کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور

آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور (تصویبنامه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ هیأت وزیران)

‎‎‎وزارت مسکن و شهرسازی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تشویق و کمک به کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی که علاقمند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و بقیه کلانشهرها به سایر نقاط کشور باشند، آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور

ماده ۱- حمایتها و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه شامل تمامی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها، مؤسسات بیمه و سایر دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آیین نامه مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کلانشهرها (تهران- مشهد- تبریز- اصفهان- کرج- شیراز- قم- اهواز) به سایر نقاط کشور را داشته باشند، می‌باشد.

تبصره- انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله (۵۰) کیلومتری سایر کلانشهرها در قالب این آیین‌نامه ممنوع است.

ماده ۲- متقاضیان استفاده از مزایای این آیین نامه باید حائز شرایط زیر باشند:

۱- قبل از پایان سال ۱۳۸۵ در کلانشهرها مشغول به خدمت بوده باشند.

۲- تاریخ انتقال آنان از کلانشهرها از ابتدای سال ۱۳۸۶ به بعد باشد.

۳- حداقل پنج (۵) سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل پانزده (۱۵) سال از عمر خدمتی کارکنان قراردادی باقی مانده باشد.

تبصره- اولویت واگذاری امتیازات این آیین‌نامه با ایثارگران و فرهنگیان است.

ماده ۳- متقاضیان واجد شرایط مشمول این آیین‌نامه از تسهیلات و امکانات زیر ‎‎‎ بهره‌مند می‌گردند.

۱- واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده.

تبصره- واگذاری زمین در قالب این آیین‌نامه مشمول مقررات ممنوعیت واگذاری کسانی که قبلاً از زمین و مسکن دولتی استفاده کرده باشند، نمی‌باشد.

۲- کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده به صورت نقدی و بلافاصله پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌گردد.

مقصد انتقال کارمند ‎‎‎قدرالسهم زمین واگذاری به هر کارمند (متر مربع) تسهیلات پرداخت جهت احداث مسکن (میلیون ریال) ‎‎‎کمک سود قابل پرداخت به هر کارمند (میلیون ریال)

شهرهای خارج از حریم استان تهران تا فاصله (۱۵۰) کیلومتر از حریم و سایر کلانشهرها تا فاصله (۵۰) کیلومتر از حریم کلانشهر ‎‎‎۱۲۰ ‎‎‎۱۲۰ ‎‎‎۴۰

شهرهای با جمعیت (۲۰۰) هزار نفر و بیشتر  ‎‎‎۱۵۰ ‎‎‎۱۳۰ ‎‎‎۵۰

سایر شهرها  ‎‎‎۱۸۰ ‎‎‎۱۴۰ ‎‎‎۵۵

تبصره ۱- چنانچه همسر کارمند نیز حائز شرایط انتقال در چارچوب این آیین‌نامه باشد، امتیازات جدول فوق به میزان سی درصد (۳۰%) افزایش می یابد.

تبصره ۲- واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار صورت می‌پذیرد.

۳- هزینه انشعابات آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن واحد مسکونی احداثی در شهر مقصد کارمند منتقل شده از ابتدا به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد.

۴- چنانچه فرزندان کارکنان مشمول این آیین نامه در هر یک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعم از سراسری، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و ‎‎‎ مانند آن مشغول به تحصیل باشند در صورت تمایل متقاضی به دانشگاه شهر مقصد انتقال کارمند و یا نزدیکترین شهر به آن نقطه -به جز شهرهای استان تهران- که رشته یادشده را دارا باشند، منتقل خواهند شد.

تبصره- قابلیت انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاههای سراسری و بالعکس در اجرای این ماده امکان پذیر است.

۵- به هر یک از کارکنانی که در قالب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل گردند، یک گروه تشویقی علاوه بر گروههای تشویقی تبصره های (۴) و (۷) ماده (۳) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- اعطا می‌گردد.

تبصره- درصورت انتقال کارمند و همسر وی، یک گروه تشویقی به هر یک از آنان تعلق می‌گیرد.

۶- یکی از اعضای درجه اول خانواده کارمند مشمول این آیین‌نامه، به جهت ایجاد اشتغال پایدار در مکان جدید از تسهیلات مربوط به کارگاههای زودبازده، با اولویت بهره مند خواهد شد.

۷- به هر یک از کارکنان مشمول این آیین نامه، از تاریخ صدور حکم انتقال، یک ماه مرخصی تشویقی اعطا می گردد.

ماده ۴- کلیه دستگاههایی که کارکنان آنها مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه هستند موظفند در راستای اجرای بهینه این آیین نامه اقدامات زیر را به عمل آورند:

۱- بلافاصله پس از دریافت درخواست انتقال کارمند واجد شرایط از کلانشهرها به سایر نقاط کشور، درخواست وی را قبول نموده و حق ممانعت از انتقال متقاضی را نخواهند داشت و همزمان با انتقال، دستگاه مربوط، یارانه موضوع این آیین نامه را از محل اعتبارات خود پرداخت و سپس مراتب را جهت درج در لایحه بودجه، به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند.

تبصره- درخصوص کارکنان آن دسته از دستگاهها که واحد متناظر در شهرهای مقصد ندارند، بلافاصله دستگاه محل انتقال متقاضی توسط استاندار تعیین می شود.

۲- جایگزین نمودن کارکنانی که در چارچوب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل می‌گردند، توسط دستگاه ذی ربط از خارج واحد به هر شکل ممنوع می باشد.

۳- اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای فرد منتقل شده از کلانشهرها و پست سازمانی مربوط از واحد انتقال دهنده حذف و به واحد انتقال گیرنده اضافه می شود.

تبصره- حقوق و مزایای کارمند منتقل شده به صورت کامل و معادل اشتغال در پست سازمانی قبل از انتقال به وی پرداخت می شود و چنانچه به دلایلی امکان انتقال پست سازمانی (نظیر پستهای مدیریتی و سرپرستی) وجود نداشته باشد مابه التفاوت آن در پست جدید به وی پرداخت خواهد شد.

ماده ۵- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه هر نوع انتقال و یا مأموریت از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثناء به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خواهد رسید.

ماده ۶- چنانچه استفاده کنندگان از تسهیلات این آیین نامه قبل از بازنشستگی و پایان سی (۳۰) سال خدمت قصد انتقال مجدد به کلانشهرها را داشته باشند، امتیازات متعلق به آنان در قالب این آیین نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد.

ماده ۷- مدت اعتبار این آیین نامه از تاریخ ابلاغ یک سال شمسی می باشد.

پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام