کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

مرجع رسیدگی به احتساب اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری در پاداش پایان خدمت

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست مشمولین قانون کار مبنی بر احتساب فوق‌العاده اضافه کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت (دادنامه شماره 2918 مورخ 17/10/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : 2918

تاریخ دادنامه: 17؍10؍1398 

شماره پرونده: 9802789

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: شهرداری ساری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: در خصوص دادخـواست برخی از کارگران بـازنشسته شهرداری سـاری مبنی بـر احتساب فوق العاده اضافه کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات کارگران رسمی مشمول قانون کار شهرداری، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9609980904200957، 9609980904201000، 9609980904201017، 9609980904201018، 9609980904201006، 9609980904200998 و 9609980904200934 با موضوع دادخواست های آقایان سیدمصطفی موسوی چمانی، علی اصغر جمشیدی راد، محمود عباسی سقندیکلائی، محمود غلامی نژاد، عبداله قنبری علی آبادی، اسماعیل کیاسر مشهدی کلائی و سیدعلی اکبر سلیم بهرامی به طرفیت شهرداری ساری و به خواسته احتساب فوق العاده اضافه کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت بازنشستگی به موجب دادنامه های 

شماره 9709970904200386، 9709970904200373، 9709970904200395، 9709970904200396، 9709970904200382، 9709970904200374، 9709970904200394-8؍2؍1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکیان به طرفیت شهرداری ساری نظر به اینکه اولاً: مستفاد از ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعـه جمهوری اسلامـی ایران، کسانی کـه تا قبل از اجـرای قانـون مـدیریت خـدمات کشـوری (1؍1؍1388) از فوق العاده اضافه کار آنان،کسور بازنشستگی کسر گردیده است متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان، محاسبه می گردد و نیز مستفاد از آراء وحدت رویه شماره 657 و 658-15؍10؍1387 و 789-8؍11؍1387و نیز شماره های 778 الی 838-7؍11؍1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حاکی از الزام به احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت با لحاظ شرایط و حکم مقرر در ماده مذکور است. ثانیاً: با التفات به لایحه تقدیمی، طرف شکایت دفاع موثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاق وی باشد به عمل نیاورده، علیهذا نظر به مراتب معنونه، شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته، به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 5، 13 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 25 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1؍1؍1388 و مواد 1، 10، 11، 16، 17، 58، 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت وی و الزام طرف شکایت به احتساب فوق العاده موضوع خواسته در پرداخت پاداش پایان خدمت متناسب با سالهای پرداخت حق بیمه اضافه کاری، صادر و اعلام می نماید. رأی ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

دادنامه شماره 9709970904200386-8؍2؍1397 به موجب رأی شماره 9709970959302254-31؍6؍1397، شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

همچنین دادنامه‌های شماره 9709970904200373، 9709970904200395، 9709970904200396، 9709970904200382-8؍2؍1397 به موجب آراء شماره 9709970955803235-23؍8؍1397، 9709970955803101-21؍8؍1397، 9709970955803097-21؍8؍1397، 9709970955803098 -21؍8؍1397 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شرح زیر صادر کرده است:

تجدیدنظر خوانده براساس مندرجات احکام کارگزینی صادره قبل از بازنشستگی و طبق اظهارات کارفرما (تجدیدنظر خواه) در لوایح دفاعیه و متن دادخواست تجدیدنظر خواهی از کارگران مشمول کار و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری بوده و رسیدگی به موضوع شکایت وی در صلاحیت رسیدگی هیأتهای موضوع ماده 157 قانون کار بوده است لذا مستنداً به ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره فوق الذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی هیأتهای موضوع ماده 157 قانون کار مستقر در اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ولیکـن دادنامـه هـای 9709970904200374، 9709970904200394-8؍2؍1397 بـه مـوجـب آراء شماره  9709970959302242 و 9709970959302245-31؍6؍1397 شعبه 23 تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری تأیید شده است. در ضمن شعبه 23 تجدیدنظر در تاریخ 6؍8؍1397 به موجب دادنامه های 9709970959302674، 9709970959302675 رأی اصلاحی به شرح زیر صادر کرده است:

در خصوص خواسته های سیدعلی اکبر سلیم بهرامی و اسماعیل کیاسرمشهدی کلایی دائر بر احتساب فوق العاده اضافه کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت بازنشستگی نظر به اینکه رأی بدوی حکم به ورود بوده و شعبه 23 تجدیدنظر آن را تأیید نموده و به اشتباه قید تجدیدنظر خواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رأی معترض بـه و الزام تجـدیدنظر خـوانده ذکر شده است و با تصحیح آن به تجـدیدنظر خـواهی غیرمقرون به صحت تشخیص با اجازه حاصله از ماده 71 قانون دیوان حکم به ورود شکایت و الزام تجدیدنظر خواه با استناد به ماده 15 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی اصلاحی صادر و اعلام می شود و تسلیم رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی با استفاده از ملاک مواد 309 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍10؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه مطابق ماده 157 قانون کار مصوب 29؍8؍1369 و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 336-20؍6؍1391، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت ‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته ‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر و در صورت عدم حصول سازش از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار رسیدگی خواهد شد و از آنجایی که براساس احکام کارگزینی پیوست دادخواست‌های موضوع پرونده های تعارض، شاکیان پرونده ها از کارگران بازنشسته مشمول قانون کار شهرداری ساری بوده‌اند و در زمان اشتغال، رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین برقرار بوده است و چون اختلاف حاصله ناشی از اجرای قانون کار بوده، شعب دیوان می‌بایست با عنایت به ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قبل از ورود در ماهیت دعوی به صدور قرار عدم صلاحیت مبادرت کنند، بنابراین دادنامه‌های صادر شده از شعبه 25 تجدیدنظر به شرح مندرج در گردش کار که به این ترتیب قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام