کتاب استخدامی اداری ها
مصوبات طرح مهر آفرین

کاربرگ- ضوابط متفرقه

– بر اساس تبصره (4) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازات مقامات موضوع ماده یاد شده، مندرج در بند (د) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجازه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به افراد مشمول بندهای (الف) و (و) و (ز) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و افرادی که شاغل در پست های فرمانداری، بخشداری و مدیرکل یا بالاتر و همترازان آنان و شاغلین در پست های کلیدی و حساس و مدیریتی و یا افرادی که در پست های مذکور شاغل خواهند شد. به تشخیص و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان یا عناوین مشابه تسری می یابد.

– برای افرادی که بر اساس حکم بندهای (الف) و (و) و (ز) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و یا سایر احکام قانون مانند فرزندان شهدا اعم از کارکنان یا اعضا هیأت علمی از ابتدا باید بصورت رسمی قطعی استخدام شوند رأساً توسط دستگاه مقصد حکم رسمی قطعی صادر شده و شماره مستخدم نیز از طریق سامانه کارمند ایران بصورت خودکار رأساً توسط دستگاه اختصاص می یابد. افرادی که هیأت علمی بوده یا هیأت علمی خواهند شد نیز مشمول همین حکم می باشند.

– رییس دفتر رییس جمهور، دستیار رییس جمهور، مشاور رییس جمهور، دبیر هیأت دولت، رؤسای واحدها، سازمانها، مؤسسات، مراکز، هیأت ها، شوراها، ستادها، مجامع و عناوین مشابه که رییس جمهور آنان را منصوب می نماید، دبیری شوراها، ستادها، مجامع و هیأت ها و عناوین مشابه که رییس جمهور رییس آن است و رؤسای کمیسیون های وابسته به آنها و شخصی که بر اساس ماده 6 قانون گزینش، اداره امور گزینش از سوی رییس جمهور به عهده اش گذاشته است همتراز مقامات بند “ج” ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند.

– قائم مقام وزراء و قائم مقام و معاونین معاونین رییس جمهور- رییس سازمان امور دانشجویان و سازمان سنجش در وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رؤسای دانشگاه های پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه جامع علمی- کاربردی، دبیر هیأت عالی نظارت همتراز مقامات بند “د” ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند.

– قائم مقام و معاونین و مشاورین و مدیران و رؤسای دفاتر مقامات بندهای “ج” و “د” ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنان و نیز رؤسای امور و مراکز و مؤسسات در دستگاه های اجرایی همتراز مقامات بند “هـ” ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند.

– قائم مقام و معاونین و مشاورین مقامات بند “هـ” ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنان، همتراز مدیر کل می باشند.

– دبیر هیأت عالی نظارت و مسؤول هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به عنوان عضو هیأت عالی نظارت موضوع ماده “22” قانون تخلفات اداری و مواد (34) و (37) آیین نامه اجرایی آن تعیین گردید و اختیارات رییس هیأت عالی نظارت منوط به مسئولیت دبیر هیأت عالی نظارت به استناد بند “هـ” ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند “112” قانون بودجه سال 1391 کل کشور از تاریخ 07/03/1391 به عهده دبیر هیأت عالی گذاشته شده و به وی تفویض می گردد.

– دانشکده روابط بین الملل و اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه به مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه به وزارتخانه یاد شده وابسته می شوند و به صورت هیأت امنایی موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اداره خواهند شد و وظیفه تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد نیاز وزارت خارجه و پژوهشهای علمی و ارتباطات بین المللی را علاوه بر وظایف موجود خود بعهده دارند. دبیرخانه مأموریت های خارج از کشور در خصوص مأموریت های وزارت خارجه با مسئولیت وزارتخانه مذکور در وزارت امور خارجه تشکیل می شود و تصمیمات آن توسط وزارت امور خارجه ابلاغ می شود. در صورت ارتقاء دانشکده مذکور به دانشگاه و یا ارتقاء یا تغییر نامه اداره اسناد مذکور و مرکز یاد شده، حکم مذکور لازم الاجرا است.

– بازنشستگانی که به عنوان افراد مدرج در بندهای الف- ب- ج- د- هـ ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری شده یا می شوند، در صورت تمایل از مصادیق ماده 19 استخدامی کشوری تلقی و از زمان اشتغال مجدد اعاده به خدمت محسوب می شونتد. چنانچه به این افراد قبلاً پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی پرداخت شده باشد در صورت بازنشستگی جدید ناشی از اعاده به خدمت به ازاء مدت اشتغال مجدد نیز مشمول پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی بوده و حقوق بازنشستگی آنان بر اساس وضع اخیر آنان تعیین، برقرار و پرداخت می شود.

– دستگاه های اجرایی مجازند جهت تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان کارمند با مرخصی تحصیلی یا بدون حقوق در ساعات تحصیلی موافقت نمایند.

– پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، بنا به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری و هیأت امناء پژوهشگاه ملی سلول های بنیادی و مهندسی ژنتیک و زیست فنآوری تغییر نام داد و به صورت هیأت امنایی موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اداره می شود. رییس هیأت امنای آن وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری و نائب رییس هیأت امناء آن وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. مصوبات هیأت امنای پژوهشگاه یاد شده برای وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لازم الاجرا می باشد.

– هر گونه افزایش حقوق و مزایای در وزارت نفت، سازمان ها و مؤسسات و مراکز و شرکت های وابسته و تابعه منوط به پیشنهاد وزیر نفت و تأیید رییس جمهور است.

– مسئولیت انجام کلیه تعهدات و تصمیمات مربوط به وزارتخانه علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی به عهده وزرای مربوطه و رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز یاد شده است و دیون آنان به عنوان دیون دولتی تلقی می گردد. اختیار رییس جمهور و معاونین وی و وزیران و هیأت وزیران در خصوص تصمیمات مربوطه به عهده هر یک از وزرای یاد شده می باشد و اختیار هیأت وزیران در خصوص مصوبات مربوطه به عهده وزرای مذکور می باشد.

– کلیه قوانین و مقررات و مصوبات و تصمیمات و اقدامات ناشی از آنها مربوط به خانواده معظم شهدا، ایثارگران که هر گونه امتیازی برای آنان پیش بینی نموده است در همه دستگاه های اجرایی ازجمله وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی لازم الاجرا می باشد.

– کلیه تصویب نامه های هیأت وزیران و مصوبات و تصمیمات و اقدامات ناشی از آنها لازم الاجرا می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام