کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 1399

دستورالعمل نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی در سال 1399

دستورالعمل اجرایی بند (ز) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (بخشنامه شماره ۱۶۵۱۷۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور)

دستگاه‌های اجرایی استانی-سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به استناد مفاد بند (ز) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، دستورالعمل بند مذکور که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد‌.

دستورالعمل اجرایی بند (ز) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱- در این دستورالعمل مفاهیم و اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه اعتبارات هزینه ای استانی و جهاد دانشگاهی استان

شورای عالی عتف: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

شورا: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان استان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

سمات ملی: سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات کشور

کارگروه: کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان

مراکز پژوهشی و فناوری: دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیر دولتی، موسسات پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز و از یکی از مراجع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مجلس شورای اسلامی و همچنین شرکت‌های دارای تاییدیه دانش بنیان از مرجع مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و جهاد دانشگاهی استان‌.

امور پژوهشی و توسعه فناوری: انجام امور تحقیق و توسعه به شرح دستورالعمل اجرایی ماده (۵۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوبه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۲۲۱۱/۱۲/۳ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴

ماده ۲- شورا مجاز است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ دستورالعمل، یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان به استثنای فصل‌های یک و شش را کسر و بر اساس مفاد دستورالعمل برای فعالیت‌های مربوطه اختصاص دهد‌. سازمان استان مکلف است مطابق بند (ب) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، نسبت به تخصیص اعتبار موضوع این دستورالعمل اقدام نماید‌‌.

تبصره: تعهدات قراردادهای پژوهشی نیمه تمام دارای کد رهگیری سال‌های قبل در اولویت تامین اعتبار قرار گیرد‌.

ماده ۳- اعتبارات موضوع این دستورالعمل، براساس اسناد بالادستی، اسناد توسعه استان، سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی و فناوری کشور مصوب شورای عالی عتف و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی قابل مصرف است‌.

ماده ۴- سازمان استان، اولویت‌های تحقیقاتی کاربردی و نیازهای اساسی پژوهشی را برای رفع مشکلات توسعه استان با رعایت سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی و فناوری کشور مصوب شورای عالی عتف پس از تایید کارگروه، برای تصویب به شورا ارائه نماید‌.

ماده ۵- سازمان استان بر اساس مصوبات شورا، پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی شامل عنوان، شرح خدمات و اعتبار پیشنهادی مورد نیاز را اخذ و پس از بررسی و در سقف اعتبار موضوع ماده (۲)، برای تایید به کارگروه ارایه نماید‌.

ماده ۶- سازمان استان پس از تایید طرح پژوهشی و توسعه فناوری در کارگروه، نسبت به فراخوان عمومی و یا از طریق سامانه ساتع (سامانه تقاضا و عرضه پژوهش) اقدام نماید‌.

ماده ۷- سازمان استان پیشنهاده‌های (پروپوزال) دریافتی از مراکز پژوهشی و فناوری را در کمیته‌ای مرکب از نمایندگان استانداری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستگاه اجرایی مرتبط و دو نفر صاحب نظر متخصص (بر اساس موضوع به انتخاب سازمان استان)، بررسی و در صورت تایید، به شورا ارائه نموده و پس از تصویب در شورا، به دستگاه اجرایی مربوطه ابلاغ نماید‌.

ماده ۸- دبیرخانه شورای عالی عتف حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از ثبت مشخصات طرح پژوهشی توسط دستگاه اجرایی و تایید دبیرکارگروه در سامانه سمات، نسبت به بررسی مستندات در خصوص پذیرش و صدور کد رهگیری و یا رد طرح مذکور با ذکر دلایل، اعلام نظر نماید‌.

ماده ۹- دستگاه اجرایی موظف است پس از دریافت کد رهگیری، نسبت به عقد قرارداد با مراکز پژوهشی و فناوری اقدام نماید تا اعتبارات براساس قوانین و مقررات مربوطه به مصرف برسد‌.

ماده ۱۰- دستگاه اجرایی مکلف است پس از تایید ناظر علمی طرح پژوهشی و متناسب با پیشرفت فیزیکی در قالب اعتبار تخصیص یافته، نسبت به پرداخت اعتبار طرح اقدام نماید‌.

ماده ۱۱- سازمان استان گزارشی از اعتبار پژوهشی اختصاص یافته به دستگاه اجرایی مصوب شورا را به دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه نماید‌.

ماده ۱۲- دبیرخانه شورای عالی عتف نسبت به امکان دسترسی سامانه سمات به امور استانها و مناطق، امور آموزش عالی وتحقیقات فن آوری سازمان و دبیرکارگروه اقدام نماید‌.

ماده ۱۳- ثبت صحیح و مشخصات طرح‌های پژوهشی مصوب در سامانه سمات ملی، اخذ کد رهگیری، عقد قرارداد، نظارت و تهیه گزارش پیشرفت کار، بعهده دستگاه اجرایی می‌باشد‌.

ماده ۱۴- دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تهیه و ارسال گزارش نحوه هزینه کرد در مقاطع ششماهه به شورای عالی عتف و مرکز آمار ایران اقدام نمایند‌. شورای عالی عتف موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید‌. مرکز آمار ایران نیز مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند‌.

محمد باقر نوبخت- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

مقررات مرتبط:

دستورالعمل اجرایی بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1397

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام