کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

عدم امکان تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی به کارکنان بنیاد شهید (رأی شماره‌های ۴۰۹ الی ۴۱۵ و ۵۷۴ -۵۷۳ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

عدم امکان تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی به کارکنان بنیاد شهید (رأی شماره‌های ۴۰۹ الی ۴۱۵ و ۵۷۴ -۵۷۳ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۲/۳/۱۳۹۳

شماره دادنامه: ۴۰۹ الی ۴۱۵ -۵۷۴ و ۵۷۳

کلاسه پرونده: ۹۰/۲۴۰، ۴۶۱، ۷۳۱، ۸۸۴، ۱۳۳۹، ۱۳۶۲- ۹۳/۲۱۲، ۲۲۴، ۲۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: اختیار فرهومند، محمدصادق اسدی، علی‌اکبر میرحیدری، نادر طاهری، عادل فلاح‌زاده به وکالت از آقای حسن کولانجی – سیداسماعیل سیدصبوری و غلام عباس اسکندری، عباسعلی اسکندری و حمید موسی‌بیگی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: اعلام‌کنندگان تعارض اعلام کرده‌اند در خصوص الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به کارکنان بنیاد شهید که شاغل مشاغل سخت و زیان‌آور هستند، بین آراء شعب دیوان عدالت اداری تعارض وجود دارد. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۴/۸۸/۲۹۴۳ با موضوع دادخواست آقای علی علایی به طرفیت ۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل ۲- سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه شماره ۹۳۲- ۲۶/۴/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواسته شاکی پرونده مبنی بر الزام خواندگان به اجرای مصوبه ۱۵/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی در تسری آن به کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران و متعاقباً صدور حکم بازنشستگی وی، با ملاحظه و مداقه محتویات پرونده و مشروح دادخواست و لوایح ارائه شده یاد شده و مفاد نامه و پاسخ تکمیلی اداره کل تأمین اجتماعی استان اردبیل به شماره ۵۵۷۸/حا/۲۷۰ – ۲۷/۳/۱۳۸۹ همچنین پاسخ شماره ۲۹۵۴/۸۵۰/۵۴۰۷ – ۳۱/۳/۱۳۸۹ دفتر حقوقی سازمان بنیاد شهید و مشروح نامه شماره ۳۵۰۳/۵۴۰۷/۵۰۰۹ – ۳۱/۳/۱۳۸۹ مدیرکل توسعه منابع انسانی آن بنیاد و احراز سابقه کار و نوع خواهان و متن قانون مورد استناد و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین دادنامه شماره ۵ – ۲۶/۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجه بوده از این رو شعبه با پذیرش شکایت به وارد دانستن آن و در نتیجه الزام خواندگان به اقدام حسب خواسته حکم صادر می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۷۵۰۷ با موضوع دادخواست آقای غلامعباس اسکندری به طرفیت ۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران ۲- سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به کارکنان بنیاد شهید به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۵۱۹ – ۱۳/۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

هر چند مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی را به کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران تسری داده است لکن برخورداری از امتیازات قانون فوق مستلزم احراز شرایط قانونی است که شاکی دلیلی بر استحقاق خود ارائه نداده‌اند، لذا شکایت مطروح را وارد تشخیص نداده به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسی-دگی به پرون-ده شم-اره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۸۰۲۶ با موضوع دادخواست آقای اختیار فرهمند به طرفیت ۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران ۲- سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۱۶۱ – ۲۸/۹/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که رشته شغلی شاکی (کارشناس امور اجتماعی) جزء مشاغل سخت و زیان آور نمی باشد لذا خواسته وی جهت استفاده از مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیان آور موجه نبوده و مردود اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۴۳۲ با موضوع دادخواست آقای کاس آقا صدیق به طرفیت ۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران ۲- سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۹۰۳ – ۱۵/۱۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که شاکی حائز هیچ یک از شرایط قانونی بازنشستگی پیش از موعد به اعتبار اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌باشد لذا خواسته وی در این خصوص غیر موجه و محکوم به رد است. رأی دیوان قطعی است.

هـ: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۶۲۰ با موضوع دادخواست آقای محمدصادق اسدی به طرفیت ۱- بنیاد شهید و امور ایثاگران ۲- سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۸۲۸ – ۱۱/۱۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که شاکی حائز شرایط قانونی بازنشستگی پیش از موعد به اعتبار اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌باشد، لذا خواسته وی جهت برقراری مستمری بازنشستگی پیش از موعد وجهه قانونی ندارد و مردود اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

و: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۶۷۷ با موضوع دادخواست آقای محمد داودآبادی فراهانی به طرفیت ۱- سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ۲- سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۱۹۹ – ۱۱/۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه، تقاضای الزام به اجرای مصوبه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۷ موضوع تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و صدور حکم بازنشستگی را کرده است با عنایت به قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و با توجه به دفاعیات بلاوجه مشتکی عنهما مستنداً به قانون مارالذکر و رأی شماره ۵ – ۲۶/۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد تشخیص و به الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی وفق مفاد قانون مارالذکر حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ز: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۷۸۱ با موضوع دادخواست آقای محسن مصطفوی به طرفیت ۱- سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ۲- سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۰۳۹ – ۱۳/۹/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما، تقاضای الزام به اجرای مفاد قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران و نتیجتاً صدور حکم بازنشستگی را کرده است، با توجه به مفاد دادخواست و ملاحظه لوایح جوابیه مشتکی عنهما ثبت شده به شماره‌های ۱۷۶۳- ۱۶/۷/۱۳۹۰ و ۱۸۷۴ – ۲۷/۷/۱۳۹۰ و نظر به این که قانونگذار در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۸۷ قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور را به کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران تسری داده است و آیین‌نامه تعیین میزان ضرایب فوق‌العاده سختی مشاغل تدوین شده و آیین‌نامه فوق به تأیید کمیسیون اجتماعی هیأت دولت نیز رسیده است. لیکن تاکنون آیین‌نامه فوق به تأیید معاون توسعه مدیریت رئیس‌جمهور نرسیده و منابع مالی آن تأمین نشده است بر این اساس دفاعیات مشتکی عنهما غیرموجه تشخیص می‌شود و عدم تأمین منابع مالی موجب تضییع حقوق اشخاص نمی‌شود. لذا با توجه به این که شاکی دارای ۲۰ سال تمام خدمت متوالی در بنیاد شهید می‌باشد و بدون در نظر گرفتن شرط سنی می‌تواند با ۵ سال ارفاق بازنشسته شود، بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و به الزام مشتکی عنه به صدور حکم بازنشستگی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ح: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۹۲۷ با موضوع دادخواست آقای علیرضا حسینی به طرفیت ۱- سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ۲- سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور  به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۵۱۳ – ۱۷/۳/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما مبنی بر الزام به اجرای مصوبه ۱۵/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و تسری آن به کارکنان بنیاد شهید و متعاقباً صدور حکم بازنشستگی را کرده است با توجه به این که بنیاد شهید با ارسال لایحه جوابیه ثبت شده به شماره ۱۰۷۰ – ۱۳/۱۰/۱۳۸۹ علت عدم اجرای قانون مارالذکر و آیین‌نامه اجرایی آن را عدم تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور توسط مرکز نوسازی و تحول اداری اعلام کرده است. نظر به این که قانون صدرالذکر در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، بنابراین علی‌رغم گذشت ۳ سال از تاریخ تصویب و تأیید قانون فوق الذکر عدم تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور توسط مرکز نوسازی و تحول اداری دلیل موجهی برای معطل گذاشتن قانون و عدم اجرای آن نمی‌باشد. بر این اساس خواسته شاکی موجه تشخیص و به الزام خواندگان به اجرای مصوبه ۱۵/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و در نهایت صدور حکم بازنشستگی برای شاکی حکم صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

ط: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۴۲۴ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۷۴۷۹ با موضوع دادخواست آقایان علی‌اکبر میرحیدری و حسن کولانجی به طرفیت ۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران ۲- سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۹۱۷ – ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۱۵۸ – ۱۲/۹/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده‌اند:

کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفته‌اند که حسب اعلام رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری بنیاد در راستای اجرای قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی آن اقدام شده است، همچنین با تشکیل کمیته اجرایی مرکز نوسازی و تحول اداری در حال احصاء و سطح‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد که پس از تصویب سنوات ارفاقی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور کارکنان واجد شرایط بنیاد بتوانند از امتیاز مقررات قانون مذکور استفاده نمایند که طبعاً پیش از سیر قانونی مراحل مذکور اجابت خواسته شاکی جواز قانونی ندارد و رد می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ی: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسی-دگی به پرونده شم-اره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۶۳۵ با موضوع دادخواست آقای سیداسماعیل سیدصبوری به طرفیت ۱- سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ۲- سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۱۹۹ – ۲۱/۱۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواسته شاکی دایر بر الزام مشتکی عنهم به اجرای مصوبه ۱۲۳۸/۱۵۵- ۱۵/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که موضوع آن قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران است موجه و رأی به وارد دانستن آن صادر می‌شود. همچنین خواسته دیگر شاکی مبنی بر صدور حکم بازنشستگی در اجرای مصوبه موصوف با توجه به مفاد لایحه بنیاد شهید و امور ایثارگران که حکایت از تشکیل کمیته‌ای جهت اجرایی کردن مصوبه و بررسی و احصاء و درجه‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور است، تا اتخاذ تصمیم نهایی این کمیته بلاوجه و در حال حاضر مردود اعلام می‌شود. رأی صادر شده به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ک: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شم-اره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۵۲۶ با موضوع دادخواست آقای حمید موسی‌بیگی به طرفیت ۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران ۲- سازمان تأمین اجتماعی استان ایلام و به خواسته الزام بنیاد شهید به اجرای قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به کارکنان بنیاد شهید به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۸۷۶- ۲۴/۵/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفته‌اند که حسب اعلام رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری بنیاد شهید در راستای اجرای قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی آن اقدام شده است. همچنین با تشکیل کمیته اجرایی مرکز نوسازی و تحول اداری در حال احصاء و سطح‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور بنیاد شهید می‌باشد که پس از تصویب سنوات ارفاقی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری کارکنان واجد شرایط بنیاد شهید بتوانند از امتیاز مقررات قانون مذکور استفاده نمایند، که طبعاً پیش از سیر قانونی مراحل مذکور اجابت خواسته شاکی جواز قانونی ندارد و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: از حیث این که به علت عدم تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور بنیاد شهید در زمان رسیدگی به پرونده‌ها، بعضی از شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که عدم تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور نافی حقوق مستخدم نیست، رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند و بعضی از شعب دیوان عدالت اداری عدم تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور بنیاد شهید در زمان رسیدگی به پرونده‌ها را مانع رسیدگی تلقی کرده‌اند و پرونده را معد اتخاذ تصمیم ندانسته‌اند، تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری وجود دارد.

ثانیاً: مطابق قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۷، حکم قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ به بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی تسری یافت و در تبصره ۳ قانون اخیرالذکر مقرر شده است که شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی می‌گردد می‌توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند. در تبصره ۴ قانون مذکور نیز تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون به هیأت وزیران محول شده است. در بند ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۶۴/ت۶۵۲ – ۳۰/۵/۱۳۶۸ هیأت وزیران، مشاغل سخت و زیان‌آور و درجات مربوط به پست سازمانی هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون به پیشنهاد هر یک از دستگاه‌ها و تأیید شورای امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران موکول شده است. با توجه به مراتب، تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و درجات مربوط به پست سازمانی در بنیاد شهید تابع احکام فوق‌الذکر است و هر چند که در حال حاضر وزرای عضو کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در امور اداری و استخدامی به موجب مصوبه شماره ۸۶۶۸/۹۲/۲۰۰ – ۷/۵/۱۳۹۲ در راستای بند ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، مشاغل سخت و زیان‌آور و درجات مربوط به پست سازمانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران را تعیین کرده است و ملاک عمل می‌باشد، اما چون در زمان رسیدگی به پرونده‌های موضوع تعارض، مشاغل سخت و زیان‌آور و درجات مربوط به پست سازمانی در بنیاد شهید مطابق ضوابط پیش گفته هنوز تصویب نشده بوده است و بنیاد شهید نیز در لوایح دفاعیه که در پرونده‌های موضوع تعارض منعکس است به این مطلب تصریح کرده است و اصل حق مورد ادعا را نفی نکرده است، بنابراین با عدم عمل به حکم مقرر در بند ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ در تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور و درجات مربوط به پست سازمانی در بنیاد شهید، امکان رسیدگی به خواسته شکات در زمان رسیدگی به پرونده‌ها موجود نبوده است و آراء شعب دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۹۱۷ – ۱۸/۱۱/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۱۵۸ – ۱۲/۹/۱۳۹۰، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۱۹۹ – ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ که با این استدلال و پیش از سیر مراحل مذکور، اجابت خواسته شاکیان را موجه تلقی نکرده‌اند صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  معاون قضایی دیوان عدالت اداری-  علی مبشری
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام