کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

نحوه احتساب يک مقطع بالاتر آزادگان در طرح طبقه‌بندی مشاغل

نحوه اجرای تبصره ماده ۲۱ قانون حمايت از آزادگان موضوع: احتساب مدرک تحصيلي در يک مقطع بالاتر آزادگان در طرح طبقه‌بندي مشاغل (بخشنامه شماره ۱۰۶۱۳/ن مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۰ وزارت كار و امور اجتماعي)

احتراماً، پيرو اطلاعيه شماره ۳۴۵۸۸/ن مورخ ۱۵/۱۱/۶۹ اين اداره راجع به تبصره ماده ۲۱ قانون حمايت از آزادگان مبني بر نحوه احتساب مدرك تحصيلي آنان در يك مقطع بالاتر در طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل نظر به اينكه پيرامون مواد ۹-۱۳-۱۴-۲۶ قانون مذكور غالباً از سوي واحدهاي مشمول اين قانون سؤالاتي مطرح مي‌گردد. لذا موارد زير را جهت استحضار و ابلاغ به واحدهاي ذيربط در حيطه نظارت آن اداره كل اعلام مي‌دارد.

۱- در كارگاه‌هايي كه داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل مصوب طبق نظام ارزيابي مي‌باشند.

۱-۱- آزادگاني كه قبل از اسارت با طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگاه تطبيق وضع يافته‌اند مي‌بايست پس از اشتغال مجدد در كارگاه‌ به همان شغل اوليه مورد تطبيق در طرح (و در صورت عدم امكان اين امر با شغلي همگروه با آن طبق ماده ۱۷ دستورالعمل اجرايي طرح و يا مشاغل گروه‌هاي بالاتر) منصوب گرديده و هر سال مدت اسارت آنان به ميزان دو برابر (دو سال) به عنوان سابقه كار جهت اعطاي پايه بر اساس جدول مزد طرح طبقه‌بندي با رعايت مصوبات مربوط به اعطاي پايه سنوات ملاك محاسبه قرار گيرد. ضمناً مدت زيان مربوط به معالجه و استراحت‌هاي بعدي آزادگان (با رعايت ضوابط مندرج ماده ۱۴ قانون) نيز جزء سابقه خدمت و به عنوان حالت اشتغال تلقي مي‌گردد.

۲-۱- آزادگاني كه با طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگاه تطبيق وضع نيافته‌اند با اشتغال مجدد مي‌بايست با شغلي كه قبل از اسارت تصدي آن را به عهده داشته‌اند (و در صورت عدم امكان با شغلي مشابه و همگروه و يا بالاتر) تطبيق وضع يابند كه مدت اسارت آنان تا قبل از تاريخ تطبيق كاركنان (پايان سالي كه سوابق كاركنان در زمان تهيه طرح تا آن زمان احتساب گرديده است) همچنان‌ به ميزان دو برابر مدت اسارت در احتساب پايه آنان با نرخ گذشته پايه‌ها در جدول مزد طبق ماده ۶ دستورالعمل اجرايي طرح و نظير ساير كاركنان تطبيق يافته با طرح در زمان تهيه طرح ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت با اين تفاوت كه بايستي در هر حال بابت هر سال اسارت دو پايه جزء پايه‌هاي قبل از تطبيق كارگر ذيربط منظور گردد.

در مورد بقيه دوران اسارت مربوط به بعد از زمان تطبيق وضع و نيز مدت زمان معالجه و استراحت طبق بند يك اين دستورالعمل مي‌بايد اقدام گردد.

بديهي است احتساب سوابق مدت اسارت به ميزان دو برابر و نيز تلقي مدت معالجه و استراحت به عنوان سابقه كار و حالت اشتغال علاوه بر موارد فوق و تعيين پايه در ارتباط با ساير موارد طرح طبقه‌بندي نظير جايگزيني تجربه به جاي كمبود تحصيل، شرايط احراز از شغل جديد در مواقع ارتقاء و نظاير آن به عنوان سوابق مرتبط محسوب و از لحاظ ملاك عمل واقع خواهد گرديد.

۲- در كارگاه‌هايي كه فاقد طرح طبقه‌بندي مشاغل مي‌باشندنيز مدت اسارت به ميزان دو برابر جهت اعطاي پايه‌هاي سالانه براساس نرخ‌هاي اعلام شده در مصوبات شوراي عالي كار مي‌بايست ملاك عمل واقع شده و ضمناً مدت معالجه و استراحت بعد از دوران اسارت نيز از نظر احتساب پايه نيز محاسبه مي‌گردد.

۳- در مورد آزادگاني كه پس از اسارت براي اولين بار در كارگاه‌هاي مشمول استخدام مي‌گردند بر حسب آنكه كارگاه داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل و يا فاقد آن باشد طبق قسمت ۲ بند ۱ و يا بند ۲ عمل خواهد گرديد؛ به عبارت ديگر مدت اسارت (به ميزان دو برابر) و مدت استراحت و معالجه آنان به عنوان سابقه داخل كارگاهي كه در آن استخدام شده‌اند منظور خواهد گرديد.

علاوه بر موارد فوق در اجراي ماده ۲۶ قانون فوق‌الذكر و تبصره آن دو برابر زمان اسارت مي‌بايست به عنوان خدمت در جبهه نيز مورد محاسبه قرار گرفته و به همين نسبت از مزاياي حضور در جبهه و اضافات مزدي مربوطه مصوبات شماره ۶۴۳۳ مورخ ۲۲/۷/۶۴، ۹۷۰۴۴ مورخ ۱۳/۱۲/۶۴ و ۱۲۸۰۴۲/۲۷۴ت مورخ ۱۸/۴/۶۷هيئت محترم وزيران برخوردار گردند.

دستورالعمل تبصره ماده ۱۳ قانون حمايت از آزادگان (ترفيعات) (شماره ۱۸/۰۱/۷۰۷/۶۰۱/۴ن مورخ ۲۱/۶/۷۱)

۱- تبصره ماده ۱۳ قانون حمايت از آزادگان مقرر مي‌دارد.

تبصره: نحوه ارتقاء و ترفيعات آزادگان پرسنل نيروهاي مسلح تابع دستورالعملي است كه به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح برسد.

۲- پس از اخذ نظريات نيروهاي مسلح و بررسي‌هاي كارشناسي لازم درخصوص نحوه ترفيع آزادگان در اين ستاد مقررات ذيل‌الذكر كه به عنوان دستورالعمل تبصره ماده ۱۳ قانون حمايت از آزادگان تهيه و طي گردشكار شماره ۱۹۳۴۲ مورخ ۱۱/۶/۷۱ به استحضار مقام معظم فرماندهي كل قوا رسيد. معظم له مقرر فرمودند «اقدام شود»

 

متن دستورالعمل تبصره ماده ۱۳ قانون حمايت از آزادگان (ترفيعات آزادگان)

ماده ۱- مدت اسارت آزدگان نيروهاي مسلح در ترفيعات (قابل تبديل به درجه و ارشديت) با ضريب ۵/۱ تعيين و ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد.

ماده ۲- حداكثر درجه اعطايي برابر مندرجات اين دستورالعمل تا سرتيپ دومي بوده و ارشديت‌هاي مازاد بر درجه مذكور به عنوان ارشديت خدمتي تلقي مي‌گردد.

ماده ۳- مابه‌التفاوت ضريب مندرج در ماده ۱ از ضريب ۲ مطروحه در قانون حمايت از آزادگان به استثناء ترفيع با تمايل آنان در ساير موارد پرسنلي قابل انجام مي‌باشد.

ماده ۴- ضريب سنوات مذكور در ماده ۱ با رعايت مفاد دستورالعمل‌ شوراي هماهنگي اطلاعات بشرح زير در ترفيع، ملاك عمل قرار گيرد.

آزادگان ممتاز                              ۵/۱

آزادگان خوب                              ۲۵/۱

آزادگان عادي                                 ۱

ماده ۵- چنانچه آزادگان نيروهاي مسلح برابر مادتين ۱۰۰ قانون اجا و ۱۰۹ قانون سپاه از يك برابر مدت اسارت (ضريب ۱) در ترفيع بهره‌مند گرديده باشند، و در هر حال مابه‌التفاوت ضريب استفاده شده تا حداكثر ضريب تعيين شده در ماده 3 در ترفيع فقط براي يكبار مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.

ماده ۶- آزادگاني كه به استخدام نيروهاي مسلح درآمده يا در آينده به استخدام نيروهاي مسلح پذيرفته شوند مدت دوران اسارت آنان برابر مفاد اين دستورالعمل در امور پرسنلي ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

ماده ۷- چنانچه اجراي اين دستورالعمل مستلزم تنظيم ضوابطي باشد موارد مورد نياز پس از تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح به مورد اجراء گذاشته مي‌شود.

۳- دستورالعمل ترفيعات آزادگان موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون حمايت از آزادگان به شرح فوق جهت اجراء و اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد.

رييس ستاد كل نيروهاي مسلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام