کتاب استخدامی اداری ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی

آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (تصویبنامه شماره 42443/ت52042هـ مورخ 6/4/1394 هیأت وزیران)

آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (تصویبنامه شماره 42443/ت52042هـ مورخ 6/4/1394 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 31/3/1394 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (18) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور -مصوب 1394- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1384- و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی -مصوب 1388- به همان معانی در این آیین‌نامه به کار می‌روند. سایر اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در این آیین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشند:

الف- تسهیلات: تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی.

ب- اوراق مبتنی بر دارایی: اوراق بهادار بانامی است که تا سقف مقرر در قانون (یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال، به منظور واگذاری مطالبت ناشی از تسهیلات توسط نهاد واسط منتشر می‌شود. این اوراق قابل معامله در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس (فرابورس) می‌باشد.

پ- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ت- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.

ث- ضامن: شخص حقوقی است که پرداخت وجوه مربوط به اوراق مبتنی بر دارایی را در سررسیدهای معین تعهد و تضمین می‌نماید.

ج- بانک عامل: بانک دولتی است که به وصول اقساط مطالبات ناشی از تسهیلات و پرداخت آن به نهاد واسط و اجرای خدمات مربوط به آن بر اساس این آیین‌نامه می‌پردازد.

چ- بانی: بانک عامل متقاضی واگذاری مطالبات ناشی از تسهیلات.

ح- عامل فروش: شخص حقوقی است که نسبت به عرضه و فروش اوراق مبتنی بر دارایی از طرف نهاد واسط اقدام می‌نماید.

خ- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است که نسبت به پرداخت‌های مرتبط با اوراق مبتنی بر دارایی در سررسید به سرمایه گذاران اقدام می‌نماید.

د- امین: حسابرس بانی.

ذ- مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسید نشده): تمامی حقوق بانی مطابق قرارداد اعطای تسهیلات از جمله اقساط (اعم از اصل و سود)، وجه التزام تأخیر تأدیه دین و وثایق.

ر- تعهدات قبلی مربوط به حساب ذخیره ارزی: تعهدات ایجاد شده به موجب قوانین و پوشش‌هایی که در مقابل گشایش اعتبارات اسنادی پس از اعلام بانک عامل از سوی بانک مرکزی صادر گردیده است.

ز- اشخاص حقوقی تحت کنترل بانی: اشخاص حقوقی که بانی به طور مستقیم یا غیرمستقم مالک بیش از نصف سهام با حق رأی آنها باشد یا بیش از نصف حق رأی آنها را از طریق توافق با سایر صاحبان سهام داشته باشد یا بانی توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده مشابه را داشته باشد یا بانی توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی شخص حقوقی از طریق قانون یا توافق را داشته باشد.

بخش دوم- ارکان انتشار اوراق مبتنی بر دارایی

در حال تکمیل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام