کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 93

جداول و دستورالعمل تكميل موافقتنامه هاي هزينه اي سال 1393

جداول و دستورالعمل تكميل موافقتنامه هاي هزينه اي سال ۱۳۹۳
MS word DOC icon.svgفرم‌هاي موافقت‌هاي هزينه‌اي سال 1393

فرم 1: خلاصه بودجه دستگاه

1-1. عنوان و كد دستگاه اجرايي

عيناً از جدول هاي شماره (7) و شماره (9) و دارندگان رديف در قانون بودجه سال 1393 كل كشور درج مي گردد.

1-2. شماره طبقه بندي دستگاه اجرايي

1-3. براساس اطلاعات موجود در سيستم مبادله موافقتنامه درج خواهد شد.

1-4. شماره موافقتنامه: براي موافقتنامه از محل اعتبار جدول 7 قانون ياد شده، شماره صفر مي باشد و براي رديفهاي متفرقه به ترتيب 1 و 2 و 3 و…

1-5. شماره اصلاحيه: شماره مربوط به اصلاحيه در حال مبادله هر كدام از موافقتنامه هاي بند 1-4 مي باشد.

1-6. منابع و هزينه

سرجمع اعتبارات هزينه اي و منابع دستگاه به تفكيك عمومي و اختصاصي براي سال هاي مختلف در قسمت مربوطه درج مي گردد.

1-7. اعتبارات هزينه

سرجمع اعتبارات هزينه اي دستگاه به تفكيك عمومي و اختصاصي براي سالهاي مختلف در قسمت مربوطه درج مي گردد.

فرم 2: برآورد اعتبارات هزينه برحسب برنامه

1-2 عنوان، كد و شماره طبقه بندي دستگاه اجرايي: براساس مندرجات فرم شماره يك انجام مي گيرد.

2-2 اين فرم براساس برنامه هاي اجرايي دستگاه و اعتبار مصوب مورد نياز آن مطابق با قانون بودجه سال 1393 كل كشور در قالب حقوق و مزاياي مستمر ، ساير(اعم از پرسنلي و غير پرسنلي ) و همچنين منبع تامين اعتبار آن براي سالهاي مورد نظر به تفكيك اعتبارات عمومي و اختصاصي تكميل مي شود.

انطباق فرم هاي ۲، ۳ و ۴ در چارچوب اعتبارات عمومي و اختصاصي مي بايست براي سالهاي ۱۳۹1، ۱۳۹2 و ۱۳۹3 انجام گيرد.
۳-۲ جمع هزينه: كل اعتبار هزينه اي هر برنامه است كه از حاصل جمع منابع عمومي و اختصاصي دستگاه تأمين مي شود.

فرم 2-الف: برآورد اعتبارات هزينه برحسب برنامه/فصل

1-1-2 عنوان،كد و شماره طبقه بندي دستگاه اجرايي: براساس مندرجات فرم شماره يك انجام مي گيرد.

2-1-2 در اين فرم اعتبار برنامه هاي دستگاه اجرايي(عمومي و اختصاصي) به تفكيك هفت فصل هزينه اي براي سالهاي 1392 (پرداختي)و 1393 (ابلاغي)درج مي شود.

فرم 3: برآورد اعتبارات هزينه بر حسب اهداف كمي / فعاليت

1-3 عنوان ،كد و شماره طبقه بندي دستگاه اجرايي: براساس مندرجات فرم شماره يك تكميل مي گردد.

2-3 در هر برنامه واحد، مقدار و هزينه واحد براي سال 1392 درج مي گردد. هزينه كل هر برنامه و فعاليت هاي مربوط به آن از محل منابع اختصاصي و يا عمومي تأمين مي گردد.

فرم 4: شرح فصول هزينه

1-4 عنوان، كد و شماره طبقه بندي دستگاه اجرايي: براساس مندرجات فرم شماره يك انجام مي‌گيرد.

2-4 ستون عملكرد سال 1391 و ستون پرداختي سال 1392 براساس اطلاعات خزانه داري كل برحسب فصول هزينه (براساس پيوست بخشنامه بودجه سال 1382 كل كشور) تكميل گردد.

3-4 هزينه هاي فصول هفت گانه مي بايست براي عملكرد سال 1391 و پرداختي سال 1392 و مصوب سال 1393 در قالب اعتبار عمومي و اقتصادي درج شود.

4-4 در فصل دوم خدمات قراردادي به دو بخش تقسيم شده است:

1. خدمات قراردادي اشخاص

2. ساير خدمات قراردادي

– بند «1» مربوط به قرارداد هزينه‌هاي نيروي انساني در قالب قرارداد كار معين و مشخص مي باشد و تمامي پرداختيهاي به پرسنل قراردادي اعم از حقوق، اضافه كار، رفاهي ،بيمه و … را شامل مي شود.

– بند «2» مربوط به ساير هزينه هاي دستگاه مي باشد كه حسب مورد در قالب قرارداد حجمي انجام مي گيرد.

در فصل ششم:

‐ بازنشستگي سهم دولت: اعتبار مربوط به بازنشستگي مربوط به مشمولين صندوقهاي بازنشستگي به استثناء مشمولين قانون تامين اجتماعي درج شود.

‐ حق بيمه سهم كارفرمائي مشمولين قانون تامين اجتماعي : اعتبار مربوط به بيمه و بازنشستگي پرسنل مشمول قانون تامين اجتماعي درج شود.

‐ بيمه خدمات درماني شاغلان و همچنين بازنشستگان : اعتبار مربوط به سهم دستگاه اجرائي مطابق جزء ( 2) بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران درج شود.

‐ كمكهاي رفاهي كاركنان(اياب و ذهاب و غذاو مهد كودك): اعتبار موضوع تبصره (2) بند (20) ضوابط اجرايي بودجه سال 1392 در اين بخش درج شود.

‐ كمكهاي رفاهي اقشار خاص: اعتبار مربوط به كمكهاي رفاهي است كه دستگاه اجرائي بر حسب قوانين و مقررات مي تواند به افرادي غير از پرسنل خود پرداخت كند نظير مستمري اقشار آسيب پذيركميته امداد امام خميني(ره)، كمك به معلولين سازمان بهزيستي و حقوق و كمكهاي رفاهي خانواده هاي شهدا وايثارگران و … ،

فرم 5: درآمدها- واگذاري دارائي هاي سرمايه اي و مالي

1-5 عنوان ،كد و شماره طبقه بندي دستگاه اجرايي: براساس مندرجات فرم شماره يك انجام مي گيرد.

2-5 جدول درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي تنها براي دستگاه هاي اجرايي كه در قانون بودجه سال 1393 كل كشور داراي منابع ياد شده هستند تكميل مي شود. ستون “مصوب سال 1393 “براساس ابلاغ بودجه سال 1393 تكميل شده و ستون سال 1391 و 1392 براساس اطلاعات خزانه داري كل تكميل مي گردد.

فرم 6: وضعيت نيروي انساني دستگاه

1-6 عنوان، كد و شماره طبقه بندي دستگاه اجرايي: براساس مندرجات فرم شماره يك انجام مي گيرد.

2-6 اين فرم در برگيرنده مجموع اطلاعات كارمندان برحسب مدرك تحصيلي و نوع استخدام پرسنل تكميل مي شود.

3-6 كليه پرسنلي كه دستگاه اجرايي به طور مستقيم قرارداد خريد خدمت با آنها را منعقد نموده است (بارعايت ضوابط و مقررات اعم از قرارداد كار معين و مشخص ) تعداد آنها در ستون ساير درج مي گردد.

4-6 كاهش و افزايش پرسنل طي سال 1392 و 1393

5-6 در ذيل فرم بخش توضيحات تعداد نيروهاي مأموري كه از دستگاه مبدأ حقوق دريافت مي كند و همچنين مجوزهاي استخدامي قيد گردد.

6-6 قبل از ارسال موافقتنامه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور فرم ضميمه اين دستور العمل بايد به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برسد و يك نسخه از تأييديه به وسيله نامه رسمي توسط معاونت توسعه به معاونت برنامه ريزي ارسال شود.درج شماره و تاريخ نامه تاييديه معاونت توسعه در ذيل فرم 6 ضروري است.

فرم 7: توزيع استاني

1-7 عنوان ، كد و شماره طبقه بندي دستگاه اجرايي: براساس مندرجات فرم شماره يك انجام مي‌گيرد.

2-7 اين فرم صرفاً براي دستگاه هايي تكميل شود كه بخشي از اعتبارات خود را به صورت استاني هزينه مي نمايند و تكميل آن براي تمامي دستگاه ها اجباري نيست.در صورت عدم تكميل اين فرم دستگاه اجرايي امكان توزيع استاني اعتبارات خود را ندارد.

3-7 ضروري است موضوعات 1 الي 7 مندرج در اين فرم در قسمت توضيحات ضروري توضيح داده شوند.

فرم ضميمه

براي تكميل اين فرم به پيوست شماره (4) بخشنامه لايحه بودجه سال 1393 مراجعه شود.

مباني تعيين فعالي تهاي دستگاه اجرايي به شرح ذيل مي باشد:

۱‐ فعاليتها بايد در چارچوب وظايف و تكاليف قانوني دستگاه اجرايي باشد.

۲‐ عنوان هر يك از فعاليتهاي دستگاهها بايد واضح، روشن و مبين هدف يا خروجي فعاليت باشد.

۳‐ فعاليت ها كمي تپذير بوده و داراي واحد اندازه گيري باشند.

۴‐ فعاليتها بگونه اي تعريف شوند كه تعداد يا مقدار يعني از آنها در شكل گيري اهداف برنامه هاي اجرايي به كار گرفته شوند.

۵‐ فعاليتها بنحوي تعريف و تبيين گردند كه مجموع يا بخشي از هزينه هاي دستگاه به آنها اختصاص يابد (به عبارتي مجموع هزينه هاي فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي برابر كل هزينه دستگاه باشد)

۶‐ فعاليتها در چارچوب برنامه هاي دستگاه اجرايي بگونه اي تعريف گردند كه مسئوليت اجراي هر يك از فعاليتها با وظايف و تشكيلات دستگاه منطبق باشد.

۷‐ فعاليتها مي بايست به گونه اي تعريف گردند كه چنانچه در توليد يك محصول ذيل يك برنامه اجرايي دستگاه چند فعاليت دخالت داشته باشند نقش و سهم هر فعاليت در توليد محصول بايد مشخص و قابل تعريف باشد.

۸‐ فعاليتها بگون هاي تعريف گردند كه برآورد هزينه واحد يا قيمت تمام شده آن قابل محاسبه باشد.

۹‐ در تبيين فعاليت از درج ريز فعاليت، فصول و اقلام هزينه خودداري گردد.

۱۰‐ تعداد فعاليتهاي درج شده در يك حد قابل قبول باشد.

تذكرات مهم

1. در قسمت توضيحات ضروري فرم شماره ( 1)، بايد علت اصلاحيه موافقتنامه درج شود.

2. فرم يك موافقتنامه توسط سيستم تكميل مي گردد(جدول هزينه ها از فرم شماره 4 و جدول منابع از فرم شماره 5).

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام