کتاب استخدامی اداری ها
مجلس شورای اسلامی

ملغي‌الاثر كردن انتقال مالكيّت سهام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (نامه شمارة 4840هـ/ب مورخ 31/1 /1390 رييس مجلس شوراي اسلامي)

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 73401/ت40398هـ مورخ 12/5/1387، موضوع: «انتقال مالكيت سهام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يك  صد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين  جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي ‌الاثر خواهد بود. 

1- علاوه بر جزء (3) بند «و» ماده (21) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،… به موجب ماده (20) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،… و اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوّب 1387، «هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها … به يكي از روش‌هاي سه‌گانه يعني فروش بنگاه از طريق الف- عرضه عمومي سهام در بورسـهاي داخلي، ب- از طريـق مزايده عمومي و يا، ج- از طريق مذاكره، مجاز به اتخاذ تصميم است، علي هذا، بند (1) تصويب‌نامه، ناظر بر انتقال صددرصد سهام شركت مادرتخصصي سازمان چاپ و انتشارات، از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت بندهاي مندرج در ماده (20) قانون صدر الاشاره، مغاير با قانون است. 

2- علاوه بر ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،… به موجب بندهاي مندرج در ذيل ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه، موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاري شركت‌هاي مادرتخصصي كه سازمان چاپ و انتشارات به موجب بند (1) مندرج در تصويب‌نامه، از جمله مصـاديق آن مي‌باشد مشخصاً معلوم است، علي‏هذا بند (4) تصويب‌نامه مبني بر تجويز اختصاص دادن معادل پنجاه درصد از وجوه حاصل از فروش جهت توسعه فعـاليت‌هاي فرهنگي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چون منصرف از موارد مصرف مندرج در قانون است، مغاير با قانون مي‌باشد. 

3- به موجـب تبصره (1) ماده (29) قانون مـذكور «اعتبارات بنـدهاي فوق -مندرج در ذيل ماده (29)- در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد.» بنابراين، علاوه بر مغايرت اعلامي، بند (4) تصويب‌نامه از حيث تجويز به اختصاص دادن بخشي از وجوه حاصله بدون تصريح به ضرورت پيش‌بيني آن در قوانين بودجه سالانه، مغاير با قانون است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي علي لاريجاني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام