کتاب استخدامی اداری ها
آموزش کارکنان دولت

دستورالعمل اجرايي بند ۱۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور موضوع پژوهش و فنآوري (بخشنامه شماره ۴۴۵۸- ۱۲/۳ مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ دبير شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنآوري)

دستورالعمل اجرايي بند ۱۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور موضوع پژوهش و فنآوري (بخشنامه شماره ۴۴۵۸- ۱۲/۳ مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ دبير شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنآوري)

رؤساي محترم دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مشمول بند ۱۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۲ كل كشور

به استناد بند ۱۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور و آيين نامه اجرايي ابلاغي شماره ۱۴۱۹۶۵/ت۴۹۴۵۳هـ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۲، بدين وسيله دستورالعمل اجرايي بند مذكور به شرح زير جهت بهره برداري به كليه دستگاه هاي مشمول ابلاغ مي شود.

دستورالعمل اجرايي بند ۱۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور

۱- مسؤوليت اجراي آيين نامه اجرايي بند ۱۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كشور در سطح اعتبارات ملي و ملي-استاني بر عهده بالاترين مقام دستگاه و در سطح اعتبارات استاني بر عهده استاندار مي باشد.

تبصره ۱: مسؤولين اجراي آيين نامه مي توانند جهت تسريع در روند اجراي آن، رييس يا دبير شوراي پژوهش و فنآوري دستگاه و كارگروه پژوهش، فنآوري و تحول اداري استان را متولي پيگيري امور مربوطه نمايند.

تبصره ۲: مقام مسؤول اجراي آيين نامه در دستگاه و استان موظف است به منظور ثبت اطلاعات در سامانه مديريت اطلاعات تحقيقاتي (سمات) يك نفر نماينده را به دبيرخانه شوراي عالي معرفي نمايند.

تبصره ۳: دبيرخانه شوراي عالي موظف است حداقل يك نفر نماينده را براي حضور در جلسات مرتبط با آيين نامه، به دستگاه و كارگروه پژوهش، فنآوري و تحول اداري استان ها معرفي نمايد. حضور نمايندگان دبيرخانه در جلسات مربوطه و كارگروه كه در خصوص موضوعات پژوهش و فنآوري بحث و بررسي مي شود الزامي است.

تبصره ۴: مسئولين اجراي آيين نامه موظف هستند صورت جلسات مربوطه را حداكثر ظرف يك هفته به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند.

تبصره ۵: مسئولين اجراي آيين نامه در سال ۱۳۹۲، اقدامات زير را در اولويت قرار دهند:

الف) تدوين و يا به روز رساني برنامه پژوهش و فنآوري ۵ ساله دستگاه در چارچوب نقشه جامع علمي كشور و هماهنگ با سياست ها و اولويت هاي پژوهش و فنآوري ابلاغي شوراي عالي عتف با هدف جهت دهي به فعاليت هاي پژوهش و فنآوري دستگاه در سال هاي آتي،

ب) تدوين و يا به روز رساني سند پژوهش و فناوري استان در چارچوب نقشه جامع علمي كشور و هماهنگ با سياست ها و اولويت هاي پژوهش و فنآوري ابلاغي شوراي عالي عتف با هدف جهت دهي به فعاليت هاي پژوهش و فنآوري استان در سال هاي آتي،

ت) تهيه رهنگاشت ۵ ساله جهت تحقق اهداف مندرج در بندهاي الف و ب.

۲- شركت هاي دولتي و بانك هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري جهت عمل به موضوع اين سياست ها موظفند بين يك تا ۳ درصد از بودجه مصوب خود را محاسبه و در جداول بودجه مصوب در مجامع عمومي ذيل سرفصل پژوهش منظور نمايند.

تبصره- تصويب صورت هاي مالي بنگاه هاي مذكور در مجامع عمومي منوط به هزينه كرد اعتبارات تخصيص داده شده بر اساس مفاد آيين نامه هاي ابلاغي شوراي عالي عتف است. تأييديه دبيرخانه شوراي عالي ملاك عمل حسابرس و بازرس قانوني شركت ها و بانك هاي مشمول خواهد بود.

۳- دستگاه ها مكلف هستند اعتبارات موضوع اين آيين نامه را بر اساس سياست ها و اولويت هاي پژوهش و فنآوري ابلاغي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنآوري هزينه نمايند.

تبصره: عقد قرارداد با مجريان تنها بعد از صدور كد رهگيري توسط سامانه سمات امكان پذير است.

۴- فرآيند ثبت طرح هاي پژوهشي در سامانه سمات و دريافت كد رهگيري به شرح زير است.

الف: عناوين و مشخصات طرح هاي پژوهشي پس از تأييد توسط مسئولين مذكور در بند ۱، در سامانه سمات ثبت مي شوند.

ب: طرح هاي ثبت شده در كميسيون هاي تخصصي مربوطه از لحاظ تطبيق با سياست ها، طرح هاي كلان و اولويت هاي پژوهش و فنآوري ابلاغي شوراي عالي عتف بررسي مي شوند.

ج: در صورت تأييد طرح در كميسيون تخصصي مربوطه، كد رهگيري توسط سامانه سمات ارائه مي شود.

۵- كليه دستگاه هاي موضوع بند ۱۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور مكلفند فهرست كاملي از طرح ها و برنامه هاي پژوهش و فنآوري خود را به همراه هزينه كرد و ميزان پيشرفت آنها، وارد سامانه سمات كرده و كد رهگيري دريافت نمايند. تسويه نهايي طرح ها و برنامه هاي پژوهش و فنآوري دستگاه ها منوط به ارائه كد رهگيري صادر شده از طريق سامانه سمات خواهد بود.

تبصره: مسئولين مذكور در بند ۱ مكلفند، گزارش عملكرد سال ۱۳۹۲ دستگاه ذيربط را بطور دوره اي (سه ماهه) و برابر اطلاعات درخواستي شوراي عالي تدوين و به آن دبيرخانه ارسال نمايد.

وحيد احمدي- دبير شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنآوري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام