کتاب استخدامی اداری ها
مقررات و مصوبات

آئین نامه موسسات آموزش عالی حوزوی

آئین نامه موسسات آموزش عالی حوزوی (مصوبه شماره ۳۶۷۳/دش مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

(مصوب جلسه ۵۰۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

آئین نامه موسسات آموزش عالی حوزوی

مقدمه :

به منظور تحقق اهداف والای حوزه علمیه و تحقق مصوبات شورای عالی حوزه علمیه قم ، موسسات آموزش عالی حوزوی که در این آئین نامه (موسسه نامیده می شوند با اهداف زیر تاسیس می شود.

تعریف : مراد از موسسات آموزش عالی حوزوی موسساتی است که منحصرا” از طلاب علوم دینی گزینش می نمایند و برنامه های آموزشی آن منطبق با برنامه های شورای عالی حوزه علمیه قم می باشد.

ماده ۱- اهداف موسسه :

الف – گسترش فرهنگ ومعارف اسلامی .

ب – مطالعه و تحقیق در علوم انسانی و معارف اسلامی وتربیت دانشمندان ومحققان متعهد.

ج – تربیت طلاب و فضلای مستعد برای مقابله با اندیشه های انحرافی و التقاطی .

د – تربیت مدرس ، محقق ، مبلغ اسلامی ومتخصص در رشته های علوم انسانی به منظور تبیین معارف اسلامی و تامین نیاز جامعه اسلامی

ه – تربیت نیروی انسانی متخصص ومتعهد برای مراکز مختلف آموزشی .

ماده ۲:

موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر اساس ضوابط و آئین نامه های مصوب شورای عالی حوزه علمیه قم و در چارچوب مفاد این آئین نامه فعالیت داشته و رئیس آن نماینه قانونی موسسه در مقابل مراجع ذیصلاح و اشخاص ثالث می باشد.

ماده ۳- ارکان موسسه :

۱- موسس یا هیئت موسس .

۲- هیئت امنا.

۳- رئیس موسسه .

۴- شورای موسسه .

ماده ۴- موسسه یا هییت موسس :

صلاحیت موسس یا هیئت موسس توسط شورای عالی حوزه علمیه قم احراز می گردد.

ماده ۵- وظایف واختیارات موسس یا هیئت موسس :

۱- تدوین و پیشنهاد تغییرات اساسنامه موسسه به شورای عالی حوزه علمیه قم .

۲- کسب امتیاز ومجوزهای لازم از شورای عالی و سایر مراجع ذیصلاح .

۳- فراهمکردن مقدمات وامکانات لازم برای شروع کار موسسه .

۴- تعیین آن عده از هیئت امنا که باید از طرف موسسه و یا هیئت موسس تعیین شوند و عزل هر یک از آنها.

۵- پیشنهاد فضلا واعضای هیئت امنا به شورای عالی حوزه علمیه قم .

۶- نظارت بر فعالیتهای موسسه برای تحقق اهدافی که به منظور آن تاسیس شده است .

۷- تصویب پیشنهادهای هیئت امناء در خصوص توسعه موسسه و فعالیتهای آن وارسال آن به شورای عالی حوزه علمیه قم .

ماده ۶:

هر موسسه آموزش عالی حوزه ای پس از کسب مجوز تاسیس دارای یک هیئت امنا متشکل از ۵تا۹ نفر با ترکیب زیر خواهد بود که برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است .

۱- حداکثر سه نفر از اعضای هیئت موسسه و در صورتی که موسس شخصیت حقوقی باشد به معرفی موسس .

۲- سه تا پنج نفر از فضلای شناخته شده حوزه علمیه باتصویب شورای عالی حوزه علمیه قم .

۳- نماینده شورای عالی حوزه علمیه قم .

تبصره ۱:

در ترکیب هیئت امنا لزوما” حضور یکی از موسسین و نیزنماینده شورای علای حوزه علمیه قم ضروری است .

تبصره ۲- هر هیئت امنا دارای یک رئیس یه انتخاب اعضاءخواهد بود.

تبصره ۳- نحوه اداره جلسات هییت امنا بر اساس آئین نامه داخلی خواهد بود که در اولین جلسه هیئت امنا تهیه و به تصویب می رسد.

ماده ۷- وظایف واختیارات هیئت امنا:

۱- پیشنهاد رئیس موسسه به شورای عالی حوزه علمیه قم .

۲- تصویب اساسنامه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهادمی شود.

۳- تصویب بودجه جاری وعمرانی و تحقیقاتی موسسه .

۴- تعیین خزانه دار و حسابرس رسمی برای موسسه .

۵- تائید حسابها وترازنامه سالانه موسسه با توجه به گزارش حسابرس موسسه .

۶- جدب هدایا وکمکهای نقدی و غیر نقدی از اشخاص حقیقی و حقوقی .

۷- تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد ومزایا.

۸- پیشنهاد تاسیس شعب یا انحلال واحدها به هیئت موسس .

۹- تصویب آئین نامه تشکیل شورای موسسه .

۱۰- تصویب اخذ وام .

۱۱- تصویب تعداد پذیرش طلاب که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد می گردد.

تبصره ۱: تعداد پذیرش طلاب در هر سال و دوره تحصیلی باید به تاییدمدیریت حوزه علمیه قم برسد.

تبصره ۲: هرگونه تغییر در اختیارات و وظایف هیئت امنا بایدبه تصویب شورای عالی حوزه علمیه قم برسد.

۱۲- پیشنهاد ضوابط و نحوه گزینش طلاب واساتید موسسه برای تصویب به شورای عالی حوزه علمیه قم .

۱۳- تنظیم وتصویب آئین نامه داخلی هیئت امناء.

ماده ۸- رئیس موسسه :

رئیس موسسه مسئول اداره کلیه امور موسسه می باشد که به پیشنهاد هیئت امنا وپس از تایید شورای عالی برای مدت پنج سال منصوب می شود.

تبصره : پذیرش استعقاء و یا عزل رئیس موسسه پس از تصویب هییت امنا با حکم رئیس هیئت امنا خواهد بود.

ماده ۹- وظایف واختیارات رئیس موسسه :

۱- اداره کلیه امور موسسه .

۲- اجرای مصوبات مدیریت حوزه علمیه قم و هیئت امنا.

۳- تهیه وتنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه موسسه به هیئت امنا برای تصویب .

۴- استخدام ،انتصاب و عزل کارکنان موسسه با رعایت ضوابط، مقررات و آئین نامه های موسسه .

۵- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی .

۶- امضای کلیه اسناد مالی و غیر مالی واوراق بهادار وتعهد آور برای موسسه .

ماده ۱۰- شورای موسسه :

اختیارات و وظایف شورای موسسه و همچنین کمیسیونهای تخصصی ان حسب مورد طبق ضوباط معمول در موسسات آموزش عالی تابع شورای عال یحوزه علمیه قم تعیین خواهد شد.

تبصره : ترکیب اعضای شورای موسسه ووظایف آن مطابق آئین نامه تهیه و به تایید شورای عالی حوزه علمیه قم خواهد رسید.

ماده ۱۱:

الف – آئین نامه های مربوط به امور آموزشی ، امتحانی و انضباطی وشرایط پذیرش علمی طلاب ومدت دوره تحصیلی توسط رئیس موسسه تهیه و پس از تایید هییت امنا به تصویب مدیریت حوزه علمیه قم می رسد.

ب – اختیار تصویب سرفصلها ومواد درسی رشته های تحصیلی (موضوع مصوبه جلسه ۵۰۲ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) به شورای عالی حوزه علمیه قم تفویض شده است .

ج – اعطای مدرک و دانشنامه موسسه مطابق مصوبه جلسه ۳۶۸ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

ماده ۱۲- انحلال موسسه :

انحلال موسسه بنا به پیشنهاد هیئت موسس وتصویب شورای عالی حوزیه عملیه قم امکان پذیر خواهد بود و پس از تصویب ،هیئت تسویه مرکب از سه نفر که دو نفر به انتخاب هییت موسس و یک نفر به انتخاب شورای عال یحوزه عملیه قم تشکیل و با رعایت مقررات قانونی امر تسویه را به عهده خواهند داشت . پس از تسویه ،واگذاری اموال و دارائیهای باقیمانده حسب تشخیص شورای عالی حوزه علمیه قم به حوزه علمیه قم انتقال داده خواهد شد.

تبصره : در صورت تصویب انحلال ، هیئت موسس با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم موظف است کلیه تعهدات مربوط به طلاب موجود در آن را تا اتمام دوره تحصیلات آنها به نحو مطلوب به انجام برساند.

ماد:۱۳

کلیه امور مربوط به موسسات آموزش عالی حوزوی خواهران توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و با ضوابط مندرج در این آئین نامه انجام خواهد شد.

ماده ۱۴ – هر گونه تغییر یا اصلاح در مواد این آئین نامه به پیشنهاد شورای عالی حوزه علمیه قم و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان پذیر خواهد بود.

آئین نامه فوق مشتمل بر۱۴ماده و ۸ تبصره در جلسه ۵۰۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۱ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

رئیس جمهور ورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی – سیدمحمدخاتمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام