کتاب استخدامی اداری ها
فضاهای اداری و اموال

ضوابط و استاندارد به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری

ضوابط و استاندارد به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۵۲۳۶/۹۰/۲۰۰ مورخ ۷/۳/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

در اجرای ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضوابط و استاندارد بکارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد:

۱- مفاهیم و تعاریف:

۱-۱- فضاهای اصلی اداری: منظور فضاهایی هستند که کار اصلی اداری مستقیماً در آنها انجام می‌شود. از قبیل اتاق‌های مدیریت، کارشناسی (یک یا چندنفره)، فضای انجام امور دفتری، بایگانی‌های جاری (در ارتباط مستقیم با کار اداری)، و…

۱-۲- فضاهای وابسته: منظور فضاهایی هستند که برای تسهیل و خدمات‌رسانی انجام کار پیش‌بینی‌شده و در کنار فضاهای اصلی شکل می‌گیرند. از قبیل سالن اجتماعات، کتابخانه، کلاس‌های آموزشی، اتاق جلسات.

۱-۳- فضاهای پشتیبانی: منظور فضاهایی هستند که برای تأمین رفاه کارکنان و برای پشتیبانی فعالیت‌ها و خدمات اداری در ساخ-تمان پیش‌بینی شده است. از قبیل اتاق سرور، نمازخانه، چاپ و تکثیر، آبدارخانه، تأسیسات و انبار ملزومات، سرویس‌های بهداشتی.

۱-۴- فضای موردنیاز برای ارباب رجوع: منظور فضاهایی هستند که برای تکریم ارباب رجوع جهت دریافت خدمات موردنظر مشخص می‌گردد.

۱-۵- فضاهای گردش: منظور فضاهایی هستند که برای ارتباط دادن بین فضاهای اصلی، وابسته و پشتیبانی پیش‌بینی می‌شوند. از قبیل راهروها، راه‌پله‌ها.

۱-۶- فضاهای اختصاصی: منظور فضاهایی هستند که بر حسب وظایف و مأموریت‌های دستگاه اجرایی، اختصاصاً ایجاد می‌گردد. از قبیل آزمایشگاه در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، خزانه در بانک‌ها، موزه‌های سازمان میراث فرهنگی.

۱-۷- زیربنای خالص: عبارتست از مجموع فضاهای اصلی اداری، وابسته، رفاهی و پشتیبانی و ارباب رجوع.

۱-۸- تجهیزات اداری: مجموعه وسایل و ملزوماتی است که کارکنان دستگاه‌های اجرایی متناسب با پست سازمانی، نیازهای شغلی و فضای اداری موجود، برای انجام وظایف و مأموریت‌هایشان در راستای تحقق اهداف سازمانی نیاز دارند.

۲- نسبت قابل قبول سطح زیربنای هر یک از فضاهای اصلی اداری، وابسته، پشتیبانی و ارباب رجوع به مجموع آنها (زیربنای خالص) این استاندارد به شرح ذیل می‌باشد:

 

۲-۱- رعایت نسبت‌های فوق در بهره‌برداری، خرید و اجاره ساختمان‌های دولتی الزامی است.

۲- فضای اصلی اداری موردنیاز مدیران سیاسی و مشاغل همتراز (وزراء معاونین وزراء استانداران و مشاغل همتراز) براساس جدول شماره (۱)، فضای اصلی اداری موردنیاز مدیران حرفه‌ای، کارشناسان و کارمندان در سطح ستادی و استانی براساس جدول شماره (۲) و فضای اصلی موردنیاز مدیران حرفه‌ای، کارشناسان و کارمندان در سطح شهرستان براساس جدول شماره (۳) تعیین می‌شود.

جدول شماره (۱): فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران سیاسی و مشاغل همتراز

فضای اصلی اداری مورد نیاز وزیر (شامل اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی) ۸۰ مترمربع
فضای اصلی اداری مورد نیاز استاندار (شامل اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی) ۷۰ متر مربع
فضای اصلی اداری مورد نیاز معاون وزیر، معاون استاندار و مشاغل همتراز ۴۰ متر مربع

 

جدول شماره (2): فضای اداری مورد نیاز مدیران حرفه‌ای، کارشناسان و کارمندان در سطح ستادی و استانی

فضای اصلی اداری مورد نیاز وزیر (شامل اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی) ۸۰ مترمربع
فضای اصلی اداری مورد نیاز استاندار (شامل اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی) ۷۰ متر مربع
فضای اصلی اداری مورد نیاز معاون وزیر، معاون استاندار و مشاغل همتراز ۴۰ متر مربع

 

جدول شماره (3): فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران حرفه‌ای، کارشناسان و کارمندان در سطح شهرستان

فضای اصلی اداری مورد نیاز وزیر (شامل اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی) ۸۰ مترمربع
فضای اصلی اداری مورد نیاز استاندار (شامل اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی) ۷۰ متر مربع
فضای اصلی اداری مورد نیاز معاون وزیر، معاون استاندار و مشاغل همتراز ۴۰ متر مربع

 

 

  80 مترمربع

فضای اصلی اداری مورد نیاز وزیر (شامل اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی)

  70 مترمربع

فضای اصلی اداری مورد نیاز استاندار (شامل اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی)

  40 مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز معاون وزیر و مشاغل همتراز

  15 مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مشاوران وزرا

 

جدول شماره (۲): فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران حرفه ای، کارشناسان و کارمندان در سطح ستادی و استانی

  ۲۶ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مشاوران وزرا

  ۳۶ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران کل و مشاغل همتراز

  ۲۶ مترمربع

فضای اصلی اداری مورد نیاز مشاوران معاونین وزرا و استانداران

  ۲۶ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز معاونین مدیرکل و مشاغل همتراز

  ۲۱ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز رییس گروه مشاغل همتراز

  ۷ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز کارمندان (شاغلین پستهای کارشناسی و سایر پستهای  سازمانی)

  ۲۶ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز رییس دفتر و فضای ارباب رجوع

  ۲۳ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مسئول دفتر و فضای ارباب رجوع

   ۲۱ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز متصدی امور دفتری و فضای ارباب رجوع

  ۷ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز ماشین نویس

جدول شماره (۳): فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران حرفه ای، کارشناسان و کارمندان در سطح شهرستان

  ۷۱ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز فرمانداران (شامل اتاق کار و فضای جلسات)

  ۵۱ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز بخشدار (شامل اتاق کار و فضای جلسات)

  ۴۱ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران و رؤسای ادارات (شامل اتاق کار و فضای جلسات)

  ۷ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز کارمندان (شاغلین پستهای کارشناسی و سایر پستهای سازمانی)

  ۲۳ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مسئول دفتر و فضای ارباب رجوع

  ۹ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز متصدی امور دفتری و فضای ارباب رجوع

 

  ۷ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز ماشین نویس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام