کتاب استخدامی اداری ها
وزارت جهاد کشاورزی

آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران (تصميم‌نامه شماره ۲۱۳۵۸۳/ت۳۴۴۸۲هـ  مورخ 1/11/1391 هيأت وزيران)

وزارت جهاد کشاورزی – وزارت دادگستری – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نیرو

سازمان حفاظت محیط زیست – معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۸۸۱/۰۲۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول- تعاریف

ماده۱- در این آیین‌‌نامه، واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف – قانون: قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران – مصوب۱۳۸۰-

ب – نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی: مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها، مقررات، استانداردها، تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که برای رسیدن به اهداف منظور شده در قانون، تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

ج- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران: سازمان صنفی و تخصصی غیردولتی متشکل از دانش‌آموختگان رشته‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط که در راستای نظام بخشیدن به مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب قانون، تأسیس و فعالیت می‌نماید و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و از این پس سازمان نامیده می‌شود.

د- شورای مرکزی: شورای سازمان.

هـ- سازمان استان: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان.

و- شورای استان: شورای سازمان استان.

ز- شعبه شهرستان: شعبه سازمان استان.

ح- شورای شهرستان: شورای شعبه شهرستان سازمان استان.

ط- کشاورزی و منابع طبیعی: فعالیت‌های مربوط به بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغبانی، درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگلداری، جنگل‌‌کاری، مرتعداری، بیابان‌زدایی، آبخیزداری، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور، زنبور عسل، نوغانداری، پرورش قارچ، فرآوری محصولات کشاورزی و منابع طبیعی و سایر امور مرتبط.

ی- استاندارد: حداقل ضوابط، شاخص‌های علمی و فنی اعم از کمی و کیفی که برای یک فعالیت، اعم از تولیدی، خدماتی، مشاوره‌ای یا محصول تولیدی تعیین می‌گردد.

ک- تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی: اشخاص حقوقی که به منظور فعالیت خاص در راستای اهداف صنفی، حرفه‌ای و فنی مهندسی به صورت ملی یا منطقه‌ای و در چارچوب مجوزهای قانونی تأسیس می‌شوند.

ل- رشته‌های اصلی: رشته‌های تحصیلی در مقاطع کارشناسی و بالاتر، که براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی تعریف می‌شود.

م- رشته‌های مرتبط: رشته‌های تحصیلی که استفاده از دانش و مهارت دانش‌آموختگان آنها در فعالیت‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی ضروری است.

ن- عضو: کارشناس عضو سازمان با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های بخش کشاورزی، منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط.

س- صلاحیت حرفه‌ای: فرآیندی که در آن شرایط عمومی، علمی، فنی و تخصصی اعضای سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ع- پروانه: مجوز رسمی فعالیت اعضای سازمان در زمینه‌های تخصصی که بیانگر صلاحیت حرفه‌ای و رتبه آنها می‌باشد.

ف- رتبه: شاخصی که توانمندی اعضای سازمان را از نظر علمی، فنی و تخصصی و اجرایی مشخص می‌نماید.

ص- رتبه‌بندی: فرآیندی است که طی آن توانمندی اعضای سازمان از نظر علمی، فنی و تخصصی و اجرایی مشخص می‌شود.

ق- گواهی صلاحیت حرفه‌ای و رتبه‌بندی: مجوز رسمی که پس از تشخیص صلاحیت عمومی علمی، فنی و تخصصی اعضا، توسط مراجع ذی‌صلاح جهت انجام فعالیت‌های کارشناسی و تخصصی مندرج در آن به آنان اعطاء می‌شود.

ر- مهندس کشاورزی و منابع طبیعی: شخصی که دارای مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته‌های بخش کشاورزی، منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط باشد.

ش- کارگروه تخصصی: گروهی از کارشناسان صاحب‌نظر که براساس ضوابط مصوب شورای مرکزی در مسایل فنی و تخصصی موردنیاز شورای استان و شورای مرکزی طرف مشورت قرار می‌گیرند.

فصل دوم- وظایف و اختیارات

ماده ۲- اعضای سازمان برای فعالیت‌های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ملزم به داشتن پروانه از سازمان می‌باشند.

تبصره- صدور پروانه برای اشخاص حقوقی عضو سازمان براساس گواهی صلاحیت حرفه‌ای و رتبه‌بندی صادر شده توسط مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.

ماده ۳- دستگاه‌های دولتی موظفند طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز انجام فعالیت‌های مشاوره و پیمانکاری موضوع این آیین‌نامه را صرفاً به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه در زمینه‌های تخصصی و در حدود صلاحیت و رتبه آنها ارجاع نمایند.

ماده ۴- سازمان می‌تواند با تشخیص شورای مرکزی صدور و تمدید پروانه در مورد تمام یا بعضی از رشته‌ها را موکول به گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی نماید.

ماده ۵- در موارد زیر گواهی صلاحیت حرفه‌ای و رتبه‌بندی و پروانه فاقد اعتبار شناخته می‌شود:

الف- فوت دارنده پروانه.

ب- حجر دارنده پروانه.

ج- ابطال یا عدم تمدید کارت عضویت و پروانه اشتغال.

د- عدم پرداخت وجوه و عوارض قانونی.

هـ- محکومیت قطعی به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی است (تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی).

و- محکومیت به محرومیت از کار با آرای هیئت‌های بدوی و عالی انتظامی.

ز- قطع رابطه عضو با سازمان استان یا اخراج از سازمان.

ح- انحلال شخص حقوقی یا احراز فقدان شرایط لازم برای کسب پروانه.

ماده ۶- امضای عضو سازمان در ذیل طرح‌ها، پروژه‌ها و اسناد تعهدآور باید ممهور به مهر که مشتمل برنام و نام خانوادگی، شماره نظام مهندسی و رشته یا گرایش عضو است، باشد.

ماده ۷- مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی می‌توانند در زمینه خدمات تخصصی از قبیل مطالعه، طراحی، اجراء ، نظارت بر اجراء ، راه‌اندازی، بهره‌برداری، کنترل و بازرسی، ارزیابی، تحقیق، تشخیص، مشاوره، اظهارنظر فنی، نظارت بر تولید یا خدمات و کارشناسی رسمی که در چارچوب معیارهای تخصصی در زمره امور حرفه‌ای مندرج در گواهی رتبه‌بندی و پروانه موضوع قانون می‌باشد فعالیت نمایند.

فصل سوم- ارکان

ماده ۸- ارکان سازمان عبارت است از:

الف- شورای مرکزی.

ب- شورای استان.

ج- شورا و شعبه شهرستان.

د- مجامع عمومی.

هـ- هیئت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای.

تبصره- سازمان می‌‌تواند تا فراهم شدن شرایط لازم برای تشکیل شورا و شعبه شهرستان وظایف قانونی خود را از طریق تأسیس دفاتر موقت در شهرستان‌ها انجام دهد.

ماده ۹- اعضاء تشکیل‌دهنده ارکان و نحوه انتصاب و انتخاب آنها و وظایف و اختیارات ارکان مطابق مواد (۵ تا ۲۳) قانون خواهد بود.

ماده ۱۰- دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام سازمان و سازمان استان نسبت به معرفی اعضای انتصابی شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان ظرف پانزده روز اقدام کنند.

ماده ۱۱- جلسات شورای استان حداقل یک بار در ماه تشکیل می‌شود و رییس سازمان استان ریاست جلسه شورای استان را برعهده خواهد داشت. دبیر شورا مسئول تشکیل و اداره دبیرخانه شورای استان می‌باشد.

تبصره- جلسات شورای استان با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با آرای موافق اکثریت حاضر معتبر می‌باشد.

ماده ۱۲- مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده شورای مرکزی از اجتماع نمایندگان شورای استان (هر استان دو نماینده) تشکیل می‌گردد.

تبصره- جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای حاضرین معتبر می‌باشد.

ماده ۱۳- وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده شورای مرکزی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- انتخاب اعضای شورای مرکزی.

ب- استماع گزارش شورای مرکزی و اعلام نظر نسبت به آن و رسیدگی به مسائل مطرح‌شده.

ج- تعیین مؤسسه حسابرسی برای رسیدگی به حساب‌ها، ترازنامه‌ها و بیلان عملکرد سالانه سازمان.

تبصره- حسابرسی شعبه شهرستان توسط سازمان استان انجام می‌شود.

د- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط و این آیین‌نامه به سازمان در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومی شورای استان به شرح زیر می‌باشد:

الف- انتخاب اعضای شورای استان و بازرسان با رعایت بند «۴» ماده (۷) و بند «۱» ماده (۹) قانون.

ب- استماع گزارش شورای استان و رسیدگی به آن و رسیدگی به مسائل مطرح شده.

ج- تصویب سیاستها و خط‌مشی‌های شورای استان.

د- بررسی و تصویب ترازنامه سالانه و برنامه و بودجه و طرح‌های سالانه سازمان استان.

هـ- پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در آیین‌نامه سازمان به شورای مرکزی.

و- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط و این آیین‌نامه در صلاحیت مجمع عمومی استان باشد.

ماده ۱۵- در مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده که دستور کار جلسه انتخاب اعضای شورای استان و شورای شهرستان می‌باشد، انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده به صندوق‌های رأی‌گیری با رأی مخفی و رعایت دیگر مواد آیین‌نامه انجام می‌شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی‌باشد.

ماده ۱۶- مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده استان از اجتماع اعضای آن تشکیل می‌شود و کلیه اشخاص حقیقی که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان استان پذیرفته شده‌اند با شرایط مساوی عضویت مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده را دارا بوده و دارای حق رأی در جلسات و حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌باشند.

ماده ۱۷- مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده شهرستان از اجتماع اعضای سازمان استان م-قیم در شهرستان تشکیل می‌شود و کلیه اعضا با شرایط مساوی عضویت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده را دارا و دارای حق رأی در جلسات و حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌باشند.

ماده ۱۸- شرایط و چگونگی عضویت و تشکیل مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده سازمان استان و شهرستان به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- عضویت در مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده مستلزم داشتن کارت عضویت معتبر می‌باشد.

ب- جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای حاضرین معتبر می‌باشد.

ج- در مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده به غیر از مجامع مربوط به انتخاب اعضای شورای استان یا شهرستان اعطای وکالت اعضای سازمان استان و شعبه شهرستان به سایر اعضا برای حضور در مجامع مزبور بلامانع است.

د- هر عضو می‌تواند وکالت حداکثر سه عضو دیگر را در مجامع عمومی موضوع بند (ج) این ماده را داشته باشد.

هـ- در صورت به حدنصاب نرسیدن اعضای مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده در جلسه اول، جلسه دوم که ظرف پانزده روز از تاریخ جلسه اول با همان دستور تشکیل می‌گردد، با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با رأی اکثریت حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده ۱۹- زمان تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده باید حداقل بیست روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دعوت کتبی به اطلاع اعضا برسد.

تبصره- روز، ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه باید در دعوت نامه ذکر شود.

ماده ۲۰- مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان پس از تشکیل، دارای هیئت رییسه‌ای متشکل از یک نفر رییس، یک نفر منشی و یک نفر ناظر می‌باشند.

تبصره ۱- اعضای هیئت رییسه مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده از بین اعضای حاضر در مجمع توسط اعضای مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره ۲- چنانچه رییس، نایب رییس، دبیر و خزانه‌دار شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان در دستگاه‌های دولتی شاغل باشند دستگاه‌‌های یادشده مجازند با پرداخت حقوق و مزایای کامل، آنان را برای مدت چهار سال به سازمان به صورت تمام وقت یا نیمه وقت مأمور به خدمت نمایند.

تبصره ۳- مصوبات مجمع توسط منشی تنظیم و با امضای هیئت رییسه رسمیت می‌یابد.

ماده ۲۱- پس از راه‌اندازی سازمان، مسئولیت انتخابات شورای مرکزی، شوراهای استان و شعب شهرستان به عهده سازمان می‌باشد.

ماده ۲۲- در صورت فوت، پذیرش استعفا، عدم امکان ادامه خدمت یا برکناری رییس سازمان استان، رییس جدید سازمان استان مطابق تبصره (۲) ماده (۷) قانون، انتخاب و توسط رییس سازمان مرکزی به وزیر جهادکشاورزی جهت صدور حکم معرفی می‌شود.

ماده ۲۳- چگونگی ایجاد شبکه‌های اطلاع‌رسانی و مراکز یا مؤسسات علمی، فنی و آموزشی و انتشاراتی در استان (موضوع بند (۱۲) ماده (۲۰) قانون) و نحوه اداره آنها به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

ماده ۲۴- سازمان‌های استانها و شعب شهرستانی آنها ملزم به اجرای مصوبات شورای مرکزی می‌باشند.

ماده ۲۵- اعضای سازمان موظف به رعایت مفاد قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن می‌باشند.

تبصره- نحوه برخورد با اعضای متخلف در هیئت‌های بدوی و عالی انتظامی تعیین می‌شود.

ماده ۲۶- هر یک از سازمان‌های استان یک بازرس خواهند داشت. بازرس نباید عضو شورای استان یا هیئت‌های عالی و بدوی انتظامی سازمان باشد.

ماده ۲۷- بازرس سازمان استان در جلسه مجمع عمومی و از بین اعضای آن مجمع با اکثریت آرا برای مدت یکسال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

تبصره- هر یک از سازمان‌های استان‌ها می‌توانند نسبت به تعیین بازرس از میان حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی -مصوب ۱۳۷۲- اقدام نمایند.

ماده۲۸- مکاتبات سازمان و سازمان استان با امضای رؤسای آنها و در غیاب رییس با امضای جانشین منصوب شده از سوی او انجام می‌شود.

فصل چهارم- شرایط عضویت

ماده ۲۹- عضویت در سازمان استان مستلزم احراز شرایط ذیل است:

الف- دارا بودن مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط برای اشخاص حقیقی متقاضی عضویت و یک نفر از اعضای شخص حقوقی متقاضی عضویت.

تبصره ۱- رشته‌های مرتبط با بخش کشاورزی براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

تبصره ۲- فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط از دانشگاه‌های خارج از کشور که مدرک آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد مجاز به عضویت در سازمان می‌باشند.

ب- اقامت در استان مربوط حداقل شش ماه قبل از تسلیم درخواست عضویت.

ج- در مورد اشخاص حقوقی، اساسنامه مؤسسه یا شرکت در اداره ثبت شرکت‌های استان به ثبت رسیده باشد.

د- نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار مهندسی در هنگام تقاضای عضویت.

هـ- رداخت مستمر حق عضویت سالانه.

و- قبول و امضای میثاق‌نامه که توسط سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

ز- تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارک مقرر در فرم یادشده.

تبصره ۱- کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط شاغل در بخش دولتی می‌توانند به عضویت سازمان پذیرفته شوند.

تبصره ۲- دستورالعمل نحوه عضویت توسط سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

ماده ۳۰- اعضای سازمان فقط می‌توانند به عضویت سازمان یک استان درآیند.

ماده ۳۱- دانش‌آموختگان عضو سازمان موظفند براساس ضوابطی که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد، در دوره‌های بازآموزی و نوآموزی مرتبط با رشته تحصیلی شرکت نمایند، سازمان برای اعضایی که این دوره‌ها را با موفقیت سپری نمایند گواهی قبولی دوره آموزشی صادر می‌نماید.

تبصره- هرگاه با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، اجرای این بند مستلزم تأمین اعتبار باشد اعتبار لازم به عنوان کمک به سازمان در بودجه سنواتی درج خواهد شد.

ماده ۳۲- متقاضی عضویت در سازمان استان تقاضای خود را به دبیرخانه سازمان استان تسلیم خواهد نمود. سازمان یادشده مکلف است ظرف پانزده روز به تقاضای واصل شده رسیدگی و در صورتی که متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا ناقص است یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهد، نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبی به متقاضی ابلاغ می‌نماید.

ماده ۳۳- عضویت در سازمان استان در شرایط زیر لغو می‌شود:

الف- تغییر محل اقامت از یک استان به استان دیگر.

تبصره- اعضای سازمان در صورت انتقال از استانی به استان دیگر می‌توانند عضویت خود را در استان مقصد برقرار نمایند.

ب- استعفا از عضویت در سازمان استان.

ج- اخراج از سازمان.

د- صدور رأی هیئت‌های عالی انتظامی در خصوص محرومیت دایم از اشتغال به حرفه مهندسی.

هـ- عدم پرداخت حق عضویت سالانه.

و – احراز فقدان شرایط لازم برای عضویت.

ماده ۳۴- سازمان می‌تواند در صورت عدم پرداخت حقوق متعلقه توسط اعضا، براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب شورای مرکزی نسبت به لغو عضویت آنان و به تبع آن لغو امتیازات رتبه‌بندی، پروانه اشتغال، پروانه کارشناسی رسمی و استفاده از خدمات رفاهی صندوق تعاون و رفاه اقدام کند.

تبصره – عضویت مجدد اعضای لغو عضویت شده براساس ضوابط مصوب شورای مرکزی می‌باشد.

ماده ۳۵- کاردان‌های رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط طبق ضوابط خاص به عضویت کانون کاردانهای وابسته به سازمان استان پذیرفته می‌شوند.

تبصره- ضوابط پذیرش عضویت کاردان‌ها و نحوه ارتباط کانون کاردان‌ها با سازمان و سازمان استان توسط سازمان مرکزی تهیه و به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

فصل پنجم- انتخابات

ماده ۳۶- سازمان مکلف است ظرف سه ماه قبل از اتمام دوره فعالیت شوراهای مرکزی و استان نسبت به انجام انتخابات و انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی و شورای استان اقدام کند.

تبصره- انتخابات شعب شهرستانی سازمان استان‌ها در زمان مقرر طبق آیین‌نامه نحوه تشکیل شعب شهرستانی و انتخاب اعضای شورای شهرستان سازمان (موضوع ماده «۳۳» قانون) انجام خواهد شد.

ماده ۳۷- برگزاری انتخابات شورای مرکزی و شورای استان به غیر از دوره اول از طریق تشکیل کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در سازمان مرکزی و کمیته اجرایی استانی انتخابات در سازمان استان انجام می‌شود.

ماده ۳۸- کمیته اجرایی مرکزی انتخابات دارای پنج نفر عضو می‌باشد که به پیشنهاد رییس سازمان توسط مجمع عمومی سازمان انتخاب می‌گردند. رییس، نایب رییس و دبیرکمیته در اولین جلسه از میان اعضاء انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱- اعضای کمیته اجرایی مرکزی انتخابات نمی‌توانند داوطلب عضویت در شورای استان و شورای مرکزی گردند.

تبصره ۲- احکام اعضا و هیئت رئیسه کمیته اجرایی مرکزی انتخابات توسط رییس سازمان صادر می‌گردد.

ماده ۳۹- کمیته اجرایی مرکزی انتخابات و کمیته اجرائی انتخابات سازمان در استان طبق برنامه تنظیمی شورای مرکزی قبل از اتمام دوره قانونی شورای مرکزی و شورای استان تشکیل می‌گردد.

ماده ۴۰- وظایف کمیته اجرایی مرکزی انتخابات به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- نظارت بر عملکرد کمیته‌های اجرایی انتخابات استان‌ها در اجرای مفاد این آیین‌نامه.

ب- پاسخگویی به نیازها و ابهامهای کمیته‌های اجرایی انتخابات استان‌ها.

ج- تهیه و توزیع استانی برگه تعرفه انتخابات و مهر انتخابات شوراهای استان و مرکزی.

د- اخذ گزارش انتخابات شوراهای استان از کمیته‌های اجرایی انتخابات استان.

هـ- برگزاری انتخابات شورای مرکزی با لحاظ نمودن شرایط زیر:

۱- تنظیم لیست جدید اعضای مجمع عمومی شورای مرکزی.

۲- مکاتبه با اعضای مجمع عمومی جدید و تعیین مهلت برای دریافت تقاضای کتبی داوطلبان عضویت در شورای مرکزی.

۳- تهیه مشخصات داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و ارسال آن برای تمام اعضای مجمع عمومی حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع.

۴- تعیین ساعت و محل تشکیل مجمع عمومی سازمان مرکزی برای انجام انتخابات.

۵- تهیه صندوق اخذ رأی و مهر و موم نمودن آن با حضور هیئت مرکزی نظارت بر انتخاب و هیئت رییسه مجمع عمومی.

۶- تشکیل جلسه مجمع عمومی و انتخابات هیئت رییسه مجمع.

۷- برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه آن.

۸- برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی جدید.

ماده ۴۱- کمیته اجرایی انتخابات سازمان استان دارای سه نفر عضو می‌باشد که توسط کمیته اجرایی مرکزی انتخابات از بین (۹) نفر از اعضای سازمان استان که توسط رییس سازمان استان معرفی و به تأیید شورای استان رسیده‌اند انتخاب می‌گردند. این کمیته در اولین جلسه خود رییس، نایب رییس و دبیر کمیته را انتخاب می‌کنند.

تبصره ۱- اعضای معرفی شده از سوی رییس سازمان استان باید حداقل (۱۰) سال تمام از زمان فارغ‌التحصیلی آنها در مقطع کارشناسی گذشته باشد.

تبصره ۲- احکام اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان توسط رییس سازمان استان صادر می‌گردد.

ماده ۴۲- اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان عبارتند از:

الف- یک نفر از اعضای سازمان استان عضو و شاغل در هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی.

ب- یک نفر از اعضای سازمان استان، شاغل در دستگاه‌های اجرایی.

ج- یک نفر از اعضای سازمان استان، شاغل در بخش غیردولتی.

تبصره ۱- اعضای کمیته اجرایی انتخابات استان نمی‌توانند داوطلب عضویت در شورای استان گردند.

تبصره ۲- احکام کمیته اجرایی انتخابات استان توسط رییس سازمان استان صادر می‌گردد.

ماده ۴۳- وظایف کمیته اجرایی انتخابات شورای استان به شرح زیر می‌باشد:

الف- هماهنگی با کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در برگزاری انتخابات استان.

ب- اعلام شرایط عضویت شورای استان طبق ضوابط مندرج در آیین‌نامه.

د- تعیین مهلت قبول تقاضای داوطلبان عضویت در شورای استان (این مهلت نباید کمتر از پانزده روز بعد از تاریخ انتشار آگهی باشد).

هـ- اعلام نشانی و تلفن تماس محل استقرار کمیته.

و- اعلام محل ثبت نام و ثبت نام داوطلبان حداکثر به مدت پنج روز.

ز- بررسی و تأیید عدم سوء شهرت اجتماعی و شغلی داوطلبان حداکثر به مدت چهل ‌وپنج روز.

ح- بررسی مدارک داوطلبان و تطبیق آن با شرایط اعلام شده.

ط- تعیین روز، ساعت، محل یا محل‌های برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود.

ی- تعیین مدت زمان رأی‌گیری با هماهنگی و تأیید هیئت نظارت بر انتخابات استان.

ک- اعلام تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای استان.

ل- تهیه صندوق اخذ رأی و مهر و موم نمودن آنها در حضور هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان.

م- پیگیری معرفی اعضای انتصابی شورای استان از مراجع ذی‌ربط.

ن- اعلام سایر مواردی که برای داوطلبان و شرکت‌کنندگان در انتخابات ضروری به‌نظر می‌رسد.

س- ارایه گزارش مستمر از روند انتخابات استان به کمیته اجرایی مرکزی انتخابات.

ع- برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه با هماهنگی هیئت نظارت بر انتخابات استان.

ف- برگزاری اولین جلسه شورای جدید استان.

ماده ۴۴- کمیته اجرایی مرکزی انتخابات در صورت مواجهه با مشکلات اجرایی در روند انتخابات شورای استان مراتب را جهت تصمیم‌گیری به شورای مرکزی منعکس می‌نماید.

ماده ۴۵- جلسات کمیته اجرایی مرکزی و استانی انتخابات با حضور سه  نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با دو رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده ۴۶- برنامه زمان‌بندی انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استان و دستورالعمل لازم براساس این آیین‌نامه توسط شورای مرکزی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۴۷- رییس سازمان استان با همکاری اعضای کمیته اجرایی انتخابات شورای استان مسئولیت حسن اجرای انتخابات را به عهده دارد.

ماده ۴۸- برگه تعرفه انتخابات در محل تشکیل جلسه مجمع عمومی و در بدو ورود اعضای سازمان به جلسه مجمع با رؤیت کارت عضویت معتبر در اختیار آنان گذاشته می‌شود. به هر عضو صرفاً یک برگه تعرفه ارائه می‌گردد و دادن رأی به نمایندگی از اعضاء دیگر امکان‌پذیر است.

ماده ۴۹- برگه تعرفه اخذ رأی دارای دو قسمت خواهد بود که در یک قسمت، نام و نام خانوادگی و پن-ج رقم سمت راست شماره نظام مهندسی اعضای رأی‌دهنده درج خواهد شد و به امضاء و اثر انگشت رأی‌دهنده خواهد رسید و قسمت دوم محل ثبت اسامی نامزدهای عضویت در شورای استان و شورای مرکزی خواهد بود.

ماده ۵۰- برگه‌های تعرفه اخذ رأی باید به نحوی ممهور شود که نقش مهر بر فصل مشترک دو قسمت برگه انتخابات ثبت گردد.

ماده ۵۱- رییس سازمان مرکزی موظف است یک ماه قبل از اتمام دوره شورای استان از دستگاه‌های اجرایی مربوط درخواست نماید نسبت به معرفی نمایندگان خود در شورای استان اقدام کنند.

ماده ۵۲- مجمع عمومی عادی برای انتخابات اعضای شورای مرکزی و شورای استان به ترتیب از اجتماع نمایندگان شورای استان (هر استان دو نماینده) و  اعضای سازمان استان تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱- جلسات مجمع عمومی با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد.

تبصره ۲- پس از تشکیل مجمع عمومی، هیئت رئیسه مجمع متشکل از رییس، یک نفر ناظر و یک نفر منشی از بین اعضای حاضر انتخاب می‌گردند.

تبصره ۳- هیئت رئیسه مجمع مسئولیت اداره مجمع را به عهده دارد.

تبصره ۴- در مجمع عمومی عادی که دستور کار جلسه انتخاب اعضای شورای استان می‌باشد، انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی عادی به‌صندوق‌های رأی‌گی-ری با رأی مخفی و رعایت دیگر مواد این آیین‌نامه انجام می‌شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی در مرحله اول یا دوم داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی‌باشد.

تبصره ۵- در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضای مجمع عمومی عادی در جلسه اول، جلسه دوم ظرف سه هفته از تاریخ جلسه اول با همان دستور تشکیل می‌گردد و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت.

ماده ۵۳- داوطلبان عضویت در شورای استان می‌توانند ظرف مهلت تعیین شده توسط کمیته اجرایی انتخابات استان، داوطلبی خود را به طور کتبی همراه با مدارک مورد نیاز با مراجعه به محل ثبت نام اعلام و رسید دریافت کنند.

ماده ۵۴- داوطلبان عضویت در شوراهای مرکزی، استان و شعبه شهرستان سازمان استان باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب- نداشتن محکومیت مؤثر کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی.

ج- نداشتن سوء شهرت اجتماعی و شغلی.

د- پرداخت سه سال حق عضویت به صورت متوالی.

تبصره – باید از زمان فارغ‌التحصیلی داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و شورای استان حداقل با مدرک دکتری (۳) سال، با مدرک کارشناسی ارشد (۷) سال و با مدرک کارشناسی (۱۰) سال سپری شده باشد.

ماده ۵۵- رییس سازمان استان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام اسامی داوطلبان از طرف کمیته اجرایی انتخابات استان نسبت به استعلام شرایط داوطلبان از مراجع مذکور در ماده (۶۴) اقدام و نتیجه استعلام را به کمیته اجرایی انتخابات استان ارایه نمایند.

ماده ۵۶- کمیته اجرایی انتخابات استان ظرف یک ماه از تاریخ استعلام سازمان استان از مراجع زیر اعم از اینکه پاسخ استعلام‌ها واصل شده یا نشده باشد با اکثریت آرا نسبت به صلاحیت داوطلبان اتخاذ تصمیم و نتیجه را به داوطلبان اعلام می‌کند:

الف- استعلام از وزارت اطلاعات در مورد وابستگی و یا عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی.

ب- استعلام از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد محکومیت مؤثر کیفری و سوء شهرت اجتماعی.

ج- استعلام نداشتن سوء شهرت شغلی از دستگاه ذیربط در مورد کاندیداهای شاغل در بخش عمومی و از هیئت‌های بدوی و عالی انتظامی سازمان در مورد کاندیداهای شاغل در بخش غیرعمومی.

تبصره- عدم پاسخگویی به استعلام‌های موضوع این ماده ظرف پانزده روز به منزله تأیید می‌باشد.

ماده ۵۷- کمی-ته اجرایی انتخابات استان در بررس-ی صلاحیت فقط پاسخ‌های مستند به قانون را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

ماده ۵۸- داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده است می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ وصول نظریه کمیته اجرایی، شکایت خود را به طور کتبی به هیئت نظارت بر انتخابات استان تسلیم و رسید دریافت کنند.

تبصره- هیئت نظارت بر انتخابات استان ظرف پنج روز به شکایت رسیدگی و پاسخ خواهد داد.

ماده ۵۹- فهرست اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده برای عضویت در شوراهای مرکزی و استان شامل موارد زیر می‌باشد:

الف- نام و نام خانوادگی داوطلب.

ب- رشته تحصیلی داوطلب در مقاطع مختلف (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) و سال فارغ‌التحصیلی.

ج- دانشکده محل تحصیل داوطلب.

د – سوابق شغلی داوطلب.

تبصره- فهرست اسامی براساس حروف الفبا تنظیم می‌شود.

ماده ۶۰- کمیته اجرایی انتخابات استان پس از نهایی شدن اسامی داوطلبان، فهرست اسامی را به تعداد کافی تکثیر و دو هفته قبل از روز اخذ رأی به نحو مقتضی به‌اطلاع اعضای سازمان استان می‌رساند.

ماده ۶۱- سازمان استان امکانات لازم را برای اجرای انتخابات شورای استان در اختیار کمیته اجرایی انتخابات استان قرار می‌دهد.

ماده ۶۲- پس از برگزاری انتخابات شورای استان و مشخص‌شدن نمایندگان شوراهای استان در مجامع عمومی سازمان انتخابات شورای مرکزی جدید برگزار می‌گردد.

ماده ۶۳- لیست اسامی داوطلبان عضویت در شورای مرکزی و شورای استان توسط هیئت‌های اجرایی انتخابات در حوزه اخذ رأی نصب می‌گردد.

ماده ۶۴- هریک از اعضای سازمان استان می‌‌تواند با ارایه کارت عضویت همان استان از بین داوطلبان به تعداد اعضای اصلی شورای استان از میان اسامی داوطلبان، افراد مورد نظر را در برگه تعرفه رأی قید نماید.

تبصره ۱- درصورتی که رأی‌دهنده بیش از تعداد ذکر شده در این ماده در ورقه رأی خود نوشته باشد اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد.

تبصره ۲- درصورتی که رأی‌دهنده در ورقه رأی خود اسامی غیر از داوطلبان را نوشته باشد فقط اسامی یادشده حذف می‌گردد.

تبصره ۳- پس از تعیین اعضای اصلی، داوطلبین بعدی که بیشترین آراء را کسب نموده باشند به ترتیب و به تعداد لازم به عنوان عضو علی‌البدل شورای استان خواهند بود.

ماده ۶۵- درصورت کسب آرای مساوی بین دو یا چند نفر ترتیب عضویت آنها از طریق قرعه‌کشی صورت می‌گیرد.

ماده ۶۶- پس از خاتمه رأی‌گیری، کمیته اجرایی استان مکلف است زیر نظر هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان اقدام به شمارش آرا کند و نتیجه را صورتجلسه و پس از امضای اعضای کمیته اجرایی و هیئت نظارت بر انتخابات استان اعلام و صورتجلسه را جهت ضبط در سوابق به سازمان استان و سازمان به ترتیب تحویل و ارسال کند.

ماده ۶۷- مدت قبول شکایت مربوط به انتخابات تا دو روز بعد از اخذ رأی خواهد بود و مدت رسیدگی به آنها پنج روز پس از انقضای مدت یادشده می‌باشد. به شکایات بدون نام، مشخصات، نشانی شاکی و امضا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده ۶۸- نتیجه انتخابات پس از تأیید هیئت نظارت مرکزی انتخابات و هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان قطعی می‌گردد.

ماده ۶۹- هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات دارای سه نفر عضو می‌باشد که به پیشنهاد رییس سازمان توسط مجمع عمومی سازمان انتخاب می‌گردند.

ماده ۷۰- هیئت نظارت بر انتخابات استان دارای سه نفر عضو می‌باشد که توسط هیئت نظارت مرکزی انتخابات از بین (۹) نفر از اعضای سازمان استان که توسط رییس سازمان استان پیشنهاد و به تأیید شورای استان می‌رسد، انتخاب می‌شوند. (۹) نفر عضو سازمان باید از میان کسانی انتخاب شوند که داوطلب عضویت در شورای استان نیستند.

تبصره- اشخاصی را می‌توان به عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان تعیین نمود که از زمان فارغ‌التحصیلی آنها در مقطع کارشناسی حداقل ده سال گذشته باشد.

ماده ۷۱- احکام اعضای هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات سازمان توسط رییس سازمان صادر می‌گردد.

ماده ۷۲- احکام اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان توسط رییس هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات صادر می‌گردد.

ماده ۷۳- جلسات هیئت‌های نظارت مرکزی و نظارت استان‌ها با حضور سه نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با دو رأی موافق معتبر می‌باشد.

تبصره- هیئت‌های نظارت مرکزی و نظارت استان از بین خود یک نفر رییس و یک نفر دبیر انتخاب می‌کنند.

ماده ۷۴- وظایف هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به شرح زیر می‌باشد:

الف- نظارت بر حسن برگزاری انتخابات در سازمان‌های استان.

ب- رسیدگی نهایی به شکایات واصله در مورد برگزاری انتخابات که از طرف هیئت نظارت بر انتخابات استان ارجاع می‌شود.

ج- توقف تمام یا قسمتی از مراحل برگزاری انتخابات در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه.

د- اعلام حسن برگزاری انتخابات و یا پیشنهاد ابطال انتخابات شورای استان با ذکر دلایل و ارایه مستندات به شورای مرکزی.

هـ- نظارت بر تشکیل مجمع عمومی سازمان.

و- نظارت بر نحوه صدور برگه تعرفه انتخابات شورای مرکزی.

ز- نظارت بر ممهور نمودن برگه تعرفه به مهر انتخابات شورای مرکزی.

ح- نظارت بر انتخابات شورای مرکزی.

ماده ۷۵- وظایف هیئت نظارت بر انتخابات استان به شرح زیر می‌باشد:

الف- نظارت بر تشکیل مجامع عمومی سازمان استان طبق ضوابط این آیین‌نامه.

ب- نظارت بر نحوه صدور برگه تعرفه انتخابات.

ج- نظارت بر برگزاری انتخابات شورای استان.

د- نظارت بر ممهور نمودن برگه تعرفه به مهر انتخابات شورای استان.

هـ- نظارت بر فعالیت‌های کمیته‌های اجرایی انتخابات سازمان استان.

و – نظارت بر مهر و موم نمودن صندوق‌های اخذ آرا.

ز- نظارت بر بازنمودن صندوق‌ها و شمارش آرا.

ح- نظارت بر ثبت آمار شمارش آرا با ذکر تعداد کل آرای مأخوذه و آرای هر یک از نامزدها.

ط- نظارت بر ثبت اسامی حائزین اکثریت به عنوان اعضای اصلی و به ترتیب آرای مأخوذه به عنوان اعضای علی‌البدل.

ی- نظارت بر تنظیم صورتجلسه و تأیید انتخابات به همراه هیئت رییسه مجمع و اعضای کمیته اجرایی انتخابات سازمان استان.

ک- رسیدگی به شکایات انتخاباتی و اعلام آن به هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات.

ل- نظارت بر اعلام نتایج انتخابات شورای استان.

ماده ۷۶- چنانچه هیئت نظارت بر انتخابات استان با ارایه مستندات، عدم سلامت انتخابات شورای استان را به هیئت نظارت مرکزی گزارش نماید، موضوع در هیئت نظارت مرکزی بررسی و درصورت تأیید، موضوع گزارش به منظور بررسی و تصمیم‌گیری در دستور کار شورای مرکزی قرار می‌گیرد. تصمیمات شورای مرکزی با اکثریت آرا درخصوص ابطال انتخابات شورای استان، معتبر خواهد بود.

ماده ۷۷- درصورت ابطال انتخابات شورای استان توسط شورای مرکزی تاریخ انجام انتخابات مجدد توسط شورای مرکزی تعیین می‌گردد.

ماده ۷۸- هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات و هیئت نظارت بر انتخابات سازمان استان مکلفند ظرف یک هفته به شکایات واصل‌شده رسیدگی و نظر قطعی خود را اعلام کند.

تبصره- نظر هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۷۹‌- کلیه نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها مجازند جهت معرفی نامزد انتخاباتی مورد نظر نسبت به انتشار آگهی‌های تبلیغاتی، برگزاری میزگرد و سخنرانی اقدام کنند.

ماده ۸۰- هرگونه تبلیغات در روز انتخابات در حوزه اخذ رأی ممنوع می‌باشد.

تبصره- متخلفین از مفاد این ماده با تشخیص هیئت نظارت مرکزی انتخابات از لیست انتخاب‌شوندگان اصلی و علی‌البدل حذف می‌گردند.

ماده ۸۱- استفاده از امکانات اداری، فصلنامه و خبرنامه داخلی سازمان مرکزی و استان‌ها برای انجام تبلیغات انتخاباتی و انجام مصاحبه حداقل چهار ماه قبل از تاریخ برگزاری انتخابات توسط اعضای فعلی شوراهای مرکزی و استانی و مسئولین اداری سازمان مرکزی و سازمان استان‌ها که داوطلب شرکت در انتخابات شوراهای استان و مرکزی هستند ممنوع می‌باشد.

تبصره- متخلفین از مفاد این ماده با تشخیص هیئت نظارت مرکزی انتخابات از لیست انتخاب‌شوندگان اصلی و علی‌البدل حذف می‌گردند.

فصل ششم- سایر مقررات

ماده ۸۲- سازمان می‌تواند برای کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی به اعضاء و کمک به مشکلات رفاهی و مالی اعضای کم درآمد و خسارت دیده، صندوق تعاون و رفاه ایجاد نماید.

تبصره ۱- اساسنامه صندوق تعاون و رفاه با پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

تبصره ۲- چگونگی تأمین سرمایه صندوق و نحوه حمایت‌های مالی از اعضای سازمان در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌گردد.

ماده ۸۳- منابع مالی سازمان به شرح زیر تأمین می‌شود:

۱- حق عضویت پرداختی از سوی اعضاء.

۲- هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی.

۳- کمک اعطایی دولت.

۴- صندوق مشترک سازمان‌های استانی.

۵- دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی.

۶- درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان.

تبصره ۱- برای هدایا و کمک‌های دریافتی می‌باید توسط خزانه‌دار سازمان و سازمان استان رسید صادر و در دفتر اموال و حساب‌های سازمان و سازمان استان ثبت شود.

تبصره ۲- سازمان می‌تواند به منظور انجام فعالیت‌های اقتصادی درآمدزا صندوق مشترک استان‌ها را تأسیس نماید. درآمدهای حاصل از فعالیت‌های این صندوق می‌تواند با تصویب شورای مرکزی در راستای اهداف و وظایف سازمان هزینه شود. اساسنامه این صندوق با پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

تبصره ۳- به منظور تحقق درآمد موضوع بند «۶» ماده (۳۸) قانون، مسئولین و ذیحسابان دستگاه‌های اجرائی موظفند موضوع کسر درصدی از حق‌الزحمه دریافتی موضوع این بند مطابق مصوبه شورای مرکزی را در متن قراردادهای منعقده با اعضاء درج و یک نسخه از قرارداد را برای سازمان ارسال و نسبت به کسر و واریز درصد یاد شده به حساب سازمان اقدام نمایند.

ماده ۸۴- در اجرای بند (۹) ماده (۴) قانون و به منظور سازماندهی نحوه همکاری سازمان بر اساس این بند، دستگاه‌های اجرائی ذیربط موظفند در تعیین عوارض و تعرفه‌ها و مالیاتهای مربوط به شاغلین و مؤسسات کشاورزی نظر سازمان را اخذ و از نماینده سازمان جهت شرکت در جلسات کمیسیون‌های مربوط دعوت به عمل آورند.

ماده ۸۵- در راستای اجرای بند (۵) ماده (۳۸) قانون، دستگاه‌های اجرائی دولتی می‌توانند نسبت به ارجاع و انعقاد قراردادهای مربوط به فعالیت‌های پژوهشی، فنی و آموزشی با سازمان و اعضای آن اقدام کنند.

ماده۸۶- تعرفه‌های مربوط حق عضویت، ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی و درصد حق‌الزحمه دریافتی از اعضای سازمان بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع از سوی سازمان، به پیشنهاد شورای مرکزی و تأیید وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور- محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام