کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

صرف قبولی در آزمون ارتقاء پست دلالتی بر اختصاص پست ندارد/ رعایت شرایط احراز الزامی است

تعارض در آرای شعب ۲۳ و ۴۲ دیوان عدالت اداری با عنوان صرف قبولی در آزمون ارتقاء پست دلالتی بر اختصاص پست نداشته و داشتن مدرک دیپلم شرایط دریافت پست کارشناسی را ندارد (دادنامه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۳۰

شماره دادنامه: ۸۲۹

کلاسه پرونده: ۱۱۷۹/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام کننده تعارض: آقای محمد سلسبیل

موضوع خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض از کارمندان اداره کل پست استان خراسان رضوی هستند. اداره کل متبوع جهت اعطای پست سازمانی کارشناسی اقدام به برگزاری آزمون داخلی در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ می‌کند که در نتیجه شاکیان در آن آزمون قبول می‌شوند. برخی از قبول شدگان آن آزمون ردیف شغلی کارشناسی را دریافت می‌کنند و برخی شاکیان از دریافت آن محروم می‌شوند. شاکیان به موجب دادخواست، الزام اداره متبوع به اعطای پست کارشناسی و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای پست از سال استحقاقشان را درخواست می‌کنند. شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری با این استدلال که چون شاکی در آزمون قبول شده و شرایط دریافت پست سازمانی کارشناس را پیدا کرده و قصور و تقصیری نکرده تا نتواند آن پست را دریافت کند و عدم وجود ردیف شغلی کارشناسی، دلیلی برای عدم دریافت آن پست از سوی طرف شکایت نمی‌باشد حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این رأی در شعبه ۸ تجدید نظر تایید شده است. اما شعبه ۴۲ با این استدلال که شاکی دلیل مؤثر و موجهی برای دریافت آن پست ارائه نکرده و تخلفی از مقررات و قوانین از سوی اداره کل پست استان خراسان رضوی رخ نداده حکم به رد شکایت صادر کرده است و این رأی نیز در شعبه ۱۳ تجدید نظر تایید شده است.

  گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است :

الف: شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۶۱۰ با موضوع دادخواست آقای محسن خالصی به طرفیت اداره کل پست استان خراسان رضوی و به خواسته اعطای ردیف کارشناسی و پرداخت تفاوت حقوق و مزایای ناشی از آن به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۰۸۶ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است :

نظر به اینکه حسب مدارک موجود در پرونده از مشارالیه و چند نفر دیگر از همکاران وی جهت شرکت در آزمون کارشناسی دعوت و اسم  وی و تعدادی از همکاران با تحصیل کسب نمره قبولی به عنوان پذیرفته شده اعلام گردیده و به تعدادی از همکاران مشارالیه نیز این ردیف کارشناسی به شاکی را عدم وجود ردیف بلاتصدی کارشناسی و در حال حاضر عدم احراز شرایط مقرر اعلام نموده است. در حالی که این امر معقول نمی‌باشد که پس از گذشت سالهای متمادی از تاریخ قبولی وی هنوز ردیف بلاتصدی کارشناسی ایجاد نشده است و از طرفی اعلام گردیده که وی در حال حاضر شرایط احراز کارشناسی را ندارد در حالی که وی این شرایط را داشته و در آزمون نیز قبول شده است و قصور و یا تقصیری از سوی نامبرده صورت نگرفته تا موجبات تضییع حق وی فراهم شده باشد و بهانه‌های اعلامی از سوی اداره طرف شکایت نمی‌تواند نافی حق شاکی باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق دیوان شکایت وی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد .

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۵۹۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۸ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است .

ب: شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۲۷۲ با موضوع دادخواست آقای محمد سلسبیل به طرفیت اداره کل پست استان خراسان رضوی و به خواسته تخصیص پست سازمانی کارشناس امور حراستی و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۴۱۲ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه با توجه به دفاعیات مذکور نظر به اینکه شاکی دلیل موثر و مدللی ارائه ننموده و تخلف از مقررات نیز مشهود نمی‌باشد، لذا بنا به مراتب مستنداً به مواد ۳ و ۱۰ و ۱۷ و ۵۸ و ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۴۰۸ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۲ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه هیچ مستند و مقرره قانونی در خصوص الزام طرف شکایت به تخصیص پست کارشناسی وجود ندارد و صرف قبولی در آزمون ارتقاء پست دلالتی بر الزام به اختصاص پست ندارد و همچنین شاکیان به دلیل داشتن مدرک دیپلم شرایط دریافت پست کارشناسی را ندارند، آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام