کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی سال 99

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1399 (تصویبنامه شماره 11933/ت57639هـ مورخ 13/2/1399 هیئت وزیران)

شناسنامه قانون | Flag 3 همچنین ببینید:

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی سال 99

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی سال 99

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه سال 99


تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1399

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 7/2/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور -مصوب 1395- تصویب کرد:

1- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1399 به شرح زیر تعیین می شود:

الف- ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی:

تصویب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹

تبصره۱ـ تعرفه معاینه (ویزیت) پزشکان متخصص، فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان، برای گروه سنی زیر (۵) سال، پانزده درصد (۱۵%) بالاتر از تعرفه معاینه (ویزیت) تعیین­شده در ردیف­های (۲) و (۳) جدول این بند، قابل پرداخت است. اجرای این تبصره صرفاً در قالب نسخه­نویسی الکترونیک امکانپذیر است. تا زمان اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک تعرفه براساس ردیف­های (۲) و (۳) جدول این بند قابل اخذ می‌باشد.

تبصره۲ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره۳ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره۴ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل هفده هزار و پانصد (۵۰۰ر۱۷) ریال محاسبه می‌شود.

۲ـ ضرایب ریالی کای حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و سی و دو هزار و ششصد (۶۰۰ر۴۳۲) ریال محاسبه می‌شود.

۳ـ ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل ششصد و شصت هزار (۰۰۰ر۶۶۰) ریال محاسبه می‌شود.

۴ـ ضریب ریالی کای حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و بیست و شش هزار و هشتصد (۸۰۰ر۲۲۶) ریال محاسبه می‌‌شود.

۵ ـ ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و چهل و شش هزار و سیصد (۳۰۰ر۳۴۶) ریال محاسبه می‌‌شود.

پ ـ سقف تعرفه­های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹، به شرح جدول زیر است:

تصویب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹

تبصره ـ به بیمارستان‌های درجه یک بخش خصوصی کشور اجازه داده می شود، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) تخت‌های خود را براساس استانداردهای ابلاغی و آیین‌نامه‌های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش­های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش‌های مربوط اداره نمایند.

ت- تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در بخش خصوصی:

۱ـ تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان در بخش خصوصی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

(جدول)

تبصره۱ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

تبصره۲ـ براساس آیین‌نامه اجرایی درمان و کاهش اعتیاد معتادان بی‌بضاعت موضوع تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر ـ مصوب ۱۳۸۹ـ مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خصوص معتادان بی‌بضاعت و کودکان معتاد، معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

تبصره۳ـ هزینه دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو براساس صورتحساب (فاکتور) خرید و متناسب با قوانین پوشش بیمه‌ای از بیمه و بیمار دریافت می‌گردد. سقف دوز تحت پوشش بیمه برای داروی دریافتی بوپرونورفین (۶) میلی­گرم و داروی تنتور ایپوم (۱۷) سی­سی به ازای هر بیمار در روز می­باشد. این پوشش صرفاً جهت درمان اختلالات مصرف مواد می­باشد.

۲ـ تعرفه مراکز اجتماع درمان‌مدار ( TC ) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکر اقامتی میان مدت) در بخش‌ خصوصی در سال ۱۳۹۹ به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

(جدول)

 

تبصره۱ـ خدمات ارایه­شده در مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC ) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

تبصره۲ـ تعرفه‌های مصوب درمان اعتیاد بخش دولتی در سال ۱۳۹۹ ملاک پرداخت هزینه‌های درمان اعتیاد ذیل ردیف (۱۶۰۲۰۲۷۰۰۷) سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود.

۳ـ دستورالعمل اجرایی نحوه ارایه خدمات درمانی به معتادان مواد مخدر و روانگردان به صورت سالانه توسط دبیرخانه شورای­عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ می‌شود.

ث ـ تعرفه خدمات پرستاری در منزل در بخش خصوصی به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.

۳- ارزش‌های نسبی پایه بیهوشی در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مطابق ویرایش اول کتاب مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره۷۴۴۵۰/ت ۵۰۹۸۲هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱ و اصلاح بعدی آن موضوع اصلاحیه شماره ۵۱۷۰۰/۱۵۳۴۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ محاسبه و اعمال می‌گردد. جزییات پایه ارزش نسبی بیهوشی توسط دبیرخانه شورای­عالی بیمه سلامت کشور جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

۴ـ خدمات روان­درمانی فردی و گروهی در کدهای (۹۰۰۰۵۰) تا (۹۰۰۰۹۶) کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، توسط روانپزشک و روانشناس بالینی در بیمارستان براساس استاندارد ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ارایه و پرداخت می‌باشد.

۵ ـ تعرفه همودیالیز برای بخش خصوصی به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

(جدول)

تبصره ـ ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای معادل بخش دولتی و ضرایب ریالی جزء فنی معادل ضرایب ریالی بخش خصوصی در تعهد سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.

۶- کلیه تعرفه­های درج­شده در این تصویب‌نامه به عنوان سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۹ است. در هر استان کارگروهی متشکل از افراد زیر می­توانند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اجتماعی نسبت به تعیین تعرفه­های تعدیل­شده اقدام نمایند:

الف ـ رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

ب ـ رییس سازمان نظام پزشکی استان

پ ـ نماینده استاندار

ت ـ نماینده سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان

ث ـ نماینده بیمه مرکزی به ‌عنوان نماینده بیمه‌های تکمیلی استان

تبصره ـ در استان‌هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد یافت.

۷ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۹ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام