کتاب استخدامی اداری ها
ارزش استخدامی مدرک

دستورالعمل برگزاری امتحانات تعیین سطح تحصیلی و ارزش استخدامی تحصیلات حوزه ای روحانیون اهل تسنن

دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری امتحانات مربوط به تعیین سطح تحصیلی و ارزش استخدامی تحصیلات حوزه ای روحانیون اهل تسنن (پیوست بخشنامه شماره ۵۷۲۵/۱۱ مورخ ۷/۲/۱۳۷۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

۱- دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، به طور سالانه اقدام به برگزاری امتحانات تعیین سطح تحصیلات برای برای روحانیون اهل سنت که حسب تأییدیه های تحصیلی در مدارس دینی و حوزه های علمیه اهل تسنن تحصیل کرده اند، می نماید. مراتب برگزاری امتحانات سالانه از طریق رسانه های گروهی و نیز ارسال اطلاعیه مربوط به استانداری ها به اطلاع افراد ذینفع خواهد رسید.

در آگهی مربوط، شرایط ثبت نام، مواد امتحانی و منابع مربوط به هر سطح درج خواهد شد.

۲- دانشکده الهیات پس از ثبت نام از داوطلبان، اقدام به صدور کارت ورود به جلسه آزمون می کند و با توجه به تعداد داوطلبان و سطوح مورد تقاضا، تاریخ توزیع کارت و تاریخ آزمون را تعیین و ضمن اعلام به داوطلبان، مراتب را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور، جهت حضور نماینده سازمان مزبور در جلسات آزمون، اعلام می نماید.

۳- آزمون تعیین سطح توسط دانشکده الهیات و معارف اسلامی سالی یکبار و در دو مرحله (مرحله اول آزمون سطوح یک و دو مرحله دوم آزمون سطوح ۳ و ۴) انجام خواهد شد.

۴- داوطلبان سطح یک با ارائه تأییدیه صادره از مدارس علوم دینی اهل سنت در آزمون این سطح شرکت خواهند نمود.

۵- شرکت در آزمون سطوح، دو، سه و چهار حسب مورد منوط به قبولی و ارائه گواهی در سطح ماقبل می باشد.

۶- آزمون سطوح چهارگانه از منابع به شرح پیوست انجام خواهد شد.

۷- داوطلبان سطوح ۳ و ۴، پس از موفقیت در آزمون کتبی، موضوعاتی را برای تدوین پایان نامه با مشورت هیأت داوران متشکل از:

الف- مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

ب- مدیر گروه فقه شافعی

ج- دو نفر از اعضای هیأت علمی به انتخاب مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی (همگی از دانشکده الهیات و معارف اسلامی)

د- یک نفر عضو هیأت علمی یا صاحب نظر در فقه اهل سنت به انتخاب مدیر گروه فقه شافعی

انتخاب می نمایند. سپس زیر نظر استاد راهنما رساله ای در موضوع انتخابی تهیه و دفاع خواهند کرد. کلیه ضوابط و مقرراتدرجه بندی مورد عمل در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در رساله های موضوع این ماده نیز اعمال می شود.

تبصره- چنانچه پذیرفته شدگان آزمون کتبی سطوح ۳ و ۴ نتوانند از عهده تدوین رساله مورد نظر برآیند، در آزمون سطح مورد تقاضا مردود اعلام می گردند. شرکت مجدد در آزمون سطح ۳ و ۴ برای این دسته از افراد منوط به موفقیت مجدد در آزمون کتبی می باشد.

۸- برای پذیرفته شدگان در آزمون های تعیین سطح موضوع این دستورالعمل، گواهینامه هایی به شکل پیوست صادر خواهد شد.

۹- هزینه ثبت نام و مخارج برگزاری آزمون و بررسی پایان نامه، بر اساس مبالغی که دانشکده الهیات و معارف اسلامی تعیین خواهد نمود، به هنگام ثبت نام از داوطلبان دریافت خواهد شد.

۱۰- مبنای صدور احکام استخدامی افراد مشمول این دستورالعمل بر اساس سطوح تعیین شده، تاریخ ارائه گواهینامه موفقیت در آزمون تعیین سطح از طرف مستخدم به دستگاه محل خدمت وی با رعایت سایر مقررات مربوط خواهد بود.

منابع مربوط به آزمون تعیین سطح تحصیلات روحانیون اهل سنت

مواد درسی و منابع آزمون سطح یک:

۱- ادبیات عرب

الف- نحو در حدود قطرالندی، تألیف ابن هشام

ب- صرف، در حدود، تصریف ملاعلی

ج- ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

د- علوم بلاغی، علوم بلاغت و اعجاز از قرآن تألیف دکتر یدالله نصیریان، انتشارات سمت

۲- فقه:

– فتح القریب المجیب فی شرح الفاظ التقریب، تألیف احمد بن القاسم الشافعی، برای پیروان مذهب شافعی و بدایه المبتدی، تألیف برهان الدین المرغینانی برای پیروان مذهب حنفی.

۳- اصول فقه:

– الوجیز فی اصول الفقه تألیف دکتر وهبه الزحیلی، برای پیروان هر دو مذهب

۴- تفسیر و علوم قرآنی:

الف- تفسیر: تفسیر جلالین، تألیف جلال الدین سیوطی و جلال الدین المحلی

ب- علوم قرآنی: در حدود التبیان فی علوم القرآن، تألیف محمدعلی صابونی

۵- حدیث و علوم حدیث:

الف- حدیث، در حدود شروح مختصر اربعین النووی

ب- علوم حدیث، در حدود مختصر علوم الحدیث تألیف محمدعلی قطب و حدیث شناسی تألیف عبدالله احمدیان

۶- کلام و منطق:

الف- کلام، در حدود عقیده المسلم تألیف الشیخ محمد الغزالی و تحقیقی در مسائل کلامی تألیف دکتر سید اسعد شیخ الاسلامی

ب- منطق، در حدود مختصر منطق صوری تألیف دکتر محمد خوانساری

۷- زبان و ادبیات فارسی شامل درک مفاهیم و دستور زبان:

الف- مفاهیم، گزینده متون فارسی، انتشارات سمت

ب- دستور زبان، زبان و نگارش فارسی، انتشارات سمت

مواد درسی و منابع آزمون سطح دو

۱- ادبیات عربی

الف- نحو، در حدود شذورالذهب، تألیف ابن هشام

ب- صرف، در حدود شرح سعدالدین التفتازانی بر تصریف زنجانی

ج- ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

د- علوم بلاغی، در حدود جواهر الادب تألیف احمد الهاشمی

۲- فقه

الفقه المنهجی، تألیف علی الشربجی و همکاران برای پیروان مذهب شافعی و مختصر قدوری برای پیروان مذهب حنفی

۳- اصول فقه

الوجیز فی اصول الفقه تألیف عبدالکریم زیدان برای پیروان هر دو مذهب

۴- تفسیر و علوم قرآنی

الف- تفسیر، صفوت التفاسیر، تألیف محمدعلی الصابونی

ب- علوم قرآنی، مباحث فی علوم القرآن، تألیف دکتر صبحی صالحی

۵- حدیث و علوم حدیث

الف- حدیث، بلوغ المرام من ادله الاحکام، تألیف ابن حجر العسقلانی

ب- علوم الحدیث، علوم الحدیث تألیف دکتر صبحی صالح

۶- کلام و منطق

الف- کلام، العقائد الاسلامیه، تألیف سید سابق

ب- منطق، حاشیه مولی عبدالله الیزدی

۷- تاریخ اسلام

الرحیق المختوم، تألیف الشیخ صفی ارحمن المبارکفوری

مواد درسی و منابع آزمون سطح سه

۱- ادبیات عرب

الف- صرف و نحو، شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک

ب- علوم بلاغی، مختصرالمعانی، تألیف سعدالدین التفتازانی

ج- ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

۲- فقه

– مغنی المحتاج، شرح منهاج الطالبین، تألیف الشیخ محمدالشربینی الخطیب، برای پیروان مذهب شافعی

– الهدایه شرح بدایه المبتدی، تألیف برهان الدین المرغینانی، برای پیروان مذهب حنفی

۳- اصول فقه

ارشاد الفحول الی تحقیق الحقمن علم الاصول، تألیف محمدبن علی بن محمدالشوکانی برای پیروان هر دو مذهب

۴- تفسیر و علوم قرآنی

الف- تفسیر، انوار التنزیل و اسرار التأویل تألیف قاضی ناصرالدین بیضاوی

ب- علوم قرآنی، الاتقان فی علوم القرآن، تألیف جلال الدین سیوطی

۵- حدیث

– سبل السلام شرح بلوغ امرام تألیف محمدبن اسماعیل الصنعانی

۶- قواعد فقه

– شرح قواعد الفقهیه، تألیف مصطفی الحمدالزرقاء

مواد درسی و منابع آزمون سطح چهار

۱- ادبیات عرب:

– مغنی البیب تألیف ابن هشام

۲- فقه

– تحفه المحتاج شرح منهاج الطالبین تألیف الشیخ ابن حجرالهیثمی برای پیروان مذهب شافعی

– البحرالرائق شرح کنزالدقائق تألیف مذهب حنفی

۳- اصول فقه

– شرح جلال الدین المحلی بر جمع الجوامع تاج الدین عبدالوهاب السبکی، برای پیروان مذهب شافعی

– کتاب فواتح ارحموت شرح مسلم الثبوت تألیف نظام الدین الانصاری، برای پیروان مذهب حنفی

۴- تفسیر

الجامع لاحکام القرآن، تألیف محمد بن احمد الانصاری القرطبی

۵- قواعد فقه

– الاشباه و النظائر قواعد و فروع فقه الشافعیه تألیف جلال الدین سیوطی، برای پیروان مذهب شافعی

– الاشباه و النظائر تألیف ابن نجیم برای پیروان مذهب حنفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام