کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی (تصویبنامه شماره 17958/ت55345هـ مورخ 27/2/1399 هیئت وزیران)

وزارت آموزش و پرورش- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان بهزیستی کشور

هیئت وزیران در جلسه 21/2/1399 به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (2) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی -مصوب 1395-، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (2) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- وزارت: وزارت آموزش و پرورش

2- سازمان: سازمان بهزیستی کشور

3- مهد کودک: مرکزی که مسئولیت نگهداری، مراقبت، شناخت، پرورش و فرایند یاددهی و یادگیری کودکان در رده های مختلف سنی در ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی را بر عهده دارد و مجوز مربوط را از سازمان دریافت کرده یا می کند.

4- متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای تأسیس مهد کودک را به سازمان ارایه می دهند.

5- مؤسس: شخص متقاضی که مجوز تأسیس و پروانه فعالیت مهدکودک را از سازمان دریافت کرده است.

6- شاخص های آموزشی و پرورشی: مؤلفه هایی که میزان تحقق اهداف آموزشی و پرورشی، نتایج قابل مشاهده از فراگیران در آموزش‌های اجرا شده و میزان توانایی ایجاد شده در اثر آموزش ها را در حوزه های زیر تعیین می کنند:

الف- محتوای آموزشی (راهنمای آموزشی)

ب- فعالیت های آموزشی مربیان در چهارچوب محتوا

7- برنامه: مجموعه فعالیت ها و خدماتی که در حوزه های مرتبط با فضای فیزیکی و تجهیزات، نیروی انسانی، ایمنی و بهداشت، مراقبت، شهریه، رتبه بندی و خدمات اجتماعی پیشگیرانه مهد کودک نظیر اجرای انواع غربالگری های بینایی، شنوایی و اضطراب برای رسیدن به رشد و تکامل همه جانبه کودکان انجام می‌شود.

8- مجوز تأسیس (موافقت اصولی): مجوزی که مطابق قوانین و مقررات توسط سازمان برای متقاضی صادر می‌شود.

9- پروانه فعالیت: مجوزی که دارنده مجوز تأسیس مطابق قوانین و مقررات مربوط از سازمان دریافت کرده یا می کند.

ماده 2- سازمان موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط، مقررات (استانداردهای) ایمنی ساختمان‌های مهدکودک‌ها را تدوین و بر اساس برنامه زمانی مشخص برای انطباق ساختمان مهدکودک با مقررات یادشده، ابلاغ کند.

ماده 3- اجرای دوره پیش‌دبستانی در مهدکودک‌ها با اخذ مجوز دوره مذکور از مراجع ذی‌ربط وزارت، امکان‌پذیر است.

ماده 4- شرایط عمومی متقاضیان و مدیر (مسئول فنی) به شرح زیر است:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- اعتقاد و التزام به دین مبین اسلام

3- اعتقاد و التزام به یکی از ادیان رسمی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای متقاضیان تأسیس مهدکودک های اقلیت های دینی

4- عدم اشتهار به فساد

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان

6- عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر

7- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

8- برخورداری از سلامت جسم و روان حسب مورد به تأیید پزشک و روان پزشک معتمد سازمان

9- داشتن گواهینامه دوره های آموزشی مطابق با دستورالعمل ابلاغی سازمان

تبصره 1- احراز شرایط عمومی موضوع این ماده باید به تأیید سازمان برسد.

تبصره 2- در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد، مدیر عامل باید شرایط ذکر شده در این ماده را دارا باشد.

تبصره 3- شرایط اختصاصی مؤسس و مدیر (مسئول فنی) مهد کودک در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط سازمان تعیین می شود.

تبصره 4- در صورتی که مؤسس، هر یک از شرایط تأسیس را از دست بدهد، مراتب ظرف یک هفته از طریق سازمان به وی ابلاغ می شود. مؤسس موظف است ظرف (15) روز از تاریخ ابلاغ، اسناد و مدارک اثبات کننده مبنی بر وجود شرایط اعلام‌شده یا رفع نواقص را به سازمان ارایه کند. در صورتی که ظرف مدت تعیین شده، اقدامی از سوی مؤسس به عمل نیاید، سازمان می‌تواند نسبت به لغو مجوز مربوط اقدام کند.

ماده 5- در صورت تخلف مهدکودک از شاخص های آموزشی و پرورشی، وزارت با اعلام به سازمان جهت اخطار به مهدکودک و رفع تخلف اقدام می کند. در صورت عدم رفع تخلف به تشخیص وزارت، سازمان موظف است مطابق نظر وزارت یاد شده، اقدام کند.

ماده 6- نظارت بر مهدکودک ها از حیث رعایت شاخص های آموزشی و پرورشی و محتوای آموزشی (راهنمای آموزشی) بر عهده وزارت است و مدیران مهدکودک ها و سازمان ملزمند با ناظران اعزامی وزارت همکاری کنند.

ماده 7- محتوای آموزشی (راهنمای آموزشی) توسط وزارت ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه تهیه و پس از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش از طریق وزارت به سازمان جهت اجرا ابلاغ می شود.

ماده 8- به‌کارگیری کارکنان مهدکودک‌ها بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش -مصوب 1374- به پیشنهاد مدیر و تأیید مؤسس امکان‌پذیر است. در صورت عدم اظهارنظر گزینش سازمان پس از گذشت (60) رو، به کارگیری نیروهای معرفی شده، مجاز است.

ماده 9- استانداردهای آموزش محتوای آموزشی (راهنمای آموزشی) به مؤسسان و کارکنان مهدکودک، توسط وزارت تهیه و جهت اجرا در مهد کودک‌ها به سازمان ابلاغ می‌شود. مؤسسان و کارکنان مهدکودک‌ها موظفند برابر با اعلام سازمان در دوره‌های آموزشی مربوط شرکت کنند. هزینه‌های مربوط بر عهده مهدکودک است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

 

 

خبر مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

تصویب آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکزآموزشی و پرورشی غیردولتی 

هیئت وزیران به منظور تعیین شاخصهای آموزشی و پرورشی و تدوین محتوا و نظارت بر مهد کودک ها و هم‌چنین، صدور مجوز و ارائه برنامه، آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکزآموزشی و پرورشی غیردولتی را تصویب کرد.

بر اساس این آیین نامه، سازمان بهزیستی کشور، موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، مقررات (استانداردهای) ایمنی ساختمان های مهدکودک ها را تدوین و بر اساس برنامه زمانی مشخص برای انطباق ساختمان مهد کودک با مقررات یادشده، ابلاغ نماید.

هم‌چنین، اجرای دوره پیش دبستانی در مهدکودک ها با اخذ مجوز دوره مذکور از مراجع ذی ربط وزارت آموزش و پرورش امکانپذیر است.

 

خبر مورخ 3 آذر 1398

تصویب آیین نامه اجرایی تأسیس و اداره مهدهای کودک در کمیسیون اصلی امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت

طبق تبصره (۲) ماده (۲) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، تعیین شاخصهای آموزشی و پرورشی و تدوین محتوا و نظارت بر مهد کودک‌ها از حیث آموزشی و پرورشی با وزارت آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه با سازمان بهزیستی کل کشور می باشد.

وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای تبصره مذکور، متن پیشنهادی را برای طی مراحل تصویب ارائه نمود.

متن پیشنهادی در جلسه کمیته تخصصی بررسی و با توجه به ضرورت تعیین تکلیف تعاریف “مهد کودک” و “شاخص های آموزشی و پرورشی” و اختلاف نظر دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص، مقرر شد مراتب ابتدا در کمیته فرعی مطرح و پس از تعیین تکلیف موارد یادشده، ادامه بررسی سایر مواد، متناسب با تصمیم کمیته فرعی بررسی و اصلاح لازم صورت گیرد.

در نهایت، متن پیشنهادی در پنج جلسه کمیته تخصصی بررسی شد و اعضای جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکنترونیک با متن مصوب موافقت و آن را تصویب نمودند.

گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ به ریاست جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور و دکتر فلاح زاده، سرپرست کمیسیون، حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو کمیسیون به میزبانی دفتر هیئت دولت برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام