کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

مصوبه كارگروه انتقال از تهران (شماره ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹)

مصوبه كارگروه انتقال کارکنان از شهر تهران (تصمیم‌نامه شماره ۲۴۰۹۸۵/ت۴۶۰۶۲ن مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹)

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۹ كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۲۲۷۹۹/۴۴۴۸۱ مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

۱- معاونت آموزش، تحقيقات و فنآوري وزارت راه و ترابري به همراه پژوهشكده‌هاي حمل و نقل، هواشناسي، آموزشكده علمي كاربردي راه و ترابري (شهيد تفويضي)، دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري، اداره كل استاندارها و گواهينامه‌هاي دريانوردي، مركز تحقيقات سازمان بنادر و دريانوردي، مركز تحقيقات راه‌آهن، مركز آموزش راه‌آهن، مركز آموزش فنون هوايي، مركز آموزش هما، دفتر آموزش و مطالعات اجرايي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، معاونت آموزش و پژوهش شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، مؤسسه قير و آسفالت ايران و دفتر برنامه‌ريزي و آموزش سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با هماهنگي استانداري اصفهان ظرف يك ماه به فولادشهر استان اصفهان منتقل و در ساختمان مخابرات مستقر شوند.

تبصره ۱- چنانچه ساختمان مذكور در زمره ساختمانهاي دولتي باشد، با نظر معاون اول رييس‌جمهور، عنوان بهره‌بردار به وزارت راه و ترابري تغيير مي‌يابد و چنانچه در زمره اموال شركت مخابرات باشد، معوض آن از محل فروش املاك در اختيار وزارت راه و ترابري در تهران يا ساير استان‌ها تأمين گردد.

تبصره ۲- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است رديف‌هاي اعتباري مؤسسات مذكور در بند (۱) را حذف و يك رديف اعتباري براي معاونت آموزش و تحقيقات وزارت راه و ترابري پيش‌بيني نمايد.

تبصره ۳- چنانچه ظرف دو ماه انتقال معاونت آموزش و تحقيقات و مؤسساتي كه بر اساس مصوبات كارگروه بايد به اصفهان منتقل شوند، عملياتي نشود، با گزارش معاونت توسعه‌ مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مكلف است رديف اعتباري اختصاصي به معاونت يادشده را نيز حذف نمايد.

۲- وزيران آوزش و پرورش و راه و ترابري موظفند ساختمانهاي وزارت آموزش و پرورش و وزارت راه و ترابري را پس از ارزيابي، با هم معاوضه و نتيجه را به كارگروه گزارش نمايند. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور بر فرآيند انجام كار نظارت و پيگيري نمايد.

۳- سازمان بنادر و دريانوردي تا بهمن سال جاري با هماهنگي استانداري هرمزگان به استان هرمزگان منتقل گردد.

تبصره- ساختمان فعلي سازمان بنادر و دريانوردي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تحويل و يك باب ساختمان مناسب با ظرفيت استقرار حداكثر يكصد نفر در اختيار سازمان مذكور براي انجام وظايف صرفاً ستادي قرار گيرد.

۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي زمينه خروج پانصد نفر از كاركنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي را به روش‌هاي بازنشستگي، بازخريدي و يا انتقال از شهر تهران و همچنين انتقال به ساير دستگاه‌هاي اجرايي فراهم و نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور گزارش نمايد.

۵- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است نسبت به انتقال سازمان‌هاي حج و زيارت و اوقاف و امور خيريه به استان قم اقدام و نتيجه را به كارگروه گزارش نمايد.

۶- وزارت امور اقتصادي و دارايي فهرست اسامي ششصد و بيست و يك نفر كاركنان منتقل شده از تهران را به همراه تصوير احكام كارگزيني آنها براي بررسي و ثبت در سوابق به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارسال نمايد.

۷- وزارت امور اقتصادي و دارايي فهرست استان‌هاي مناسب براي استقرار سازمان حسابرسي را در اختيار معاونت توسعه مديريت و سرمايه رييس‌جمهور قرار دهد. استانداران استانهاي موردنظر موظفند ساختمان لازم براي استقرار ادارات سازمان حسابرسي را تأمين نمايند.

۸- سازمان امور مالياتي كشور نيروي انساني مورد نياز خود را از محل سهم چهل درصد كاهش نيروهاي ستاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و مراكز وابسته كه بايد از تهران خارج شوند، تأمين و فهرست اسامي كاركناني كه در اجراي اين تصميم‌نامه به سازمان امور مالياتي كشور منتقل مي‌شوند، در اختيار معاونت توسعه و سرمايه انساني رييس‌جمهور قرار گيرد.

۹- وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري موظف است نسبت به انتقال معاونت دانشجويي به استان سمنان اقدام نمايد.

۱۰- نهاد رياست جمهوري نسبت به كاهش چهل درصد كاركنان نهاد اقدام و گزارش اقدامات را به كارگروه ارايه نمايد.

۱۱- وزارت كشور نسبت به كاهش چهل درصد كاركنان خود در ستاد اقدام و گزارش اقدامات را به كارگروه ارايه نمايد.

۱۲- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور نسبت به كاهش چهل درصد نيروي انساني خود در ستاد اقدام نمايد و در صورت نياز به نيروي متخصص جايگزين با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اقدام و نتيجه را به كارگروه ارايه گردد.

۱۳- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور برنامه پنج‌ساله كاهش جمعيت تهران را با بهره‌گيري از مطالعات استانداري تهران تحت عنوان مهاجرت معكوس، تدوين و به كارگروه ارايه كند.

۱۴- كاركنان متقاضي انتقال از شهرستان‌هاي استان تهران نيز مشمول استفاده از تسهيلات مندرج در مقررات مربوط خواهند بود.

۱۵- نيروهاي قرارداد انجام كار معين و مشخص كه از استان تهران خارج و به استان‌هاي ديگر منتقل مي‌گردند، مشمول محدوديت مقرر در ضوابط اجرايي قانون بودجه ۱۳۸۹ نخواهند بود.

۱۶- استخدام فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر داراي تخصص و حداقل تحصيلات دانشگاهي (ليسانس) در دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني شهر تهران بلامانع است.

۱۷- گمرك جمهوري اسلامي ايران اختيارات گمركات واقع در مناطق مرزي را افزايش داده و نتيجه را به كارگروه اعلام نمايد.

۱۸- گمرك جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد كه بخشي از گمركات تهران به استان‌هاي مركزي، قم و ساير استان‌هاي همجوار منتقل و نتيجه اقدامات به كارگروه گزارش گردد.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام