کتاب استخدامی اداری ها
تعطیلات و مرخصی

مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا نیروهای مسلح

مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا نیروهای مسلح (رأی شماره ۹۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۲

شماره دادنامه: ۹۴۹

کلاسه پرونده: ۱۰۳۰/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: سازمان صنایع دفاع

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعطای مرخصی منطقه محروم به ازای هر سال ۴۵ روز، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کرده‌اند. به‌این نحو که شعب ۵ ، ۶ و ۳۵ بدوی دیوان در رسیدگی به دادخواست اشخاص مزبور، با این استدلال که «حذف نام دورود از مناطق محروم در آیین‌نامه ۷۸/۱۲/۹ عطف به ماسبق نمی‌گردد» رأی  به ورود شکایت صادر کردند ولی شعب ۶ و ۳۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته مشابه با این استدلال که چون «در آیین‌نامه قانون آجا مصوب ۱۳۶۷ و آیین‌نامه کارکنان نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۸، شهر دورود به عنوان منطقه بد آب و هوا احصا نشده است رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۰۸۲ با موضوع دادخواست آقای حسین جلالوند به طرفیت سازمان صنایع دفاع شهرستان دورود و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطاء مرخصی منطقه محروم به ازاء هر ماه ۴۵ روز مرخصی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۱۵۵۳ ـ۱۳۹۳/۵/۳۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اینکه صرف تصویب نامه جدید مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ و حذف نام دورود از مناطق محروم موجب اسقاط حقوق مکتسبه قانونی شاکی در بهره‌مندی از مرخصی ۴۵ روزه خدمت در مناطق محروم نمی‌گردد و توجهاً به اینکه طرف شکایت منکر اشتغال به‌کار شاکی در منطقه محروم دورود در لایحه دفاعیه نشده است و با التفات به اینکه شاکی با انجام خدمت در منطقه محروم دورود که قبل از تاریخ فوق جزء مناطق محروم بوده استحقاق استفاده از مرخصی مناطق محروم را داشته و اینکه آیین‌نامه جدید از زمان تصویب نام دورود را از مناطق محروم حذف نموده است و عطف به ماسبق نشده است بنابراین تا مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اعمال و اعطاء مرخصی مناطق محروم تا مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ در حق شاکی و نسبت به خواسته شاکی از تاریخ فوق به بعد حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۶۳۴ـ ۱۳۹۵/۶/۱۷ شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه ۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۳۰۸ با موضوع دادخواست آقای جلال دالوند به طرفیت سازمان صنایع دفاع شهرستان دورود و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطاء مرخصی منطقه محروم به ازاء هر سال ۴۵ روز مرخصی به موجب دادنامه شماره     ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۳۸۴ـ ۱۳۹۳/۲/۲۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اینکه صرف تصویب آیین‌نامه جدید مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ و حذف نام دورود از مناطق محروم موجب اسقاط حقوق مکتسبه قانونی شاکی در بهره‌مندی از مرخصی ۴۵ روزه خدمت درمناطق محروم نمی‌گردد و توجهاً به اینکه طرف شکایت منکر اشتغال به کار شاکی در منطقه محروم دورود در لایحه دفاعیه نشده است و با التفات به اینکه شاکی با انجام خدمت در منطقه محروم دورود که قبل از تاریخ فوق جزء مناطق محروم بوده استحقاق استفاده از مرخصی مناطق محروم را داشته و از اینکه آیین‌نامه جدید از زمان تصویب نام دورود را از مناطق محروم حذف نموده است و عطف به ما سبق نشده است بنابراین تا مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به‌اعمال و اعطاء مرخصی مناطق محروم تا مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ در حق شاکی و نسبت به‌خواسته شاکی از تاریخ فوق به بعد حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۸۷ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۱ شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ج: شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۲۵۳ با موضوع دادخواست آقای عین اله جاوند به طرفیت سازمان صنایع دفاع شهرستان دورود و به خواست صدور حکم به اعطاء مرخصی محروم به ازاء هر سال ۴۵ روز به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۹۶۶ـ۱۳۹۳/۵/۱۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با لحاظ مفاد ماده سوم از آیین‌نامه مرخصی کارکنان نیروهای مسلح مدت مرخصی مستخدمین نظامی در مناطق بد آب و هوا ۴۵ روز بوده و در مانحن‌فیه خوانده دلیل و مستندی دال بر اجرای مفاد ماده مذکور در خصوص خواهان ارائه و اراز ننموده است مضافاً بازنشستگی خواهان مسقط حقوق مکتسبه وی نخواهد گردید لذا دعوای مطروحه را وارد و خوانده را ملزم به اجابت خواسته مطروحه بر مبنای ایام خدمت خواهان در مناطق بد آب و هوا می‌نماید. رأی صادره در اجرای مفاد ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز  پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

د: شعبه ۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۵/۸۸/۶ با موضوع دادخواست آقای پرویز ابراهیمی به طرفیت سازمان صنایع دفاع شهرستان دورود و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطاء مرخصی منطقه محروم به ازاء هر سال ۴۵ روز مرخصی به موجب دادنامه شماره ۲۳۸۸ـ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق پرونده خصوصاً مفاد نامه شماره ۶۰۲۰/۲/۸۰۲/۱۳/۲۱ ـ ۱۳۸۸/۸/۱۹ معاونت منابع انسانی سازمان صنایع  دفاع اعلام داشته در آیین‌نامه مرخصی مشمولین قانون آجا مصوب ۱۳۶۷ و همچنین آیین‌نامه فعلی کارکنان ن.م مصوب ۱۳۷۸ مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا (۴۵ روز) احصاء شده است منطقه دورود در فهرستهای مزبور وجود ندارد مضافاً برای تعیین مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا قبل از سال ۱۳۶۷ آیین‌نامه معاش کارکنان ن.م ملاک عمل بوده است از آنجایی که نام منطقه دورود در فهرست مذکور وجود نداشت لذا نامه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۵ کان‌لم‌یکن و مبالغ اضافه پرداختی بابت مرخصی مناطق بد آب و هوا به نامبرده با مساعدت لازم به صورت اقساطی دریافت می‌گردد. با التفات به مراتب فوق شکایت شاکی متکی به دلیل نیست بنابراین به رد شکایت مشارالیه اعلام رأی می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

هـ: شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۸۵ و ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۹۴۸ با موضـوع دادخواست آقایان عباس صحرایی و رضا اسلام پناه به طرفیت سازمان صنایع دفاع شهرستان دورود و به خواسته صدور حکم به اعطاء مرخصی محروم به ازاء هر سال ۴۵ روز به موجب دادنامه‌های  شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۲۳۱ و ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۹۴۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۴ به شرح زیر به‌صدور رأی مبادرت کرده است:  با عنایت به مفاد جوابیه خوانده مزایای بدی آب و هوا در خصوص خواهان لحاظ و سایر مطالبات فاقد عمل و مستند قانونی می‌باشد و خواهان در خصوص تخلف و تخطی خوانده از قواعد مقررات موضوعه نیز دلیل و مستندی متقن ارائه و ابراز ننموده است لذا دعوای مطروحه را غیروارد تشخیص حکم برد شکایت تقدیمی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره در اجرای مفاد ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی آقای رضا اسلام پناه از رأی مذکور، شعبه ۲ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۰۵۴ـ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به تجدیدنظرخواهی آقای رضا اسلام پناه نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۴۵۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۴ صادره از شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱ به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۵ نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به خروج طرح شکایت از موعد بیست روزه قانونی مستنداً به ماده ۶۵ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.      

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه مناطق بد آب و هوا در آیین‌نامه‌های معاش‌های نیروهای مسلح مصوب ۱۳۴۶ و آیین‌نامه مرخصی‌های پرسنل مشمول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۷ و آیین‌نامه مرخصی نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۸ احصاء شده و در مقررات مذکور منطقه دورود در هیچ برهه‌ای از زمان جزء مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا نبوده است، بنابراین آراء بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام