کتاب استخدامی اداری ها
مصوبات طرح مهر آفرین

تفویض اختیارات دولت، رییس‌جهور و معاونان وی به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت

کاربرگ- دستورالعمل اجرایی بند الف ماده (16)، بند (ب) ماده (2) و بندهای (الف)، (هـ)، (و) و (ز) ماده (44) و مواد (181) و (186) و بند (هـ) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (پیوست مصوبه طرح مهرآفرین)

به استناد اصول یکصد و بیست و ششم و یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده (16) و بند ب ماده 20 و بندهای “الف” و “هـ” و “و” و “ز” ماده (44) و مواد 181 و 186 و بند “هـ” ماده “224” قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند 112 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و بنا به پیشنهاد و تأیید رییس جمهور و معاونین وی و وزراء مقرر گردید:

1- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دولت و رییس جمهور و معاونین وی و وزارء در قوانین و مقررات از جمله قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور و قانون برگزاری مناقصات و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات و اصلاحات بعدی آنها و بودجه های سنواتی ازجمله بند 32 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و نیز امور اداری و استخدامی و امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی در قوانین و مقررات، در خصوص وزارتخانه های علوم، تحقیقات وفنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه ستادی آنها و اعضای هیأت علمی و کارکنان ستادهای یاد شده و نیز سازمان ها  و واحدها و مراکز و مؤسسات وابسته و تابعه آنها و اعضاء هیأت علمی و کارکنان آنها و همچنین دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی و اعضای هیأت علمی و کارکنان آنها حسب مورد با هیأت امنا موضوع بند “ب” ماده “20” قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است تعیین هیأت امنا برای اتخاذ تصمیمات و مصوبات در خصوص ستاد وزارتخانه و واحدهای وابسته و تأیید آن حسب مورد به عهده وزرای مربوطه است. مصوبات و تصمیمات هیأت های امناء پس از تأیید و ابلاغ توسط وزیر مربوط لازم الاتباع می باشد. مسئولیت تشکیل هیأت های امناء و تأیید و ابلاغ مصوبات آنها در دانشگاه ها که ریاست هیأت امناء با رییس جمهور است نیز بعهده وزیر مربوط می باشد.

2- جذب اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس مصوبات و تصمیمات هیئت امناهای موضوع بند “ب” ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می باشد.

جذب اعضای هیأت علمی و کارکنان در ستاد و سازمان ها، واحدها و مراکز و مؤسسات تابعه و وابسته به وزارتخانه های “علوم، تحقیقات و فنآوری” و “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” نیز حسب مورد رأساً به عهده وزارتخانه های یاد شده بر اساس مصوبات و تصمیمات هیأت امنایی که وزیر مربوط تعیین می نماید خواهد بود. برای این منظور تعداد (4000) شماره مستخدم برای اعضای هیأت علمی و (70000) شماره مستخدم برای کارکنان جهت اختصاص به دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی زیر مجموعه وزارت “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” و ستاد و سازمان ها و واحدها و مراکز و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها و نیز (10000) شماره مستخدم برای اعضای هیئت علمی و کارکنان سایر دانشگاه ها، مراکز و آموزش عالی و پژوهشی بهداشتی و درمانی مستقل یا وابسته به سایر دستگاه های اجرایی در اختیار وزارت “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” و تعداد (12000) شماره مستخدم برای اعضای هیئت علمی و تعداد (30000) شماره مستخدم برای کارمندان جهت اختصاص به دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی زیر مجموعه وزارت “علوم، تحقیقات و فنآوری” و ستاد و سازمان ها و واحدها و مراکز و مؤسسات تابعه و وابسته به آن و تعداد (10000) شماره مستخدم برای اعضای هیئت علمی و کارکنان جدید سایر دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مستقل یا وابسته به سایر دستگاه ها در اختیار وزارت “علوم، تحقیقات و فنآوری” قرار می گیرد. وزیران وزارتخانه های یاد شده رأساً و بدون هیچ شرطی و بدون نیاز به استعلام و یا موافقت و تأیید سایر مراجع و مقامات، شماره های مستخدم مذکور را به اعضای هیأت علمی و کارکنانی که حسب مفاد بند (2) جذب می نمایند، اختصاص می دهند.

تبصره- تعداد (150000) شماره مستخدم جهت اختصاص به مستخدمین قبلی اعم از هیئت علمی و کارکنان دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی زیر مجموعه وزارت “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” و ستاد و سازمان ها و واحدها و مراکز و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها و دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بهداشتی و درمانی مستقل یا وابسته به سایر دستگاه های اجرایی، در اختیار وزارت “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” قرار می گیرد. همچنین تعداد (10000) شماره مستخدم جهت اختصاص به مستخدمین قبلی اعم از هیئت علمی و کارکنان دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی زیر مجموعه وزارت “علوم، تحقیقات و فنآوری” ستاد و سازمان ها و واحدها و مراکز و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها و دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مستقل یا وابسته به سایر دستگاه های اجرایی، در اختیار وزارت “علوم، تحقیقات و فنآوری ” قرار می گیرد. این بند و سایر بندها قابل اجرا در بستر سامانه الکترونیکی مربوط می باشد. اختصاص شماره مستخدم مذکور می تواند علاوه بر افرادی که شماره مستخدم ندارند به افرادی که به هر نحو شماره استخدام آنان اشکال دارد نیز اختصاص یابد.

3- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به حمایت و کمک به طرح های ملی و شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی می باشند.

4- موافقت با استخدام (از ابتدا بصورت عضو هیأت علمی و رسمی قطعی) یا انتقال یا تبدیل وضعیت (از کارشناسی به هیأت علمی رسمی-قطعی) و عناوین مشابه در خصوص مشمولین بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (بدون رعایت شرط سنی و آزمون استخدامی) و اجرای کامل و صحیح مفاد بند (ز) ماده (44) قانون یاد شده به نحوی که نیاز به هیچ شرط، و یا موافقت یا تأیید یا اجازه یا عناوین مشابه هیچ مرجع یا مقام دیگری نداشته باشد، حسب مورد بر عهده رؤسای دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و وزرای علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

تبصره 1- دستورالعمل اجرای صحیح و کامل بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بویژه نحوه احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و سایر موارد تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و سایر امتیازات مربوط به افراد مشمول بند (ز) ماده (44) قانون یاد شده بدون الزام به رعایت سایر مصوبات و آیین نامه ها از جمله آیین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی، حداکثر ظرف یک ماه حسب مورد به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 2- اعطای پایه و سایر امتیازات و ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی مشمول این بند بدون رعایت شرط توقف در هر یک از مرتبه های علمی و بدون رعایت هر شرطی صرفاً بر اساس امتیازات حاصله از سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی موضوع بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر امتیازات و مفاد دستورالعمل موضوع تبصره 1 بند 4 صورت می گیرد.

تبصره 3- منظور از سوابق موضوع بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعم از سوابق آموزشی و پژوهشی واجرایی دانشگاهی و سوابق آموزشی و پژوهشی و اجرایی مربوط به رشته تحصیلی در غیردانشگاه ها ازجمله در دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی می باشد.

تبصره 4- استفاده از بورس تحصیلی موضوع بند (هـ) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور اسلامی ایران حسب مورد به عهده وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و این افراد در دوره بورس و اشتغال به تحصیل با حفظ رابطه استخدامی، مأمور به تحصیل محسوب می شوند.

5- وزرای علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع اصل یکصد وبیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اِعمال اختیارات و مسئولیت ها و وظایف رییس جمهور و هیأت وزیران در قوانین و مقررات مربوط یا ناظر به وزارتخانه های مذکور و ستاد آنها و دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی و اعضاء هیأت علمی و کارکنان آنها از جمله اتخاذ تصمیم در خصوص امور اداری و استخدامی و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی موضوع قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه مواد (24) و بندهای آن و ماده (29) و بندهای آن و (31)، (32) و تبصره آن و (44) و تبصره آن و (71) و بندها و تبصره های آن و (74) قانون مذکور، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بویژه بند “الف” ماده (16) و تبصره (4) ماده (17) و بندهای (الف) و (هـ) و (و) و (ز) ماده (44) و ماده (51) و تبصره های آن و مواد (57) و (65) آن و قوانین بودجه سنواتی به ویژه بند (32) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بویژه ماده (69) و تبصره های آن در حوزه های ستادی -حسب مورد- وزارت “علوم، تحقیقات و فنآوری” و وزارت “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” و نیز در دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آنها و سازمان ها و دیگر واحدهای تابعه و وابسته به آنها و دانشگاه آزاد اسلامی تعیین می شوند. مصوبات و تصمیمات هیأت های امنا که به تأیید وزیر مربوط رسیده نیز لازم الاجرا می باشند. اختیار تأیید مصوبات موضوع بند (6) در اجرای اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به وزرای یاد شده محول می شود.

6- اختیارات دولت موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقررات مربوط یا ناظر به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد و اعضای هیأت علمی و کارکنان آنها و دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی و پژوهشی از جمله آیین نامه ها و دستورالعمل ها بویژه در خصوص امور اداری و استخدامی و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی موضوع قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه مواد (24) و بندهای آن و ماده (29) و بندهای آن و (31) و (32) و تبصره آن و (44) و تبصره آن و (71) و بندها و تبصره های آن و (74) قانون مذکور، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بویژه بند “الف” ماده (16) و تبصره (4) ماده (17) و بندهای (الف) و (هـ) و (و) و (ز) ماده (44) و ماده (51) و تبصره های آن و مواد (57) و (65) آن و قوانین بودجه سنواتی به ویژه بند (32) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بویژه ماده (69) و تبصره آن در وزارت “علوم، تحقیقات و فنآوری” و “وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” و ستاد و اعضای هیأت علمی و کارکنان آنها و دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آنها و نیز سازمان ها و دیگر واحدهای تابعه و وابسته به آنها و دانشگاه آزاد اسلامی به وزرای علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول می شود. مصوبات و تصمیمات هیأت های امناء که به تأیید وزیر مربوطه رسیده نیز لازم الاجراء می باشد.

7- تصمیمات موضوع بند (5) در وزارتخانه “علوم، تحقیقات و فنآوری”، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، سازمان ها و واحدهای تابعه و وابسته به “وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری” و همچنین دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مستقل یا وابسته به سایر دستگاه های اجرایی و دانشگاه آزاد اسلامی بدون الزم به رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت، رأساً توسط وزیر “علوم، تحقیقات و فنآوری” ابلاغ می گردد.

8- تصمیمات موضوع بند (5) در وزارتخانه “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، سازمان ها و واحدهای تابعه و وابسته به وزارت “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” و همچنین دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی – بهداشتی و درمانی مستقل یا وابسته به سایر دستگاه های اجرایی و دانشگاه آزاد اسلامی بدون الزام به رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت، رأساً توسط وزیر “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” ابلاغ می گردد.

9- مصوبات بند (6) بدون الزام به رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت، حسب مورد رأساً توسط وزرای “علوم، تحقیقات و فنآوری” و “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” ابلاغ می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام