سامانه قوانین اداری، استخدامی، مالی و محاسباتی

شناسنامه قانون

صفحه اصلی استخدامی استخدام و تبديل وضعيت تبدیل وضعیت قراردادي به پيماني تبديل وضعيت كاركنان قراردادي به رسمي (دادنامه شماره ۲۴۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

تبديل وضعيت كاركنان قراردادي به رسمي (دادنامه شماره ۲۴۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

نامه الکترونیک چاپ PDF

تبديل وضعيت كاركنان قراردادي به رسمي (دادنامه شماره ۲۴۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

تاريخ: 23/4/1387

شماره دادنامه: 244

کلاسه پرونده: 87/207

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي: رئيس شعبه دهم ديوان عدالت اداري.

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، دهم، يازدهم و بيست و يکم ديوان عدالت اداري.

مقدمه:

الف- شعبه دهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1181 موضوع شکايت عزت کياني به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي به خواسته تبديل وضعيت استخدامي وي از پيماني به رسمي به شرح دادنامه 1240 مورخ 20/11/1386 چنين رأي صادر نموده‎است، با توجه به محتويات پرونده و لوايح دفاعيه ادارات مشتکي‎عنه و اينکه مصوبه مورد استناد به شماره 13868ت282 مورخ 20/4/1367 با تصويب‎نامه شماره 29982/ت27026 مورخ 24/6/1381 لغو گرديده و مفاد دادنامه‎هاي شماره 652 - 507 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دلالت بر الزام وضعيت شاکي نداشته و از طرفي مصوبه مورد استناد شاکي، افاده اختيار و اجازه به دولت را دارد نه الزام و با توجه به آيين‎نامه اجراي بندهاي (و -ي) ماده 142 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي مصوب 9/5/1384 که صرفاً مجوز استخدام را براي مشاغل تخصصي و با مدارک تحصيلي دانشگاهي به صورت پيماني و يا عناويني مشابه تجويز نموده است، الزام به تبديل وضعيت استخدامي شاکي متکي به دليل قانوني نبوده بنابراين شکايت غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر مي‎شود.

ب- شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/880 موضوع شکايت فاطمه شريفي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني صدوقي يزد به خواسته تبديل وضعيت از پيماني به رسمي به شرح دادنامه 81 مورخ 31/1/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکيه با داشتن مدرک کارشناسي بيش از 6 سال سابقه خدمت به صورت پيماني دارد و بنابراين براساس مصوبه هيأت وزيران به شماره 13868/ت282 مورخ 20/4/1367 واجد شرايط تبديل وضعيت از پيماني به رسمي مي‎باشد، لذا حکم به ورود شکايت مطروحه و الزام خوانده به استخدام رسمي وي با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط صادر و اعلام مي‎گردد.

ج- شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه84/1452 موضوع شکايت محمدحسين سالاري به‌طرفيت سازمان بهداشت و درمان استان يزد به خواسته استخدام به صورت رسمي به شرح دادنامه 1407 مورخ 26/10/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طرف شکايت در خصوص عدم استخدام شاکي به صورت رسمي استناد به مصوبه شماره 29982ت/27026 مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران نموده که بر اساس آراء وحدت رويه شماره‎هاي 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده عليهذا مستنداً به رأي وحدت رويه مذکور حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎گردد.

د- شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1487 موضوع شکايت احمد فتاحي‌ابرقوئي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي به خواسته استخدام به صورت رسمي به شرح دادنامه 1407 مورخ 24/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه استخدام شاکي با مدرک دانشگاهي به صورت پيماني از سوي مشتکي‎عنه تاييد گرديده است و هرچند بدواً تصويب‎نامه شماره 13868/ت282 مورخ 20/4/1367 هيأت وزيران در مورد اجازه استخدام رسمي مستخدمين پيماني داراي مدرک تحصيلي دانشگاهي با حداقل سه سال سابقه خدمت به موجب تصويب‎نامه ديگري به شماره 29982/ت27026 ه‍- مورخ 24/6/1381 لغو گرديده ليکن با عنايت به اينکه تصويب‎نامه اخيرالذکر طي دادنامه شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان ابطال گرديده و بنابراين تصويب‎نامه اول الذکر قبل از مصوبه مربوط به ممنوعيت استخدام پيماني با اوصاف مذکور به اعتبار خود باقي بوده و چون شروع استخدام پيماني شاکي در سال 1379 بوده جهت وي حق مکتسب ايجاد لذا ضمن اعلام غيرموجه بودن دفاعيات مشتکي‎عنه و همچنين با عنايت به اينکه استمرار خدمت مستخدمين پيماني به مدت نامحدود خلاف ماهيت حقوقي استخدام پيماني است و حسب تبصره ماده 5 قانون استخدام کشوري واگذاري پستهاي سازماني غير از مستخدمين رسمي مگر در موارد استثناء ممنوع مي‎باشد لذا حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎دارد.

هـ- شعبه بيست ويکم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1827 موضوع شکايت ايرج پارسائيان به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواسته تقاضاي تبديل وضعيت از پيماني به رسمي به شرح دادنامه 192 مورخ 7/2/1387 با استناد به رأي شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 و رأي شماره 334 و 332 مورخ 7/5/1385 هيأت عمومي حکم به ورود شکايت را صادر نموده است.

و- شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2411 موضوع شکايت ويدا مصطفوي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي يزد به خواسته استخدام به صورت رسمي به شرح دادنامه 469 مورخ 27/4/1386 چنين رأي صادر نموده است، باعنايت به اينکه مصوبه29982/ت27026 ه‍ مورخ 24/6/1381 به موجب رأي وحدت رويه 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 ابطال شده است، بنابراين مصوبه 13868/ت282 مورخ 20/4/1367 به قوت خود باقي است و توجهاً به تبصره ماده 5 قانون استخدام کشوري مبني بر اينکه « واگذاري پستهاي سازماني به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است» و با التفات به اينکه استمرار ادامه خدمت مستخدمين پيماني به مدت نامحدود خلاف ماهيت استخدام پيماني مي‎باشد، لذا بنابه مراتب فوق رأي به ورود شکايت دائر بر تبديل وضعيت استخدامي شاکي از پيماني به رسمي با رعايت ساير مقررات استخدام صادر و اعلام مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

با عنايت به ماده 5 لايحه قانوني استخدام کشوري و تبصره ذيل آن، استخدام افراد به منظور تصدي پستهاي ثابت سازماني وزارتخانه‎ها و يا مؤسسات دولتي مشمول قانون مزبور به طور رسمي مجاز اعلام شده و واگذاري پستهاي مذکور به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع اعلام گرديده است و همانطور که در دادنامه شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان نيز تصريح شده ماده 6  و تبصره يک ماده 8 قانون فوق‎الذکر مفيد عدم اشتغال و استمرار خدمت مستخدمين پيماني به مدت نامحدود در پستهاي ثابت سازماني بوده است. بنابه مراتب فوق‎الذکر و عنايت به تصويب‎نامه شماره 13868-282 مورخ 20/4/1367 هيأت وزيران و انطباق شرايط و سوابق خدمت شاکيان با مفاد تصويب‎نامه مذکور و ايجاد حق مکتسب قانوني براي مشمولين آن مصوبه که تا تاريخ تصويب ماده 7 آيين‎نامه اجرايي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب9/5/1384 هيأت وزيران به قوت و اعتبار خود باقي بوده است، دادنامه‎هاي شماره 1407 مورخ 24/7/1386 شعبه اول، شماره 192 مورخ 7/2/1387 شعبه بيست و يکم، شماره 469 مورخ 27/4/1386 و شماره 81 مورخ 31/1/1387 شعبه سوم، شماره 1407 مورخ 26/10/1386 شعبه يازدهم مبني بر استحقاق شاکيان به استخدام بطور رسمي با رعايت مقررات قانوني مربوط صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضائي ديوان عدالت اداري- مقدسي‌‌فرد

آخرین به روز رسانی ( دوشنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۶:۱۵ )  

اطلاعیه اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور برای استخدام پیمانی در سال 1394

اطلاعیه اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور برای استخدام پیمانی در سال 1394

در راستای تجمیع و بهینه سازی فرآیند استخدام دستگاه‌های اجرایی کشور، به حول و قوه الهی آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور تحت عنوان آزمون است...


آگهی

ویژه ها

تصویب رتبه بندی معلمان/ تعیین ضریب حقوق سال 94/ تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری

تصویب رتبه بندی معلمان/ تعیین ضریب حقوق سال 94/ تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری

هیأت وزیران با رتبه‌بندی معلمان موافقت کرد/ افزایش ضریب حقوقی سال ۱۳۹۴ شاغلین، ۱۴ درصد تعیین شد

آخرین جلسه هیأت دولت در سال ۱۳۹۳ صبح چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام و ا...

حداقل دستمزد کارگران ۷۱۲هزار تومان شد/افزایش ۱۷درصد برای همه سطوح مزدی

حداقل دستمزد کارگران ۷۱۲هزار تومان شد/افزایش ۱۷درصد برای همه سطوح مزدی

شورای عالی کار بالاخره ساعت ۵۰ دقیقه بامداد امروز دوشنبه حداقل دستمزد سال آینده ۱۱ میلیون کارگر را با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ معادل ۷۱۲ هزار و ۴۱۳ تومان تعیین ...

تقویم سال 1394 (هدیه شناسنامه)

تقویم سال 1394 (هدیه شناسنامه)

تقویم سال 1394 هجری شمسی (2016-2015 میلادی)

دانلود کنید

لحظه تحویل سال 1394 هجری خورشیدی در ساعت 02/07/02 بامداد به وقت ایران و ساعت 22/45/10 شب به وقت ساعت جهانی  ( U...

توضیحاتی در خصوص افزایش حقوق سال 1394 و فوق العاده ویژه

توضیحاتی در خصوص افزایش حقوق سال 1394 و فوق العاده ویژه

مصوبه ۱۵بهمن ماه امسال هیأت وزیران بر مبنای بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد سقف حقوق و فوق العاده ویژه قابل پرداخت به کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سا...


مطالب پربازديد

تازه‌هاي مقررات

هاست شده در ایران توسط سرورهای قدرتمند ایران پیج