آزمون تعیین صلاحیت
مصوبات طرح مهر آفرین

کاربرگ شماره (1-4-2) و (1-5-2)- دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی

کاربرگ شماره (1-4-2) و (1-5-2)

مربوط به ردیف های 4 و 5 فصل اول

دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی

ماده 1- تعاریف و اختصارات

دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت مستثنیات موضوع ماده (117) قانون مذکور

معاونت توسعه مدیریت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

امتحان عمومی: آزمون توانمندی های عمومی داوطلبان استخدام است که به منظور سنجش دانش عمومی، اطلاعات و معلومات پایه آنها به صورت کتبی برگزار می شود.

امتحان تخصصی: آزمون توانمندی های تخصصی داوطلبان استخدام است که به منظور سنجش دانش و مهارت تخصصی برای تصدی شغل مورد نظر به صورت کتبی و یا مصاحبه تخصصی برگزار می شود.

مسابقه تخصصی: آزمون توانمندی های تخصصی داوطلبان استخدام است که به منظور سنجش دانش و مهارت تخصصی برای تصدی شغل مورد نظر، به صورت کتبی و یا مصاحبه تخصصی برگزار می شود و افراد بر اساس نمرات برتر انتخاب خواهند شد.

مصاحبه تخصصی: سنجش حضوری آن دسته از توانمندی های تخصصی  است که از طریق امتحان کتبی قابل سنجش نیست.

آزمون عملی: سنجش توانمندی های حسی، حرکتی و مهارت فنی مورد نیاز شغل مربوطه است که به صورت عملی انجام می شود.

داوطلب بومی: به داوطلبی گفته می شود که دارای یکی از ویژگی های زیر باشد:

الف- محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

ب- حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) را در محل مورد تقاضای استخدام طی کرده باشد.

* فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل (3) سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان) با محل مورد تقاضای استخدام یکی باشد نیز بومی تلقی می شوند.

ماده 2- معاونت توسعه مدیریت موظف است سامانه امتحان یا مسابقه استخدامی را تحت Web ایجاد نماید.

ماده 3- دستگاه های اجرایی موظفند برای استخدام افراد، توانمندی عمومی داوطلبان را از طریق امتحان عمومی و توانمندی تخصصی آنها را بصورت امتحان یا مسابقه تخصصی و همچنین حسب ضرورت مصاحبه تخصصی یا آزمون عملی مورد سنجش قرار دهند.

تبصره 1: درصد امتیازات مصاحبه تخصصی و آزمون عملی به اقتضای مشاغل در آگهی استخدام مشخص خواهد شد.

تبصره 2: برگزاری آزمون به صورت مجازی با تأیید معاونت توسعه مدیریت بلامانع است.

ماده 4- قبولی در امتحان عمومی شرط لازم برای تصحیح اوراق امتحان یا مسابقه تخصصی می باشد و برای داوطلب هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی کند.

ماده 5- دستگاه اجرایی موظف است پس از اخذ مجوز استخدام از معاونت توسعه مدیریت، آگهی استخدام را بر اساس نمونه اعلام شده توسط معاونت مذکور تنظیم و در صورت تأیید از سوی آن معاونت، برای اطلاع رسانی عمومی حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار به چاپ رساند و نسخه الکترونیکی آن را برای درج در سامانه امتحان یا مسابقه استخدامی به معاونت توسعه مدیریت ارسال نماید.

تبصره 1: دستگاه اجرایی موظف است یک نسخه از آگهی چاپ شده را همزمان در اختیار معاونت توسعه مدیریت قرار دهد.

تبصره 2: در صورتی که استخدام برای مناطق خارج از استان تهران باشد، دستگاه اجرایی می تواند علاوه بر درج در روزنامه های کثیرالانتشار، آگهی استخدام را در روزنامه های محلی استان مربوطه منتشر و نیز مراتب را از طریق سایر رسانه های گروهی محلی به اطلاع داوطلبان برساند.

تبصره 3: انتشار عمومی آگهی به طرق غیر از صورت مذکور در این ماده به پیشنهاد دستگاه اجرایی، تأیید معاونت توسعه مدیریت و تصویب شورای توسعه مدیریت امکان پذیر است.

ماده 6- امتحان عمومی بر اساس بانک سؤالات که توسط معاونت توسعه مدیریت در سامانه امتحان یا مسابقات استخدامی قرار می گیرد، برگزار شود.

تبصره: تا زمان استقرار بانک مزبور، سؤالات امتحان عمومی به روش معمول تهیه خواهد شد.

ماده 7- مواد امتحان عمومی به شرح زیر تعیین می شود:

1- معارف اسلامی 2- ریاضی و آمار مقدماتی 3- زبان انگلیسی عمومی 4- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی 5- زبان و ادبیات فارسی 6- فن آوری اطلاعات

تبصره 1: تعداد سؤالات امتحان عمومی حداقل (90) و حداکثر (120) خواهد بود که به صورت سؤالات چهارگزینه ای طراحی خواهد شد.

تبصره 2- اقلیت های مذهبی از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون توزیع می شود.

تبصره 3: سؤالات مهارت های فن آوری اطلاعات باید به گونه ای طراحی گردد که احراز مهارت های پایه و عمومی فن آوری اطلاعات موضوع تبصره (2) ماده (42) قانون را میسر سازد.

ماده 8- کارنامه الکترونیکی داوطلبانی که در امتحان عمومی یک دستگاه اجرایی حد نصاب نمره قبولی را کسب نمایند در سامانه امتحان یا مسابقه استخدامی قرار می گیرد و به مدت دو سال از تاریخ اعلام نتیجه برای شرکت در امتحان یا مسابقات تخصصی کلیه دستگاه های اجرایی معتبر خواهد بود.

تبصره: کارنامه صادره حداقل باید مشتمل بر اطلاعاتی از قبیل شماره ملی، مشخصات شناسنامه ای و تحصیلی داوطلب، نمره کل آزمون، رتبه داوطلب در مقایسه با سایر داوطلبان و حد نصاب تعیین شده باشد.

ماده 9- حد نصاب لازم برای قبولی در امتحان عمومی (60%) کل نمره آزمون می باشد. در موارد خاص تعیین حد نصاب کمتر از درصد فوق الذکر بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید معاونت توسعه مدیریت خواهد بود.

تبصره: داوطلبان مشمول موارد خاص که موفق به کسب حد نصاب (60) درصد کل نمره آزمون نشده اند مشمول ماده (8) این مصوبه نخواهند شد.

ماده 10- دستگاه اجرایی موظف است با در نظر گرفتن اولویت های قانونی از میان شرکت کنندگان در امتحان یا مسابقه تخصصی به ترتیب نمرات برتر به میزان (5/1) برابر مورد نیاز، با تعیین افراد اصلی و ذخیره، برای معرفی به گزینش ظرف مدت (15) روز اقدام نماید.

تبصره 1: در صورتی که علاوه بر امتحان یا مسابقه تخصصی، انجام مصاحبه تخصصی یا آزمون عملی ضروری باشد، لازم است قبل از انجام مرحله فوق به میزان (3) برابر افراد مورد نیاز که در امتحان یا مسابقه تخصصی قبول شده اند برای مصاحبه یا آزمون عملی معرفی شوند.

تبصره 2: در صورتی که تعداد قبول شدگان در امتحان یا مسابقه تخصصی به سه برابر افراد مورد نیاز نرسد، دستگاه موظف است تمامی قبول شدگان را برای مصاحبه معرفی نماید.

تبصره 3: اولویت انتخاب داوطلبان، در شرایط یکسان به ترتیب با داوطلبان بومی، شاغلین غیررسمی مناطق محروم و دورافتاده موضوع بند فهرست بند یک ماده (68) قانون برای همان مناطق و شاغلین دستگاه که با رعایت تبصره ماده (32) و ماده (124) قانون به کارگیری شده اند خواهد بود.

ماده 11- دستگاه اجرایی موظف است فهرست های تهیه شده (3 برابر و 5/1 برابر) را قبل از معرفی و هر گونه اعلام به داوطلبان به تأیید معاونت توسعه مدیریت و یا نماینده آن برساند. معاونت مزبور و یا نماینده مربوطه موظفند حداکثر ظرف مدت (15) روز از تاریخ وصول فهرست های فوق نسبت به اعلام نظر اقدام نماید.

ماده 12- در صورتی که پس از اعلام نظر گزینش، نیروی انسانی مورد نیاز تأمین نگردد دستگاه می تواند از میان سایر قبول شدگان امتحان، مسابقه تخصصی یا آزمون تخصصی به ترتیب مقرر در ماده (10) به گزنیش معرفی نمایند.

ماده 13- گزینش دستگاه اجرایی موظف است با رعایت ماده (16) قانون گزینش نسبت به اعلام نتیجه اقدام نماید.

ماده 14- دستگاه اجرایی موظف است فهرست نهایی پذیرفته شدگان را حداکثر ظرف مدت (15) روز به معاونت توسعه مدیریت ارائه و پس از اخذ تأییدیه، در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و سامانه امتحان یا مسابقه اعلام نماید.

ماده 15- پذیرفته شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از اعلام نتیجه نهایی پذیرش به دستگاه اجرایی مراجعه نمایند دستگاه اجرایی موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه نسبت به صدور حکم کارگزینی یا قرارداد استخدام پذیرفته شدگان اقدام نماید.

تبصره 1: در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان نهایی ظرف مهلت مقرر یا انصراف آنان دستگاه اجرایی می تواند نسبت به استخدام افراد ذخیره اقدام نماید.

تبصره 2: پذیرفته شدگان نهایی موظفند قبل از صدور حکم کارگزینی گواهینامه مهارت های فنی و حرفه ای مرتبط با شغل، دوره های آموزشی قبل از خدمت و دوره توجیهی را بر اساس ضوابطی که معاونت توسعه مدیریت ابلاغ می کند ارائه نمایند.

ماده 16- دستگاه اجرایی موظف است جهت برگزاری امتحان یا مسابقه استخدامی نسبت به ایجاد کمیته ای تحت عنوان کمیته برگزاری امتحان یا مسابقه استخدامی اقدام نماید.

ماده 17- دستگاه اجرایی می تواند برگزاری امتحان یا مسابقه استخدامی را به اشخاص حقوقی که مورد تأیید معاونت توسعه قرار می گیرند واگذار نماید.

ماده 18- چنانچه در هر یک از مراحل ورود به خدمت مشخص شود که داوطلب مدارک خلاف واقع ارائه داده است، از ادامه مراحل جذب محروم خواهد شد.

ماده 19- استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید رییس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان پذیر است.

ماده 20- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موظف است شیوه نامه برگزاری امتحانات و مسابقات استخدامی را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 21- مسئولیت اجرای مفاد این دستورالعمل به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آن با معاونت توسعه مدیریت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام