کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه استخدام پیمانی

دستورالعمل اجرایی آیین نامه استخدام پیمانی (بخشنامه شماره 45050/11 مورخ 17/8/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

در اجراي تصويب نامه شماره 62705/ت20241هـ مورخ 19/5/78 هيأت وزيران به پیوست دستورالعمل اجرایی آیین نامه استخدام پیمانی منضم به فرم پیشنهاد برقراری فوق العاده مخصوص و فرم قرارداد استخدام پیمانی به همراه دستورالعمل‌های نحوه پیشنهاد برقراری فوق العاده مخصوص و نحوه تنظیم قرارداد استخدام پیمانی جهت اجرا، ارسال می گردد.

خواهشمند است، دستور فرمایند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قرارداد استخدام پیمانی مستخدمین پیمانی مشمول آیین نامه فوق الذکر و پیشنهاد برقراری فوق العاده مخصوص ضمن رعایت سایر مقررات ذیربط بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه استخدام پیمانی تهیه و تنظیم گردد.

ضمناً تاریخ اجرای این اصلاحات 1/1/1378 می باشد.

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه استخدام پیمانی

در اجراي تصويب نامه شماره 62705/ت20241هـ مورخ 19/5/78 هيأت وزيران و ماده 27 آيين‌نامه استخدام پيماني و به‌منظور اتخاذ روشي هماهنگ در جهت اجراي صحيح مفاد آيين‌نامه مذكور دستورالعمل ذيل جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

1- كليه دستگاه‌هايي كه در اجراي مجوزهاي استخدامي افرادي را به صورت پيماني استخدام مي‌نمايند و يا نسبت به تمديد قرارداد با مستخدمين پيماني اقدام مي‌كنند مكلفند منحصرا براساس مفاد اين دستورالعمل اقدام نمايند. اضافه مي‌شود با توجه به تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني استخدام جهت تصدي مشاغل پشتيباني (اداري و خدماتي‌) در دستگاه‌هاي مشمول ماده 4 قانون مذكور فقط به صورت پيماني امكان‌پذير مي‌باشد.

تبصره- فرم قرارداد استخدام پيماني موضوع تبصره ماده يك آيين‌نامه مذكور به پيوست ارسال مي‌گردد. اين فرم در نسخ پنجگانه شامل مستخدم‌، امور مالي دستگاه‌، كارگزيني دستگاه‌، واحد مربوطه و سازمان اموراداري و استخدامي كشور تكثير و استفاده خواهد شد.

2- از تاريخ 1/1/1378 تصدي مشاغل پيماني منوط به دارا بودن مدرك تحصيلي مندرج در شرايط احراز رشته شغلي مربوط در طرح طبقه‌بندي مشاغل مستخدمين رسمي مي‌باشد.

3- تخصيص متصديان مشمول اين دستورالعمل به گروههاي ورودي جدول حقوق ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت با توجه به شغل مورد تصدي مدارك تحصيلي و سنوات تجربي با رعايت آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل توسط كميته اجرايي موضوع ماده 21 آيين‌نامه فوق الذكر صورت مي‌پذيرد.

4- حقوق و مزاياي مستخدمين مشمول اين دستورالعمل به شرح زير تعيين و برقرار مي‌گردد.

الف‌) حقوق مبناي مستخدمين پيماني برابر است با حاصل ضرب عدد مبناي گروه مربوط در ضريب جدول حقوق .

ب‌) در صورتي كه مستخدمين پيماني داراي سابقه خدمت دولتي بوده باشند در زمان تطبيق با مفاد اين دستورالعمل به ازاءهر سال از 3 درصد افزايش سنواتي برخوردار خواهند گرديد.

تبصره- افزايش‌هاي موضوع اين بند براي سالهاي بعد از تطبيق براساس نتايج حاصل از ارزشيابي‌هاي به عمل آمده برابر 3- 4 – يا 5 درصد حقوق آنان خواهد بود.

ج‌) فوق العاده شغل مستخدمين پيماني براساس جدول موضوع ماده 11 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت‌كاركنان دولت و مصوبات بعدي شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود.

5- متصديان مشاغل تخصصي و تحقيقي موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت از افزايش فوق العاده شغل‌موضوع بخشنامه شماره 3433/42 مورخ 30/7/73 اين سازمان برخوردار خواهند گرديد.

6- متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت از افزايش فوق العاده شغل‌موضوع بخشنامه شماره 1495/ د مورخ 20/3/71 اين سازمان برخوردار خواهند گرديد.

7- چنانچه مستخدمين پيماني براساس نتايج حاصل از ارزشيابي‌هاي به عمل آمده در زمره كاركنان برجسته محسوب شونداز افزايش فوق العاده شغل موضوع بخشنامه شماره 1230/ د مورخ 28/3/1373 اين سازمان برخوردار مي‌گردند.

8- در صورتي كه شرايط بازار كار و ساير عوامل مؤثر اقتضاء نمايد دستگاه هاي اجرايي مي‌توانند پيشنهادات خود را جهت برقراري فوق العاده مخصوص مازاد بر 10 درصد (حقوق مبنا+ افزايش سنواتي + فوق العاده شغل + فوق العاده جذب‌) براي‌مستخدمين با تخصص‌هاي ويژه با مدارك ليسانس‌فوق ليسانس و دكتراي تخصصي به انضمام دلائل پيشنهاد براساس فرم پيوست تنظيم و با امضاي وزير يا بالاترين مقام دستگاه جهت تصويب شوراي موضوع تبصره ماده 10 آيين‌نامه استخدام‌پيماني به اين سازمان ارسال دارند.

تبصره- مجموع حقوق و مزايا و فوق العاده مخصوص قابل پرداخت به مستخدمين پيماني از ميزان مقرر در ماده 11 قانون نظام هماهنگ پرداخت تجاوز نخواهد كرد.

9- در صورت وجود اعتبار مستخدمين پيماني مي‌توانند از فوق العاده‌ها و هزينه‌هاي موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام كشوري برخوردار گردند.

10- مستخدميني پيماني همانند مستخدمين رسمي نظير با رعايت مقررات مربوط از فوق العاده جذب و فوق العاده كارانه كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد بهره‌مند مي‌شوند.

«طبق نامه شماره 489/1 س مورخ 1/2/80 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مستخدمين پيماني براساس ضوابط مربوط به مستخدمين رسمي مي‌توانند مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت شوند لكن در صورت تبديل به استخدام رسمي در دوره آزمايشي مشمول نخواهند بود»

11- منظور از جابه جايي در واحدهاي داخلي دستگاهها مذكور در ماده 21 آيين‌نامه استخدام پيماني واحدهايي است كه تابع دستگاه تابع ذيربط بوده و از بودجه مستقل برخوردار نباشند.

دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام