کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی

اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی (تصویبنامه شماره ۱۱۸۸۱۸/ت۵۴۶۱۲هـ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۶ هیئت وزیران)

وزارت آموزش و پرورش- وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۹/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۹۳۳۵۴ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۶ وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره ماده (۱۳) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی -مصوب ۱۳۹۵- اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی

ماده ۱- در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی -مصوب ۱۳۹۵-

ب- وزارت: وزارت آموزش و پرورش

پ- مؤسسان: مؤسسان مدارس غیردولتی

ت- صندوق: صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی

ث- سازمان: سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی

ماده ۲- به منظور حمایت از مؤسسان با اولویت مناطق محروم، صندوق توسط وزارت با مشارکت مؤسسان و بخش غیردولتی به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل ایجاد می‌شود.

ماده ۳- سرمایه اولیه صندوق مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که از محل کمک موضوع ماده (۱۳) قانون و مشارکت مؤسسان تأمین می‌شود.

ماده ۴- مرکز اصلی صندوق، تهران است و می‌تواند با تصویب هیئت امنا در داخل کشور نمایندگی تأسیس نماید.

ماده ۵- صندوق از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود فعالیت می‌کند.

ماده ۶- موضوع و حدود فعالیت صندوق به شرح زیر است: 

الف- اعطای تسهیلات در راستای اهداف صندوق به مؤسسان در مواجهه با موقعیت‌های  بحرانی با تصویب هیأت امنا.

ب- تقویت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مرتبط با مدارس غیردولتی برای افزایش ظرفیت‌های توسعه مدارس غیردولتی از طرق زیر:

۱ـ اعطای تسهیلات به مؤسسان برای خرید و تملک ساختمان، احداث بنا، اجاره، نوسازی، مقاوم‌سازی و تبدیل به احسن نمودن و توسعه و تجهیز مدارس غیردولتی برای دستیابی به استانداردهای آموزشی و پرورشی.

۲ـ اعطای تسهیلات برای تکمیل و راه‌اندازی ساختمان‌های ناتمام و آماده بهره‌برداری  که مطابق قوانین و مقررات به مؤسسان به منظور تأسیس و راه‌اندازی مدارس غیردولتی واگذار می‌شود.  

پ- تأمین بخشی از حق بیمه سهم مؤسس و کارکنان غیررسمی مدارس  غیردولتی از محل اعتبارات صندوق در صورت وجود اعتبار تا سقف تعیین شده توسط  هیأت امنا.

ت- برنامه‌ریزی و مدیریت منابع مالی صندوق با هدف افزایش توانمندی و ظرفیت مؤسسات

ث- کمک به تأمین بخشی از شهریه دانش‌آموزان مستعد بی‌بضاعت و ایتام با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته.

ماده ۷- ارکان صندوق عبارت است از: 

الف- هیأت امنا 

ب- هیأت مدیره

پ- مدیر عامل

ت- بازرس قانونی (حسابرس)

ماده ۸- هیأت امنا مرکب از افراد زیر است: 

الف- وزیر آموزش و پرورش (رییس هیأت امنا) 

ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی 

پ- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور 

ت- معاون وزیر و رییس سازمان (دبیر هیأت امنا) 

ث- سه نفر از مؤسسان به انتخاب شورای هماهنگی مؤسسان کشوری و با حکم وزیر آموزش و پرورش.

تبصره ۱ـ مدت عضویت اشخاص موضوع بند (ث)، دو سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲ـ جلسـات هیـأت امنـا با حضور حداقل پنج نفر از اعضا تشکیل خواهد شد و تصمیمات آن با رأی موافق چهـار نفر از اعضای حاضر در جلسـه معتبر است.

تبصره ۳ـ جلسات عادی هیأت امنا حداقل سالی دو بار و به دعوت دبیر هیأت امنا و جلسات فوق‌العاده به پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امـا، مدیرعامل یا بازرس قانونی با تأیید رییس هیأت امنا به دعوت دبیر هیأت امنا  تشکیل خواهد شد.

تبصره ۴ـ اعضای هیأت امنا نمی‌توانند همزمان عضو هیأت مدیره صندوق باشند.

ماده ۹ـ وظایف و اختیارات هیأت امنا به شرح زیر است:

الف- بررسی و تصویب خط‌مشی و سیاست‌های کلان صندوق

ب- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالیانه هیأت مدیره و تصویب ترازنامه

پ- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.

ت- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره

ث- رسیدگی به گزارش‌های واصله از سوی بازرس قانونی

ج- انتخاب و عزل بازرس قانونی

چ- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه صندوق و ارایه آن به هیأت وزیران  جهت تصویب

ح- تعیین شیوه و نحوه جذب منابع مالی صندوق

خ- تعیین حق‌‌السهم مؤسسان جهت مشارکت در صندوق

د- تعیین حق‌الزحمه حضور در جلسات و پاداش اعضای هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ذ- تصویب آیین‌نامه‌‌های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی مورد نیاز صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط

رـ اتخاذ تصمیم نسبت به وصول مطالبات معوقه

زـ اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق و ارایه آن به هیأت وزیران جهت تصویب 

ژـ نظارت بر عملکرد هیأت مدیره و عملیات اجرایی صندوق

س- اتخاذ تصمیم درخصوص ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و صلح و سازش با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی

ش- تصویب ساختار و تشکیلات کلان صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ص- اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال صندوق و ارایه آن به هیأت وزیران برای طی مراحل قانونی

ض- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد موضوع فعالیت صندوق در چارچوب  قوانین و مقررات مربوط که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.

ماده ۱۰ـ هیأت مدیره مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است که با پیشنهاد رییس سازمان و تأیید هیأت امنا به مدت دو سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.

تبصره ۱ـ دو نفر از اعضای هیأت مدیره از بین مؤسسان مدارس غیردولتی و دو نفر از بین افراد دارای حداقل پنج سال سابقه در امور مالی و آموزشی انتخاب می‌شوند. 

تبصره ۲ـ پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که هیأت مدیره  جـدید انتخـاب نشده باشد، هیأت مدیره فعـلی تا انتخاب هیـأت مدیره جدیـد به وظایف خود در صندوق ادامه می‌دهد و مسئولیت اداره امور صندوق را بر عهده خواهد داشت. 

تبصره ۳ـ هیأت مدیره در اولین جلسه، رییس و نایب رییس را از بین اعضای خود برای مدت دو سال انتخاب می‌کند. 

ماده ۱۱ـ جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی دو بار و در صورت ضرورت با دعوت رییس هیأت مدیره یا مدیرعامل با حضور اکثریت اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده۱۲ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

الف- اجرا و پیگیری برنامه‌ها و طرح‌های مصوب هیأت امنا

ب- تهیه و تنظیم بودجه و برنامه تفصیلی صندوق جهت ارایه به هیأت امنا برای تصویب

پ- ارایه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای اداره صندوق به هیأت امنا برای تصویب

ت- ارایه پیشنهاد درخصوص تغییر یا اصلاح مفاد اساسنامه به هیأت امنا

ث- افتتاح حساب جاری و سپرده نزد بانک‌ها 

ج- ارایه گزارش عملکرد سالیانه صندوق و تنظیم ترازنامه جهت بررسی و تصویب هیأت امنا

چ- انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً یا به اعتبار تصدی اداره امور بر عهده هیأت مدیره است.

ماده ۱۳ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است که توسط هیأت مدیره از میان اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس هیأت مدیره منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره ۱ـ مدیرعامل نمی‌تواند به طور همزمان عضو هیأت امنا یا رییس هیأت مدیره باشد.

تبصره ۲ـ مدیرعامل در صورتی که خارج از اعضای هیأت مدیره انتخاب شود، می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده۱۴ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

الف- اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت امنا و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و جاری و عملیاتی موضوع فعالیت صندوق

ب- نمایندگی صندوق در قبال مراجع اداری، قضایی، ثبتی و اشخاص ثالث با حق توکیل به غیر

پ- طرح و تعقیب دعاوی اعم از حقوقی (مدنی)، کیفری، ثبتی و استرداد آن با حق توکیل به غیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ت- تهیه برنامه و پیش‌بینی بودجه سالانه و تنظیم صورت‌های مالی مربوط و سایر گزارش‌ها و ارایه آن به هیأت مدیره

ث- اقدام در جهت وصول مطالبات صندوق و پیگیری مطالبات مشکوک‌الوصول

ج- سایر اموری که در راستای سیاست‌ها، وظایف و اختیارات تعیین شده برای پیشبرد  اهداف صندوق ضروری است.

چ- وظایف و اختیاراتی که هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مدیرعامل  تفویض می‌نماید.

ماده۱۵ـ چک‌ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر صندوق معتبر خواهد بود.

ماده۱۶ـ هیأت امنا یکی از حسابرسان یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدارانرسمی ایران را به عنوان بازرس قانونی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد. 

ماده ۱۷ـ وظایف بازرس قانونی (حسابرس) به شرح زیر است:

الف- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و ارایه گزارش به هیأت امنا 

ب- گزارش تخلفات احتمالی هیأت مدیره و مدیر عامل به هیأت امنا

پ- انجام سایر وظایف و تکالیف مندرج در قوانین و مقررات ذی‌ربط

تبصره۱ـ بازرس قانونی می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کند.

تبصره۲ـ همـه اسنـاد و مدارک صنـدوق اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط توسط هیأت مدیره صندوق باید جهت بررسی در دسترس بازرس قانونی قرار گیرد.

تبصره ۳ـ بازرس قانونی حق مداخله در امور اجرایی و معاملات صندوق را ندارد، اما می‌تواند نظرات خود را کتباً به مدیرعامل یا هیأت مدیره اطلاع دهد. 

ماده۱۸ـ منابع مالی صندوق عبارتند از:

الف- کمک‌های مالی دولت، موضوع ماده (۱۳) قانون و سایر کمک‌های دولت یا وزارت از محل اعتبارات مصوب مربوط

ب- منابع مالی جذب شده از بخش‌های غیردولتی، نهادهای اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

پ- هدایای مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط 

ت- وجوه مربوط به سهم مشارکت مؤسسان

ث- وجوه حاصل از کارمزد تسهیلات اعطایی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۶) این اساسنامه با رعایت قوانین مربوط پس از اخذ موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج- سپرده‌گذاری بخش غیردولتی به صورت قرض‌الحسنه در صندوق.

ماده ۱۹ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع می‌شود و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد، به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود. 

معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام