کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

ضوابط ارزیابی عملکرد و نحوه اعمال مقررات اداری و استخدامی کارمندان دورکار

ضوابط ارزیابی عملکرد و نحوه اعمال مقررات اداری و استخدامی کارمندان دورکار (بخشنامه شماره ۵۵۲۰۴/۲۰۰ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

در اجرای بندهای (۱۳) و (۱۶) تصویبنامه شماره ۷۶۴۸۱/۴۴۷۲۶ مورخ ۷/۴/۱۳۸۹ وزرای عضو كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیک، ضوابط مربوط به ارزیابی عملكرد و نحوه اعمال مقررات اداری و استخدامی كارمندان دوركار به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

ضوابط ارزیابی عملکرد و نحوه اعمال مقررات اداری و استخدامی کارمندان دورکار

الف- ارزیابی عملکرد کارمندان دورکار

به منظور هدایت و نظارت مناسب بر عملکرد کارمندان دورکار و تمشیت بهتر امور مربوط به فعالیت‌های دورکاری در نظام اداری، دستگاه‌های اجرایی موظفند براساس فرم ارزیابی پیوست عملکرد و رفتار آن دسته از کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آئین نامه دورکاری به انجام خدمت می پردازند را با رعایت شرایط و ضوابط ذیل مورد ارزیابی قرار دهند.

۱- عنوان فعالیت‌های عوامل عملکردی موردنظر در دوره کاری و ضریب اهمیت هریک از آنها باتوافق مدیرواحد مربوطه وکارمند دورکار تعیین در بند (الف) فرم ارزیابی درج می گردد.

۲- ضریب اهمیت معیارهای فرایندی باتوافق مدیر امور مربوط و کارمند دورکار تعیین و در محل مربوطه درج می گردد.

۳- شاخص‌های ارزیابی فعالیت‌های درج شده در بند الف و معیارهای مندرج در بند ب فرم ارزیابی عملکرد توسط مقام مافوق تعیین شده وبه اطلاع ارزیابی شونده می رسد.

۴- عملکرد و رفتار ارزیابی شونده توسط مدیر واحدمربوطه در طول مدت دورکاری براساس معیارهای عملکردی مور نظر در فرم ارزیابی، مورد سنجش قرار گرفته و راهنمائیهای لازم به ارزیابی شونده ارایه می شود.

۵- در پایان مدت دورکاری فرم ارزیابی عملکرد براساس اطلاعات حاصل شده در طول دوره توسط مدیر واحد تکمیل می گردد.

۶- فرم ارزیابی تکمیل شده برای اطلاع ارزیابی شونده به رویت وی رسیده و آن را امضا می نماید.

تبصره : چنانچه ارزیابی شونده به نتیجه ارزیابی خود معترض باشد حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از رویت فرم، اعتراض خود را به صورت مکتوب به کار گروه اجرایی طرح دورکاری دستگاه متبوع ارایه می نماید کارگروه مزبور نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به اعتراض کارمند رسیدگی و نتیجه را اعلام نماید در این صورت امتیاز تعیین شده توسط کارگروه مبنی تصمیمات اداری خواهد بود.

بدیهی است امضا و یا عدم امضا فرم ارزیابی شونده تاثیری در مجری بودن نتایج حاصله از آن را نداشته و کارمند معترض صرفاً باید به صورت مکتوب اعتراض یا شکایت خود را براساس روند عنوان شده به کار گروه مزبور ارایه دهد.

۷- حداکثر امتیاز ارزیابی در این فرم ۱۰۰ امتیاز بوده که ۶۰ امتیاز آن به عوامل عملکردی و ۴۰ امتیاز به عوامل فرایندی اختصاص یافته است و حدنصاب لازم ۶۰ امتیاز تعیین می گردد و ادامه دورکاری کارمند منوط به کسب نصاب مذکور می باشد.

ب- مقررات اداری و استخدامی برای کارمندان دورکار

۱- پس از تعیین نوع کار و فعالیت مربوطه و تبادل تعهدنامه بین کارمند و دستگاه متبوع ، کارمند موظف است براساس آن و حاصل کار به سازمان گزارش دهد.

۲- نحوه استفاده از مرخصی استحقاقی کارمند دورکار با رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، منوط به درخواست کارمند و موافقت مدیر بلافصل واحد ذی ربط می باشد.

۳- چنانچه در ساعات انجام کار کارمند دورکار ، کارمند دچار حادثه ناشی از کار شود و مراتب مورد تائید دستگاه ذی ربط قرار گیرد، طبق مقررات مربوط به از کار افتادگی سایر کارمندان با آنان رفتار خواهدشد.

تبصره : در سایر موارد ازکارافتادگی و در صورت احراز دلایل و شرایط مربوطه ، مقررات مربوط برای این قبیل کارمندان اعمال خواهد شد.

۴- در صورتی که کارمند دور کار در ساعات اداری تعیین شده، برای انجام مذاکره و تبادل نظر ضروری ، نیاز به مراجعه به واحد و یا دستگاه متبوع خود را داشته باشد ساعات رفت و برگشت از منزل و دستگاه مربوطه به عنوان ماموریت اداری تلقی شده وکارمند دورکار موظف است برگه یادرخواست ماموریت مربوطه را برای ثبت در سوابق پرسنلی به تائید مدیر واحد ذیربط برساند.

۵- ساعات کاری کارمند دورکار، نحوه انجام وظلیف و نحوه ارتباط با فرد دورکار و پرداخت اضافه کاری و سایر پرداختهای قانونی به اینگونه کارکنان براساس ماده ۱۲ آئین نامه دورکاری و براساس حجم و کیفیت کار توسط کارگروه اجرایی و با پیشنهاد مدیر واحد متبوع ورئیس کارگروه اجرایی صورت خواهد پذیرفت.

۶- در صورت استفاده کارمند دورکار از مرخضی استعلاجی موظف است مراتب را بلافاصله به مدیر واحد مربوطه اعلام و مستندات مربوطه را پس از پایان مرخصی ارایه دهد در این صورت با وی از نظر بهره مندی از مرخصی استعلاجی طبق مقررات مربوطه رفتار خواهد شد در صورتیکه طول مدت مرخصی استعلاجی بیش از ۳ روز بوده و درزمان مرخصی استعلاجی کارمند دورکار موظف به ارایه نتیجه فعالیت یا کاری باشد و وی قادر به این عمل درزمان تعیین شده نباشد باید با توافق مدیر مافوق در خصوص تحویل و یا تمدید زمان تحویل کار اقدام نماید.

۷- چنانچه کارمند دورکار درایام توافق شده به بیماری صعب العلاج دچار شود موضوع دورکاری منتفی و با اینگونه کارمندان طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

۸- در صورت فوت کارمند دورکار، در حین انجام کار یا به سبب انجام کار بنا بر ادله مثبته طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

۹- شرکت کارمند دورکار در دوره های آموزشی دستگاه متبوع در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت حتی الامکان به صورت غیرحضوری و در غیراینصورت همانند سایر کارمندان خواهد بود.

لطف‌الله فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام