کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

دانلود کتاب/ مجموعه مقررات جذب و به کارگیری نیروی انسانی در شهرداری ها

فهرست عناوین این صفحه

شناسنامه قانون | ketab

دانلود متن کامل کتاب

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار

بخش اول: سوگندنامه و منشور اخلاقی و اداری شهرداریها

بخش دوم: فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی در شهرداریها

بخش سوم: دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها

فصل اول: تعاریف 

فصل دوم: شرایط ورود به فرایند آزمون

فصل سوم: فرآیند برگزاری آزمون

فصل چهارم: اعلام نتایج

فصل پنجم: سایر موارد

فصل ششم: نظارت بر برگزاری آزمون 

فصل هفتم: پیوست های دستورالعمل

پیوست شماره 1- نمونه آگهی استخدام 

پیوست شماره 2- نمونه تعهدات مجری برگزاری آزمون 

پیوست شماره 3- نمونه فرم مصاحبه

پیوست شماره 4- نمونه تعهدنامه محضری

بخش چهارم: دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی 

فصل اول: تعاریف

فصل دوم: شرایط ورود به فرایند آزمون 

فصل سوم: فرآیند برگزاری آزمون

فصل چهارم: آزمون عملی

فصل پنجم: اعلام نتایج

فصل ششم: سایر موارد 

فصل هفتم: نظارت بر برگزاری آزمون 

فصل هشتم: پیوست های دستورالعمل

پیوست شماره 1- نمونه آگهی استخدام 

پیوست شماره 2- جدول شرایط احراز عناوین شغلی مندرج درآگهی استخدام 

پیوست شماره 3- نمونه تعهدات مجری برگزاری آزمون 

پیوست شماره 4- معاینات پزشکی اولیه 

پیوسـت شـماره 5- هـدف، نحـوه اجـرا و اسـتانداردهای هـر یک از مراحـل ارزیابـی آمادگی جسمانی (عمومی و تخصصی) 

پیوست شماره 6- ارزیابی آمادگی جسمانی

پیوست شماره 7- نمونه تعهدنامه محضری

پیوست شماره 8- سرفصل دوره های آموزشی

بخش پنجم: ضوابط تشکیلاتی شهرداریها

دامنه شمول 

سیاستها و اصول حاكم 

تعاریف و اصطلاحات ساختاری 

ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی 

فعالیتهای تحت نظر مستقیم شهردار

ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی در منطقه و ناحیه شهرداری 

ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی در سازمان وابسته 

ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی در موسسه/شركت وابسته

ضوابط كمی ساختار سازمانی 

فرایند طراحی و تصویب ساختار سازمانی 

بخش ششم: دستورالعمل اجرایی ضوابط تشکیلاتی شهرداریها

متن نامه ابلاغ ساختار سازمانی 

امضا کننده، گیرنده و رونوشتنامه ابلاغ ساختار سازمانی 

فرمت نمودار سازمانی، سازمان تفصیلی و طرح جلد 

چاپ و توزیع ساختار سازمانی 

مواردی که باید در تنظیم پست های سازمانی رعایت گردد 

تنظیم شرح وظایف واحدهای سازمانی 

پست با نام کارمندی

پست با نام کارگری 

مجموعه مقررات جذب و بکارگیری نیروی انسانی در شهرداریها

فرآیند ابلاغ ساختار سازمانی شهرداری 

سازمانهای وابسته به شهرداری 

پیوسـت دسـتورالعمل: فـرم قـرارداد انجـام وظایـف و فعالیتهـای قابـل واگذاری شـهرداری وسازمانهای وابسته 

پیوست شماره یک – نمونه نمودار سازمانی شهرداری

پیوست شماره دو – نمونه سازمان تفصیلی شهرداری .

پیوست شماره سه – نمونه طرح جلد ساختار سازمان شهرداری 

 

پیشگفتار:

نیروی انسـانی نقـش کلیـدی در رشـد و توسـعه سـازمانها در محیـط متغیـر و چالشـی امروز بر عهده دارد. جذب نیروهای مسـتعد و توانمند و حفظ آنها در سـازمان هر روز مشـکلتر می شـود. ایـن چالـش منجر بـه ایجاد فرایندهایی برای شناسـایی، تشـخیص و انتخاب درسـت افراد در سـازمانها شـده اسـت.

نیروی انسـانی متخصـص و دانشمـدار جـزء دارایی هـای یـک سـازمان و بـه عنـوان مهمتریـن مزیـت رقابتـی و کمیاب ترین منبـع در اقتصـاد دانش محور امروز اسـت.ارائه محصـولات و خدمـات متفـاوت و بـا کیفیت،کاهـش هزینـه هـا، خلاقیـت و نـوآوری و افزایـش رقابـت پذیـری از مزایـای وجـود منابـع انسـانی کیفـی و دانـش مـدار اسـت.

یكـی از مباحـث مهـم و كلیـدی در حـوزه مدیریـت منابـع انسـانی، موضـوع ورود بـه خدمـت و اسـتخدام میباشـد. بـا توجـه به نقـش كلیدی زیـر سیسـتم ورود به خدمت و اسـتخدام در مدیریت منابع انسـانی در سـازمانها و انتخاب شایسـته ترین ها از طریق سـنجش دانـش، توانایـی، مهـارت و ویژگی های شخصیتی داوطلبین ورود بـه خدمت، اصلاح فرایندها و شـیوه اسـتخدام در شـهرداریها در اولویت كاری سـازمان شـهرداری هـا و دهیاریهـای كشـور قرار گرفته اسـت.

از ایـن روی در راسـتای بندهـای (2) و (3) سیاسـتهای كلـی نظـام اداری ابلاغـی مقـام معظـم رهبری (مدظلـه العالی) مبنی بـر «عدالت محـوری در جذب، تـداوم خدمت و ارتقـای منابـع انسـانی» و «بهبـود معیارهـا و روزآمـدی روشـهای گزینش منابع انسـانی بـه منظـور جـذب نیـروی انسـانی توانمنـد، متعهـد و شایسـته و پرهیـز از تنگنظری هـا و نگرش های سـلیقه ای و غیرحرفـهای» و نقشـه راه نوسـازی و تحـول در نظـام اداری شـهرداری هـا ابلاغـی  1393/2/14وزیـر محـترم كشـور، شـیوهنامه ورود بـه خدمـت در شـهرداری هـا در قالـب دو دسـتورالعمل شامل«دسـتورالعمل اسـتخدام پیمانـی در شـهرداریها» و «دسـتورالعمل اسـتخدام پیمانـی در مشـاغل عملیاتـی آتشنشـان» تهیـه و پـس از تصویـب در شـورای توسـعه مدیریـت و سرمایـه انسـانی شـهرداریها و مجموعه مقررات جذب و بکارگیری نیروی انسانی در شهرداریها دهیاریهـای كشـور توسـط وزیـر محـترم كشـور ابـلاغ گردیـده اسـت.

همچنیـن از آنجاییكـه سـاختار سـازمانی بـه عنـوان نوعـی ابـزار مدیریتی بـرای اجرای اسـتراتژیها و تحقـق اهـداف تنظیـم میشـود، لـذا لـزوم تغییـر در سـاختار سـازمانی شـهرداریها متناسـب بـا نقـش و ماموریتهای مدیریت شـهری موضوعـی قابل توجه اسـت. ایـن سـازمان بـا ملحـوظ نظـر قـرار دادن ماموریتهـا و اسـتراتژیهای كلان و عملیاتـی شـهرداریها بـا آسیب شناسـی وضـع موجـود و آسیبشناسـی فرایندهـای شـهرداری و نیـز سـایر اطلاعـات لازم بـا رویكـرد افزایـش اثربخشـی، سرعـت و كیفیـت خدمـات، اقـدام بـه تهیـه «ضوابـط تشـكیلاتی شـهرداریها» نمـوده اسـت. ایـن ضابطه شـامل دامنـه شـمول، سیاسـتها و اصـول حاكـم، تعاریـف و اصطلاحـات سـاختاری، ضوابـط ایجـاد واحدهـای سـازمانی، ضوابـط كمـی سـاختار سـازمانی و فراینـد طراحـی و تصویـب سـاختار سـازمانی شـهرداریها می باشـد كـه در تاریـخ  1394/2/2 بـه تاییـد سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی كشـور رسـیده اسـت.

 شناسنامه قانون | DSC04908

 

دانلود متن کامل کتاب

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام