کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی سال 1397

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1397 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1398 (بخشنامه شماره 174485 مورخ 12/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

در اجرای قانون بودجه سال 1397، برای جابه جایی حقوق و مزایای کارکنان انتقالی، هیچگونه جابه جایی و ابلاغ اعتباری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام نمی گیرد.

2- در صورت انتقال کارکنان رسمی و پیمانی، دستگاه اجرایی مبدأ (ملی/ استانی) مکلف است اعتبار حقوق و مزایای مستمر و عیدی آنان را بر اساس احکام کارگزینی صادره دستگاه اجرایی مقصد تا پایان سال 1397 پرداخت نماید. پرداخت مزایای غیرمستمر (از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت های پرسنلی) از تاریخ انتقال، بر عهده دستگاه اجرایی مقصد (ملی/ استانی) می باشد. بدیهی است مابه التفاوت پرداختی، ناشی از تغییر در احکام کارگزینی کارکنان انتقالی (اعم از کاهش/ افزایش)، در پیش بینی تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، برای دستگاه اجرایی مبدأ لحاظ می گردد.

توجه: دستگاه اجرایی مقصد موظف است هر گونه تغییر در وضعیت استخدامی، کارکردی و یا تغییر در احکام کارگزینی آنان را به اطلاع دستگاه اجرایی مبدأ برساند.

3- در صورت جابه جایی کارکنان قراردادی، دستگاه اجرایی مقصد (ملی/ استانی) مکلف است از تاریخ انتقال، حقوق و مزایای مستمر، عیدی و مزایای غیرمستمر (از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت های پرسنلی) آنان را تا پایان سال 1397 پرداخت نماید.

4- سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال 1397 را ضمن هماهنگی با دستگاه های اجرایی مبدأ و مقصد (ملی / استانی) در لایحه بودجه سال 1398 (کاهش از مبدأ و افزایش به مقصد) پیش بینی نماید.

5- دستگاه های اجرایی ملی مقصد/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد موظفند، فرم های تکمیل و تأییدشده پیوست را تا پایان مهرماه سال 1397 جهت بررسی و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه سال 1398، مطابق با مفاد بند (7) این دستورالعمل به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

توجه: در صورت ناخوانا بود فرم ها، ناقص بودن اطلاعات مندرج در آن و یا عدم تأیید هر یک از مسئولین ذیربط، هیچگونه اقدامی توسط این سازمان انجام نخواهد شد.

6- پیش بینی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در لایحه بودجه سال 1398، صرفاً برای موارد تأیید شده قابل اقدام می باشد. بدیهی است مسئولیت این امر بر عهده دستگاه اجرایی مقصد خواهد بود.

7- به منظور بررسی درخواست های ارسالی برای پیش بینی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در لایحه بودجه 1398، مراحل زیر مورد اقدام قرار گیرد.

الف- جابه جایی بین دستگاه های اجرایی استانی

الف-1) تکمیل و تأیید فرم شماره (1) و (2) توسط دستگاه اجرایی مبدأ

الف-2) ارسال فرم های تکمیل شده به دستگاه اجرایی مقصد برای تأیید

الف-3) ارسال فرم های تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدأ و مقصد برای تأیید

الف-4) ارسال فرم ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد و امور استانها و مناطق در سازمان برننامه و بودجه کشور

توجه: در صورت انتقال کارکنان بین دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی در یک استان، نیاز به ارسال فرم ها نبوده و موضوع با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام می گیرد.

ب- جابه جایی از دستگاه اجرایی استان به دستگاه اجرایی ملی

ب-1) تکمیل و تأیید فرم شماره (1) و (2) توسط واحد استانی دستگاه اجرایی مبدأ

ب-2) ارسال فرم های تکمیل شده به دستگاه اجرایی ملی مقصد برای تأیید

ب-3) ارسال فرم های تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدأ برای تأیید

ب-4) ارسال فرم ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدأ به امور استانها و مناطق در سازمان برنامه و بودجه کشور

ج- جابجایی از دستگاه اجرایی ملی به دستگاه اجرایی استانی

ج-1) تکمیل و تأیید فرم شماره (1) و (2) توسط دستگاه اجرایی ملی مبدأ

ج-2) ارسال فرم های تکمیل شده به واحد استانی دستگاه اجرایی مقصد برای تأیید

ج-3) ارسال فرم های تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد برای تأیید

ج-4) ارسال فرم ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد به امور بخشی مربوطه در سازمان برنامه و بودجه کشور

د- جابه جایی بین دستگاه های اجرایی ملی

د-1) تکمیل و تأیید فرم شماره (1) و (2) توسط دستگاه اجرایی ملی مبدأ

د-2) ارسال فرم های تکمیل شده به دستگاه اجرایی ملی مقصد برای تأیید

د-3) ارسال فرم ها توسط دستگاه اجرایی ملی مقصد به امور بخشی مروبط به دستگاه اجرایی ملی مبدأ در سازمان برنامه و بودجه کشور

8- ارسال آخرین حکم کارگزینی سال 1397 و آخری فیش حقوق پرداخت شده از دستگاه اجرایی مبدأ و مقصد به همراه فرم های تکمیل شده برای بررسی و اقدامات بعدی الزامی است.

9- در خصوص دستگاه های اجرایی ملی که واحد استانی دارند، تأیید دستگاه اجرایی ملی اصلی الزامی است.

10- اعتبار مندرج در هر یک از ستوان های فرم شماره (2) توسط دستگاه اجرایی مبدأ برای کارکنان انتقالی درج می گردد.

11- مبلغ عیدی کارکنان در فرم شماره (2) به طور کامل و بر مبنای ضریب حقوق مندرج در مصوبه شماره 14896/ت55313هـ مورخ 16/2/1397 هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن، منظور گردد.

12- حقوق و مزایای کارکنان قراردادی صرفاً در ستون مربوطه (شامل مبلغ قرارداد، عیدی و سایر پرداخت های رفاهی) تکمیل گردد.

13- در خصوص پیش بینی اعتبار حقوق و مزایای نیروهای قراردادی در لایحه 1398، به استناد بند (9) بخشنامه شماره 13598/92/200 مورخ 1/8/1392 و نامه شماره 741071 مورخ 29/6/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور، انتقال و جابه جایی اعتبار نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی، صرفاً در داخل یک دستگاه اجرایی و واحدهای استانی آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع بوده و انتقال افراد مذکور میان سایر دستگاه های اجرایی مجوزی ندارد. در صورت بکارگیری این گونه افراد، با رعایت ضوابط بخشنامه مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوطه با توافق دستگاه های اجرایی مبدأ و مقصد و طی مراحل قانونی تعیین شده، پیش بینی حقوق و مزایای آنان در لایحه 1398، از محل کاهش اعتبار دستگاه اجرایی مبدأ، برای دستگاه اجرایی مقصد، قابل اقدام خواهد بود.

14- بدیهی است درخواست های واصله به امور بخشی/ امور استانها و مناطق پس از اتمام مهلت مندرج در بند 7 این دستورالعمل (پایان مهرماه 1397) قابل اقدام و پیش بینی اعتبار در لایحه بودجه 1398 نخواهد بود.

15- پیش بینی اعتبار برای کارکنان انتقالی از شرکت ها، م<سسات دولتی و دستگاه های اجرایی فاقد ردیف در جداول شماره 7 و 10 قوانین بودجه سنواتی به دستگاه های اجرایی مندرج در جداول مذکور و بالعکس، امکان پذیر نمی باشد.

توجه: شرکت ها، مؤسسات دولتی و دستگاه های اجرایی مقصد موضوع این بند مکلفند در صورت قبول انتقال و جذب کارکنان مذکور، از تاریخ انتقال به بعد، حقوق و مزایای مستمر، عیدی و مزایای غیرمستمر (از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت های پرسنلی) آنان را پرداخت نمایند.

محمدباقر نوبخت- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

 

مقررات مرتبط:

– دستور العمل مربوط به سال 1396

– دستور العمل مربوط به سال 1395

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام