کتاب استخدامی اداری ها
مجلس شورای اسلامی

آئين‌نامه اجرايي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي (مصوبه شماره 62131/226هـ/ب مورخ 3/12/1388 مجلس شوراي اسلامي)

ماده 1- در اجراي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدي، « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» كه در اين آئين‌نامه به اختصار «هيأت» ناميده مي‌شود، تشكيل و طبق مواد ذيل انجام وظيفه مي‌نمايد:

تبصره- در مواردي كه به موجب ساير قوانين، بررسي و تطبيق مصوبات ديگر مراجع نيز، به رئيس مجلس محول مي‌گردد، براساس اين آيين‌نامه عمل خواهد شد.

ماده 2- رئيس و اعضاي هيأت با حكم رئيس مجلس منصوب مي‌شوند و عزل يا قبول استعفاي آنان با رئيس مجلس خواهد بود.

ماده 3- هيأت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود. نايب رئيس و دبير هيأت، پس از مشورت با اعضاء و كسب موافقت رئيس مجلس با حكم رئيس هيأت منصوب مي‌شوند.

ماده 4- تشكيل و اداره جلسات به عهده رئيس و در غياب وي نايب رئيس و در غياب آنان يكي از اعضاء به انتخاب رئيس خواهد بود. دستور جلسات همراه با مستندات قانوني، حداقل دو روز قبل از تشكيل جلسه در اختيار كليه اعضاء قرار مي‌گيرد.

تبصره- تشكيل جلسات فوق‌العاده به تشخيص رئيس هيأت خواهد بود.

ماده 5- رئيس هيأت علاوه بر مسئوليت امور محوله و اجراي اين آئين‌نامه، عهده‌دار وظايف زير است و مي‌تواند برخي از آنها را به هر يك از اعضاء واگذار نمايد:

– نظارت بر انجام كليه وظايف محوله به هيأت؛

– ارزيابي و ارائه گزارش عملكرد اعضاء هيأت، هر شش ماه يكبار به رئيس مجلس؛

– پيشنهاد ميزان جق‌الزحمه، حق‌المش-اوره و حق حضور در جلسات براي تصوي-ب به رئيس مجلس؛

– درخواست سوابق، اطلاعات و متن مذاكرات هيأت وزيران و كميسيون‌هاي مربوط در صورت نياز؛

– استفاده از خدمات كارشناسي و يا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط در صورت ضرورت؛

– اعلام نظرات و آراء هيأت و پيگيري‌هاي لازم حسب مفاد اين آئين‌نامه.

ماده 6- رئيس هيأت مي‌تواند بررسي مصوبات را به كارگروه‌هاي تخصصي منتخب از اعضاء هيأت واگذار نمايد. گزارش كارگروه‌هاي مذكور در جلسات هيأت مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

ماده 7- وظايف دبير هيأت به شرح زير مي‌باشد:

1- مطالعه و بررسي ابتدايي مصوبات و موضوعات ارجاعي به هيأت؛

2- انشاء آراء مقدماتي و قطعي هيأت؛

3- اعلام آراء مقدماتي هيأت؛

4- ساير وظايف محوله از سوي رئيس هيأت.

ماده 8- مصوبات به ترتيبي كه در دستور كار هيأت قرار مي‌گيرد، مطرح و به شرح زير اقدام مي‌شود:

1- در صورتي كه اكثريت اعضاء حاضر در جلسه، مصوبه را مخالف قانون ندانند، اين قبيل مصوبات پس از گزارش به رئيس مجلس و ملاحظه و تأييد ايشان بايگاني مي‌شود.

2- در موارد تشخيص مغايرت تمام يا قسمتي از مصوبه با قوانين، مراتب جهت طي مراحل قانوني به اطلاع رئيس مجلس مي‌رسد.

تبصره 1- نظر اقليت نيز در صورتي كه متضمن نظر بيشتر از يك سوم اعضاء حاضر در جلسه باشد، به رئيس مجلس گزارش مي‌شود.

تبصره 2- در مواردي كه رئيس هيأت مقتضي بداند، نظر هيأت به عنوان « رأي مقدماتي»، جهت اصلاح مصوبه يا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرايي ذي‌ربط اعلام مي‌شود. دولت مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ اعلام، نسبت به اصلاح اينگونه مصوبات اقدام و يا پاسخ كتبي خود را به هيأت ارسال نمايد. اصلاحيه يا پاسخ دولت در اولين جلسه هيأت مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. نظر هيأت در اين مرحله قطعي است و براي اتخاذ تصميم به اطلاع رئيس مجلس خواهد رسيد.

تبصره 3- چنانچه دولت ظرف مدت مقرر، اقدام به‌اصلاح مصوبه يا ارسال پاسخ ننمايد، نظر هيأت قطعي محسوب‌شده و جهت طي مراحل قانوني به اطلاع رئيس‌مجلس خواهد رسيد.

ماده 9- نظر رئيس مجلس در خصوص مغايرت مصوبات دولت يا ساير مراجع با قوانين به رئيس جمهور، هيأت وزيران، دستگاه‌ها و مراجع ذي‌ربط اعلام و جهت انتشار به روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

ماده 10- اجراي تمام يا قسمتي از مصوبات دولت يا ساير مراجع كه از سوي رئيس مجلس، مغاير قانون اعلام مي‌شود، پس از اتمام يك هفته مهلت مقرر، غيرقانوني است و متخلف برابر قوانين مربوط تحت پيگرد قرار مي‌گيرد.

ماده 11- عضويت در هيأت به موجب قانون، بدون ايجاد رديف سازماني بوده، و شغل دولتي محسوب نمي‌شود.

ماده 12- دبير هيأت به صورت تمام وقت در هيأت انجام وظيفه مي‌نمايد و در صورتي كه شغل دولتي داشته باشد از نظر استخدامي هم تراز معاون رئيس دفتر رياست مجلس خواهد بود و در غير اينصورت از كليه حقوق و مزاياي شغل هم ترازي استفاده خواهد كرد.

ماده 13- خدمات اداري مورد نياز، توسط «دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» صورت مي‌پذيرد كه زيرنظر معاونت نظارت مجلس و با هماهنگي رئيس هيأت، انجام وظيفه مي‌نمايد.

ماده 14- اين آيين‌نامه كه مشتمل بر (14) ماده و (5) تبصره در تاريخ 2/12/1388 به تصويب رسيد، جايگزين آيين‌نامه‌هاي سابق و ملحقات آنها مي‌شود و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام