کتاب استخدامی اداری ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی

زیرسامانه تسویه و تهاتر در سامانه مدیریت اطلاعات بدهي‌ها و مطالبات دولت

زیرسامانه تسویه و تهاتر در سامانه نوین مدیریت اطلاعات بدهي‌ها و مطالبات دولت (سماد نو) (بخشنامه شماره 189769/57 مورخ 26/9/1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی)

بخشنامه شماره (6) به کلیه دستگاه‌های اجرایي موضوع ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری

موضوع: زیرسامانه تسویه و تهاتر در سامانه نوین مدیریت اطالعات بدهيها و مطالبات دولت )سماد نو(

پیرو بخشنامه شماره 75/830611 مورخ 505038/67 مبنی بر اعالم نحوه ثبت نام در زیرسامانه تسویه و تهاتر و

در اجرای ماده )7 )آییننامه اجرایی بند )و( تبصره )8 )قانون بودجه سال 5/67 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره

067381ت81153ه مورخ 506068/67 هیات محترم وزیران ضمن ارسال راهنمای استفاده از زیرسامانه مذکور

)تصویر پیوست( بدینوسیله فرآیندها و الزامات صدور اسناد تسویه خزانه با استفاده از زیرسامانه یادشده به شرح ذیل

اعالم میشود:

الف – نکات قابل توجه مشترک در صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول ودوم:

6 -فرآیند صدور اسناد تسویه خزانه در سال جاری از طریق زیرسامانه تسویه و تهاتر انجام میشود و صددور و اعدالم

تسویه حساب از طریق زیرسامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکدی بدوده و در حکدس تسدلیس و صددور اسدناد

تسویه خزانه است.

3 -معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور )مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی( پد از بررسد ی و

انجام کنترلهای الزم نسبت به صدور سند تسویه خزانه اقدام و مراتب را به اطالع ذینفعان میرساند.

7 -بر اساس تبصره )6 )ماده )8 )آییننامه صدراالشاره، تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسد

دستگاههای طلبکار، بدهکار، بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، تاریخ صدور اسناد مذکور میباشد.

6 -دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانده، از تسدویه نيددی و

غیرنيدی مطالبات اشخاص متياضی به میزان مبلغ تخصیص ثبت شده در زیرسامانه خودداری نماید.

8 -در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده )67 )آییننامه صددرالذکر دسدتگاه طلبکدار و دسدتگاه بددهکار

مکلفاند پ از صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبدات و بددهی هدای مربدوب بده

صورت جمعی– خرجی در عملکرد منابع و مصارف به ترتیب در ردیدف هدای شدماره 1/6/76 جددول شدماره ) 8 )و

ردیف شماره 65////-87 و در مورد اسناد تسویه نوع دوم دستگاه بدهکار مکلف است پ از صدور اسدناد تسدویه

خزانه نسبت به اعمال حساب تسویه بدهیهای مربوب به صورت جمعی–خرجی در عملکرد منابع و مصارف به ترتیب

در ردیف 6///76 جدول شماره )8 )و ردیف /6////-87 جدول شماره )/( قدانون بودجده سدال جداری براسداس

دستورالعمل حسابداری مربوب موضوع بخشنامههای شماره /86067616 مورخ 803065/67 و شدماره 7///86036

مورخ 306607/67 این معاونت، اقدام نماید.

1 -مسئولیت اعمال حساب مبالغ تسویه شده مطابق نظام حسابداری بخش عمومی و تهیه چک لیست کنترلی بعد از

صدور سند تسویه خزانه درخصوص اسناد تسویه نوع اول به عهده دستگاه اجرایی بدهکار و طلبکار )حسب مورد( و در

خصوص اسناد تسویه نوع دوم برعهده دستگاه اجرایی بدهکار میباشد.

.

79/961981

9916/1/68

دارد

ب- الزامات و نحوه درخواست صدور اسناد تسویه نوع اول در زیرسامانه تسویه وتهاتر:

6 -دستگاههای اجرایی بدهکار شامل وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی )بابت اجرای طرحهای تملک

داراییهای سرمایهای که اعتبارات آن از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود( و دارای بدهی قطعی )صرفاً بابت

طرح تملک دارایيهای سرمایهای( به اشخاص متياضی که دارای تخصیص اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور میباشند،

میباید ضمن بررسی درخواست شخص متياضی و مطابقت درخواست با تخصیصهای دریافتي از سوی سازمان برنامه و بودجه

کشور0سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، نسبت به ثبت و تایید اطالعات درخواست متياضی و اطالعات مربوب به

بدهی مورد تهاتر خود در زیرسامانه تسویه و تهاتر اقدام نمایند.

3 -دستگاههای اجرایی طلبکار شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعدی از اشدخاص متياضدی

هستند، میباید بعد از دریافت درخواست تسدو یه از طریدق زیرسدامانه تسدویه و تهداتر و پد از بررسد یهدای الزم و

اطمینان از معوق بودن مطالبات و دریافت 38 درصد از مبلغ مورد درخواست اشدخاص متياضدی بده صدورت نيدد ی،

نسبت به ثبت و تایید اطالعات مطالبات توس ذیحساب0مدیر مالی و ميام مجاز0ریی دستگاه اجرایی در زیرسدامانه

تسویه و تهاتر اقدام نمایند.

تبصره- الزم به ذکر است دستگاه طلبکار میباید حداکثر ظرف مددت /3 روز از تداریخ دریافدت اطالعدات از دسدتگاه

بدهکار نسبت به تعیین وضعیت درخواست واصله در زیرسامانه اقددام نمایدد. بددیهی اسدت در صدورت عددم تکمیدل

اطالعات در زیرسامانه یاد شده در مهلت ميرر، فرآیند ابطال خواهد شد. اضافه مینماید این مهلت در ایام پایانی سال

تعدیل خواهد شد.

7 -به منظور صدور اسناد تسویه خزانه درج اطالعات مربوب به بدهی0طلب اشخاص متياضی در سامانه مدیریت

اطالعات بدهیها و مطالبات دولت )سماد( توس دستگاههای طلبکار0 بدهکار الزامی است. اضافه مینماید با توجه به

ارسال اطالعات از طریق سامانه یاد شده در مياطع 7 ماهه، مهلت اعتبار اعالم وصول صادره توس سامانه مذکور

حداکثر 6 ماه پ از پایان هر دوره سه ماهه میباشد.

ج- الزامات و نحوه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم در زیرسامانه تسویه وتهاتر:

6 -دستگاههای اجرایی بدهکار شامل وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی )بابت اجرای طرحهای تملدک

داراییهای سرمایهای که اعتبارات آن از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود( و دارای بدهی قطعی به اشدخاص

متياضی و دارای تخصیص اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور میباشند، میباید ضمن بررسی درخواسدت شدخص

متياضی و مطابقت درخواست با تخصیصهای دریافتي از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور0سازمان مددیریت و برنامده ریدزی

استان، نسبت به ورود اطالعات درخواست متياضی و اطالعات مربوب به بدهیهای خود در زیرسامانه تسدویه و تهداتر

اقدام نمایند، اضافه مینماید پ از تایید ذیحساب0مدیر مالی و ميام مجاز0ریی دستگاه اجرایی اطالعدات از طریدق

زیرسامانه به بانک مرکزی0 ستاد بانکها و موسسه اعتباری غیربانکی)حسب مورد( ارسال میگردد.

3 -بانک مرکزی، ستاد بانک0موسسه اعتباری غیربانکی پ از دریافت درخواست تسویه و تهاتر و بررسدی هدای الزم،

نسبت به تکمیل اطالعات در زیرسامانه تسویه و تهاتر اقدام مینمایند. با تایید د ميامدات مجداز باندک مرکدز ی، سدتاد 

.

79/961981

9916/1/68

دارد

 

بانک0موسسه اعتباری غیربانکی، اطالعات از طریق زیرسامانه مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارایی )مرکز مدد یریت

بدهیها و داراییهای مالی عمومی( ارسال میگردد.

تبصره- بانک مرکزی، ستاد بانک0موسسه اعتباری غیربانکی میباید حداکثر ظرف مدت /3 روز از تاریخ دریافت

اطالعات از دستگاه بدهکار نسبت به تعیین وضعیت درخواست واصله در زیرسامانه اقدام نماید. بدیهی است در صورت

عدم تکمیل اطالعات در زیرسامانه یاد شده در مهلت ميرر، فرآیند ابطال خواهد شد. اضافه مینماید این مهلت در ایام

پایانی سال تعدیل خواهد شد.

7 -بر اساس تبصره )8 )ماده )3 )آییننامه صدرالذکر، مطالبات بانکها بابت تسهیالت ارایه شده از محل منابع حساب

ذخیرهارزی، صندوق توسعه ملي و وجوه اداره شده مشمول تسویه از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم نمیباشد و تاریخ

ایجاد آنها میباید تا پایان سال 1/67 باشد. مسئولیت رعایت این بند برعهده بانک مرکزی، بانک0موسسه اعتباری

غیربانکی مربوب میباشد.

6 -براساس تبصره )1 )ماده )8 )آییننامه فوقالذکر، در مواردی که درخواست حایز شرایط الزم سازمان تامین اجتماعی

به طور همزمان با سایر اشخاص متياضی به دستگاه اجرایی بدهکار0مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی

ارایه شود، اولویت صدور اسناد تسویه خزانه با سازمان مذکور میباشد.

8 -به منظور صدور اسناد تسویه خزانه درج اطالعات مربوب به طلب اشخاص متياضی در سامانه مدیریت اطالعات

بدهیها و مطالبات دولت )سماد( توس دستگاههای بدهکار الزامی است. اضافه مینماید با توجه به ارسال اطالعات از

طریق سامانه یاد شده در مياطع 7 ماهه، مهلت اعتبار اعالم وصول صادره توس سامانه مذکور حداکثر 6 ماه پ از

پایان هر دوره سه ماهه میباشد.

الزم به ذکر است بروزرسانیهای آتی راهنمای پیوست به همراه نکات تکمیلی، اطالعیهها، بخشنامهها و چک

لیستهای مورد نیاز و هرگونه اطالعرسانی بعدی در خصوص نحوه استفاده از زیرسامانه تسویه و تهاتر از طریق پایگاه

اطالع رسانی مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی به نشانی ir.mefa.iridmo://http اعالم خواهد

شد.

 سید رحمت ا… اکرمي

 معاون نظارت مالي و خزانه دار کل کشور

 مقررات مرتبط:

– دستورالعمل سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (بخشنامه 166038/57 مورخ 25/81398 وزارت امور اقتصادی و دارایی)

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام