کتاب استخدامی اداری ها
فضاهای اداری و اموال

ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‎های اجرایی کشور (سال ۱۳۸۳)

ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‎های اجرایی کشور (مصوبه ۱۳۱۱۳۵/۱۹۰۱ مورخ ۲۰/۷/۸۳ شورای عالی اداری)

شورای عالی اداری در صدوهجدهمین جلسه مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۳ در اجرای بند ۱۰ قسمت ب ماده (۱) قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی (موضوع وظایف و اختیارات شورای عالی اداری) به منظور ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‎های اجرایی کشور در زمینه اجرای بند ب ماده ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره ۱ بند ۲ مصوبه ۴۳۱/۱۳.ط مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ شورای عالی اداری مبنی بر ساماندهی فضاهای ساختمان‎های اداری و ایجاد بانک اطلاعات ساختمان‎های اداری، بهره‎برداری و تعیین تکلیف فضاها و ساختمان‎های اداری مازاد و مورد نیاز دستگاه‎های اجرایی تصویب نمود:

ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‎های اجرایی کشور

تکالیف وزارتخانه‎ها، سازمان‎ها، مؤسسات و شرکت‎های دولتی و واحدهای استانی:

۱- کلیه دستگاه‎های اجرایی ملی و واحدهای استانی موظفند اطلاعات دقیق وضع موجود مربوط به فضاها و ساختمان‎های اداری خود و احتمالاً تغییرات بعدی را برحسب مورد و با ملاک قراردادن نشریه ۱۷۸ (ضوابط طراحی ساختمان‎های اداری) استخراج نموده؛ فضاهای مازاد و یا کمبود فضای اداری خود را مطابق ضوبط این مصوبه محاسبه و حداکثر در فروردین ماه هرسال به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و یا استان اعلام نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و استان برحسب مورد نسبت به تشکیل بانک اطلاعات ساختمان‎ها و فضای اداری کشور و استان اقدام‎نماید.

تکالیف سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان:

۲- سازمان مدیریت و برنامه‌‎ریزی استان موظف است با توجه به شرایط و ویژگی‎های ساختمان‎ها و فضای اداری استان، پایه و نرم اطلاعات استاندارد فضاهای اداری واحدهای استانی خود را که براساس شرح وظایف دستگاه و پست‎های سازمانی مصوب در قالب فرم‎های مندرج در نشریه ۱۷۸ (ضوابط طراحی ساختمان‎های اداری)، که خاص همان استان است، انتخاب و تدوین نموده و پس از تصویب در شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان ملاک عمل اجرای بند ب ماده ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار دهند.

دستورالعمل نحوه انتخاب پایه و نرم اطلاعات استاندارد فضای اداری توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور ابلاغ می‎شود.

۳- سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان موظف است اطلاعات مربوط به‎شناسنامه ساختمان‎ها و فضاهای اداری استان را سالانه و در سه ماهه اول هرسال مورد بررسی مجدد قرار داده و به هنگام نماید. همچنین گزارش فضاهای مازاد و کمبود فضاهای اداری تمامی واحدهای اداری استان و شهرستان‎های تابعه را با توجه به نتایج حاصل از بند (۲) این مصوبه تعیین و به شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان ارایه نماید.

۴- به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان و تصویب شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان، فضاها و ساختمان‎های مازاد و نیازهای جدید دستگاه‎های اجرایی استان/ شهرستان احصاء و طبق جداول زمان‎بندی سالیانه نسبت به ساماندهی، جابجایی و بهره‎برداری مناسب از اینگونه فضاها برای واحدهای نیازمند اقدام نمایند.

۵- شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان موظف است از احداث و تأسیس ساختمان‎های اداری برای دستگاه‎هایی که فضا یا ساختمان اداری مازاد دارند در سطح شهرستان‎های استان جلوگیری نماید.

تبصره – شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان موظف است با بررسی فضای اداری هر شهرستان چنانچه مازاد فضاهای موجود واحدهای شهرستانی از ۲۰% فضای استاندارد استان، (حداکثر ۱۰۰ متر مربع فضای اصلی و ۱۰۰ متر مربع فضای جانبی نسبت به نرم و پایه اطلاعات استاندارد همان استان) بیشتر بود، تصمیم‎گیری نموده و نسبت به ساماندهی، جابجایی و یا واگذاری فضا یا ساختمان مازاد، جهت بهره‎برداری بهینه به دستگاه نیازمند، اقدام نماید.

۶- در شهرستان‎های جدیدالتأسیس، ایجاد ساختمان‏‎های اداری با تصویب شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان، صرفاٌ به صورت سایت اداری موضوعیت دارد و هرگونه احداث ساختمان‎های اداری جدید خارج از سایت اداری ممنوع می‎باشد.

تبصره ۱- در مواردی که چند واحد یا دستگاه از یک ساختمان اداری بهره‎برداری می‎کنند، ایجاد هماهنگی در انجام وظایف پشتیبانی از قبیل حراست فیزیکی، حضور و غیاب، نظافت عمومی و استفاده از مکان‎ها و خدمات اداری مشترک نظیر کتابخانه، رستوران، نقلیه، طبق دستورالعمل‎هایی خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور ابلاغ می‎شود.

تبصره ۲- هزینه‎های نگهداری ساختمان‎ها و فضاهای اداری مشترک از قبیل هزینه‎های آب، برق، گاز و تعمیرات، توسط دستگاهی که بیشترین فضای اداری را دراختیار دارد، پرداخت می‎گردد. در صورت بروز اختلاف، طبق نظر سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور یا استان اقدام خواهد شد.

تکالیف سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور:

۷- پیش‎بینی هرگونه احداث و تکمیل فضاها و ساختمان‎های اداری در موافقتنامه‎ها منوط به تأیید نیاز براساس بانک اطلاعات تشکیل شده موضوع بند (۱) این مصوبه توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور خواهد بود.

تبصره- اجرای این بند برای دستگاه‎های استانی منوط به تأیید شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان خواهد بود.

۸- ساماندهی، جابجایی و بهره‎برداری مناسب از فضاها و ساختمان‎های مازاد و نیازهای جدید دستگاه‎های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران انجام خواهد شد.

۹- سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور براساس نیازها و شرایط موجود موظف است ویژگی‎‏های کارکردی ادارات (موضوع محورهای ردیف ج از بند ۳-۳ نشریه ۱۷۸) را برای کلیه استان‎های کشور با توجه به شرایط و مختصات فنی و فضای اداری و پراکندگی جغرافیایی آنها تهیه نماید.

۱۰- سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور با همکاری سایر دستگاه‎های ذیربط موظف است ظرف مدت یکسال، ضوابط و استاندارد فضاها و ساختمان‎های اداری را مورد تجدیدنظر قرار داده و منطبق با شرایط کارکردی جدید اصلاح و نرم‎افزارهای اجرایی آن را تهیه نماید.

۱۱- هدایت، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور می‎باشد.

معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری – حمید شرکاء

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام