کتاب استخدامی اداری ها
مصوبات طرح مهر آفرین

کاربرگ- استخدام از محل سهمیه 5% بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مربوط به ردیف 6 فصل اول

ردیف

استخدام (از محل سهمیه 5% بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)

معاف از آزمون

معاف از شرط تحصیلی

معاف از شرط معدل

معاف از شرط جنسیت

معاف از شرط سنی

نوع استخدام

1

رزمندگان با سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه

*

*

*

*

*

برای تصدی ها پیمانی و برای مشاغل حاکمیتی رسمی آزمایشی

2

همسر رزمندگان با سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه

*

*

*

*

*

برای تصدی ها پیمانی و برای مشاغل حاکمیتی رسمی آزمایشی

3

فرزند رزمندگان با سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه

*

*

*

*

*

برای تصدی ها پیمانی و برای مشاغل حاکمیتی رسمی آزمایشی

4

همسر جانباز زیر 25%

*

*

*

*

*

برای تصدی ها پیمانی و برای مشاغل حاکمیتی رسمی آزمایشی

5

فرزند جانباز زیر 25%

*

*

*

*

*

برای تصدی ها پیمانی و برای مشاغل حاکمیتی رسمی آزمایشی

6

همسر آزاده زیر یکسال

*

*

*

*

*

برای تصدی ها پیمانی و برای مشاغل حاکمیتی رسمی آزمایشی

7

فرزند آزاده زیر یکسال

*

*

*

*

*

برای تصدی ها پیمانی و برای مشاغل حاکمیتی رسمی آزمایشی

8

خواهر و برادر شهید

*

*

*

*

*

برای تصدی ها پیمانی و برای مشاغل حاکمیتی رسمی آزمایشی

 

ملاحظات

دستگاه اجرایی موظفند در استخدام ها از محل سهمیه 5% موضوع بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (شامل: رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماده حضور داوطلبانه در جبهه  همسر و فرزندان، همسر و فرزند زیر 25%، همسر و فرزند آزاده زیر یکسال و خواهر و برادر شهید) از طریق آزمون به نحوی که پس از کسب حد نصاب به ترتیب تقدم نمره فضلی در سقف سهمیه مذکور نسبت به استخدام آنها برای مشاغل غیرحاکمیتی به صورت پیمانی و برای مشاغل حاکمیتی به صورت رسمی آزمایشی با کسر سهمیه اقدام نمایند و رأساً شماره مستخدم توسط دستگاه از طریق سامانه کارمند ایران به صورت خودکار به آنان اختصاص دهند.

تبدیل وضع افراد مشمول 5% موضوع بند «و» ماده (44) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از قراردادی در مشاغل حاکمیتی به رسمی آزمایشی و از قراردادی به پیمانی در مشاغل غیرحاکمیتی، تبدیل وضع استخدامی با کسر سهمیه استخدامی صورت می پذیرد.

تبدیل وضع پیمانی در مشاغل حاکمیتی به رسمی آزمایشی، بدون کسر سهمیه صورت می پذیرد. دستگاه مربوطه موظفند شماره مستخدم را از طریق سامانه کارمند ایران به صورت خودکار به آنان اختصاص دهند.

– دستگاه های اجرایی و استانداری ها موظفند قوانین مصوب جدید یا اصلاحی یا الحاقی را به ویژه در مورد خانواده معظم شهدا و ایثارگران نمایند و اصلاحات بر همان اساس در سامانه کارمند ایران قرار خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام