کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 91

تعيين ضریب حقوق سال 1391 كارمندان دولت (مصوبه شماره ۵۸۴۰۴/ت۴۸۰۹۳هـ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ هيأت وزيران)

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین تصویب نمود:

۱- ضریب حقوق سال ۱۳۹۱ اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان یازده هزار و چهارصد و شصت (۱۱.۴۶۰) ریال تعیین می شود.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۱ به میزان هشتصد و پنج (۸۰۵) ریال تعیین می شود.

۳- ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (ازجمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۱ به میزان هشتصد و پنج (۸۰۵) ریال تعیین می شود.

۴- ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۱ به میزان هشتصد و پنج (۸۰۵) ریال تعیین می شود.

۵- حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۱ به میزان پانزده درصد (۱۵%) نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش می یابد.

۶- سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاه های موضوع بند (۹۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور پانزده درصد (۱۵%) تعیین می شود.

۷- عیدی پایان سال غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل در دستگاه های اجرایی دولتی در سال ۱۳۹۱ به میزان عیدی پایان سال مشمولین قانون یاد شده تعیین می گردد.

۸- پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (به استثنای دستگاه های اجرایی موضوع بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور) برای سال ۱۳۹۱ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در سقف اعتبارات مصوب دستگاه تعیین می گردد.

۹- پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای دستگاه های اجرایی موضوع بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای سال ۱۳۹۱ با پیشنهاد مجمع عمومی ذی ربط در سقف بودجه مصوب و تصویب هیئت  وزیران تعیین می گردد.

۱۰- حداقل حقوق و فوق  العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۱۰) این تصویب نامه در سال ۱۳۹۱ به میزان سه میلیون و نهصد و بیست و یک هزار و پانصد (۳.۹۲۱.۵۰۰) ریال و حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

۱۱- حداقل حقـوق بازنشستگان و وظیـفه بگیران و مشـترکان صـندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان سه میلیون و نهصد و بیست و یک هزار و پانصد (۳.۹۲۱.۵۰۰) ریال تعیین می شود.

۱۲- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند (۳) این تصویب نامه) و سایر دستگاه های موضوع بند (3) این تصویب نامه در سال ۱۳۹۱ به میزان دو میلیون و ششصد و پنجاه و شش هزار و پانصد (۲.۶۵۶.۵۰۰) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

۱۳- پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات یا بودجه مصوب دستگاه های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می باشد.

تبصره ۱- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه های اجرایی (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی) با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از جانب وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.

تبصره ۲- هزینه غذای روزانه حداکثر سی هزار (۳۰.۰۰۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر ششصد و پنجاه هزار (۶۵۰.۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر چهارصد و سی هزار (۴۳۰.۰۰۰) ریال، مهد کودک برای کارمندان اناث به ازای هر فرزند زیر شـش سال ماهانه حداکثر پـانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.

۱۴- پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار بیشتری دریافت می نماید با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

۱۵- فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این مصوبه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حـداقل حقوق و مـزایا در مورد مشـمولین هـر یک از بندهـای این تصـویب نامـه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد آن به مأخذ یک پنجاهم و در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخـت می باشد. سایر موارد مطابق آییـن نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصطلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره- در صورت عدم توقف شبانه تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در این بند قابل پرداخت می باشد.

۱۶- تمدید قراردادهای قبلی کارکنان قراردادی مجاز است.

تبصره ـ بکارگیری افراد جدید در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی یا موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

۱۷- پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس دستورالعملی که با رعایت سقف اعتبارات مصوب مربوط به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از سوی ایشان می رسد، مجاز است.

تبصره- کمک رفاهی به سایر افرادی که به نحوی در دستگاه های اجرایی خدمت می نمایند از جمله سربازان در سقف اعتبارات مصوب و ابلاغی قابل پرداخت است.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام