کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

ابطال مأموریت تحصیلی فرزندان جانباز و نحوه اعمال مدرک تحصیلی آنها

مأموریت تحصیلی و اعمال مدرک تحصیلی فرزندان جانبازان تابع مقررات حاکم بر سایر کارمندان دولت می‌باشد (دادنامه شماره 643 مورخ 30/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده :هـ ع؍ 9801526

شماره دادنامه: 9809970906010643

تاریخ: 30/9/98

* شاکی :خانم سمانه کریمیان

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه‌ی شماره 577504 مورخ 19؍10؍1397 سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به استعلامی با موضوع امکان اعطای ماموریت آموزشی به فرزندان جانباز 25 درصد از سوی وزارت کشور نامه مورد شکایت را صادر کرده است که مورد اعتراض شاکی واقع شده است.

*متن مقرره مورد شکایت:

با توجه به دادنامه شماره 1268-1267 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده (9) آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان 25% و بالاتر، موضوع تصویب نامه شماره 262756؍41459 مورخ 27؍12؍1388 هیأت وزیران ، مجوزی جهت اعطای مأموریت آموزشی به فرزندان جانباز (25%) و بالاتر وجود ندارد.

در حال حاضر ، جهت احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده در حین خدمت ، فرزندان جانباز(25%) و بالاتر نیز همانند سایر کارمندان تابع مفاد بخشنامه شماره 170061 مورخ 24؍12؍1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) می باشند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است درحالی‌که استخدام و آثار و مزایای مدرک فرزندان شاهد و جانبازان (25%) و بالاتر، تابع قانون خاص، یعنی آیین‌نامه‌ی ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان مصوب 1؍11؍1385 و آیین‌نامه‌ی ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان مصوب 26؍12؍1388 هیئت وزیران می‌باشد ، بخشنامه‌ی مورد شکایت کاملاً برخلاف منطوقبند (3) بخشنامه‌ی شماره 170061 مورخ 24؍12؍1393 است که مختصّ احتساب آثار استخدامی مدرک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمتشان می‌باشد و ایثارگران را تابع قوانین و مقررات خاص خویش قلمداد کرده است. از سوی دیگر نامه مورد شکایت مغایر با ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مواد 61 تا 66 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین، به موجب لایحه‌ی شماره 317989 مورخ 12؍6؍1398 به‌طور خلاصه اعلام داشته : اولاً با توجه به دادنامه‌ی شماره1267 – 1268مورخ 2؍5؍1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال ماده (9) آیین‌نامه‌ی ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان (25%) و بالاتر،اعطای مأموریت آموزشی به فرزندان جانبازان (25%) و بالاتر به هر نحو مجوز ندارد.ثانیاً براساس بند (3) بخشنامه‌ی شماره170061مورخ 24؍12؍1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه‌ی انسانی، ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاصّ خود می‌باشند، لذا اعمال مدارک تحصیلی کارمندان ایثارگری که قانوناً مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی می‌باشند، در صورت پیش‌بینی رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی آنان مشمول محدودیت دفعات اعمال مدرک تحصیلی مأخوذه‌ی موضوع بخشنامه‌ی مذکور نخواهند بود اما جهت پذیرش مدارک تحصیلی آن دسته از ایثارگرانی که طبق قانون مربوطه مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی جهت ادامه تحصیل نمی‌باشند همانند سایر کارمندان، تابع مفادّ بندهای (1 و 2) بخشنامه‌ی یادشده هستند.ثالثاً در بند (2) بخشنامه‌ی شماره170061مورخ 24؍12؍1393 به انطباق رشته یا مقطع مدرک تحصیلی مأخوذه در حین خدمت،با شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمندان اشاره شده است و وجود بند (3) بخشنامه‌ی مذکور، به لحاظ تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه می‌باشد که ایثارگران را از رعایت شرط تحصیلی معاف نموده است درحالی‌که تبصره‌ی یادشده فاقد اعتبار می‌باشد.

* پرونده در جلسه مورخ 18؍9؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت با رأی قریب به اتفاق مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً ماده 9 آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر مصوب سال 1388 هیأت وزیران مبنی بر حاکم بودن مقررات ماموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان جانبازان به موجب دادنامه شماره 1268-1267 مورخ 2؍5؍1397 هیأت عمومی ابطال شده است و بخش اول نامه مورد شکایت غیر از تاکید و اشاره به دادنامه مذکور مضمون دیگری ندارد ، ثانیاً در خصوص آثار استخدامی مدارک اخذ شده حین خدمت کارمندان دولت در حال حاضربخشنامه شماره 170061 مورخ 24؍12؍1393 حاکم است که به موجب دادنامه شماره 372-369 مورخ 27؍4؍1396 هیأت عمومی بخشنامه مذکور مغایر قانون تشخیص داده نشده است ، نتیجتاً مأموریت تحصیلی و اعمال مدرک تحصیلی فرزندان جانبازان تابع مقررات حاکم بر سایر کارمندان دولت می باشد لذا مقرره مورد شکایت در چارچوب مقررات قانونی و به طور صحیح صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می شود. ضمناً چنانچه شاکی مدعی است برخلاف قوانین و مقررات حقی از وی تضییع شده است موضوع قابل شکایت در شعب دیوان عدالت اداری می باشد. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام