کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 1399

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (تصویبنامه شماره۳۶۴۳۲/ت۵۷۷۶۷هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ هیئت وزیران)

وزارت نفت

وزارت آموزش و پرورش

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

۱- شرکت گاز: شرکت ملی گاز ایران

۲- شرکت: شرکت بهینهسازی مصرف سوخت

۳- سازمان نوسازی: سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور

۴- بند (هـ): بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

۵ – طرح: عملیات مذکور در بند (هـ)

۶ – سامانه گرمایشی استاندارد: یکی از بخاریها یا سامانههای زیر:

الف – بخاریهای گازسوز نوع (سی ( c ) هرمتیک) (موضوع استانداردهای ملی

شماره ۱۹۹۴۰و ۱- ۱۲۲۰ و ۲- ۱۲۲۰) دارای رده برچسب انرژی آ ( A ) با بدنه سرد.

ب – سامانه (پکیج)های گازسوز گرمایش مرکزی (سامانههای چگالشی و غیرچگالشی) موضوع استانداردهای ملی شماره ۱۲۱۵۶، ۱۴۵۵۳ و ۱۴۶۲۹.

پ – سامانه گرمایش مرکزی (موتورخانه) موضوع استانداردهای ملی شماره ۲۱۱۹، ۴۴۷۲ و ۱۴۷۶۳ و سامانههای زمینی

ت – سامانه‌های گرمایشی برقی.

ماده ۲- شرکت گاز مکلف است در سال ۱۳۹۹ معادل سی درصد (۳۰%) از هشتاد درصد (۸۰%) منابع حاصل از محل بند (الف) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- را با برآورد مبلغ شش هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ر۶) ریال به تأمین و استانداردسازی سامانه های گرمایشی کلاس درس مدارس اختصاص دهد و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نماید.

ماده ۳- سازمان نوسازی مکلف است ظرف یک هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به اعلام فهرست یکصد هزار کلاس درس مشمول این آییننامه به تفکیک سامانه گرمایشی مورد نیاز پس از تأیید امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه کشور به شرکت اقدام نماید.

ماده ۴- استفاده از اعتبار موضوع بند (هـ) در وزارت آموزش و پرورش صرفاً برای تأمین سامانه‌های گرمایشی استاندارد مطابق بند (۶) ماده (۱) این آیین‌نامه و با رعایت الزامات ایمنی، واپایشی (کنترلی) و هشداردهنده با سامانههای غیراستاندارد فعلی میباشد.

ماده ۵- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است یک دوازدهم منابع تعیینشده در بند (هـ) معادل شش هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ر۶) ریال برای کل سال را به صورت ماهانه به حساب معرفی شده شرکت گاز نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.

ماده ۶- شرکت گاز نسبت به عقد موافقتنامه با شرکت برای اجرای طرح اقدام و مبلغ مندرج در ماده (۵) این آییننامه را در طول سال ۱۳۹۹، متناسب با پیشرفت کار و درخواست شرکت به حساب شرکت واریز نماید.

ماده ۷- ترتیبات اجرایی این آیین‌نامه به شرح زیر میباشد:

۱- قرارداد خرید، نصب و راهاندازی (۱۵/۵۰۰) دستگاه بخاری هرمتیک به صورت متمرکز توسط سازمان نوسازی منعقد و منابع آن براساس پیشرفت کار توسط شرکت به سازمان نوسازی پرداخت می‌شود.

۲- تعداد (۳۱) فقره قرارداد برای سامانههای گرمایشی موضوع جزءهای (ب) و (پ) بند (۶) ماده (۱) این آیین‌نامه با نظارت سازمان نوسازی و شرکت طبق تشریفات قانونی توسط ادارات کل نوسازی استانها با پیمانکاران منعقد میشود. صورت وضعیته‌ای مربوط به این قراردادها متناسب با پیشرفت کار ظرف (۲۰) روز توسط شرکت، حسب ترتیبات مقرر در این آییننامه به ادارات کل نوسازی مربوط پرداخت میشود.

۳- قراردادهای موضوع این آیین‌نامه در سقف شش هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ر۶) ریال منعقد و مهلت اجرای آنها حداکثر تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ خواهد بود.

۴- سازمان نوسازی موظف است یک نسخه از قراردادهای موضوع بند (۳) ماده (۷) این آییننامه را برای شرکت ارسال نماید. شرکت موظف است ظرف یک هفته پیش پرداخت تعیین شده در قراردادها را پرداخت نماید.

ماده ۸- با توجه به تأمین منابع مربوط به پرداخت هزینههای موضوع قراردادهای منعقده نوسازی مدارس ملی / استانی از سوی شرکت، ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه به منزله تأمین اعتبار اولیه برای برگزاری مناقصات از سوی سازمان نوسازی و ادارات کل استانی نوسازی مدارس خواهد بود.

ماده ۹- سامانه‌های گرمایشی موضوع این آییننامه باید ساخت داخل باشند.

تبصره- تأمین‌کنندگان سامانه‌های گرمایشی موضوع این آییننامه باید متعهد به ارایه خدمات پس از فروش در مناطق اجرای طرح شوند.

ماده ۱۰- برآورد تعداد سامانه‌های گرمایشی مشتمل بر کلاس‌های درس، دفاتر مدارس، نمازخانه، آزمایشگاه و نظایر آن به انضمام راهروها و سایر فضاهای نیازمند استقرار سامانه گرمایشی می‌باشد. معیار شمارش یکصد هزار کلاس درس براساس نشریه‌های شماره (۶۹۷) و (۲۳۲) سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.

ماده ۱۱- شرکت گاز مکلف است از طریق شرکت‌های گاز استانی نسبت به صحت سنجی عملیات موضوع این آیین‌نامه اقدام و به شرکت اعلام نماید.

ماده ۱۲- مسئولیت کلیه امور مربوط به قراردادها و رعایت استانداردها و ضوابط و مقررات ایمنی سامانه‌های گرمایشی موضوع این آیین‌نامه برعهده سازمان نوسازی / ادارات کل نوسازی استانها میباشد.

ماده ۱۳- وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش گزارش عملکرد موضوع این آیین‌نامه را هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور – اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام