کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 95

دستورالعمل تکمیل فرم های مربوط به موافقت نامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1395

دستورالعمل تکمیل فرم های مربوط به موافقت نامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1395

مشاهده متن کامل در فرمت پی دی اف

موافقتنامه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي برنامه پنجم ۹۵-۱۳۹۰ (ملي – استاني)

۱-۱ عنوان طرح

عنوان طرح باید همانند عنوان درج شده در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور باشد. در مورد طرح هایی که بر اساس قوانین موضوعه با استفاده از ردیف های متمرکز به تصویب می رسد، عنوان طرح باید به نحوی تعیین شود که هدف و عملیات اصلی طرح را بیان کند؛ همچنین، مطابق با تصویبنامه ها و ابلاغیه ها بوده، تا حد ممکن از ۵۰ حرف تجاوز نکرده و اصلی ترین هدف کمی طرح در قالب عنوان طرح درج شود.

۲-۱ شماره طرح

شماره طبقه بندی طرح در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال 1395 کل کشور تعیین شده است. در مورد طرح های جدید ملی که براساس تصویبنامه و ابلاغیه ها از ردیف های متفرقه اعتبار دریافت می کنند، سیستم مبادله موافقتنامه ها به طور خودکار شماره طبقه بندی طرح را مشخص خواهد کرد.

۳-۱ عنوان و کد دستگاه اجرائی

عنوان و کد دستگاه اجرایی عینًا از جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹5 کل کشور درج می گردد. عنوان دستگاه اجرایی طرح های جدیدی که از ردیف های متفرقه تأمین اعتبار شده است باید منطبق با تصویبنامه ها و ابلاغیه ها باشد.

۴-۱ عنوان و کد دستگاه بهره بردار

دستگاه بهره بردار طرح که مسئولیت استفاده ، بهره برداری و نگهداری از ساختمانها و تأسیسات طرح را به عهده دارد می تواند دستگاه اجرایی مشخصی باشد که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین شده که، عنوان کامل وکد دستگاه مربوطه باید در این قسمت درج شود.

۵-۱ تعداد کل پروژه های طرح

در این قسمت، تعداد کل پروژه های طرح شامل خاتمه یافته و در دست اجرا درج می شود.تعداد کل پروژه های طرح های در دست اجرا باید همانند موافقتنامه قبلی آنها باشد ؛ مگر در مواردی که تأییدیه “کمیسیون موضوع ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه (کمیسیون ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2))” را دریافت کرده باشد.

۶-۱ تاریخ شروع اولین پروژه و پیش بینی تاریخ خاتمه آخرین پروژه

این تاریخ بیانگر شروع و خاتمه طرح است که بر اساس سال و در مح ل های تعیین شده درج می شود. ضروری است که تاریخ خاتمه طرح، زمان تحویل موقت آخرین پروژه اعلام گردد. (تعهدات مالی‐ که احتمالاً به سال بعد منتقل می شود‐ در زمان بندی پروژه در نظر گرفته نشود.)

۷-۱ نوع طرح
براساس پاراگراف آخر ماده (۷۷ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، طرح تملک دارایی های سرمایه ای، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی توسط دستگاه اجرایی در مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هد فهای برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا شده و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمای های تأمین می شود. این طرح ها، به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می شود.

۸-۱ طرح انتفاعی

طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع ، به بهره برداری رسیده و علاوه بر تأمین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه، به تبعیت از سیاست دولت، سود متناسبی نیز داشته باشد.

۹-۱ طرح غیرانتفاعی

طرحی است که برای انجام برنام ه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تأسیسات برای تسهیل تمام وظایف دولت اجرا شده و هدف اصلی آن کسب درآمد نیست.

۱۰-۱ اعتبارات طرح

سرجمع اعتبارات تمام پروژه های طرح برای سال های مختلف برحسب عملکرد، پرداختی،مصوب و یا پیش بینی در قسمت مربوطه درج می شود.

۱۱-۱ اوراق مشارکت (منابع عمومی)

منظور از اوراق مشارکت(منابع عمومی) افزایش اعتباری است که توسط مجلس شورای اسلامی به برخی طرحها برای سال ۱۳۹2 اختصاص داده شده است. اعتبار این بخش در سطر و ستون مربوط به خود درج می شود.
یادآور می شود اعتبار سال ۱۳۹2 از مجموع اعتبار اوراق مشارکت (منابع عمومی ) و اعتبار سایر(منابع عمومی) بدست می آید.

۱۲-۱ اوراق مشارکت (سایر منابع)

منظور از اوراق مشارکت(سایر منابع) اعتباری است که خود دستگاه با مجوزهای لازم از محل فروش اوراق مشارکت کسب کرده است.

۱۳-۱ اهداف کمی طرح

اصلی ترین اهداف کمی طرح‐ که باید با اهداف کمی برنامه پنج ساله مرتبط باشد‐ در این قسمت درج می شود؛ مانند ایجاد فضای آموزشی ، ذخیره سازی آب ، افزایش تولید فولاد ، میزان تولید گندم و مانند اینها. درخصوص طرح های پیوست شماره ( ۱) قانون بودجه سال 1395، عنوان واحد و مقدار اهداف کمی درج شده موافقتنامه طرح باید همانند اطلاعات پیوست یاد شده باشد.

اهداف کمی طرح های جدید‐ که براساس تصویبنامه ها و ابلاغیه ها از ردیف متفرقه تأمین اعتبار می شوند‐ باید متناسب با اعتبار یک ساله آنها تعریف شود.

۱۴-۱ مقدار کل هدف

میزان کمی هدف طرح از پیوست شماره ( ۱) قانون بودجه سال ۱3۹5 تعیین شده و در این محل درج می شود.
مقدار هدف کمی برای طرح های جدید‐ که از محل اعتبارات ردیف های متفرقه تأمین اعتبار می شوند‐ باید با اعتبار طرح متناسب بوده و برای مدت یک سال تعیین شود.

۱۵-۱ واحد هدف

با توجه به نوع هدف اصلی، واحد مربوط اعلام شده‐ که در مثال بالا، نفر دانش آموز یا کلاس ، متر مکعب، تن و مانند اینها است‐ تعیین خواهد شد.

۱۶-۱ هزینه واحد

برآورد هزینه واحد، که از تقسیم میزان کل اعتبار (شامل اعتبار عملکرد، پرداختی، مصوب و پیش بینی تا پایان عملیات ) بر میزان (مقدار) هدف کمی طرح به دست می آید، در این ستون درج می شود؛ به طور مثال، چنانچه هدف اصلی ، تولید … تن فولاد در نظر گرفته شده باشد ، برآورد هزینه هر تن فولاد تولیدی از تقسیم میزان جمع کل اعتبار طرح بر… تن فولاد، محاسبه شده و در این ستون درج خواهد شد.

۱۷-۱ میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)

در این قسمت، میانگین وزنی پیشرفت طرح به تفکیک هر یک از پروژه های طرح و پیشرفت آن ها تا قبل از برنامه چهارم، دوران برنامه چهارم و میزان تحقق و همچنین، پیش بینی نیل به اهداف تعیین شده در دوران برنامه پنجم و سال های بعد‐ که قسمتی از مقدار کل را تشکیل خواهد داد، به تفکیک هر سال درج می شود.
بدیهی است که جمع ردیفی ستونهای سال های قبل از برنامه چهارم، برنامه چهارم و پیش بینی تحقق در دوران برنامه پنجم و سال های بعد باید برابر صد (۱۰۰) باشد.

فرم ۲: گزارش توجیهی طرح

این فرم برای هر طرح تنها یکبار در اولین موافقتنامه مبادله شده تکمیل می گردد.

۱-۲ عنوان طرح، شماره طرح، عنوان و شماره دستگاه اجرایی عیناً مشابه فرم شماره (۱) درج می شود.

۲-۲ پیش بینی اعتبار در اولین موافقتنامه : مجموع اعتبار کل طرح در اولین موافقتنامه مبادله شده در این قسمت درج می گردد.

۳-۲ حجم عملیات در اولین موافقتنامه : کل حجم عملیات طرح در اولین موافقتنامه مبادله شده در این قسمت درج می گردد.

۴-۲ تاریخ پیش بینی زمان خاتمه طرح در اولین موافقتنامه: تاریخ پیش بینی زمان خاتمه طرح در اولین موافقتنامه مبادله شده در این قسمت درج میگردد.

فرم ۳ : خلاصه پروژه

۱-۳ عنوان طرح، شماره طرح، عنوان و شماره دستگاه اجرایی عینًا مشابه فرم شماره (۱) درج می شود.

۲-۳ عناوین و شماره های پروژه های طرح های در دست اجرا می بایست همانند موافقتنامه های قبلی آنها باشد مگر در مواردی که تأییدیه کمیسیون ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجم توسعه (کمیسیون ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را دریافت کرده باشد.

تاریخ شروع و خاتمه پروژه همانند دستورالعمل فرم شماره (۱) در قالب پروژه درج می شود.

۳-۳ نحوه اجرا

در قالب امانی، پیمانی و یا امانی پیمانی درج خواهد شد.

۴-۳ محل اجرا

نام استان و شهرستان محل اجرای پروژه درج می شود.

۵-۳ شرح عملیات

بر حسب عملیاتی که در هر پروژه انجام می شود حداکثر تا ۴ عملیات در این قسمت قابل درج می باشد.

۶-۳ اعتبارات و پیشرفت فیزیکی

– اعتبارات:

برحسب عملکرد و پرداختهای سالهای گذشته به تفکیک قبل از برنامه چهارم، برنامه چهارم (از سال ۱۳۸۹-۱۳۸۴)، عملکرد سال های ۱۳۹۰، 1391، 1392 و 1393 و پرداختی سال 1394، مصوب سال 1395 و یا پیش بینی سالهای بعد در قسمت های مربوطه درج می شود.

– اوراق مشارکت (منابع عمومی)

منظور از اوراق مشارکت (منابع عمومی) افزایش اعتباری است که توسط مجلس شورای اسلامی به برخی طرحها برای سال ۱۳۹۲ اختصاص داده است. اعتبار این بخش در سطر و ستون مربوط به خود درج می شود.
یادآور می شود اعتبار سال ۱۳۹۲ از مجموع اعتبار اوراق مشارکت (منابع عمومی ) و اعتبار سایر (منابع عمومی) بدست می آید.

– اوراق مشارکت (سایر منابع)

منظور از اوراق مشارکت (سایر منابع) اعتباری است که خود دستگاه با مجوزهای لازم از محل فروش اوراق مشارکت کسب کرده است.

– شرح عملیات، مقدار، واحد و هزینه واحد: این قسمت همانند موافقتنامه قبل تکمیل می گردد و در صورت جدید بودن پروژه ؛ این قسمت با هماهنگی امور ذیربط و امور هماهنگی و تلفیق برنامه و بودجه تکمیل می گردد.

– پیشرفت فیزیکی:

در این قسمت میانگین پیشرفت پروژه به تفکیک هر یک از عملیات پروژه و پیشرفت فیزیکی آنها درج می شود. اطلاعات این قسمت براساس سابقه موافقتنامه سالهای گذشته تکمیل خواهد شد. پس از مبادله موافقتنامه و در صورت وجود اختلاف در اطلاعات این قسمت، اطلاعات این فرم طی مبادله اصلاحی های تعدیل خواهد شد.

۵-۳ عنوان پیمانکاران و مشاوران:

نظر به اینکه لیست پیمانکاران و مشاوران واجد صلاحیت از سوی معاونت نظارت مشخص گردیده است لذا با انتخاب هر یک از پیمانکاران و مشاوران ذیصلاح ، کد مربوطه از طریق سیستم درج میگردد.

(لازم به ذکر است لیست مذکور و کدهای مربوطه بصورت فهرست کرکره ای از طریق سیستم قابل انتخاب می باشد.)
ضمنا اگر نام پیمانکاری وجود نداشته باشد «باکس خالی» انتخاب می شود.

۶-۳ توضیحات ضروری ومشخصات فنی:

درصورت نیاز مشخصات فنی پروژه در این قسمت درج می گردد.

فرم ۳ الف: توضیحات خلاصه پروژه

در این فرم که به دو بخش تقسیم شده اطلاعات هر پروژه در بخش الف : عملیات اجرا شده سالهای گذشته تا پایان سال ۱۳۹۱ و در بخش ب : پیش بینی عملیات اجرایی برای سال جاری درج می شود.

یادآور می شود مسئولیت صحت اطلاعات عملیات انجام شده به عهده دستگاه اجرایی طرح می باشد.

فرم ۴: اعتبارات برحسب فصول سرمایه گذاری

1-4 عنوان طرح، شماره طرح، عنوان و شماره دستگاه اجرایی عینًا مشابه فرم شماره (۱) درج می شود.

2-4 اعتبارات هر طرح یا از محل منابع عمومی و یا از محل سایر منابع که تمام منابع غیر از منابع عمومی را شامل می شود، تأمین می شود (از جمله وام).

3-4 تمام اعتبارات ابلاغ شده تا سال 1392 از محل منابع عمومی (بودجه مصوب دستگاه ، اعتبارات از محل ردیفهای متمرکز منابع عمومی، درآمد ‐هزینه ها از محل منابع عمومی و مانند اینها) تنها در ردیف منابع عمومی درج می شود.

4-4 در ستون های عملکرد، مجموع عملکرد اعتبارات تا قبل از برنامه چهارم و مجموع عملکرد اعتبارات دوران برنامه چهارم (۱۳۸۹-۱۳۸۴) به صورت جداگانه درج خواهد شد . برای دوران برنامه پنجم عملکرد سال 1390 و 1391 و 1392 و 1393، برای سال 1394 پرداختی خزانه، برای سال 1395 اعتبار مصوب منظور می شود. همچنین برای ستون پیش بینی سالهای بعد اعتبار منظور شده در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال جاری درج شود؛ به طوری که جمع کل اعتبار عمومی هر طرح، منطبق با جمع کل اعتبار درج شده در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹5 کل کشور خواهد بود.

5-4 توزیع اعتبارات برحسب فصول سرمایه گذاری بر اساس دستور العمل طبقه بندی اقتصادی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع پیوست (ز) بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۲ انجام می شود.

الف- در صورت درج اعتبار در قسمت حق الزحمه کارکنان طرح (فصل هفتم)، این اعتبار برای طرح های در دست اجرا، نباید رشد غیرمتعارفی نسبت به عملکرد سال قبل داشته باشد.

ب- در صورت درج اعتبار در قسمت سایر دارایی های تولید نشده (فصل هفتم) نحوه هزینه کرد و شرح این اعتبار باید در قسمت توضیحات ذیل فرم (١) درج شود.

فرم ۵‐ خلاصه پروژه ها

۱-۵ عنوان طرح، شماره طرح، عنوان و شماره دستگاه اجرایی عینًا مشابه فرم شماره (۱) درج می شود.

۲-۵ در این فرم کلیه پروژه های طرح شامل دردست اجرا ، خاتمه یافته ، مطالعاتی و آغاز نشده همراه با مشخصات اعتباری آنها اعم از عملکرد ، پرداختی ، مصوب و پیش بینی سالهای بعد برنامه پنجم درج می شود.

فرم ضمیمه 1

(در حال تکمیل…)

فرم ضمیمه 2

(در حال تکمیل…)

تذکرات مهم

۱‐ فرم (۱) موافقتنامه باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی و بالاترین مقام دستگاه بهره بردار و بالاترین مقام دستگاه اصلی برسد و بقیه فرم های موافقتنامه حسب مورد باید به امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی با درج نام و نام خانوادگی امضاکنندگان رسیده باشد.

۲‐ در قسمت توضیحات ضروری فرم ( ۱)، باید علت مبادله موافقتنامه یا اصلاحیه آن درج شود.

۳‐ با توجه به مفاد ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه (ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2))، شماره اولین موافقتنامه صفر بوده و موافقتنامه های بعدی در طول سال های اجرایی باید با شماره اصلاحیه ۲،۱ و… مشخص شده و در قسمت مربوط درج شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام