کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه مستمری کارکنان دولت (تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۷۶/ت ۴۲۱هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۳ هیات وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۰۱/د مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۲سازمان امور اداری واستخدامی کشور و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه مستمری کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۲- آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور رابه شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه

ماده ۱- مستخدمین موضوع قانون فوق‌الذکر در هنگام بازنشستگی (با دارا بودن حداقل بیست سال سابقه خدمت دولتی‌) یااز کارافتادگی در صورتی که بابت خدمت در شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداخت نموده‌باشند می‌توانند بادرخواست کتبی ،کسور بازنشستگی یا حق بیمه مزبور را طبق مفاد این آیین‌نامه به صندوق بیمه یابازنشستگی محل خدمت فعلی خود انتقال دهند. مدتی که حق بیمه کسور بازنشستگی پرداخت نموده‌اند صرفاً در محاسبه‌میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی به جمع سنوات خدمت آنان اضافه می‌گردد ودر محاسبه سنوات خدمت‌لازم برای بازنشستگی‌، اعطای پایه‌، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد گردید.

تبصره- مستخدمینی که از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون فوت نموده یا بنمایند و واجد شرایط فوقالذکر باشند با درخواست‌کلیه مستمری بگیران از لحاظ تعیین حقوق وظیفه مشمول حکم ماده فوق قرار می‌گیرند.

ماده ۲- کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط به سوابق خدمت مستخدم اعم از سهم مستخدم وسهم کارفرما منهای وجهی‌که بابت بیمه درمانی پرداخت شده است طبق سوابق و مدارک مربوط کلاً به صندوق بازنشستگی محل خدمت فعلی منتقل‌خواهد شد.

تبصره ۱- در صورتی که ارقام مربوط به بیمه درمانی جزو کسور بازنشستگی منظور شده باشد لکن رقم معینی از کسوربازنشستگی یا حق بیمه پرداختی را تشکیل ندهد ۱۴ مجموع حق بیمه یا کسور بازنشستگی (سهم مستخدم و سهم کارفرما) ازاین بابت منظور می‌گردد.

تبصره ۲- در مواردی که میزان ارقام بیمه مربوط به علت فقد مدارک مشخص نیست‌، حق بیمه مربوط به سوابق خدمت‌مستخدم در کارگاهها و مؤسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی اعم از سهم مستخدم و کارفرما (منهای سهم درمان‌) بر اساس‌میانگین آخرین دستمزد مشمول کسر حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی و حداقل دستمزد زمان موصوف محاسبه و به‌صندوق بازنشستگی محل خدمت فعلی منتقل خواهد شد.

ماده ۳- میزان کسور بازنشستگی متعلقه طبق ضوابط مورد عمل بر مبنای آخرین رقم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین‌مشابه قبل از بازنشستگی‌، از کارافتادگی یا فوت تعیین می‌گردد.

تبصره- مابه‌التفاوت کسور بازنشستگی متعلقه با مبلغ حق بیمه یا کسور بازنشستگی منتقل شده (سهم شخص و کارفرما) به‌اقساط ماهانه و حداکثر در ۲۳ مدت خدمت غیردولتی از مستخدم یا وراث وظیفه بگیر وی وصول خواهد شد.

ماده ۴- مقررات این آیین‌نامه در مورد مستخدمینی که به لحاظ استعفا، اخراج‌، انفصال‌، بازخرید خدمت یا به هر علت دیگررابطه استخدامی آنان با شرکت یا مؤسسه محل خدمت قطع شده یا بشود و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت‌ننموده باشند مجری خواهد بود و در مورد مستخدمینی که کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط را جزئاً یا کلاً از صندوق بازنشستگی مربوط دریافت کرده یا بنمایند، مدت خدمت غیردولتی آنان در اجرای مقررات این آیین‌نامه قابل محاسبه‌ نخواهد بود.

ماده ۵- مبنای استفاده از حمایتهای قانونی صندوق جدید، منوط به وجود همان حمایتها در صندوق پیشین مستخدم وپرداخت کسور مربوط بر اساس نوع حمایت های مزبور می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام