کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

دستورالعمل نحوه ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵ دستگاه‌های اجرایی

دستورالعمل نحوه ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵ دستگاه‌های اجرایی در دو سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن (بخشنامه شماره ۹۴۰۱۲۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور)

کلیه دستگاه های اجرایی کشور

سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان‌ها

در اجرای بند (الف) و (ب) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره ۴۲۲۵‏/۴۴۳۲۷ مورخ ۱۴‏/۱‏/۱۳۸۹ هیأت وزیران و به منظور سنجش موفقیت دستگاه ها در راستای تحقق اهداف و وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصلاح نظام اداری موضوع مصوبه شماره ۵۶۰‏/۹۳‏/۲۰۶ مورخ۲۰‏/۱‏/۱۳۹۳ شورای عالی اداری و همچنین برنامه جامع اصلاح نظام اداری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۶۷۵‏/ت۵۰۶۴۲هـ تاریخ ۲۸‏/۱۰‏/۱۳۹۳ هیات وزیران، نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی سال ۱۳۹۵، به شرح زیر تعیین می‌گردد:

دستورالعمل نحوه ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵ دستگاه‌های اجرایی

۱- مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‎‌های اجرایی در بخش شاخص‌های عمومی، تفاهم‌نامه بین دستگاه و سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع بند دو تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۶۷۵‏/ت۵۰۶۴۲هـ تاریخ ۲۸‏/۱۰‏/۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران (لینک) می‌باشد. بدیهی است در صورت نداشتن برش استانی شاخص‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها موظفند اهداف برنامه عملیاتی ستاد دستگاه اجرایی را برای واحد استانی مربوط به همان دستگاه را مورد عمل قرار دهند.

۲- شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵ دستگاه‌های اجرایی در دو سطح ملی و استانی به همراه دستورالعمل امتیازدهی تا پایان دی ماه در وب‌سایت سازمان به نشانی www.mdhc.ir قرار خواهد گرفت. ضمناً رویت شاخص‌های عمومی برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل در سامانه نظام مدیریت عملکرد مستقر در دستگاه از ابتدای بهمن ماه امکان‌پذیر خواهد بود. قرارگیری دستورالعمل مذکور در وب‌سایت سازمان به منزله ابلاغ رسمی آن می‌باشد.

۳- در خصوص شاخص‌های اختصاصی، با توجه به مفاد بند (ب) ماده ۳ آیین نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ ق.م.خ.ک مبنی بر پیشنهاد شاخص ها از سوی دستگاه و بررسی و تأیید آنها توسط سازمان، لازم است که شاخص های پیشنهادی سال ۱۳۹۵ به همراه اهداف برنامه ای با ارائه مستندات مربوط به منبع استخراج شاخص‌ها در قالب ماده ۱ دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مدیریت عملکرد موضوع بخشنامه شماره ۲۷۹۱۱‏/۲۰۰ تاريخ ۲۸‏/۵‏/۱۳۸۹ با در نظر گرفتن وظایف و مأموریت‌های دستگاه، اسناد برنامه توسعه، سیاست های اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد بالادستی، در قالب فرم (الف) نهایی شده باشد. رویت شاخص‌های اختصاصی برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل در سامانه نظام مدیریت عملکرد مستقر در دستگاه پس از تصویب شاخص‌ها و ابلاغ آن‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین ضروری است وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل پس از دریافت شاخص‌های اختصاصی ستاد دستگاه و سازمان‌های وابسته نسبت به تنظیم برش استانی آن برای سال ۱۳۹۵ و ارسال آن به این سازمان برای بررسی و تأیید نهایی اقدام نمایند. در صورت عدم ارسال برش استانی شاخص ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها می‌توانند پس از اعلام این سازمان رأساً نسبت به تدوین شاخص‌های اختصاصی این دسته از واحدهای استانی با در نظر گرفتن شاخص‌های ستاد دستگاه مربوط (ابلاغی از سوی این سازمان) اقدام و آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند. شاخص‌های اختصاصی ابلاغ شده مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در سطح ستاد، سازمان‌های وابسته و کلیه واحدهای استانی تابعه می‌باشد و دستگاه های اجرایی، در زمان ورود گزارش عملکرد به سامانه مدیریت عملکرد، مجاز به تغییر در عنوان، اهداف و اوزان آن‌ها نیستند.

۴- دریافت گزارش خودارزیابی، بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد ستاد دستگاه، سازمان‌های وابسته و واحدهای استانی مربوط در هر دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی از سوی دفاتر مدیریت عملکرد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل به گونه‌ای انجام خواهد گرفت که بعد از تأیید نهایی گزارش‌ها، فایل خروجی از سامانه مدیریت عملکرد کلیه دستگاه‌ها(اعم از ملی و استانی) حداکثر تا تاریخ ۱۵‏/۲‏/۱۳۹۶ به سازمان اداری و استخدامی کشور(امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی) ارسال گردد. بدیهی است راهبری، هدایت و تعیین ارزیابان شاخص‌های عمومی و اختصاصی (دفاتر تخصصی و پشتیبانی ستاد دستگاه) و همچنین زمان‌بندی ارزیابی‌ها بر عهده دفاتر مدیریت عملکرد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل خواهد بود. ضمناً با توجه به اینکه امکان دریافت گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی استان صرفاً از طریق سامانه ستاد دستگاه فراهم گردیده‌است، لذا ضروری است واحدهای استانی در مهلت تعیین شده اقدام به ورود اطلاعات نمایند.

۵- آن دسته از دستگاه‌های اجرایی استان که فاقد برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری، شاخص‌های اختصاصی ابلاغی از سوی سازمان و سامانه نظام مدیریت عملکرد می‌باشند، موظفند پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در خصوص اهداف شاخص‌های عمومی و اختصاصی مورد عمل، نسبت به انعقاد تقاهم نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در چارچوب برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری موضوع تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۲۷۶۷۵‏/ت۵۰۶۴۲هـ تاریخ ۲۸‏/۱۰‏/۱۳۹۳ و همچنین تعیین شاخص‌های اختصاصی با تأیید سازمان مذکور، تا پایان سال ۱۳۹۵ اقدام نمایند. همچنین از تاریخ ۱‏/۲‏/۱۳۹۶ لغایت ۱۵‏/۲‏/۱۳۹۶، با دریافت رمز ورود به سامانه از سازمان‌های مذکور، گزارش عملکرد خود را در ابعاد شاخص‌های عمومی و اختصاصی وارد سامانه نمایند.

۶- دسترسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها به اطلاعات گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان حداکثر تا تاریخ ۳۱‏/۲‏/۱۳۹۶ امکان‌پذیر خواهد شد. سازمان‌های مذکور موظفند بررسی اولیه گزارش عملکرد، تعیین ارزیابان شاخص‌های عمومی و اختصاصی، نهایی نمودن امتیازات مکتسبه و همچنین ارایه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان را به گونه‌ای مدیریت نمایند که دسترسی به نتایج نهایی ارزیابی عملکرد استان از طریق سامانه نظام مدیریت عملکرد دولت مستقر در این سازمان حداکثر تا تاریخ ۱۵‏/۴‏/۱۳۹۶ امکان‌پذیر گردد.

۷- نتایج ارزیابی های انجام شده ضمن ارائه در شورای عالی اداری و گزارش به رییس‌جمهور محترم، در جشنواره های شهیدرجایی (سطح ملی و استانی) اعلام و به اطلاع عموم خواهد رسید. ضمناً امتیاز مکتسبه دستگاه اجرایی استان، مبنای محاسبه امتیاز ارزیابی عملکرد رییس دستگاه به استناد تبصره ۱ بند ۴ ماده ۱ بخشنامه ۱۱۹۴۲‏/۲۰۰ تاریخ ۲۲‏/۵‏/۱۳۹۰ و پرداخت فوق‌العاده کارآیی و عملکرد به کارکنان دستگاه به استناد تبصره ۲ مصوبه ۶۶۵۳‏/۲۰۶ تاریخ ۲۳‏/۳‏/۱۳۹۰ قرار خواهد گرفت. همچنین به استناد تبصره بند ۳ ماده ۴ بخشنامه ۱۱۹۴۲‏/۲۰۰ تاریخ ۲۲‏/۵‏/۱۳۹۰، بهره‌مندی مدیران و کارمندان از هرگونه پاداش (به استثنای پاداش مربوط به ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) منوط به کسب رتبه متوسط یا بالاتر دستگاه از ارزیابی عملکرد می‌باشد.

جمشید انصاری- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام