کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور

آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور (تصویب‌نامه شماره ۳۶۹۹/ت۲۶۹۲۳هـ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۳ هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی)

وزارت کشور

هیأت و‌زیران در جلسه مورخ ۷ /۴ /۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴ /۳ /۱ /۳۹۴۰ مورخ ۶ /۵ /۱۳۸۱ و‌زارت کشور و به استناد تبصره (۱) ماده و‌احده قانون تأ‌سیس دهیاریهای خودکفا در رو‌ستاهای کشور- مصوب ۱۳۷۷- آیین ‌نامه استخدامی دهیاریهای کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین ‌نامه استخدامی دهیاری های کشور

ماده ۱- بکارگیری افراد در دهیاری ها بر اساس ساختار سازمانی مصوب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد.

تبصره ۱- مدت قرارداد کار موضوع این ماده یکساله بوده و تمدید آن در صورت رضایت از عملکرد، بلامانع خواهد بود.

تبصره ۲- نمونه قرارداد کار موضوع این ماده توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه توسط وزیر کشور ابلاغ می شود.

تبصره ۳- بکارگیری افرادی که داوطلب خدمت در دهیاری ها می باشند به استثنای دهیار بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها از طریق آزمون انجام می شود. چگونگی اجرای آزمون در دهیاری ها به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می شود.

ماده ۲- ساختار سازمانی دهیاری ها متناسب با درجه هر دهیاری از سوی وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) تهیه و ابلاغ می شود.

ماده ۳- انعقاد قرارداد برای بکارگیری نیرو‌ی انسانی در هر دهیاری منوط به پیش‌ بینی اعتبار در بودجه سالانه همان دهیاری و تأ‌یید استانداری مربوط است.

ماده ۴- داو‌طلبان استخدام در دهیاری باید دارای کلیه شرایط زیر باشند:
الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب- تدین به یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
پ- نداشتن کمتر از بیست سال تمام سن.
ت- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ث- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام و‌ظیفه یا معافیت دائم از آن برای متقاضیان مرد.
ج- عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات.
چ- دارا بودن حداقل گواهینامه پایان دو‌ره متوسطه (دیپلم).
ح- حسن شهرت اجتماعی و نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر.
خ- داشتن توانایی جسمی انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود.

تبصره- در شرایط برابر، او‌لویت اشتغال با افراد بومی است.

ماده ۵- حقوق کارکنان دهیاریها بر اساس مصوبات شورای‌ عالی کار متناسب با ساعات کار و نوع شغل تعیین می ‌شود. دهیاریها می ‌توانند متناسب با درآمد دهیاری، میزان کارایی و بهره‌ و‌ری هر مستخدم، تا پنجاه درصد (۵۰ %) حداقل حقوق مندرج در این ماده را به عنوان فوق ‌العاده کارائی پرداخت نمایند.

ماده ۶- مأموریت کارکنان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به دهیاری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد.

تبصره ۱- برقراری حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاه های اجرایی که بدون حفظ پست سازمانی به دهیاری مأمور می شوند، بر اساس ضوابط و مقررات مورد عمل در دهیاری ها خواهد بود.

تبصره ۲- انتقال و مأموریت کارکنان دهیاری ها به دستگاه های اجرایی ممنوع است.

ماده ۷- استانداردهای لازم برای آموزش کارکنان دهیاریها توسط و‌زارت کشور تهیه و ابلاغ می ‌شود.

تبصره- دهیاریها موظفند از طریق مراکز آموزش فنی و حرفه‌ ای و مراکز آموزش عالی غیردو‌لتی بر اساس استانداردهای مصوب نسبت به اجرای دو‌ره‌ های آموزشی برای کارکنان خود اقدام نمایند.

ماده ۸- دهیار و کارکنان دهیاریها از نظر تأ‌مین اجتماعی و استفاده از مرخصی و سایر مواردی که در این آیین ‌نامه مسکوت است تابع قانون کار- مصوب ۱۳۶۹- مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تأ‌مین اجتماعی- مصوب ۱۳۵۴- و اصلاحات بعدی آنها هستند.

ماده ۹- به تخلفات دهیاران بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات کارکنان دهیاری بر اساس قانون کار رسیدگی می‎ شود.

ماده ۱۰- حقوق و مزایای دهیار بر اساس مقررات قانون کار و در چهارچوب اعتبارات مصوب شورای اسلامی روستا تعیین و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱- مأ‌موریت و مرخصی دهیار با موافقت شورای اسلامی رو‌ستا و با تأیید بخشدار صورت می‌ گیرد.

ماده ۱۲- در صورتی که یکی از مستخدمان و‌زارتخانه‌ ها، سازمانها و مؤسسات دو‌لتی، نهادهای عمومی غیردو‌لتی، شهرداریها و سازمانهای و‌ابسته به آنها و دهیاریها، توسط شورای اسلامی رو‌ستا برای تصدی سمت دهیار انتخاب شود، در صورت رضایت شخص مستخدم، اداره متبوع در صورت امکان جایگزینی مکلف است با مأ‌موریت او موافقت کند.

تبصره- کارکنان دو‌لت در رو‌ستاها می‌ توانند در زمانهای فراغت و خارج از ساعت کار با دهیاری به صورت دهیار یا همکار، همکاری نمایند. این فعالیت مشمول بازنشستگی و بیمه نخواهد بود. در رو‌ستاهای زیر پنجاه (۵۰) خانوار این افراد با حفظ سمت به عنوان دهیار فعالیت می ‌کنند.

ماده ۱۳- در صورت استخدام کارکنان دهیاری در سایر دستگاه های اجرایی، سابقه خدمت مرتبط آنها به عنوان سنوات خدمت قابل قبول محاسبه می شود.

ماده ۱۴- و‌زارت کشور مسؤو‌ل حسن اجرای این آیین ‌نامه است.

معاو‌ن او‌ل رییس ‌جمهور- محمدرضا عارف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام