کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

آیین‌نامه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی

پيوست شماره پنج- مقررات و شرايط مالي

در اجراي ماده 15 اين آيين نامه, متن حاضر مشتمل بر مجموعه ضوابط, روابط و تعهدات مالي بين دفاتر و دستگاه هاي خدمات دهنده در خصوص اعمال تعرفه هاي خدمات قابل ارائه، حق الزحمه و يا کارمزد  دفاتر از ارائه خدمات و تسويه حسابهاي مالي است كه به شرح ذيل تدوين و لازم الاجرا مي باشد.

 بخش اول- تعهدات مالي دارنده پروانه

ماده1- دارنده پروانه موظف است تعرفه هاي خدمات قابل ارائه را با توجه به آخرين تغييرات مصوب و با ذکر تاريخ اجراي تعيين شده مطابق ابلاغيه هاي دستگاه خدمات دهنده رعايت نمايد.

تبصره1- دريافت وجوه بيش از تعرفه هاي اعلام شده تخلف محسوب مي گردد و با دارنده پروانه دراين خصوص برابر مفاد اين آيين نامه برخورد خواهد شد.

تبصره2- ارائه رسيد به مشتريان, در ازاي دريافت هرگونه وجه از آنها الزامي است.

ماده2- دارنده پروانه در صورت دريافت وجه از مشتريان بابت خدمات ارائه شده موظف است سهم دستگاه‌هاي خدمات دهنده از وجوه دريافتي را در مهلت تعيين شده در قرارداد به حسابهائي كه از طرف آنها اعلام گرديده واريز نمايد.

ماده3- دارنده پروانه موظف است مقررات مربوط به پرداخت حداقل حقوق و دستمزد كاركنان، بيمه تامين اجتماعي، مقررات بازنشستگي و ماليات متعلقه را رعايت نموده و پاسخگوي مراجع قانوني در اين خصوص باشد.

ماده4- دارنده پروانه موظف است با توجه به تصميماتي که از سوي کارگروه استاني درخصوص جبران خسارات وارده به دستگاه خدمات دهنده اتخاذگرديده، نسبت به جبران خسارت و واريز مبالغ مربوطه به شماره حساب اعلام شده ظرف مدت تعيين شده از سوي كارگروه اقدام نمايد. در غير اينصورت دستگاه خدمات دهنده مي تواند در خصوص جبران خسارت برابر قرارداد منعقده عمل نمايد.

بخش دوم- تعهدات مالي دستگاه خدمات دهنده

ماده5- رعايت مفاد آيين نامه در خصوص پرداخت کارمزد و يا حق الزحمه به دارنده پروانه

ماده 6- ارائه خدماتي كه در چارچوب پروانه به صورت موردي (به جز مواردي که درقرارداد درج شده است) از سوي دستگاه هاي خدمات دهنده به دفاتر منعكس مي شود بايد با توافق طرفين انجام شود.

ماده 7- دستگاه هاي خدمات دهنده مکلفند کسور قانوني مربوطه از قبيل ماليات و ساير موارد را برابر مقررات به حسابهاي مربوطه واريز نمايند.

بخش سوم – ساير موارد

ماده 8- دستگاه هاي خدمات دهنده موظفند نسبت به انعقاد قرارداد هاي ارائه خدمات با دارندگان پروانه ويا تشکل‌هاي صنفي مربوطه درچارچوب مفاد آيين نامه و پيوستهاي آن اقدام لازم را به عمل آورده و يک نسخه از آن را جهت آگاهي به کارگروه استاني ارسال کنند.

ماده 9- در صورتي که مدت اعتبار پروانه خاتمه يافته و تمديد نشود و يا به علت نقض شرايط آيين نامه و پيوست‌هاي آن و يا به دليل درخواست دارنده پروانه, پروانه دفتر لغو شود طرفين موظفند برابر قرارداد منعقده نسبت به تسويه حساب مالي اقدام کنند.

تبصره- دارنده پروانه موظف است ظرف مدت تعيين شده در قرارداد با دستگاه خدمات دهنده در مورد انجام تعهدات معوقه و پرداخت تنخواه گردان و تسهيلات دريافتي (در صورت وجود) تسويه حساب نمايد.

ماده10- در خصوص مقررات مالي تصريح نشده در آيين نامه و پيوستهاي آن, برابر قوانين و مقررات مربوطه و قرارداد في مابين رفتار خواهد شد.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام