کتاب استخدامی اداری ها
آرای وحدت رویه

رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه

رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه (رأی شماره ۱۹۴ مورخ ۲۲/۵/۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۱۹۴

کلاسه پرونده: ۹۰/۳۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هوشنگ صالحی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعبه‎های پانزدهم و هجدهم دیوان عدالت اداری

گردش کار: با توجه به اینکه شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی به خواسته اصلاح تاریخ بازنشستگی و ترمیم مستمری از اوایل سال ۱۳۸۴ به اواخر سال ۱۳۸۳ آراء متهافتی صادر کرده‎اند، بدین نحو که شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مذکور با استناد به آراء وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ و شماره ۴۲۵ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر کرده است، لیکن شعبه‎های پانزدهم و هجدهم دیوان عدالت اداری در موارد مشابه با وارد دانستن شکایت به سود ش-کات حکم صادر کرده‎اند، صدور رأی وحدت رویه از سوی شاکی درخواست شده است.

گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:

الف) شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۵/۸۸/۲۸۴ با موضوع دادخواست آقای هوشنگ صالحی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته اصلاح تاریخ بازنشستگی از ۱۴/۱/۱۳۸۴ به ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۳ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: [نقل رأی به مضمون است نه به عبارت]

«با توجه به این که اولاً: شرکت پلی اکریل (کارفرما) برابر نامه شماره ۱-۱۳-۶۰۰ مورخه ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ که در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۴ به دفتر شعبه تأمین اجتماعی واصل شده است بازنشستگی شاکی را تقاضا کرده است ثانیاً: کارفرما حق بیمه شاکی را تا تاریخ ۱۳/۱/۱۳۸۴ پرداخت کرده است و برابر نامه شماره ۵۰/۳۶۴/۶۰۰ مورخه ۱۹/۲/۱۳۸۴ تاریخ ترک کار شاکی را ۱۴/۱/۱۳۸۴ اعلام داشته است و این امر مبین اشتغال به کار شاکی است ثالثاً: شرکت پلی اکریل ۵۰% مابه‎التفاوت موضوع بخشنامه شماره ۳ قانون نوسازی صنایع را در تاریخ ۸/۱/۱۳۸۴ به حساب سازمان واریز کرده است، بنابراین با عنایت به مراتب یادشده و مستنداً به آرای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ و شماره ۴۲۵ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، الزام سازمان به اصلاح تاریخ بازنشستگی و ترمیم مستمری از ابتدای سال ۱۳۸۴ فاقد وجاهت قانونی است. لهذا در وضعیت موجود شکایت شاکی وارد نیست و قرار رد آن صادر می‎شود.»

ب) شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۵/۸۵/۱۲۰۹ با موضوع دادخواست آقای اصغر یزدخواستی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته اصلاح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی از ۱۴/۱/۱۳۸۴ به ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۶مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: [نقل رأی به مضمون است نه به عبارت]

«بر طبق نامه شماره ۱۹۶۷/۶۰۰ مدیر منابع انسانی شرکت پلی اکریل ایران اعلام شده است که کلیه همکاران مشمول از تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ با شرکت ترک رابطه کرده‎اند و کارت ورود آنها از ساعت ۲۴ روز ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ از سیستم حضور و غیاب حذف شده است. بر این مبنا نامبرده از همین تاریخ کار را ترک کرده است و لیست حق بیمه کارفرما تا ۴/۱/۱۳۸۴ برای نامبرده با توجه به عدم اشتغال وی موجه نبوده است با عنایت به این که ملاک و یا تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی پس از احراز سایر شرایط قانونی، تاریخ ترک کار از سوی کارگر است. بنابراین اساس و با توجه به ترک کار در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ اقدام مشتکی‎عنه نسبت به پذیرش حق بیمه وی بعد از این تاریخ و برقراری مستمری وی از سال ۱۳۸۴ وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت نسبت به اصلاح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی وی از ۱۴/۱/۱۳۸۴ به ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ صادر و اعلام می‎شود.»

شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۸/۸۵/۱۴۴۳ با موضوع دادخواست آقای حسین ایزدی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان و به خواسته اصلاح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی از تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۴ به ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ و ترمیم مستمری از ابتدای ۱۳۸۴ به موجب دادنامه شماره ۲۵۳۵ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: [نقل رأی به مضمون است نه به عبارت]

«نظر به این که مدیرمنابع انسانی شرکت پلی اکریل ایران (محل اشتغال شاکی) طی نامه شماره ۱۹۶۷/۶۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ و در اجرای ماده ۱۰ قانون بازسازی نوسازی صنایع (قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور) اعلام داشته است که کلیه کارکنان مشمول جهت دریافت فرم تسویه حساب از تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ مراجعه و از تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ با شرکت ترک رابطه خواهند کرد و کارت ورود آنها از ساعت ۲۴ روز ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ از سیستم حضور و غیاب حذف می‎شود و با عنایت به اینکه شورای اسلامی کار شرکت مذکور طی نامه مورخ ۷/۲/۱۳۸۴ اعلام کرده است که شرکت یادشده طی اقدامی هماهنگ با سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ کارت حقوقی و دستمزد کارکنان مذکور را از سیستم حذف و رسماً اعلام کرده است که افراد مذکور از تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ بازنشسته محسوب می‎شوند و از این پس جزو مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی خواهند بود و شاکی نیز از تاریخ یادشده ترک کار کرده و پرداخت حق بیمه کارفرما با تاخیر ۴/۱/۱۳۸۴ با توجه به عدم اشتغال مشارالیه فاقد توجیه است و با التفات به صورت جلسات و آراء مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۴ هیأت تشخیص و مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان که زمان ترک کار شاکی و سایر کارکنان مشمول شرکت موصوف را ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ اعلام کرده‎اند و با تذکر این مطلب که ملاک و یا تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی پس از احراز سایر شرایط قانونی تاریخ ترک کار از سوی کارگر است فلذا با وارد دانستن شکایت شاکی به ورود شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی به اصلاح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی وی از ۱۴/۱/۱۳۸۴ به ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ و ترمیم مستمری آن از اول سال ۱۳۸۴ حکم صادر و اعلام می‎دارد.»

د) شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۸/۸۵/۱۳۶۴ با موضوع دادخواست آقای حسین مباشریان به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته اصلاح برقراری مستمری بازنشستگی از تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۴ به ۲۴/۱۲/۱۳۸۳ و ترمیم مستمری از ابتدای سال ۱۳۸۴، به موجب دادنامه شماره ۲۳۳۸ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: [نقل رأی به مضمون است نه به عبارت]

«نظر به این که مدیر منابع انسانی شرکت پلی اکریل ایران (محل اشتغال شاکی) در نامه شماره ۱۹۶۷/۶۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ و در اجرای ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع (قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور) اعلام داشته است که کلیه کارکنان مشمول جهت دریافت فرم تسویه حساب از تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ مراجعه و از تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ با شرکت ترک رابطه خواهند کرد وکارت ورود آنها از ساعت ۲۴ روز ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ از سیستم حضور و غیاب حذف می‎شود و با عنایت به این که شورای اسلامی کار شرکت مذکور در نامه مورخ ۷/۲/۱۳۸۴ اعلام کرده است که شرکت یاد شده در اقدامی هماهنگ با سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ کارت حقوقی و دستمزد کارکنان مذکور را از سیستم حذف و رسماً اعلام داشته است که افراد مذکور از تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ بازنشسته محسوب و از این پس جزو مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت و شاکی نیز از تاریخ یادشده ترک کار کرده است و پرداخت حق بیمه کارفرما با تاخیر تا ۴/۱/۱۳۸۴ با توجه به عدم اشتغال مشارالیه فاقد توجیه است و با التفات به صورت جلسات و آراء مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۴ هیأت تشخیص و مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان که زمان ترک کار شاکی و سایر کارکنان مشمول ترک شرکت موصوف را ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ اعلام کرده‎اند و با تذکر این مطلب که ملاک و یا تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی پس از احراز سایر شرایط قانونی تاریخ ترک کار از سوی کارگر است فلذا با وارد دانستن شکایت شاکی به ورود شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی به اصلاح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی وی از ۱۴/۱/۱۳۸۴ به ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ و ترمیم مستمری آن از اول سال ۱۳۸۴ حکم صادر و اعلام می‎دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً: با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع تعارض اعلامی قبلاً مبادرت به رسیدگی و صدور آراء وحدت رویه به شماره‎های ۸۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ و ۴۲۵ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۷ نموده، لذا موضوع این پرونده مشمول آرای وحدت رویه مذکور می‎باشد و مآلاً رأی شعبه پانزدهم دیوان به شماره دادنامه ۱۷۴۳ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۸ مبنی بر رد شکایت مطابق قوانین و مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام