کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

اصلاح آيين‌نامه تبصره 3 قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي

اصلاح آيين‌نامه تبصره 3 قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي (تصويب نامه شماره 52373/ت15649هـ مورخ 11/8/1377 هيات وزيران)

آيين‌نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي ـ مصوب ۱۳۶۵ـ موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۵ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف ـ چهار تبصره به شرح زير به ماده ۳ آيين‌نامه ياد شده اضافه مي‌شود:

تبصره ۱ـ در مورد اشخاصي كه طبق ضوابط قانوني به سبب انتقال و تغيير ساختار سازماني مشترك صندوق تأمين اجتماعي‌شده يا بشوند، حق بيمه متعلقه هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به ماخذ ۱۸% ـ ۷% سهم مستخدم و ۱۱ درصد سهم‌كارفرما ـ حقوق و مزاياي ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جديد كه مبناي كسر حق بيمه قرار مي‌گيرد و يا آخرين حقوق ومزاياي مبناي برداشت كسور بازنشستگي در محل خدمت قبل هر كدام بيشتر باشد محاسبه و مابه‌التفاوت آن با كسوربازنشستگي سهم شخص و كارفرما كه به صندوق جديد منتقل شده است به ترتيب مقرر در اين تبصره از شخص و كارفرماي‌سابق وصول خواهد شد.

تبصره ۲ـ اشخاصي كه به دليل استعفا، باز خريد خدمت و اخراج رابطه مستخدمي آنان با دستگاه مربوط قطع گرديده است‌و مشترك صندوق تأمين اجتماعي شده يا مي‌شوند و كسور بازنشستگي يا حق بيمه خود را به طور كلي يا جزيي از دستگاه‌مربوط وصول ننموده‌اند به ماخذ هجده درصد (۱۸%) به ترتيب مذكور در تبصره (۱) اين ماده محاسبه و مابه‌التفاوت (سهم‌شخص و كارفرما) از شخص وصول خواهد شد.

تبصره ۳ـ در صورتي كه مشمولين تبصره‌هاي (۱) و (۲) اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت‌اقدام ننمايند و يا ترتيبي براي پرداخت آن ندهند بر اساس تقاضاي مجدد و رعايت تبصره‌هاي مذكور، مابه‌التفاوت قابل‌وصول خواهد بود.

تبصره ۴ـ سوابق مشمولين تأمين اجتماعي كه به يكي از علل مندرج در تبصره (۲) اين ماده با دستگاه متبوع قطع رابطه‌استخدامي نموده يا مي‌نمايند محفوظ و از مزاياي قانوني آن بهره‌مند مي‌شوند.

ب ـ متن زير به عنوان ماده (۱۰) و تبصره آن به آيين‌نامه ياد شده اضافه مي‌شود:

ماده ۱۰ـ كسور بازنشستگي سوابق خدمت دولتي بيمه شدگاني كه در اجراي مقررات قانون نقل و انتقال حق بيمه‌، به سازمان‌تامين اجتماعي منتقل شده يا مي‌شوند، براي متقاضيان بازنشستگي تنها در محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي به جمع‌سنوات پرداخت حق بيمه آنان اضافه مي‌گردد و در سنوات پرداخت حق بيمه براي احراز شرايط بازنشستگي منظور نخواهدشد. كسور بازنشستگي سوابق خدمت دولتي بيمه شدگاني كه از كار افتاده كلي يا فوت مي‌شوند در احراز شرايط برقراري‌مستمري از كار افتادگي كلي و ميزان مستمري آنان ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت‌.

تبصره ـ آن دسته از مستخدميني كه در اجراي لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول‌قانون استخدام كشوري به مؤسسات مستثني شده از قانون مزبور و بالعكس مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب منتقل‌مي‌شوند و نيز مستخدمين مؤسسات دولتي داراي مقررات استخدامي خاص كه طبق مقررات مربوط به ساير دستگاههاي‌دولتي منتقل شده يا مي‌شوند تابع قوانين مربوط خواهند بود.

پ ـ عبارت ” يا انفصال دايم ” از ماده (۸) اصلاحي آيين‌نامه ياد شده (موضوع تصويبنامه شماره ۵۴۱۹۴/ت ۶۵۳ مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۸)، حذف مي‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام