کتاب استخدامی اداری ها
برنامه پنجم

قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه

قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۷/۵/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی)

عطف به نامه شماره 68381/48091 مورخ 12/4/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه الحاق صندوقهای رفاه دانشجویان به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 17/5/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

ماده واحده- یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (1) به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 الحاق می شود و شماره تبصره های (1) و (2) به (2) و (3) تغییر می یابد:

تبصره 1- صندوق های رفاه دانشجویان مشمول مفاد این بند می گردند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/5/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام