورائی بنام شورای اداری شهرداری تشکیل میشود.

ماده ۷۴ – شورای اداری شهرداری مرکب خواهد بود از یک معاون شهرداری که سمت ریاست آنرا خواهد داشت و چهار نفر دیگر از بین معاونان یا مدیران و‌کارشناسان عالیرتبه شهرداری تهران بانتخاب شهردار.

تبصره ـ شورای اداری شهرداری تهران و همچنین و شهرداری شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر، که سمت آنها بر اساس آخرین آمار رسمی کشور با‌ موافقت وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه خواهد شد مرکب خواهند بود از:
ـ شهردار یا معاون مالی و اداری شهرداری
-نماینده وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)
ـ نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور
ـ دو نفر از مدیران و یا کارشناسان مطلع و عالی‌ رتبه شهرداری به انتخاب شهردار

ماده ۷۵ – وظایف شورای اداری به قرار زیر است:
۱ – رسیدگی و تایید شرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل.
۲ – اظهار نظر نسبت به تخصیص مشاغل به گروه‌های شغلی
۳ – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به دستورالعملهای اجرائی این آئین‌نامه.
۴ – بررسی و تایید سازمان تفصیلی شهرداری تهران و موسسات تابعه.
۵ – رسیدگی بشکایات استخدامی مستخدمین شهرداری در مورد تضییع حقوق استخدامی آنها، “‌رأی صادره در صورتیکه بنفع مستخدم باشد قطعی و‌لازم‌الاجراء خواهد بود و هر گاه بزیان مستخدم باشند مستخدم میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی بدیوان عالی کشور شکایت کند.”
۶ – اظهار نظر نسبت بکلیه مسائلی که از طرف شهردار ارجاع میشود.
۷ – گزارش سالانه عملیات شورا به شهردار.

تبصره ۱ – تصمیمات شورای اداری شهرداری حداقل با ( ۳ ) رای ثبت ملاک اعتبار بوده و جلسات با حضور سه چهارم ( ۴ر۳ ) اعضا رسمیت خواهد یافت

تبصره ۲ ـ حداکثر مدت طرح و اظهار نظر اعتراضات استخدامی موضوع ماده ۷۵ در شورای اداری از یکماه تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۷۶- انواع مجازاتهای اداری و ترتیب رسیدگی به تخلفات و تقصیرات اداری مستخدمین شهرداری تهران همان است که در مورد مستخدمین رسمی‌مشمول قانون استخدام کشوری اعمال می‌شود و در اینمورد شهردار یا رئیس مؤسسه تابع دارای همان اختیاراتی است که در مقررات مذکور به رییس مؤسسه‌دولتی تفویض شده است.

ماده ۷۷ – مستخدمی که برای خدمت نظام وظیفه، خدمت وی در شهرداری موقتاً قطع می‌شود هر گاه ظرف دو ماه پس از پایان خدمت نظام خود را جهت‌خدمت در شهرداری معرفی نماید مجدداً به کار گمارده خواهد شد ولی اگر بستی برای او خالی نبود آماده به خدمت محسوب میشود.

ماده ۷۸ – مستخدمین شهرداری میتوانند از خدمت شهرداری استعفا کنند مشروط باینکه تصمیم خود را دو ماه قبل از استعفا از طریق واحد متبوع به اطلاع‌شهرداری برسانند مادام که موافقت شهرداری یا استعفا به مستخدم ابلاغ نشده او در قبال وظائفی که عهده‌دار است مسئول شناخته میشود.

ماده ۷۹ – در صورتیکه مستخدم مدت ۲ ماده بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت بخدمتی و خاتمه داده‌میشود و استخدام مجدد او بهر عنوان در شهرداری ممنوع است.

تبصره ۱ – هر گاه چنین مستخدمی شروط بازنشسته شدن را طبق مقررات مربوط دارا باشد، در آنصورت بازنشسته خواهد شد.

تبصره ۲ – هر گاه مستخدم مذکور در این ماده بعللی که خارج از حدود قدرت و اختیار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود یا عدم حضورش را‌اطلاع دهد و ادعای او مورد قبول شهرداری قرار نگیرد میتواند شکایت خود را بضمیمه مدارک مورد استناد به شورای اداری شهرداری تسلیم کند شورای‌ -اداری مکلف است در اسرع وقت بشکایات مزبور رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. در صورتیکه حکم صادره حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد بخدمت مراجعت و مدت غیبت او جزء مرخصی بدون حقوق محسوب خواهد شد.

تبصره ۳ ـ ایام غیبت غیر موجه مستخدم از لحاظ ترفیع، ارتقاء رتبه و بازنشستگی و حقوق وظیفه قابل احتساب نمی ‌باشد.

ماده ۸۰ – در صورتیکه پست سازمانی مستخدم حذف شود و پست دیگری متناسب با شرایط او برای ارجاع بوی موجود نباشد مستخدم آماده بخدمت‌ میشود.

ماده ۸۱ – حقوق دوران آمادگی بخدمت بترتیب زیر تعیین میشود:
‌الف- ۶ ماه تمام از آخرین حقوق استفاده خواهد کرد.
ب- از ماه هفتم تا پایان ماه بیست و چهارم نصف آخرین حقوق را دریافت خواهد داشت.

ماده ۸۲ – شهرداری مکلف است در صورتیکه نتواند در مدت ۲ سال دوره آمادگی بخدمت شغلی بمستخدم آماده بخدمت ارجاع کند یا امکان انتقال وی‌ بسایر شهرداریها فراهم نشود اگر مستخدم شرایط بازنشسته شدن را طبق مقررات این آئین‌نامه دارا باشد او را بازنشسته کند در غیر اینصورت چنین‌مستخدمی از خدمت معاف خواهد شد و به مستخدمی که از خدمت معاف میشود مبلغی معادل یکماه آخرین حقوق و فوق‌العاده شغل ماهانه زمان اشتغال ‌درازاء هر یک سال خدمت در شهرداری بعلاوه حقوق و فوق‌العاده شغل مرخصی استحقاقی استفاده نشده بر مبنای دریافتی قبل از آمادگی بخدمت پرداخت‌خواهد شد و در احتساب سالهای خدمت موضوع این ماده کسر یکسال خدمت یک سال تمام – محاسبه خواهد شد.

تبصره۱ – در صورتیکه سابقه خدمت مستخدم موضوع این ماده در شهرداری کمتر از ۱۰ سال باشد ده سال تمام محسوب میشود.

تبصره ۲ ـ شهرداریها مکلفند یک نسخه حکم آمادگی بخدمت مستخدمین ثابت خود را به وزارت کشور (‌سازمان شهرداریهای کشور) ارسال دارند. وزارت ‌کشور (‌سازمان شهرداریهای کشور) نیز مکلف است هر شش ماه یکبار فهرستی از مستخدمین مذکور را به کلیه شهرداریها و سازمان امور اداری و استخدامی‌ کشور ارسال دارد.

ماده ۸۳ – شهرداری پایتخت مکلف است مستخدمی را که طبق قانون معلق شده است در صورت برائت از تاریخ قطعی شدن رای دادگاه بخدمت ابقاء و کلیه‌حقوق دوران تعلیق را بماخذ آخرین حقوق زمان اشتغال به او بپردازد و در صورتیکه پست سازمانی برای وی خالی نباشد مستخدم آماده بخدمت محسوب‌خواهد شد.

ماده ۸۴- مستخدمین ثابت شهرداری که به مقاماتی از قبیل نمایندگی مجلس یا نمایندگی شورای شهر یا شهردار و یا بتصدی مقامات‌ دولتی موضوع ماده ۳ قانون استخدام کشوری انتخاب یا منصوب میشوند تا پایان تصدی مقامات مذکور از شهرداری تهران هیچگونه حقوق یا مزایائی دریافت نخواهند کرد (‌غیر از شهردار تهران)‌ ولی این مدت جزء سابقه خدمت ایشان محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه‌مستخدم کسور بازنشستگی سهم خود را بماخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی از شهرداری بصندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شهرداری بپردازد که‌ در اینصورت شهرداری مکلف است سهم خود را نیز بصندوق – بپردازد.

تبصره- شهرداری مکلف است مستخدمین مذکور را پس از بازگشت بخدمت به پستی منصوب کند ولی در صورتیکه پست سازمانی بلاتصدی برای ارجاع‌ به آنان موجود نباشد آماده بخدمت خواهند شد.

ماده ۸۵- در موادی که شهرداری از خدمت هر یک از مستخدمین ثابت بینیاز باشد و مستخدم حداقل بیست سال سابقه خدمت داشته باشد میتواند با تایید‌هیئت سه نفری مرکب از یکنفر از معاونان شهرداری تهران و یکی از مدیران شهرداری و مسئول کارگزینی مستخدم مذکور را بازنشسته کند. اینگونه مستخدمین‌در صورتیکه کمتر از بیست سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی داشته باشند میتوانند کسور بازنشستگی کسر این مدت را بصندوق بازنشستگی و وظیفه ‌شهرداری پرداخت نمایند. بمدت خدمت این قبیل مستخدمین در احتساب حقوق بازنشستگی آنان حداکثر دهسال سابقه خدمت بدون پرداخت کسور‌بازنشستگی افزوده میشود و خدمت زائد بر ۳۵ سال قابل احتساب نخواهد بود و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان متوسط حقوق و فوق‌العاده شغل یکسال‌آخر زمان اشتغال ایشان طبق مقررات این آئین‌نامه ملاک محاسبه قرار میگیرد.

ماده ۸۶- ساعات کار شهرداری از طرف شهردار تعیین و ابلاغ خواهد شد و اشتغال مستخدمین شهرداری در غیر ساعات خدمت در خارج از شهرداری موکول‌به جلب موافقت شهردار یا رئیس مؤسسه تابعه است.

ماده ۸۷- در صورتیکه مستخدم بطرفیت شهرداری و موسسات تابعه وکالت یا داوری نماید به خدمت وی در شهرداری خاتمه داده میشود.

ماده ۸۸ (اصلاحی ۲۷/۰۱/۱۳۵۹)-مستخدمین موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون استخدام کشوری از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا تابع مقررات این آئین‌نامه خواهد بود.

ماده ۸۹- شهرداری مکلف است دستورالعمل‌های اجرائی این آئین‌نامه را تنظیم و با رعایت مقررات مربوط بمورد اجرا گذارد.

ماده ۹۰ (منسوخه ۲۷/۰۱/۱۳۵۹)- نسبت به کلیه مواردیکه در این آئین‌نامه پیش‌بینی‌های لازم نشده است طبق قانون استخدام کشوری و آئین‌نامه‌های مربوط به آن عمل خواهد شد.

ماده ۹۰ – این آئین‌نامه جایگزین آئین‌نامه استخدامی اصلاحی شهرداری پایتخت مصوب ۲۷/۲/۱۳۵۵ خواهد بود.

ماده ۹۱- وزارت کشور (‌سازمان شهرداریهای کشور) مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین‌نامه می‌باشد و مواردی که در این آئیننامه مسکوت است ملاک ‌قانون استخدام کشوری است.

ماده ۹۲ ـ این اصلاحیه از تاریخ تصویب قابل اجراء است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام