کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 98

آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398

آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع: طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده (تصویبنامه شماره 74153/ت56677هـ مورخ 16/6/1398 هیئت وزیران)

وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 10/6/1398 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (ب) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- قانون: بند (ب) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور.

2- وزارت: وزارت راه و شهرسازی.

3- سازمان: سازمان ملی زمین و مسکن.

4- شرکت: شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید.

5- پروژه: عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهیر و احیای بافت های فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی موضوع قانون.

6- آماده سازی: تهیه نقشه های اولیه که حسب مورد شامل جانمایی مجموعه، روابط بلوک ها و واحدها، نمای ساختمان ها و مصالح مورد استفاده و به کارگیری فرهنگ معماری غنی ایرانی- اسلامی با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلی واحدها می باشد.

7- آماده سازی زمین: فعالیت های ضروری به منظور بهره برداری از اراضی خام برای آماده سازی جهت احداث و بهره برداری شامل تسطیح زمین، جمع آوری آب های سطحی، جدول بندی، زیرسازی، آسفالت، معابر و شبکه های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد.

8- بانک: تمامی بانک های دولتی و غیردولتی که به حکم قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردیده اند.

9- صندوق تأمین مالی: صندوقهایی که به حکم قانون یا مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس گردیده اند.

10- قرارداد: قرارداد ارایه تسهیلات و تأمین مالی که بین شرکت/ سازمان و بانک/ صندوق تأمین مالی منعقد می گردد و در آن چگونگی انجام تعهدات طرفین بر اساس قوانین و مقررات جاری مشخص می شود.

11- طرح های جامع و تفصیلی: به ترتیب مطابق تعاریف مندرج در بندهای (2) و (3) از ماده (1) قانون تغییر نام وزارت آبادانی مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن -مصوب 1353-

ماده 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در اجرای جزء (1) قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از محل انتقال بدهی بانک مسکن بابت اصل و سود خطوط اعتباری بانک مرکزی به حساب بدهی دولت تا سقف مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال، ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن اقدام نماید.

تبصره 1- بانک مسکن مکلف است نسبت به اعطای وام به متقاضیان ساخت مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری، مسکن مهر، واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده با معرفی وزارت به میزان چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال اقدام نماید. نرخ سود تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

تبصره 2- وزارت با همکاری بانک مسکن مکلف است گزارش عملکرد این ماده را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.

ماده 3- در اجرای بند (2) قانون سهم شرکت به میزان ده هزار و پانصد میلیارد (10.500.000.000.000) ریال و سهم سازمان به میزان چهار هزار و پانصد میلیارد (4.500.000.000.000) ریال تعیین می گردد تا از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود با اولویت فروش از طریق مزایده یا به قیمت کارشناسی روز تأمین و با رعایت سازو کار خزانه به حساب شرکت و سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع حاصل را با رعایت دستورالعمل های مورد عمل یا ابلاغی وزارت، صرف عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی مسکن مهر نمایند.

تبصره 1- اجرای طرح های فوق نافی وظایف و تکالیف دستگاه های خدمات رسان در تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی نمی باشد.

تبصره 2- شرط لزوم حفظ کاربری و ضوابط مصوب باید در تمام اسناد اعم از مزایده، قرارداد واگذاری، اسناد انتقال و اسناد مالکیت قید گردد.

تبصره 3- وزارت مکلف است سی و پنج درصد (35%) از منابع حاصل از اجرای این ماده را برای تکمیل پروژه های زیربنایی آب، برق و فاضلاب مسکن مهر به وزارت نیرو اختصاص دهد.

تبصره 4- هزینه های احداث خط انتقال گاز تا محل پروژه ها توسط وزارت (واحدهای مرتبط آن) تأمین می شود.

ماده 4- شرکت و سازمان مکلفند در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکونی مهر در هر مجتمع و یا بلوک مسکونی به صورت جمعی یا انفرادی، نسبت به واگذاری قطعی عرصه زمین های اجاره ای (99) ساله متعلق به خود به قیمت کارشناسی روز، به صورت نقد و یا نقد و اقساط اقدام نمایند.

تبصره 1- دستورالعمل چگونگی واگذاری قطعی عرصه به صورت نقد و یا نقد و اقساط از طریق این شرکت و سازمان تهیه و توسط وزیر راه و شهرسازی تأیید و ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین نامه ابلاغ می گردد.

تبصره 2- منابع حاصل از اجرای این ماده حسب مورد توسط شرکت و سازمان پس از واریز به حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور صرف عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر خواهد شد.

ماده 5- وزارت مجاز است از طریق شرکت و سازمان برای اجرای پروژه های منطبق با طرح های جامع، تفصیلی و آماده سازی مصوب موضوع جزء (4) قانون، در چهارچوب ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار، تسهیلات لازم تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000 ریال) را از بانک های عامل اخذ و معادل آن، زمین های متعلق به خود را در چهارچوب قرارداد در رهن بانک های عامل قرار دهند. صد در صد وجوه حاصل از فروش عرصه و اعیان سهم شرکت و سازمان در طرح های تکمیل شده موضوع این ماده به حساب متعلق به شرکت و سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز و از محل آن تسهیلات دریافتی تسویه می گردد.

تبصره 1- باقیمانده وجوه فوق پس از تسویه تسهیلات دریافتی، به صورت کامل به اجرای طرح های متعلق به شرکت و سازمان مندرج در قانون، حسب مورد اختصاص می یابد.

تبصره 2- تسویه بدهی های مربوط به تسهیلات دریافتی از محل سایر منابع داخلی شرکت و سازمان نیز امکان پذیر است.

ماده 6- برنامه وزارت برای هزینه کرد اعتبارات این آیین نامه (در صورت تأمین) به شرح جدول که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، خواهد بود.

ماده 7- وزارت مکلف است گزارش حسن اجرای مفاد این آیین نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام